Toelichting Besluitformulier 2015 21548 garantstelling

advertisement
Openbaar
Toelichting op besluit
Registratienummer
: 2015/21548
Datum
: 2 juni 2015
Maatschappelijke Ontwikkeling
Opgesteld door : A.J.M. van der Horst
Onderwerp:
garantstelling kunstgrasveld VV Zwammerdam
TOELICHTING op het Besluitformulier – Voorstel met registratienummer 2015/21534.
Besloten is
1. Akkoord te gaan met de garantstelling van 50% van het door VV Zwammerdam te lenen
bedrag van € 166.700 ten behoeve van een nieuw aan te leggen kunstgrasvoetbalveld;
2. De middelen uit het jaarplan 2015 van het MJOP, groot € 118.300 in te zetten als
kostendrager voor het aan te leggen kunstgrasveld;
3. Akkoord te gaan met het verlagen van de huurlasten van € 8.000 per jaar;
4. Een andere bestemming te geven aan het af te stoten kleine kunstgrasveld;
5. Vast te leggen dat het nieuwe kunstgrasveld in eigendom komt van de gemeente.
6. Vast te leggen dat VV Zwammerdam minimaal 10 jaar de gebruiksrechten krijgt over het
nieuwe kunstgrasveld.
Publiekssamenvatting
Voetbalvereniging Zwammerdam heeft de ambitie uitsproken om onder regie van
Sportspectrum een kunstgrasveld aan te leggen op het huidige veld 2. Er is een toenemende
vraag naar trainingsfaciliteiten en zo'n veld wordt noodzakelijk geacht om naar de toekomst
toe het aantal spelers te kunnen behouden. In het kader van "Nieuw en anders" heeft VV
Zwammerdam, bij gebrek aan publieke middelen, het initiatief genomen voor financiering
van dit kunstgrasveld. De club heeft daartoe een Taskforce in het leven geroepen. Deze
Taskforce heeft een verzoek garantstelling bij de gemeente ingediend, waarbij aan de
gemeente gevraagd wordt garant te staan voor de helft van de lening, zijnde € 83.850,-.
Aan Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) is gevraagd garant te staan voor de andere helft
van de lening. Op 9 april j.l. heeft SWS besloten deze borgstelling te verlenen, onder enkele
voorwaarden, waaronder een garantstelling van de gemeente, voldoende waarborging van de
gebruiksrechten van de ondergrond gedurende de looptijd van de borgstelling, en een
akkoordverklaring van de gemeente inzake verlaging van de huurprijs en inzet van de
middelen uit jaarplan 2015 van het MJOP als kostendrager voor het kunstgrasveld.
Tijdens de raadsvergadering van 28 mei j.l. heeft de raad aangegeven geen bedenkingen en
alleen positieve wensen te hebben ten aanzien van de garantstelling.
versie d.d. 19 juli 2017
1
Kerngegevens
Inleiding
Bij voetbalvereniging Zwammerdam wordt al langere tijd de wens gekoesterd om een
kunstgrasveld aan te leggen. Het aantal spelende leden en teams vragen vooral om meer
trainingsfaciliteiten. Een kunstgrasveld kan intensiever worden gebruikt dan een
natuurgrasveld. De aanleg van het kunstgrasveld wordt door de vereniging als noodzakelijk
gezien om de huidige leden aan zich te blijven binden en naar de toekomst toe te kunnen
overleven. In het kader van "Nieuw en anders" heeft VV Zwammerdam, bij gebrek aan
publieke middelen, het initiatief genomen voor eigen financiering van dit kunstgrasveld. De
club heeft daartoe een Taskforce in het leven geroepen. De volgende stappen zijn/worden
ondernomen door de Taskforce:
-er zijn offertes ontvangen voor de aanleg van een kunstgrasveld. Kosten zijn geraamd op €
285.000 excl. BTW;
-banken hebben aangegeven een lening te willen verstrekken, mits garantiestellingen van
SWS en gemeente kunnen worden overlegd. VV Zwammerdam koerst op een lening van
€ 166.700. Dit bedrag is gebaseerd op het investeringsbedrag (€ 285.000) minus het bedrag
wat in het jaarplan 2015 van Sportspectrum is opgenomen voor vervanging klein
kunstgrasveld Zwammerdam (118.300). Het te lenen bedrag wil men na een jaar hebben
teruggebracht naar € 100.000 o.a. door middel van het uitgeven van obligaties, en een
eenmalige bijdrage van de spelende leden. Terugbetaling van de lening zal o.a. worden
gefinancierd uit een contributieverhoging. Hiertoe zal een bijzondere ledenvergadering
worden belegd.
-aan SWS is gevraagd garant te staan voor de helft van de lening, dus voor de helft van €
166.700 = € 83.350,-.
- Op 17-3 j.l. is ook een aanvraag garantie bij de gemeente binnengekomen. Deze kan op
basis van de nota Treasury pas na een garantstelling van SWS in behandeling worden
genomen.
SWS heeft op 9-4 j.l. verklaard onder voorwaarden een borgstelling te willen verlenen van
maximaal € 83.350 gedurende 10 jaar. De voorwaarden betreffen o.a. een garantstelling van
de gemeente, voldoende waarborging van de gebruiksrechten van de ondergrond gedurende
de looptijd van de borgstelling, en een akkoordverklaring van de gemeente inzake verlaging
van de huurprijs (€ 8.000,- p/j) en de inzet van de middelen uit jaarplan 2015 van het MJOP
als kostendrager voor het kunstgrasveld (€ 118.300).
Beoogd maatschappelijk resultaat
In de nota Treasury staat dat de gemeente alleen garant kan staan uit hoofde van de
publieke taak. Artikel 20 geeft aan dat hieraan wordt voldaan indien:
a. Het doel waarvoor de gemeentelijke garantie wordt gevraagd door het college wordt
gerekend tot die beleidsterreinen waarvoor het college zich inzet;
b. Er naar het oordeel van het college een relevant doel mee wordt gediend;
c. Het verstrekken van de garantie ten goede komt aan de inwoners van de gemeente.
Ad a. sport is een beleidsterrein waar het college voor inzet (programma 1: sociale agenda).
Ad b. in de programmabegroting 2015-2018 staat bij programma 1:
“De sociale agenda beperkt zich niet alleen tot de nieuwe Wmo, de Jeugdwet en de
Participatiewet. Er zijn andere terreinen die een belangrijke preventieve bijdrage leveren aan
versie d.d. 19 juli 2017
2
het participeren in de samenleving en het opbouwen van een sociaal netwerk dat de
zelfstandigheid van inwoners vergroot. Belangrijk hierin zijn welzijn, cultuur en sport &
bewegen. Juist op dit deel van de sociale agenda hebben wij als gemeente de keuze gemaakt
voor een meer faciliterende rol voor de gemeente. In het proces ‘nieuw en anders’ zoeken we
de samenwerking en inzet met maatschappelijke partners.” De gevraagde garantstelling,
waarin de gemeente wordt gevraagd te faciliteren bij dit initiatief waarin de
voetbalvereniging voor eigen rekening een kunstgrasveld laat aanleggen, past daar goed in.
Ad c. de garantie heeft tot doel dat een kunstgrasveld wordt gerealiseerd, waarmee de club
en daarmee de leden uit de gemeente meer zekerheid kan worden geboden de voetbalsport
ook op de lange termijn in hun eigen dorp te kunnen beoefenen.
Kader

Uitvoeringsovereenkomst stichting Sportspectrum 2012-2015

Algemene Wet Bestuursrecht

Algemene subsidieverordening Gemeente Alphen aan den Rijn 2014

Collegeprogramma 2014-2018

Programmabegroting 2015-2018

Nota treasury 2014
Argumenten
Ten aanzien van besluitpunt 1:
garantstelling is in lijn met “nieuw en anders”, draagt mede bij aan het vergroting van eigen
inzet van de voetbalvereniging (financieel, en qua beheer en onderhoud) en helpt de
vereniging aan een toekomstbestendige voorziening die leden aan zich kan binden. In een
collegebesluit d.d. 6-5-2015 heeft uw college al besloten voorlopig akkoord te gaan met de
garantiestelling, onder het voorbehoud van mogelijke wensen en bedenkingen van de raad.
De gemeenteraad heeft tijdens haar vergadering d.d. 28 mei j.l. aangegeven geen
bedenkingen en slechts positieve wensen te hebben ten aanzien van de garantstelling. Dat
betekent dat uw college een definitief besluit kan nemen over de garantstelling..
Ten aanzien van besluitpunt 2:
Het bedrag van € 118.300 is onderdeel van de subsidie die in 2015 is verleend aan
Sportspectrum. Dit is het bedrag wat in het jaarplan 2015 is opgenomen t.b.v.
grootonderhoud sportvelden Zwammerdam. Het overgrote deel van dit bedrag, n.l.
€ 111.656 betreft vervanging kunstgras van het kleine kunstgrasveld, incl. hek, verharding,
inrichting en verlichting. Aangezien het kleine veld wordt afgestoten komen deze middelen
vrij. De overige zaken die in het jaarplan genoemd staan, zoals herstellen draadmat en
vervanging van een poort, kunnen volgens opgave Sportspectrum ten laste worden gebracht
van budget "Velden en Hekwerken en Groen buitensport 2013/2014", een post die valt
onder "Overig Onderhoud". Dat betekent dat het totale bedrag van € 118.300 ingezet kan
worden als kostendrager voor de investering.
Omdat de middelen uit het jaarplan 2015 hiermee een andere bestemming krijgen, dient het
college hier wel haar goedkeuring aan te geven. Ook de SWS stelt als voorwaarde dat
€ 118.300 als subsidie/bijdrage gemeente wordt aangemerkt.
Ten aanzien van besluitpunt 3:
Met het afstoten van het kleine kunstgrasveld en de realisatie van kunstgras op veld 2
verwacht de voetbalvereniging dat de huidige jaarlijkse huurprijs van de velden met € 8.000
versie d.d. 19 juli 2017
3
verminderd wordt. De huur van het kleine veld bedraagt namelijk € 4.000 en de
onderhoudslasten van veld 2 gaan volgens de vereniging ook nog eens met meer dan
€ 4.000 omlaag. De vereniging spreekt zelfs van € 8.000, omdat natuurgras dagelijks,
wekelijks en maandelijks moet worden onderhouden, en ook jaarlijks een grote
onderhoudsbeurt vergt. De vereniging is bereid het onderhoud van het kunstgrasveld door
middel van het periodiek borstelen van het veld zelf voor haar rekening te gaan nemen.
Naast het borstelen vergt een kunstgrasveld ook specialistisch onderhoud, ca. € 2.500 per
jaar, wat niet door de vereniging kan worden uitgevoerd.
Het aanleggen van het kunstgrasveld levert dus uiteindelijk een besparing van minimaal
€ 1.500,- op voor de gemeente, omdat de onderhoudslasten voor het veld omlaag gaan:
Onderhoud gewoon grasveld: € 12.000
Minus huurverlaging: € 8.000
Minus specialistisch onderhoud kunstgras € 2.500
Blijft over: € 1.500. Voorts beschikt de gemeente dan over het vrijgekomen kleine
kunstgrasveld.
Ook dit initiatief is in lijn met “nieuw en anders”.
Dit betekent hiermee dat dit initiatief ook voor een klein deel past binnen de
bezuinigingsopdracht voor het sportvastgoed. Wel zal moeten worden gespaard voor
vervanging van het kunstgrasveld op termijn. VV Zwammerdam heeft aangegeven na 10 á
15 jaar zelf een nieuwe toplaag te kunnen aanbrengen, zo nodig opnieuw via een
banklening.
Eventuele precedentvorming, waarbij andere verenigingen na dit initiatief ook
kunstgrasvelden willen aanleggen onder verlaging van de huur, is mogelijk, maar indien dit
onder dezelfde voorwaarden plaatsvindt als bij v.v. Zwammerdam kan hierbij wel worden
bereikt dat ook op andere velden een besparing wordt verwezenlijkt en de zelfredzaamheid
van de verenigingen wordt vergroot.
Ook voor dit punt geldt dat uw college hiermee akkoord moet gaan, en dat dit vervolgens
moet worden gemeld aan de SWS.
Ten aanzien van besluitpunt 4:
Het bestaande kleine kunstgrasveld wordt afgestoten door de club. VV Zwammerdam heeft
aangegeven wel te willen meedenken over het herbestemmen van het veldje en wil het ter
overbrugging nog wel in beheer houden. Volgens Sportspectrum vervult het veldje op dit
ogenblik weliswaar een buurtfunctie, maar hebben andere sportclubs, waaronder stichting
Alphens Tennispark, niet veel belangstelling het veld over te nemen.
Indien er vanuit sportclubs geen animo is voor overname met daarbij tevens het overnemen
van de huur van € 4.000, kan worden overwogen de sportbestemming van het veldje te
wijzigen. Afdeling REO zal dan opdracht moeten krijgen voor het maken van een taxatie en
planeconomische analyse.
Ten aanzien van besluitpunt 5:
In de planvorming van VV Zwammerdam vergaart de voetvereniging de benodigde middelen
voor aanleg van het kunstgrasveld, waarna dit bedrag “geschonken” wordt aan
Sportspectrum, die met deze middelen de uitvoering zal aanbesteden, en met aftrek van de
BTW zal bekostigen. De voetbalvereniging wil het veld niet in eigendom hebben, maar wil wel
langjarige gebruiksrechten over het veld.
Aangezien de gemeente middels de subsidie aan sportspectrum voor € 118.300 bijdraagt
aan het veld, bovendien garant staat voor het andere deel, en Sportspectrum geen gebouwen
en velden in eigendom heeft, ligt het voor de hand dat het veld na aanleg in eigendom komt
versie d.d. 19 juli 2017
4
van de gemeente. In samenspraak met Sportspectrum dient daarom te worden vastgelegd
dat het eigendom van het veld na aanleg in handen van de gemeente komt.
Ten aanzien van besluitpunt 6:
SWS stelt als voorwaarde dat de gebruiksrechten van de ondergrond voldoende moeten zijn
gewaarborgd gedurende de looptijd van de financiering, en verwacht dat een huurcontract
van tenminste 10 jaar looptijd met gemeente/Sportspectrum wordt aangegaan. Een dergelijk
huurcontract is voor alle partijen gewenst, zodat het gebruik van het veld de komende jaren
wordt gegarandeerd en de investering in die zin goed besteed is.
Participatie
Dit voorstel is in goed overleg met VV Zwammerdam en Sportspectrum tot stand gekomen.
Financiële consequenties
Inleiding
Op 19 maart 2015 is er een verzoek binnen gekomen van Voetbal Vereniging Zwammerdam.
Het betreft een verzoek tot garantstelling voor 50% van een 10 jarige lineaire lening van €
166.700, zijnde € 83.350 voor 10 jaar. Deze lening is bedoeld voor een investering in een
nieuw kunstgrasvoetbalveld.
Conclusie advies Financiën
Het waarborgfonds Sport (SWS) is bereid tot garantstelling van 50%, €83.350 voor 10 jaar.
Afdeling Financiën van de gemeente Alphen aan den Rijn adviseert positief op het verzoek
tot garantstelling van de andere 50% voor 10 jaar.
Beleidskader
De aanvraag is ingediend nadat de nieuwe nota Treasury door de raad is vastgesteld (2014
59492). In deze nota is opgenomen dat het college zeer terughoudend omgaat met het
geven van gemeentegaranties of het verstrekken van leningen. Het college weegt het publiek
belang dat met de aanvraag wordt gediend af tegen de risico’s voor de gemeente.
In de eerste plaats past dit bij de overgang van een gemeentebestuur dat gewenste
ontwikkelingen kan stimuleren via bv subsidies naar een bestuur dat vooral een beroep doet
op eigen verantwoordelijkheid en initiatief. In de tweede plaats past dit in het huidige
financieel klimaat, dat ook doorwerkt naar de gemeentelijke financiën. De gemeente moet er
rekening mee houden dat door de ingetreden financiële crisis vaker een beroep wordt
gedaan op garanties of dat leningen niet worden afgelost. Dit risico moet worden afgewogen
tegen de stand van de gemeentelijke financiën en het gemeentelijk weerstandsvermogen.
Inzet Waarborgfonds
Er is een aantal waarborgfondsen waarop een beroep kan worden gedaan om geldleningen te
borgen. Waarborgfondsen worden in beginsel gezien als een voorliggende voorziening die er
toe leidt dat er geen afgifte van een gemeentegarantie plaatsvindt. Bij de gemeentegaranties
ten behoeve van sportinstellingen ligt dit anders. Aan het verlenen van een borgstelling
wordt door de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) de voorwaarde verbonden dat in beginsel
ook een gemeentegarantie wordt verstrekt. De borgstelling van dit waarborgfonds bedraagt
ten hoogste 50% van het te lenen bedrag, met een maximum van € 250.000,- gedurende
maximaal 15 jaar. Voor het resterende bedrag van de lening kan de gemeente garant staan.
Voorwaarde hierbij is dat een aanvrager zich eerst wendt tot het SWS en daarna pas bij de
versie d.d. 19 juli 2017
5
gemeente. De beoordeling van de aanvraag van het SWS is leidend. Dat wil zeggen: indien
het SWS besluit om een borgstelling te verlenen, zal de gemeente op basis hiervan een
afweging maken of zij voor het resterende bedrag van de lening garant zal staan.
Er is door VV Zwammerdam bij de SWS een verzoek gedaan voor borgstelling waarop een
positief advies van SWS is ontvangen voor een borgstelling van 50% ad € 83.350 gedurende
10 jaar.
Financiële toets
De gemeente heeft, voorafgaand aan verlenen van garantie of lening, onderzoek uitgevoerd
naar de financiële situatie van de aanvragende instantie.
De financiële situatie van SV is met name getoetst op het in de toekomst kunnen
terugbetalen van rente- en aflossingsverplichtingen door de Stichting. Om dit te kunnen
beoordelen is een meerjarig kasstroomoverzicht opgesteld en is gebruikt gemaakt van
financiële indicatoren. Hiernaast zijn de jaarrekeningcijfers van voorgaande jaren met de
nieuwe begroting vergeleken. Hierbij is gebruik gemaakt van het rapport borgstelling welke
is uitgebracht door SWS.
Kasstroomoverzicht
In onderstaand overzicht zijn de kasstromen weergegeven. Dit overzicht is gebaseerd op
cijfers uit het rapport borgstelling van SWS. Hierin is rekening houdend met de kosten van
een 10 jarige lineaire lening.
Kasstroomprognoses
2014 2015
Saldo begin jaar
Kasstroommutatie exploitatie
Kasstroommutatie financieringen
Saldo einde jaar
Cashlflow
DSCR
2015 2016
57.269
23.900
81.169
23.900
nvt
2016 2017
2017 2018
2018 2019
81.169
39.900
19.504101.565
101.565
39.900
22.838118.627
118.627
28.900
22.171125.356
125.356
28.900
21.504132.752
20.396
2,046
17.062
1,747
6.729
1,303
7.396
1,344
DSCR geeft aan of de rente en aflossing vanuit de exploitatiekasstroom kan worden voldaan.
Deze dient minimaal 1 te zijn.

Cash flow is positief

DSCR is voldoende
Indicatoren
In onderstaande tabel zijn voornamelijk financiële indicatoren opgenomen. De cijfers van
2017/2018 zijn gebaseerd op het rapport borgstelling en de bijbehorende aannames van
SWS. In deze cijfers is rekening gehouden met een 10-jarige lineaire lening.
Criteria
Solvabiliteit
(Proc. aandeel EV)
Liquiditeit (Current ratio)
Berekening
Eigen vermogen / totaal
vermogen
Vlottende activa / kort vreemd
vermogen
Norm Uitkomst JR 13/14
20%
57% Voldoende
2,00
Resultaat (winst of verlies)
Aantal leden
3,6 Voldoende
167 Winst
346
Uitkomst Begroting 17/18
41% Voldoende
7,4 Voldoende
2.729 Winst
355
Bovenstaande indicatoren zijn van voldoende niveau.
Zekerheidstelling
versie d.d. 19 juli 2017
6
Het is mogelijk om gezamenlijk met SWS een eerste recht van hypotheek te vestigen. Dit ter
beperking van het kredietrisico. Aangezien de grond al van de gemeente is (Sportspectrum
heeft de gronden in erfpacht) is dit niet noodzakelijk.
Invloed op gemeentelijk weerstandsvermogen
De invloed op het gemeentelijk weerstandsvermogen wordt gezien het relatief geringe
bedrag € 83.350 en de te vestigen zekerheden (1e recht van hypotheek) als beperkt
ingeschat.
Staatssteun aspecten
Er is geen sprake van staatssteun. Sport valt onder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV).
Onder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening) zijn veel steuncategorieën vrijgesteld
van de aanmeldingsplicht. De AGVV is voor decentrale overheden een van de meest
praktische manieren om steun staatssteunproof te maken, omdat de steuncategorieën nauw
aansluiten bij hun beleid.
Onder de AGVV is de lichte kennisgevingsprocedure voldoende. Jaarlijkse rapportage is wel
verplicht.
Rentevergoeding
De gemeente brengt bij de geldnemer bij garantstelling een rentevergoeding in rekening van
0,25% per jaar van het door de gemeente gegarandeerde bedrag. Dit is gebaseerd op art. 31
van de Nota Treasury (2014 59492).
Locatiegegevens
Het betreft hier het sportpark aan de Spoorlaan 12 te Zwammerdam. Naast de
voetbalvereniging zijn verder geen andere verenigingen. Het sportpark ligt in een woonwijk.
Realisatie
Na akkoord garantstelling en voldoen aan voorwaarden van SWS kan lening door VV
Zwammerdam worden aangegaan. Vervolgens zal in de zomermaanden realisatie
plaatsvinden.
versie d.d. 19 juli 2017
7
Download