veiligheidsinformatieblad stopgap 114 liquid

advertisement
Datum herziening: 22-3-2016
Herziening: 9
Datum van vervanging: 20-1-2015
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
STOPGAP 114 LIQUID
RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming
1.1. Productidentificatie
Productnaam
STOPGAP 114 LIQUID
Product nummer
F3887
Interne identificatie
SG114/9
1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
Geïdentificeerd gebruik
Gauging Liquid
Ontraden gebruik
Er zijn specifieke toepassingen bekend waarbij gebruik wordt afgeraden.
1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
Leverancier
F.Ball and Co. Ltd.
Churnetside Business Park,
Station Road,
Cheddleton,
Leek,
Staffordshire. ST13 7RS
Tel: 01538 361633
Fax: 01538 361622
E.mail: [email protected]
1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen
Telefoonnummer voor
noodgevallen
01538 361633 Mon-Fri 8.30am - 5.00pm (excluding Bank Holidays)
RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren
2.1. Indeling van de stof of het mengsel
Indeling
Fysische gevaren
Niet geclassificeerd.
Gezondheidsgevaren
Niet geclassificeerd.
Milieugevaren
Niet geclassificeerd.
2.2. Etiketteringselementen
Gevarenaanduiding
EUH208 Bevat 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE, 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE, 5CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE AND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE.
Kan een allergische reactie veroorzaken.
2.3. Andere gevaren
RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen
RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen
4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
1/9
Datum herziening: 22-3-2016
Herziening: 9
Datum van vervanging: 20-1-2015
STOPGAP 114 LIQUID
Algemene informatie
Behandel symptomatisch.
Inademing
Frisse lucht.
Inslikken
Mond goed spoelen met water. Geef volop water te drinken. Geen braken opwekken.
Raadpleeg een arts als klachten aanhouden.
Huidcontact
Was de huid grondig met water en zeep. Besmette kleding verwijderen. Zoek medische hulp
als irritatie na wassen aanwezig blijft.
Oogcontact
Spoel onmiddellijk met volop water. Doorgaan met spoelen gedurende tenminste 15 minuten.
Raadpleeg een arts als klachten aanhouden.
4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Algemene informatie
Het product wordt beschouwd als een laag gevaar onder normale gebruiksomstandigheden.
Inademing
Geen specifieke symptomen bekend.
Inslikken
Geen specifieke symptomen bekend.
Huidcontact
Kan overgevoeligheid of allergische reacties veroorzaken bij mensen die gevoelig zijn.
Oogcontact
Kan tijdelijke oogirritatie veroorzaken.
4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Opmerkingen voor de arts
Behandel symptomatisch.
RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen
5.1. Blusmiddelen
Geschikte blusmiddelen
Het product is niet ontvlambaar. Gebruik brandblusmiddelen die geschikt zijn voor de
omringende brand.
5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Specifieke gevaren
Geen uitzonderlijke brand- of ontploffingsgevaren vermeld.
Gevaarlijke
verbrandingsproducten
Ontleedt niet tijdens gebruik en wanneer opgeslagen zoals aanbevolen.
5.3. Advies voor brandweerlieden
Beschermende maatregelen
bij bluswerkzaamheden
Geen specifieke brandbestrijding voorzorgsmaatregelen bekend.
Speciale beschermde
uitrusting voor
brandweerlieden
Draag chemicaliën bestendige beschermende kleding.
RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures
Persoonlijke
voorzorgsmaatregelen
Gebruik beschermende handschoenen en bij risico van spatten ook een
bril/gezichtsbescherming.
6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen
Milieuvoorzorgsmaatregelen
Niet naar het riool of waterlopen lozen of op de grond laten lopen.
6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
Reinigingsmethoden
Beheers (sluit in) en absorbeer gelekt materiaal met zand, grond of ander onbrandbaar
materiaal. Verzamel en plaats in geschikte afvalcontainers en sluit stevig af.
2/9
Datum herziening: 22-3-2016
Herziening: 9
Datum van vervanging: 20-1-2015
STOPGAP 114 LIQUID
6.4. Verwijzing naar andere rubrieken
Verwijzing naar andere
rubrieken
Voor persoonlijke bescherming, zie Sectie 8. Zie Sectie 11 voor aanvullende informatie over
gevaren voor de gezondheid. Zie paragraaf 13 voor informatie over verwijdering.
RUBRIEK 7: Hantering en opslag
7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
Voorzorgen voor gebruik
Zorg voor adequate ventilatie. Goede persoonlijke hygiëne procedures moeten toegepast
worden.
Advies inzake algemene
beroepsmatige hygiëne
Was aan het einde van iedere werkperiode en voor eten, roken en toiletgebruik.
7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
Opslag voorzorgsmaatregelen Gescheiden houden van voedsel, diervoeder, meststoffen en ander gevoelig materiaal.
Bewaren in de gesloten originele verpakking en bij temperaturen tussen 5°C en 30°C.
Bescherm tegen bevriezing en direct zonlicht.
7.3. Specifiek eindgebruik
Specifiek eindgebruik
De geïdentificeerde toepassingen voor dit product worden beschreven in paragraaf 1.2.
RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
8.1. Controleparameters
8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling
Beschermde uitrusting
Passende technische
maatregelen
Zorg voor adequate ventilatie.
Persoonlijke bescherming
Always check applicability with your supplier of protective equipment.
Bescherming van de ogen/het Oogbescherming die voldoet aan een goedgekeurde standaard moet gedragen worden als
gezicht
een risicoanalyse aangeeft dat oogcontact mogelijk is.
Bescherming van de handen
Chemisch resistente, ondoordringbare handschoenen, die aan een goedgekeurde norm
voldoen, moeten gedragen worden als een risicoanalyse aangeeft dat huidcontact mogelijk is.
Andere huid- en
lichaamsbescherming
Onder normale omstandigheden zijn geen specifieke maatregelen voorzien.
Hygiënische maatregelen
Zorg voor oogspoelstation. Geen specifieke hygiëne procedures aanbevolen, maar goede
persoonlijke hygiëne moet altijd in acht worden genomen bij het werken met chemische
producten.
Ademhalingsbescherming
Geen specifieke aanbevelingen.
Thermische gevaren
None
RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen
9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
Voorkomen
Vloeistof.
Kleur
Wit/gebroken wit.
3/9
Datum herziening: 22-3-2016
Herziening: 9
Datum van vervanging: 20-1-2015
STOPGAP 114 LIQUID
Geur
Gering/weinig.
Geurdrempelwaarde
Niet bepaald.
pH
pH (geconcentreerde oplossing): 9.5-11.0
Smeltpunt
Niet van toepassing.
Beginkookpunt en kooktraject Niet bepaald.
Vlampunt
Niet van toepassing.
Verdampingssnelheid
Niet bepaald.
Verdampingsfactor
Niet bepaald.
Ontvlambaarheid (vast, gas)
Niet van toepassing.
Bovenste/onderste
ontvlambaarheids- of
explosiegrenswaarden
Niet van toepassing.
Andere ontvlambaarheid
Niet van toepassing.
Dampspanning
23 (water) mbar @ °C
Dampdichtheid
Niet bepaald.
Relatieve dichtheid
1.00-1.02 @ 20°C
Bulk dichtheid
Niet bepaald.
Oplosbaarheid(heden)
Oplosbaar in water.
Verdelingscoëfficiënt
Niet van toepassing.
Zelfontbrandingstemperatuur
Niet van toepassing.
Ontledingstemperatuur
Niet bepaald.
Viscositeit
Niet bepaald.
Ontploffingseigenschappen
Niet van toepassing.
Ontplofbaar door de werking
van een vlam
Niet als ontplofbaar beschouwd.
Oxiderende eigenschappen
Niet van toepassing.
Opmerkingen
Verstrekte informatie is van toepassing op het product in de klaar-voor-gebruik vorm.
9.2. Overige informatie
Andere informatie
Geen.
Refractie index
Niet beschikbaar.
Deeltjesgrootte
Niet van toepassing.
Molecuulgewicht
Niet bepaald.
Vluchtigheid
75-76.5% (water)
Verzadigingsconcentratie
Niet bepaald.
Kritische temperatuur
Niet bepaald.
Vluchtige organische stof
Niet bepaald.
4/9
Datum herziening: 22-3-2016
Herziening: 9
Datum van vervanging: 20-1-2015
STOPGAP 114 LIQUID
RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit
10.1. Reactiviteit
Reactiviteit
Er zijn geen reactiviteitsgevaren bekend in relatie met dit product.
10.2. Chemische stabiliteit
Stabiliteit
Stabiel bij normale omgevingstemperaturen en indien gebruikt als aanbevolen.
10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties
Mogelijkheid van gevaarlijke
reacties
Geen specifieke stof of groep stoffen zal waarschijnlijk zodanig met het product reageren dat
een gevaarlijke situatie ontstaat.
10.4. Te vermijden omstandigheden
Te vermijden omstandigheden Bevriezing vermijden. Vermijd blootstelling aan hoge temperaturen en direct zonlicht.
10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen
Te vermijden materialen
Geen specifieke stof of groep stoffen zal waarschijnlijk zodanig met het product reageren dat
een gevaarlijke situatie ontstaat.
10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten
Gevaarlijke
ontledingsproducten
Ontleedt niet tijdens gebruik en wanneer opgeslagen zoals aanbevolen.
RUBRIEK 11: Toxicologische informatie
11.1. Informatie over toxicologische effecten
Toxicologische effecten
Geen informatie beschikbaar.
Acute toxiciteit - oraal
Aantekeningen (oraal LD₅₀)
Geen specifieke testgegevens beschikbaar.
Acute toxiciteit - dermaal
Aantekeningen (dermaal LD₅₀) Geen specifieke testgegevens beschikbaar.
Acute toxiciteit - inademing
Aantekeningen (inademing
LC₅₀)
Geen specifieke testgegevens beschikbaar.
Huidcorrosie/-irritatie
Skin corrosion/irritation
Niet irriterend.,Niet bijtend voor de huid.
Diergegevens
Geen specifieke testgegevens beschikbaar.
Test met humaan huidmodel
Geen specifieke testgegevens beschikbaar.
Extreme pH
Geen specifieke testgegevens beschikbaar.
Ernstig oogletsel/oogirritatie
Ernstig oogletsel/oogirritatie
Niet irriterend.
Sensibilisatie van de luchtwegen
Sensibilisatie van de
luchtwegen
Niet sensibiliserend.
Sensibilisatie van de huid
Sensibilisatie van de huid
Niet sensibiliserend.
Mutageniteit in geslachtscellen
5/9
Datum herziening: 22-3-2016
Herziening: 9
Datum van vervanging: 20-1-2015
STOPGAP 114 LIQUID
Gentoxiciteit - in vitro
Niet bepaald.
Gentoxiciteit - in vivo
Niet bepaald.
Kankerverwekkendheid
Kankerverwekkendheid
Bevat geen stoffen waarvan bekend is dat ze kankerverwekkend zijn.
Doelorgaan voor
kankerverwekkendheid
Niet relevant.
IARC kankerverwekkendheid
Niet vermeld.
Giftigheid voor de voortplanting
Giftigheid voor de
Bevat geen stoffen waarvan bekend is dat ze giftig zijn voor de voortplanting zijn.
voortplanting - vruchtbaarheid
Giftigheid voor de
voortplanting - ontwikkeling
Not considered to be toxic to the reproductive system.
Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT) bij eenmalige blootstelling
STOT - eenmalige
blootstelling
Niet van toepassing.
Doelorganen
Niet relevant.
Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT) bij herhaalde blootstelling
STOT - herhaalde blootstelling Niet van toepassing.
Doelorganen
Niet relevant.
Gevaar bij inademing
gevaar bij inademing
Niet relevant.
Algemene informatie
Geen specifieke gevaren voor de gezondheid bekend.
Inademing
Het product wordt beschouwd als een laag gevaar onder normale gebruiksomstandigheden.
Inslikken
Geen schadelijke gevolgen verwacht van hoeveelheden die mogelijk per ongeluk worden
ingeslikt.
Huidcontact
Huid irritatie zou niet optreden wanneer gebruikt als aanbevolen.
Oogcontact
Kan ongemak veroorzaken.
Acute en chronische
gezondheidseffecten
Geen specifieke gevaren voor de gezondheid bekend.
Medische symptomen
Geen specifieke symptomen vermeld.
Medische overwegingen
Geen informatie beschikbaar.
RUBRIEK 12: Ecologische informatie
Ecotoxiciteit
Er zijn geen gegevens over de ecotoxiciteit van dit product.
12.1. Toxiciteit
Toxiciteit
Niet giftig beschouwd voor vissen.
Acute giftigheid - vis
Not determined
Acute giftigheid - aquatische
ongewervelde dieren
Niet bepaald.
6/9
Datum herziening: 22-3-2016
Herziening: 9
Datum van vervanging: 20-1-2015
STOPGAP 114 LIQUID
Acute giftigheid - waterplanten Niet bepaald.
Acute giftigheid - microorganismen
Niet bepaald.
Acute giftigheid - terrestrisch
Niet bepaald.
Chronische toxiciteit - jonge
vissen
Niet bepaald.
Toxiciteit op korte termijn embryonaal of larvestadium
(sac-fry)
Niet bepaald.
Chronische toxiciteit aquatische ongewervelde
dieren
Niet bepaald.
12.2. Persistentie en afbreekbaarheid
Persistentie en
afbreekbaarheid
Er zijn geen gegevens bekend over de afbreekbaarheid van dit product.
Fotochemische omzetting
Niet bepaald.
Stabiliteit (hydrolyse)
Niet bepaald.
Biologische afbreekbaarheid
Niet bepaald.
Biologisch zuurstofverbruik
Geen specifieke testgegevens beschikbaar.
Chemisch zuurstof verbruik
Geen specifieke testgegevens beschikbaar.
12.3. Bioaccumulatie
Bioaccumulatiepotentieel
Geen gegevens beschikbaar over bioaccumulatie.
Verdelingscoëfficiënt
Niet van toepassing.
12.4. Mobiliteit in de bodem
Mobiliteit
Het product is niet vluchtig.
Adsorptie/desorptie coëfficient Niet bepaald.
Constante van de wet van
Henry
Niet bepaald.
Oppervlaktespanning
Niet bepaald.
12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
Resultaten van een PBT- en
zPzB-beoordeling
Deze stof is niet ingedeeld als PBT of zPzB overeenkomstig de huidige EU criteria.
12.6. Andere schadelijke effecten
Andere nadelige effecten
Geen bekend.
RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering
13.1. Afvalverwerkingsmethoden
Verwijderingsmethoden
Voer afvalstoffen af naar een vergunninghoudende stortplaats in overeenstemming met de
eisen van de plaatselijke afvalverwerkingsautoriteiten. Small quantities may be absorbed in
sand and allowed to dry, prior to disposal as low hazard waste. Larger quantities should be
disposed of as controlled liquid waste via a licensed waste operator.
7/9
Datum herziening: 22-3-2016
Herziening: 9
Datum van vervanging: 20-1-2015
STOPGAP 114 LIQUID
RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer
Algemeen
Het product wordt niet genoemd door internationale regelgeving inzake het vervoer van
gevaarlijke goederen(IMDG, IATA, ADR/RID).
14.1. VN-nummer
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
14.3. Transportgevarenklasse(n)
Transportetiket
14.4. Verpakkingsgroep
14.5. Milieugevaren
14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code
RUBRIEK 15: Regelgeving
15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel
Nationale verordeningen
The Control of Substances Hazardous to Health Regulations 2002 (SI 2002 No. 2677) (as
amended).
Geen registraties bekend.
Richtsnoeren
Workplace Exposure Limits EH40.
Safety Data Sheets for Substances and Preparations.
Authorisaties (Title VII
Verordening 1907/2006)
Voor dit product zijn geen specifieke autorisaties bekend.
Beperkingen (Title VIII
Verordening 1907/2006)
Voor dit product zijn geen specifieke beperkingen bekend.
15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling
Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.
RUBRIEK 16: Overige informatie
Algemene informatie
F.Ball and Company Ltd Technical Datasheet.
Belangrijke
literatuurreferenties en
informatiebronnen
Health and Safety Executive Guidance Note EH40 (amended annually). Workplace Exposure
Limits.
Herzieningsopmerkingen
Section 9: update. Section 11 update. Section 12 update.
Datum herziening
22-3-2016
Herziening
9
Datum van vervanging
20-1-2015
VIB status
Goedgekeurd.
Volledig uitgeschreven
gevarenaanduidingen
Niet ingedeeld.
R22 Schadelijk bij opname door de mond.
Volledige gevarenaanduiding
EUH208 Bevat 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE, 1,2-BENZISOTHIAZOOL-3(2H)-ON, 5CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE AND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE.
Kan een allergische reactie veroorzaken.
8/9
Datum herziening: 22-3-2016
Herziening: 9
Datum van vervanging: 20-1-2015
STOPGAP 114 LIQUID
Deze informatie heeft alleen betrekking op het bedoelde specifieke materiaal en hoeft niet geldig te zijn voor gebruik van dit
materiaal in combinatie met andere stoffen of in enig proces. Deze informatie is, volgens de beste kennis en vertrouwen van
de producent, juist en betrouwbaar voor de opgenomen gegevens. Echter, er wordt geen garantie gegeven voor de
correctheid, betrouwbaarheid of compleetheid. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zich te overtuigen van de
geschiktheid van de gegevens voor zijn/haar specifieke toepassing.
9/9
Download