PowerPoint-presentatie

advertisement
18 oktober 2015
Urk
overzicht van Jozefs geschiedenis...
vier delen:
 Jozef miskend door zijn broeders
> 17 jaar (Gen.37)
 Jozef in Egypte als slaaf en gevangene
> 13 jaar (Gen. 39 & 40)
 Jozef in Egypte als onderkoning
> 9 jaar (Gen.41 t/m 45)
 Jozef erkend door zijn broeders
> 71 jaar (voor Jakob 17 jaar)
(Gen.46 t/m 50)
Jozef als type van Christus
in zijn naam (= Hij-voegt-toe; Gen.30:24)
verwijst hij naar zijn jongste broer die...
 ...werd geboren in het veld van Efrata bij
Bethlehem
 Rachel stierf en noemde hem: Ben-Oni
(=zoon van mijn smart)
 maar zijn vader noemde hem: Ben-Jamin
(=zoon van mijn rechterhand)
Jozef als type van Christus
VERLEDEN:
 geliefd door zijn vader
 beoogd eerstgeborene (>veelkleurige jas)
 gehaat door zijn broeders om zijn claims en
voorzeggingen
 verworpen door zijn broeders en geworpen
in een put (>onder de aarde)
Jozef als type van Christus
HEDEN:
dood gewaand in het huis van Jakob
terecht gekomen in het buitenland
buiten de maatschappij (gevangenis)
God zegent hem in deze positie en hij
draagt de zorg voor de gevangenen
 Jozef maakt in de gevangenis geheimen
bekend (> dromen)
 na twee volle jaren (> 2 millennia) wordt
Jozef koning




Jozef als type van Christus
TOEKOMST:
 de hoofdstukken 41 t/m 45 beschrijven hoe
Jozefs broers door nood en grote
verdrukking* tot erkenning komen van
Jozef.
Hand.7:11
Genesis 45
1 Toen kon Jozef zich niet langer bedwingen
voor allen die bij hem stonden,
en hij riep: Laat allen van mij weggaan.
En daar stond niemand bij hem,
toen Jozef zich aan zijn broeders bekend maakte.
na de schuldbelijdenis van Juda
namens zijn broeders >
Genesis 44
Zo (>na het vinden van de beker)
kwamen Juda en zijn broeders
in het huis van Jozef, waar hij nog was,
en zij wierpen zich voor hem ter aarde.
(...)
16 Daarop zeide Juda:
Wat zullen wij tot mijn heer zeggen,
wat zullen wij spreken,
en waarmee zullen wij ons rechtvaardigen?
God heeft de schuld uwer knechten
aan het licht gebracht...
(...)
14
Genesis 44
(...)
20 En wij zeiden tot mijn heer:
Wij hebben een oude vader
en daar is nog een jonge zoon
zijns ouderdoms;
MAAR ZIJN BROEDER IS DOOD;
hij is de enig overgeblevene van zijn moeder,
en zijn vader heeft hem zeer lief.
Genesis 45
1 Toen kon Jozef zich niet langer bedwingen
voor allen die bij hem stonden,
en hij riep: Laat allen van mij weggaan.
En daar stond niemand bij hem,
toen Jozef zich aan zijn broeders bekend maakte.
Genesis 45
2 Daarop brak hij uit in luid geween, zodat de
Egyptenaren en Farao's huis het hoorden.
wenen voor de derde keer... >
Genesis 42 – de eerste keer wenen
Toen antwoordde Ruben hun:
Heb ik u niet gezegd:
bezondigt u niet aan de knaap!
Maar gij hebt niet geluisterd.
Nu wordt zijn bloed van ons geeist.
23 Zij wisten echter niet,
dat Jozef hen verstond,
want zij gebruikten een tolk.
24 Toen wendde hij zich van hen af
en weende.
22
Genesis 43 – de tweede keer wenen
Toen hij zijn ogen opsloeg,
zag hij zijn broeder Benjamin,
de zoon zijner moeder, en zeide:
Is dit uw jongste broeder,
over wie gij tot mij gesproken hebt?
En hij zeide: God zij u genadig, mijn zoon.
30 Toen haastte Jozef zich weg, want zijn hart
ging in ontroering uit naar zijn broeder,
en hij zocht gelegenheid om te wenen;
hij trad een kamer binnen en weende daar.
31 Daarna wies hij zijn gelaat
en trad naar buiten,
bedwong zichzelf en zeide: Dient het maal op.
29
Genesis 45
3 En Jozef zeide tot zijn broeders:
Ik ben Jozef; leeft mijn vader nog?
Doch zijn broeders konden hem niet antwoorden,
want zij deinsden van schrik voor hem terug.
Ik ben Jozef
... de meester dromer die zo hadden gehaat
... die zij verworpen en verkocht hadden
... die nu als uit de doden opgestaan, voor hen stond
... voor wie zij zich nu neerbogen
... was nu het uur van vergelding aangebroken?
Genesis 45
4 Toen zeide Jozef tot zijn broeders:
Komt toch naderbij.
Daarop naderden zij.
En hij zeide: Ik ben uw broeder Jozef,
die gij naar Egypte verkocht hebt.
niet: uw rechter
Genesis 45
4 Toen zeide Jozef tot zijn broeders:
Komt toch naderbij.
Daarop naderden zij.
En hij zeide: Ik ben uw broeder Jozef,
die gij naar Egypte verkocht hebt.
in één zin benoemt Jozef hun grote schuld
Genesis 45
5 Maar weest nu niet verdrietig
en ziet er niet zo ontsteld uit,
omdat gij mij hierheen verkocht hebt,
want om u in het leven te behouden
heeft God mij voor u uit gezonden.
????
Genesis 45
5 Maar weest nu niet verdrietig
en ziet er niet zo ontsteld uit,
omdat gij mij hierheen verkocht hebt,
want om u in het leven te behouden
heeft God mij voor u uit gezonden.
m.a.w.
doordat jullie mij wilden doden/verkopen
kon GOD jullie het leven geven!
Genesis 45
6 Want reeds twee jaren
is er hongersnood geweest in dit land
en er komen nog vijf jaren,
waarin niet geploegd of geoogst zal worden.
Jozef inmiddels 39 jaar oud
uittocht Egypte; 2500
geboorte Abram; 2000
geboorte Jakob; 2160
2000
2100
2200
2300
2400
geboorte Izaak; 2100
Jakob komt naar Egypte; 2290
2500
tijdtafel van Jozef
Jozef onderkoning; 2281
Jozef 30 jaar
Jozef bekendmaking; 2290
Jozef 39 jaar
geboorte Jozef; 2251
2250
2260
2270
2280
2290
einde 7 vette jaren; 2288
Jozef 37 jaar
Jozef verkocht naar Egypte; 2268
Jozef 17 jaar
Gen.37:2; 41:46; 47:9
2300
Genesis 45
7 Daarom heeft God mij voor u uit gezonden
om u een voortbestaan te verzekeren op aarde,
en om voor u een groot aantal geredden
in het leven te behouden.
lett. een overblijfsel te stellen
bekend begrip bij de profeten!
Genesis 45
7 Daarom heeft God mij voor u uit gezonden
om u een voortbestaan te verzekeren op aarde,
en om voor u een groot aantal geredden
in het leven te behouden.
lett.
tot grote verlossing
(zie St.Vert.)
Genesis 45
7 Daarom heeft God mij voor u uit gezonden
om u een voortbestaan te verzekeren op aarde,
en om voor u een groot aantal geredden
in het leven te behouden.
lett.
behoudenis-van-leven
Genesis 45
8 Dus zijt gij het niet,
die mij hierheen gezonden hebt, maar God;
Hij heeft mij gesteld tot Farao's vader
en tot heer over geheel zijn huis
en tot heerser in het gehele land Egypte.
= noodzakelijke conclusie:
niet de schuld van de mens
maar de eer van GOD
is de diepste reden van al het kwaad
Romeinen 3
Maar, indien de waarachtigheid Gods
door mijn leugen
des te overvloediger is gebleken
tot zijn heerlijkheid,
waarom word ik dan nog
als zondaar geoordeeld?
8 Het is toch niet,
zoals men van ons lastert
en sommigen ons laten zeggen:
Laten wij het kwade doen,
opdat het goede eruit voortkome?...
7
Johannes 9
En zijn discipelen vroegen Hem en zeiden:
Rabbi, wie heeft gezondigd,
deze of zijn ouders,
dat hij blind geboren is?
3 Jezus antwoordde:
Noch deze heeft gezondigd
noch zijn ouders,
maar de werken GODS
moesten in hem openbaar worden.
2
hij werd niet genezen omdat hij blind was
maar:
hij was blind opdat hij genezen zou worden!
Genesis 45
8 Dus zijt gij het niet,
die mij hierheen gezonden hebt, maar God;
Hij heeft mij gesteld tot Farao's vader
en tot heer over geheel zijn huis
en tot heerser in het gehele land Egypte.
Romeinen 11
Want God heeft de ALLEN
onder ongehoorzaamheid besloten,
om Zich over de ALLEN te ontfermen.
33 O diepte van rijkdom,
van wijsheid en van kennis Gods,
hoe ondoorgrondelijk
zijn zijn beschikkingen
en hoe onnaspeurlijk zijn wegen!
34 Want: wie heeft de zin des Heren gekend?
Of wie is Hem tot raadsman geweest?
35 Of wie heeft Hem eerst iets gegeven,
waarvoor hij vergoeding ontvangen moet?
36 Want uit HEM en door HEM en tot HEM
zijn alle dingen:
Hem zij de heerlijkheid
tot in de aeonen! Amen.
32
Download