Veiligheids fiche

advertisement
Veiligheidsinformatieblad
EC 1907/2006/EG
RAMAEKERS N.V.
1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming
1.1. Productidentificatie
Productnaam : Ramacryl B/B
1.2. Relevant gebruik van de stof
Productgebruik : Hoogwaardige muurverf voor binnen
1.3. Identificatie van de onderneming
RAMAEKERS N.V.
Hellebeemden 1
3500 Hasselt
België
Tel : +32 11 27 43 92
Fax : +32 11 27 59 64
Email : [email protected]
1.4. Telefoonnummer noodgevallen
Antigifcentrum : +32 (0)70/245.245
2. Identificatie van de gevaren
2.1. Indeling van de stof
Productomschrijving : Mengsel
Overeenkomstig de verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
Het product hoeft volgens de GHS-criteria niet ingedeeld te worden.
pag. 1
Veiligheidsinformatieblad
EC 1907/2006/EG
RAMAEKERS N.V.
Classificatie overeenkomstig richtlijn 1999/45/EG
Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk in de zin van 1999/45/EG.
2.2. Etikettering
Het product is volgens GHS niet etiketteringsplichtig
Enkele veiligheidsaanbevelingen :
P102 : Buiten bereik van kinderen bewaren.
P305 + P351 : Bij contact met de ogen : voorzichtig spoelen met water gedurende enkele
minuten.
P314 : Bij onwel voelen een arts raadplegen
EUH 208 - Het product bevat : 1,2-benzisothiazol-3(2H)one ; 5-chloro-2-methyl4isothiazolin-3-one en 2-methyl-4-isothiazolin-3-one (3:1). Kan een allergische reactie
veroorzaken.
3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen
Stoffen die volgens de Europese stoffenrichtlijn 67/548/EEG gevaarlijk zijn voor gezondheid
en/of milieu.
Chemische naam
Identificatiemogelijk
heden
%
Classificatie
pag. 2
Veiligheidsinformatieblad
EC 1907/2006/EG
RAMAEKERS N.V.
2- (2-Butoxyethoxy)ethanol
EG : 203-961-6
CAS : 112-34-5
< 2%
Eye Irrit. 2; H319
1,2-benzisothiazol3(2H)one
EG : 220-120-9
CAS : 2634-33-5
<0.1%
Acute Tox. 4; H302
Skin Irrit. 2 ; H315
Eye Dam. 1 ; H318
Aquatic Acute. 1 ; H400
Skin Sens. 1 ; H317
Er zijn geen additionele ingrediënten aanwezig die, voor zover op dit moment aan leverancier
bekend is en in de van toepassing zijnde concentraties, geclassificeerd zijn als schadelijk voor
de gezondheid of voor het milieu en op grond daarvan in deze sectie moeten worden vermeld.
4. Eerstehulpmaatregelen
4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
Algemeen:
Bij twijfel of bij aanhoudende verschijnselen een arts raadplegen. Nooit iets toedienen langs
de mond bij een bewusteloos persoon.
Bij blootstelling door inademing:
Bij klachten, de patiënt in de buitenlucht brengen, warm en rustig houden en een arts
raadplegen.
Bij contact met de ogen:
Gedurende tenminste tien minuten grondig spoelen met stromend water terwijl de ogen
opengehouden worden (eventueel contactlenzen verwijderen). Een arts raadplegen indien
ziekteverschijnselen zich voordoen.
pag. 3
Veiligheidsinformatieblad
EC 1907/2006/EG
RAMAEKERS N.V.
Bij opname door de mond:
Bij inslikken van het product steeds een arts raadplegen. Mond laten spoelen met water.
Patiënt laten rusten. Niet laten braken.
4.2. Belangrijke acute en uitgestelde symptomen en effecten
Geen gegevens beschikbaar.
4.3.
Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale
behandeling
Opmerkingen voor de arts : Behandel symptomatisch
Specifieke behandelingen : Geen specifieke behandeling
5. Brandbestrijdingsmaatregelen
5.1. Blusmiddelen
Geschikte blusmiddelen : Aanbevolen : alcoholbestendig schuim, CO2, poeders en waternevel
5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Bij brand ontstaat een dikke, zwarte rook. Blootstelling aan de afbraakproducten kan gevaar
voor de gezondheid opleveren.
5.3. Speciale beschermende maatregelen / kledij
Zorg ervoor dat bluswater niet in de afvoerbuizen of waterwegen terechtkomt. Geschikte
ademhalingsapparatuur is mogelijk vereist.
6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
pag. 4
Veiligheidsinformatieblad
EC 1907/2006/EG
RAMAEKERS N.V.
6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen
Ontstekingsbronnen dienen verwijderd te worden. De ruimte voldoende ventileren.
Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. Het materiaal kan gladde vloeren
veroorzaken.
6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen
Voorkom dat product in de riolering of in het oppervlaktewater terechtkomt. Indien het
product meren, rivieren of riolering vervuilt, dient u de autoriteiten hiervan op de hoogte te
brengen in overstemming met de plaatselijke regelgeving.
6.3. Reinigingsmethode
Het gemorste product zoveel mogelijk indijken met inert absorptiemateriaal zoals zand en
aarde. Verwijder deze materialen volgens de plaatselijke regels.
7. Hantering en opslag
7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
In goed gesloten verpakking bewaren. Uit de buurt houden van hitte, vonken en vlam.
Vermijd langdurig contact met de ogen en de huid.
Niet eten en drinken in de ruimtes waar het product gebruikt wordt.
Vermijd het inademen van damp en spuitnevel.
Voor persoonlijke bescherming: zie paragraaf 8.
7.2. Opslag
Opslaan in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving.
Bewaar op een koele, goed geventileerde plaats uit de buurt van onverenigbare materialen en
ontstekingsbronnen. Verwijderd houden van hitte en direct zonlicht.
pag. 5
Veiligheidsinformatieblad
EC 1907/2006/EG
RAMAEKERS N.V.
Niet roken. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en
dienen rechtop te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Afval niet in de gootsteen
werpen.
8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
8.1. Controle parameters
Beroepsmatige blootstellingslimieten Grenswaarde
BE :
2- (2-Butoxyethoxy)ethanol : 10 ppm (67,5 mg/m³)
8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling
Technische maatregelen
Zorg voor voldoende ventilatie. Waar dit redelijkerwijs mogelijk is, dient dit te worden
uitgevoerd met behulp van een plaatselijke afzuiginstallatie.
Hygiënische maatregelen
Was na het hanteren van chemische producten uw handen, onderarmen en gezicht grondig
voordat u eet, drinkt of naar het toilet gaat. Zorg ervoor dat de oogwasstations en
veiligheidsdouches zich dicht bij de werkplek bevinden.
8.3.
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Bescherming van de ogen:
Gebruik een chemicaliënbestendige veiligheidsbril die beschermt tegen spatten.
Bescherming van de ademhalingswegen:
Inademen van damp / aerosol vermijden. Goed ventileren.
pag. 6
Veiligheidsinformatieblad
EC 1907/2006/EG
RAMAEKERS N.V.
Bescherming van de handen:
Bij langer of herhaaldelijk contact handschoenen gebruiken. Na contact met de huid grondig
wassen.
Aanbevolen handschoenen : Nitrilrubber, neopreen, butylrubber
Niet aanbevolen : Natuurlijk rubber, polyvinylalcohol
Bescherming van de huid:
Het personeel dient beschermende kledij te gebruiken. Na contact met het product dienen alle
bevuilde delen van het lichaam grondig gewassen te worden. Vermijd langdurig contact met
de huid.
9. Fysische en chemische eigenschappen
9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
Fysische toestand
Kleur
Geur
Zelfontbranding
Explosiegrens
Relatieve dichtheid
Oplosbaarheid
pH-waarde
Vlampunt
: Vloeistof
: Verschillend, naargelang de aankleuring
: Zwak, karakteristiek
: Het product is niet uit zichzelf ontbrandend
: Niet beschikbaar
: 1.28-1.43
: Gemakkelijk oplosbaar in koud water
: Niet beschikbaar
: Niet beschikbaar
10. Stabiliteit en reactiviteit
pag. 7
Veiligheidsinformatieblad
EC 1907/2006/EG
RAMAEKERS N.V.
10.1. Chemische stabiliteit
Stabiel onder de aanbevolen opslag- en gebruiksomstandigheden (zie rubriek 7)
10.2. Mogelijke gevaarlijke reacties
Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties
optreden.
10.3. Te vermijden omstandigheden
Bij blootstelling aan hoge temperaturen kunnen gevaarlijke ontledingsproducten ontstaan.
10.4. Te vermijden materialen
Verwijderd houden van de volgende materialen om sterke exotherme reacties te voorkomen.
Oxiderende stoffen, sterk alkalische stoffen, sterke zuren.
11. Toxicologische informatie
Informatie over toxicologische effecten
Er zijn geen gegevens beschikbaar over het product zelf.
Toxiciteit – Plaatselijke effecten
Aanraking met de huid : Bij aanraking met de stof wordt geen huidirritatie veroorzaakt.
Aanraking met de ogen : Irriterend voor de ogen.
Inademing : Kan irritatie van de ademhalingswegen veroorzaken.
Inslikken : Kan schadelijk zijn bij inslikken, opname vermijden. Inslikken kan irritatie van het
maag-darmkanaal, misselijkheid, braken en diarree veroorzaken.
Gegevens over de bestanddelen :
pag. 8
Veiligheidsinformatieblad
EC 1907/2006/EG
RAMAEKERS N.V.
Chemische naam
LD50/dermaal
LD50/oraal
LC50/inhalatie
2- (2-Butoxyethoxy)ethanol
>2000 mg/kg
(konijn)
>2000 mg/kg (rat) Geen gegevens
4115mg/kg (rat)
1193mg/kg (rat)
1,2-benzisothiazol-3(2H)one
Geen gegevens
12. Ecologische informatie
Er zijn geen gegevens beschikbaar over het preparaat zelf.
Niet laten weglopen in riool of waterlopen.
Gegevens over de bestanddelen :
Chemische naam
EC50
Ecotoxiciteitseffecten
2- (2-Butoxyethoxy)ethanol
>100mg/l (Algae,96u)
1,2-benzisothiazol-3(2H)one
0.11mg/l (Algae, 72u)
2.94 mg/l (dapnia, 48u)
1300mg/l (Vis, 96u)
>100mg/l (Daphnia Magna,
48u)
2.18mg/l (vis, 96u)
13. Instructies voor verwijdering
13.1. Afvalverwerkingsmethoden
Het produceren van afval dient altijd voor zover mogelijk te worden vermeden of tot een
minimum te worden beperkt. De lege verpakking moet worden gerecycleerd. Grote
hoeveelheden productresten mogen niet via het riool worden afgevoerd, maar moeten worden
verwerkt in een geschikte afvalwaterbehandelingsinstallatie. Het afvoeren van dit product
pag. 9
Veiligheidsinformatieblad
EC 1907/2006/EG
RAMAEKERS N.V.
dient altijd te geschieden in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van
milieubescherming en afvalverwerking en met alle andere regionaal of plaatselijk geldende
reglementeringen.
14. Informatie met betrekking tot het vervoer
Internationale of EU-voorschriften voor transport van gevaarlijke goederen gelden niet voor
dit product (IMDG, IATA, ADR).
15. Regelgeving
15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen voor dit product
EU-verordening nr. 1907/2006 : Geen beperkingen
VOS-grenswaarde voor gebruiksklare mengsels : IIA/a : Binnenmuurverf. Grenswaarde EU :
30g/l (2010). Dit product bevat maximaal 30g/l VOS.
15.2. Nationale regelgeving
Waterbedreigingsklasse (WGK) : 1 – Weinig gevaarlijk voor water
15.3. Chemische veiligheidsbeoordeling
Geen aanvullende informatie beschikbaar.
16. Overige informatie
Relevante zinnen :
H302 : Schadelijk bij inslikken
H315 : Veroorzaakt huidirritatie
pag. 10
Veiligheidsinformatieblad
EC 1907/2006/EG
RAMAEKERS N.V.
H317 : Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H318 : Veroorzaakt ernstig oogletsel
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H400 : Zeer giftig voor in het water levende organismen P102
: Buiten bereik van kinderen bewaren.
P305 + P351 : Bij contact met de ogen : voorzichtig spoelen met water gedurende enkele
minuten.
P314 : Bij onwel voelen een arts raadplegen
EUH 208 - Het product bevat : 1,2-benzisothiazol-3(2H)one ; 5-chloro-2-methyl4isothiazolin-3-one en 2-methyl-4-isothiazolin-3-one (3:1). Kan een allergische reactie
veroorzaken.
De informatie in dit informatieblad is gebaseerd op de kennis die op dit ogenblik in ons bezit
is en in overeenstemming met de nationale wetten en de wetten van de EU. Iedereen die dit
product gebruikt met een ander doel of een andere bestemming dan dewelke is aanbevolen in
het technisch informatieblad doet dit op eigen risico. Het is te allen tijde de
verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde stappen te nemen en te voldoen aan
alle vereisten die door de plaatselijke regelgeving worden gesteld. De informatie in dit blad is
bedoeld als beschrijving van de veiligheidsvoorschriften die voor ons product gelden. Het
dient te worden opgevat als een garantie betreffende de eigenschappen van het product.
Datum van uitgave / revisiedatum : 01/10/2014
11
Veiligheidsinformatieblad
EC 1907/2006/EG
RAMAEKERS N.V.
pag.
12
Download