taalblok groep 1

advertisement
Arrangementkaart VSO regulier
Arrange
ment
Basis
B
Niveau
leerlijn
5
Basis
6
7
8
6
Groep: taalblok R groep 1
Leerlijn: schriftelijke taal
Concreet leerdoel
Lezen
Leert de tweetekenklanken ei,eu,ai,ou en oe
Kan MKM rijtjes vlot zonder spellen lezen
Herkent direct de lidwoorden de, het en een
Herkent simpele woorden, zoals teen, boom, boot, auto, etc.
Kan een rij van 6 woorden onthouden
Leert de leesbegrippen (eerste, laatste letter)
Hoort de klanken van MKM woorden
Kan een klankanalyse maken van een mkm woord
Spelling
Schrijft de medeklinker, de korte en lange klanken en de 2 tekenklanken.
Het gaat om woorden van maximaal 3 klanken. Bv. mee, oom, met.
Lezen
Avi- M3
Leest zinnen met ongeveer 6 woorden zonder hoofdletters
Leest korte zinnen met één zin per regel
Leest geen samengestelde zinnen
Benoemt vlot alle grafemen
Leest éenlettergrepige woorden zonder leesmoeilijkheden
Leest vlot klankzuivere (M)K(M) (jaap, om, juf, ik, pen, boos)
Avi-E3
Leest zinnen met ongeveer 7 woorden
Leest één zin per regel met hoofdletters
Leest vlot nevenschikkende samengestelde zinnen
Leest vlot eenvoudige tweelettergrepige of samengestelde woorden (ro-ver, voet-bal)
Leest vlot eenlettergrepige woorden eindigend op dt, ng of nk
Leest vlot twee en drie medeklinkers vooraan en/of achteraan MKMM/ MMKM/ MMKMM, MMMKM
MKMMM
Leest vlot verkleinwoorden
Avi-M4
Leest zinnen met ongeveer 8 woorden met de juiste intonatie. Leest vlot korte zinnen die betekenisvol zijn
afgebroken en doorlopen op de volgende regel (iedere zin begint op een nieuwe regel).Leest samengestelde
zinnen, nevenschikkend en onderschikkend.Leest vlot alle typen eenlettergrepige en tweelettergrepige en
drieletterige woorden zonder leesmoeilijkheden
Begrijpend lezen
Spelling
Schrijft een medeklinkercombinatie achteraan, mkmm ( bv. lamp). Een medeklinker combinatie vooraan,
Methode en materialen
en organisatie
Fonemisch bewustzijn. Werkmap voor
leerkrachten van groep 1 en 2 uitgave: CPS
Lezen wat je kunt C en D (uitgave 2009)
Zo leren kinderen lezen en spellen ( 2x) drs
Jose Schraven Uitgave WSNS
Wisselrijtjes en onzinwoorden
Lezen wat je kunt C en D De Leeslijn:
Leesboekjes ( gekopieerde versie)
Serie 1 (rood) deel 1 t/m 12
Serie 2 (blauw) deel 1 t/m 12
Serie 3 (geel) deel 1 t/m 12
Serie 4 (groen) deel 1 t/m 12
Spelling in de lift deel 1 niveau 1 en 2
Lezen boekjes avi M3 t/m M4
Nieuwsbegrip (Ralfi-lezen)
Toetsing
(wanneer/hoe?)
November en
mei
Expertsysteem
DMT 2kaarten
Avi M3kaart en
indien van
toepassing
verder
Invullen
Expert en
formulier
leestest
Methodegebonden
toetsen
november en
mei
expertsysteem
DMT
Avi-toetsen
Invullen expert
en leestest
Bespreken
resultaten per
bouw december
en juni
Bij jou en bij mij
Speurneus 1 t/m 4
Spelling in de lift niveau 2
methode
leertijd
4 uur
7
8
mmkm ( bv. brief). Een medeklinker voor-en achteraan (bv. staart). Het gaat om woorden van max 5
klanken.
Schrijft een combinatie van 3 of meer medeklinkers. (bv. schaatst, herfst).Schrijft ng . nk (bv. bang, bank)
Schrijft f .v ( bv. dief, vis). Schrijft s. z ( bv. poes, zes)
Schrijft: aai . ooi . oei, ( bv. zwaai, mooi, groei), eer . oor . eur ( bv. meer boor, deur), d . t ( bv. hand, nest)
ei . ij ( bv. klein, rijk)
Spelling in de lift niveau 3
Spelling in de lift niveau 4
gebonden
controledictees
invullen op
computer
Download