DOC - Europa.eu

advertisement
IP/09/1941
Brussel, 16 december 2009
Antitrust: Commissie aanvaardt voorstel Microsoft
om gebruikers browser te laten kiezen
De Europese Commissie heeft een besluit genomen waarbij zij de verbintenis
die Microsoft heeft aangeboden om de concurrentie op de browsermarkt te
bevorderen, juridisch bindend heeft verklaard. Microsoft heeft het voorstel
gedaan naar aanleiding van de bezorgdheid van de Commissie dat Microsoft
zijn webbrowser Internet Explorer aan zijn besturingssysteem Windows heeft
gekoppeld in strijd met de EU-regels over misbruik van een machtspositie op
de markt (artikel 102 van het Verdrag betreffende de werking van de
Europese Unie). Microsoft belooft nu de Europese Windowsgebruikers een
keuze te laten maken tussen een aantal webbrowsers. Ook maakt Microsoft
het voor computerfabrikanten en gebruikers mogelijk Internet Explorer uit te
schakelen. Bovendien publiceert Microsoft vandaag een verbintenis om een
groot aantal gegevens bekend te maken om de interoperabiliteit van zijn
besturingssysteem te verbeteren.
Commissaris voor mededinging Neelie Kroes: “Dit besluit is goed nieuws voor
miljoenen Europese consumenten, die nu zelf kunnen kiezen welke webbrowser zij
gebruiken. Die keuze betekent niet alleen een verbetering van de gebruikerservaring
op internet, maar bevordert ook dat makers van webbrowsers kunnen innoveren en
de mensen in de toekomst een betere browser kunnen bieden.”
Volgens de verbintenis die de Commissie nu heeft aanvaard, zal Microsoft
gebruikers in de Europese Economische Ruimte vijf jaar lang (via Windows Update)
een “keuzescherm” aanbieden. Gebruikers van Windows XP, Windows Vista en
Windows 7 kunnen daarmee kiezen welke webbrowser(s) zij willen installeren naast
of in plaats van Microsofts eigen browser Internet Explorer.
Volgens de verbintenis van Microsoft mogen computerfabrikanten concurrerende
webbrowsers installeren en als standaardbrowser instellen, en Internet Explorer
uitschakelen.
Het besluit van vandaag volgt op de mededeling van punten van bezwaar die de
Commissie Microsoft op 15 januari 2009 heeft toegezonden (zie MEMO/09/15). In
de mededeling van punten van bezwaar werd het voorlopige standpunt van de
Commissie uiteengezet dat Microsoft wellicht in strijd met artikel 82 van het EGVerdrag (nu artikel 102 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie) had gehandeld door misbruik te maken van zijn machtspositie op de markt
voor besturingssystemen voor client-pc’s door Internet Explorer aan Windows te
koppelen.
Volgens het voorlopige standpunt van de Commissie was de mededinging door die
koppeling verstoord. Microsoft had daardoor namelijk een kunstmatig
distributievoordeel, dat niet samenhing met de merites van zijn producten, op meer
dan 90% van alle personal computers. Volgens het voorlopige standpunt
belemmerde de koppeling de innovatie op de markt en werden
softwareontwikkelaars en aanbieders van inhoud daardoor op kunstmatige wijze
ertoe aangezet hun producten of websites primair op Internet Explorer af te
stemmen.
De goedgekeurde verbintenissen zijn een reactie op deze klacht. Pc-gebruikers
kunnen door middel van het keuzescherm een daadwerkelijke, onbevooroordeelde
keuze maken tussen Internet Explorer en concurrerende webbrowsers. Hierdoor
ontstaat concurrentie op grond van verdienste en kunnen consumenten profiteren
van technische ontwikkelingen en innovatie op de markt voor webbrowsers en
aanverwante markten, zoals webapplicaties.
Het besluit van de Commissie is gebaseerd op artikel 9 van Verordening (EG) nr.
1/2003 betreffende de uitvoering van de mededingingsregels van de EU. Het houdt
rekening met de resultaten van de in oktober 2009 uitgevoerde markttoets (zie
MEMO/09/439). Het besluit, dat geen conclusies trekt over de vraag of er van een
inbreuk sprake is, verklaart de door Microsoft aangeboden verbintenissen juridisch
bindend en beëindigt het onderzoek van de Commissie. Mocht Microsoft zijn
verbintenissen schenden, dan kan de Commissie een boete opleggen van ten
hoogste 10% van de jaaromzet van Microsoft, zonder dat zij hoeft aan te tonen dat
de mededingingsregels van de EU zijn geschonden.
Volgens een clausule in de verbintenissen kan de Commissie de verbintenissen over
twee jaar evalueren. Te beginnen over zes maanden, moet Microsoft regelmatig
verslag uitbrengen aan de Commissie over de uitvoering van de verbintenissen, en
zo nodig op verzoek van de Commissie het keuzescherm aanpassen.
Interoperabiliteitsgegevens
In juli 2009 heeft Microsoft tevens voorstellen gedaan om gegevens openbaar te
maken die de interoperabiliteit van producten van derden met een aantal producten
van Microsoft (waaronder Windows, Windows Server, Office, Exchange en
SharePoint) moeten verbeteren (zie MEMO/09/352). Na uitgebreide besprekingen
met de Commissie publiceert Microsoft vandaag op zijn website een verbeterde
versie van deze verbintenis en een aantal daarmee samenhangende documenten
(o.a. een garantieovereenkomst en een octrooilicentieovereenkomst). De Commissie
juicht dit initiatief ter verbetering van de interoperabiliteit toe. Hoewel de verbintenis
jegens de Commissie van informele aard is, biedt de openbare verbintenis van
Microsoft aan derden een vorm van zekerheid die particulier kan worden
afgedwongen. De Commissie houdt de impact van deze verbintenis op de markt
nauwlettend in het oog en houdt met haar bevindingen rekening bij het lopende
antitrustonderzoek over interoperabiliteit (zie MEMO/08/19).
Zie ook MEMO/09/558 en MEMO/09/559.
Jonathan Todd
Linda Cain
Maria Javorova
(+32-2) 299 41 07
(+32-2) 299 90 19
(+32-2) 299 89 03
2
Download