In-Vitrofertilisatie (IVF) in het buitenland 2014

advertisement
In-Vitrofertilisatie (IVF) in het buitenland 2014
Vanuit uw zorgverzekering kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding van IVF/ICSI/KID of IUI in
het buitenland. Of u voor een vergoeding in aanmerking komt hangt af van een aantal criteria. Als u
in aanmerking voor een vergoeding komt, dan gelden voor de hoogte van de vergoeding regels. In dit
document vindt u:
1. de criteria waar u als verzekerde aan dient te voldoen om voor een vergoeding in aanmerking te komen
2. de hoogte van de vergoeding voor de verschillende behandelingen
Leest u dit document aandachtig door. Specifieke informatie over het gebruik van overige fertiliteits­
behandelingen en het recht op geneesmiddelen vindt u in de verzekeringsvoorwaarden van uw (basis)
verzekering en/of via de website van uw zorgaanbieder.
1.Criteria om in aanmerking te komen voor een vergoeding
Vrouwen tot de leeftijd van 38 jaar
Er mag voor de eerste 2 pogingen maar één embryo worden teruggeplaatst. Bij de
3e poging mogen er maximaal 2 embryo’s worden teruggeplaatst.
Vrouwen vanaf 38 jaar
Vanaf 38 jaar mogen er per poging maximaal twee embryo’s worden teruggeplaatst.
Tot en met de 42-jarige leeftijd komt u in aanmerking voor IVF/ICSI in het buitenland. Bent u 43 jaar of ouder,
dan hebt u geen recht meer op een vergoeding van IVF/ICSI en andere vruchtbaarheid gerelateerde zorg.
Overgangsbepaling
Als u op 31 december 2012 43 jaar of ouder was en bij u een in-vitrofertilisatiepoging uiterlijk op die datum
was aangevangen, heeft u recht op afronding van die poging voor rekening van de zorgverzekering.
De vergoeding voor IVF/ICSI geldt ten hoogste voor drie pogingen per te realiseren zwangerschap.
Een IVF/ICSI behandeling telt als poging, als bij een punctie minimaal één eicel is verkregen. Een afgebroken
IVF/ICSI poging tijdens de behandelfase met hormonen telt dus niet mee als poging. Als in het laboratorium
geen bevruchting van de eicel(len) plaatsvindt, telt de IVF/ICSI poging wel mee. Na een doorgaande
zwangerschap, al dan niet ontstaan uit IVF, ontstaat opnieuw recht op vergoeding van drie pogingen, als er
sprake is van ongewenste fertiliteit. Onder doorgaande zwangerschap verstaan wij een zwangerschap met
minimaal één levende embryo van ten minste 10 weken gerekend vanaf de follikelpunctie, of 12 weken
vanaf de eerste dag van de laatste menstruatie. Na wisseling van partner met gezamenlijke ongewenste
fertiliteit, hebt u ook opnieuw recht op vergoeding van de kosten van een IVF/ICSI behandeltraject van drie
pogingen.
Het maakt voor de telling van pogingen niet uit waar de IVF/ICSI behandelingen hebben plaatsgevonden.
Na drie niet succesvolle pogingen in Nederland en/of in het buitenland hebt u geen recht meer op nog meer
pogingen in het buitenland.
Om voor een IVF/ICSI poging in aanmerking te komen moet de behandeling worden uitgevoerd volgens de
westerse medische standaard. Terugplaatsing van meer dan drie embryo’s per poging, zoals die in sommige
landen plaatsvindt komt niet in aanmerking voor een vergoeding.
Als u besluit de vervolg of gehele behandeling in het buitenland te laten plaatsvinden, heeft u vooraf wel
toestemming nodig. Wat heeft u nodig voor een fertiliteitsbehandeling in het buitenland.
• Een verwijzing van de huisarts of medische-specialist.
• Een ingevulde vragenlijst IVF buitenland.
D8263-201402
2.De hoogte van de vergoeding voor de verschillende behandelingen
Als de behandeling voor een vergoeding in aanmerking komt, krijgt u deze vergoed voor het op dat
moment geldende Nederlandse tarief. Dit tarief varieert. Bij het bepalen van het tarief kijken wij naar de
maand waarin u met de behandeling start. Houdt u er rekening mee dat IVF/ICSI in het buitenland meestal
(veel) duurder is dan in Nederland en dat de eigen bijdrage per poging daardoor hoog kan zijn.
De maximale vergoeding voor een volledige IVF behandeling in het buitenland is gebaseerd op de DOT code
(‘DBC op weg naar transparantie’) voor IVF in Nederland. Dit is het bedrag van € 2.041,56 (tarief 1-1-2014)
per poging. Voor een ICSI behandeling is de maximale vergoeding € 2.306,91 (tarief 1-1-2014) per poging.
Als een deel van de behandeling wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld alleen het stimuleren met hormonen, geldt
een overeenkomstig deel van het tarief.
Medicijnen ter bevordering van de vruchtbaarheid
De medicijnen die worden voorgeschreven om de vruchtbaarheid te bevorderen worden vergoed volgens de
Regeling Zorgverzekering. U heeft recht op vergoeding conform het op dat moment geldende Nederlandse
tarief. Let op: Per 1-1-2014 zijn vruchtbaarheid bevorderende medicijnen niet langer te verkrijgen bij een
reguliere Nederlandse apotheek. Wij verzoeken u daarom de medicijnen in het behandelende ziekenhuis te
halen , u kunt deze nota’s dan samen met de IVF/ICSI nota’s bij ons indienen.
Assisted Hatching
U heeft geen recht op een vergoeding van de kosten voor Assisted Hatching. Er bestaat dan ook geen
vergoeding voor de gekoppelde IVF/ICSI behandeling.
Eiceldonatie
U hebt geen recht op een vergoeding van de kosten voor de donatie van eicellen en/of voor de donor.
Bij IVF/ICSI met eiceldonatie in het buitenland komt maximaal het tarief voor een IVF/ICSI behandeling voor
vergoeding in aanmerking.
Mesa/Pesa/Tesa/micro Tesa
De vergoeding voor een Mesa/Pesa/Tesa/micro Tesa behandeling bij de man is € 1.449,11 (tarief 1-1-2014).
De ICSI behandeling bij de vrouw die kan voortkomen uit de Mesa/Pesa/Tesa/micro Tesa behandeling telt als
een ICSI poging met de daarbij behorende maximale vergoeding.
Vergoeding alleen mogelijk indien er voor de vrouw nog recht is op IVF/ICSI
Terugplaatsen ingevroren embryo
Als uw zorgaanbieder na een IVF/ICSI behandeling de embryo’s invriezen (de zogenaamde gecryopreserveer­
de embryo’s) en ze terugplaatsen, dan geldt hier een vergoeding van € 286,62 (tarief 1-1-2014) per terug­
plaatsing totdat er geen embryo’s meer over zijn. Cryo terugplaatsing telt niet als aparte poging, maar
hoort bij de IVF/ICSI behandeling waar ze uit voortgekomen zijn.
KID
De maximale vergoeding voor een KID behandeling is € 487,60 (tarief 1-1-2014). En een eenmalige
vergoeding voor de screening van € 111,31 (tarief 1-1-2014) voor de donor.
IUI
De maximale vergoeding voor IUI is € 724,83 (tarief 1-1-2014) per behandeling. Voor deze behandeling geldt
geen maximum aantal.
Voor alle genoemde fertiliteit bevorderende behandelingen geldt de leeftijdsgrens van maximaal 42 jaar.
Vragenlijst fertiliteitsbehandeling in het buitenland
Naam:
Geboortedatum:
Polisnummer:
Geachte heer, mevrouw,
Mevrouw heeft recht op vergoeding van IVF/ICSI behandeling in het buitenland. In Nederland wordt deze
behandeling uitgevoerd in een vergunninghoudende instelling. Zodoende wordt de behandeling op een
aantal criteria getoetst. In het buitenland worden niet per definitie dezelfde criteria gehanteerd. Aan de
hand van deze vragenlijst wordt getoetst of de verzekerde in aanmerking komt voor een vergoeding.
1.
IVF
ICSI
KI(D)
IUI
Overige
Indicatie/Toelichting:
Als bij IVF/ICSI bijzondere behandelingen plaatsvinden kruist u deze dan aan:
MESA
PESA
TESE
GIFT
PGD
Assisted hatching
eiceldonatie
2. Leeftijd van de verzekerde
ot en met de 42-jarige leeftijd kunt u in aanmerking komen voor IVF/ICSI in het buitenland.
T
Bent u 43 jaar of ouder, dan hebt u geen recht meer op een vergoeding van IVF/ICSI en andere
vruchtbaarheid gerelateerde zorg.
3. Een verzekerde heeft in totaal recht op drie pogingen
De hoeveelste geldige poging is deze IVF/ICSI behandeling?
Datum eerste poging IVF/ICSI: –
–
–
–
–
–
Resultaat:
Datum tweede poging IVF/ICSI: Resultaat:
Datum derde poging IVF/ICSI: Resultaat:
Toelichting:
Zowel eerdere behandelingen in Nederland als eerdere behandelingen in het buitenland tellen mee als
poging. Een behandeling geldt als poging als er bij punctie minimaal één rijpe eicel is verkregen.
Een afgebroken behandeling tijdens de behandelfase van hormonen telt dus niet mee als poging,
een verkregen eicel waar in het laboratorium geen bevruchting mogelijk is telt wel mee als poging.
Na een doorgaande zwangerschap, al dan niet ontstaan met IVF/ICSI, ontstaat opnieuw recht op drie
pogingen bij een nieuwe zwangerschapswens. Een doorgaande zwangerschap is gedefinieerd als een
zwangerschap met minimaal één levende embryo, tenminste 10 weken gerekend van het moment van
follikelpunctie, of 12 weken vanaf de eerste dag na de laatste menstruatie. Ook na een wisseling van
partner bestaat opnieuw recht op een IVF/ICSI-behandeltraject van drie pogingen, als er sprake is van
gezamenlijke onvruchtbaarheid.
Vindt de behandeling plaats volgens de westerse medische standaard? Hoe veel embryo’s zullen worden
teruggeplaatst?
De behandeling zal worden uitgevoerd volgens de westerse medische standaard
Aantal embryo’s:
Eén embryo
Twee embryo’s
Drie embryo’s
Toelichting:
Voorwaarde om voor vergoeding in het buitenland in aanmerking te komen is dat de behandeling
uitgevoerd wordt volgens de westerse medische standaard. Terugplaatsing van drie of meer embryo’s,
zoals in sommige landen plaatsvindt, komt niet voor vergoeding in aanmerking.
Zorgverlener:
(waar vindt behandeling plaats)
Naam behandelend arts:
Handtekening/stempel
behandelend arts:
Datum:
Naam IVF-Kliniek:
Adres:
Woonplaats:
Land:
De informatie behandelen wij uiteraard als zeer vertrouwelijk en wordt alleen gebruikt bij de beoordeling
door de medisch adviseur.
Ingevulde vragenlijst kunt u sturen naar:
Univé
t.a.v. team Buitenland
Antwoordnummer 9292
5600 VM EINDHOVEN
Download