cursus boek - Skin Technology, leverancier van PhotoNova PLS3

advertisement
Cursusboek PLS 3 permanente haarverwijdering
Cursusboek
Photo Nova PLS3
Haarverwijdering
Wij adviseren u de inhoud van dit boek uitvoerig te bestuderen.
R2B Skin Technology B.V.
Lingedijk 16a
4152 EB Rhenoy
Tel: 0345-682547
Fax: 0345-684609
E-mail: [email protected]
Internet: www.skintechnology.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit boek mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand, openbaar gemaakt, in enige vorm of wijze, hetzij elektronisch,
middels fotokopieën, opnamen of enige andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van R2B Skin Technology.
Versie 06-01
Pagina 1
Cursusboek PLS 3 permanente haarverwijdering
Inhoudsopgave
pagina
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.5.a
1.5.b
De Huid
Dikte van de huid
Elasticiteit, stevigheid en veerkracht
Verwevenheid huidlagen
Doorsnede van de huid
De opbouw van de huidlagen
Corium (lederhuid)
Subcutis (onderhuid)
2.
2.2.
Pigmentvorming
Afwijkingen in de pigmentvorming
10
11
3.
3.1.
Fitzpatrick classificatie
Bepalen van huidtype
12
12
4.
4.1.
4.1.a
4.1.b
4.1.c
4.1.d
4.2.
4.3.
4.3.a
4.3.b
4.3.c
4.4.
4.5.
De haren
De bouw van de haren
De haarkiem (matrix)
De haarpapil (papilla pili)
Het haar opperhuidvlies (cuticula)
Het haarmerg (substantia medullaris)
Haargroeicyclus
Soorten haar
Periode
Plaats
Structuur
Haarkleur
Hirsutisme en hypertrichose
14
14
15
15
15
15
16
18
18
18
18
18
19
5.
5.1.
5.1.a
5.1.b
5.1.c
5.1.d
5.2.
5.2.a
5.2.b
5.2.c
5.2.d
5.2.e
5.2.f
Basiskennis licht en laser
De opbouw/theorie van licht
Energie
Pulsduur
Zichtbaar licht
Het U.V.- en infrarode licht
Begrippen die te maken hebben met licht
Foton
Absorptie/verstrooiing
Emissie
Fluorescentie
Chromofoor
Selectieve absorptie
20
20
21
21
21
22
22
22
23
24
24
25
26
6.
Verschillende lichtbronnen die in de cosmetiek gebruikt
worden
27
Versie 06-01
5
5
5
5
6
6
8
9
Pagina 2
Cursusboek PLS 3 permanente haarverwijdering
6.1.
6.2.
6.2.a
Laser licht apparatuur, de basiswerking
Intense Pulsed Light
Parameters bij IPL
27
29
30
7.
7.a
7.b
7.c
Wat is er nodig om definitief haar te vernietigen
Fotothermische haarverwijdering
Fotomechanische haarverwijdering
Foto-waxing
33
33
33
34
8.
8.a
8.b
8.c
8.d
8.e
8.f
8.g
8.h
8.i
8.j
8.k
8.l
8.m
8.1.
8.2.
De PLS3 en zijn specifieke kenmerken
Lichtbron
Puls vorming
Puls duur
Energie instelling
Filters
Spot grootte
Licht geleider
Koeling en het gebruik van contact-gel
De maximale energie die gebruikt kan worden per saffier
Joules meetapparaat
Oplaadtijd tussen de pulsen
Automatische flits stand
Photon Recycling Colar
Het behandelschema
Temperatuur grafieken in de huid
35
35
35
36
36
36
36
36
36
37
37
37
37
37
38
39
9.
9.1.
9.1.a
9.1.b
9.1.c
Richtlijnen voor een veilige en effectieve behandeling
Contra indicaties
Ziekten en/of aandoeningen
Fotodermatosen
Algemene locale contra-indicaties
43
43
43
44
46
10.
10.1.
10.1.a
10.1.b
10.1.c
10.1.d
10.1.e
10.1.f
10.1.g
10.1.h
10.1.i
10.2.
10.2.a
10.2.b
10.2.c
10.2.d
Van het eerste contact tot het intake-gesprek
Het intake-gesprek
Uitleg behandelmethode
Spelregels gedurende de behandelperiode
Analyse huid en haar
Wat u als behandelaar van cliënt moet weten
Het geven van een proefbehandeling
Het beantwoorden van vragen
Het maken van een behandelplan en de prijs per behandeling
Het maken van foto’s
Cliëntverklaring en behandelvoorwaarden
Werk formulieren
Instellingsrichtlijnen
Cliëntverklaring
Anamnese formulier
Haar vernietiging door middel van licht
47
47
47
48
49
49
49
50
50
50
50
51
51
51
51
51
Versie 06-01
Pagina 3
Cursusboek PLS 3 permanente haarverwijdering
11.
11.a
11.b
11.c
11.2.
11.2.a
11.2.b
11.3.
11.3.a
11.3.b
11.3.c
11.3.d
11.3.e
11.3.f
11.3.g
11.4.
11.4.a
11.4.b
11.5.
11.5.a
11.5.b
11.6.
Versie 06-01
Bedieningshandleiding apparatuur
Aansluiting PLS3
Aansluiting Koel apparaat
Functionerings check
Gebruik
De startprocedure
De display
Onderhoud en problemen oplossen
Het reinigen van de PLS3
Het reinigen van het saffier
Het vervangen van de lamp
Het vervangen van een filter
Het bijvullen van het koelwater
Aftappen van het koelwater
Verwisselen van het saffier
Handleiding cooler
Het aansluiten van de cooler
Het instellen van de temperatuur
Handleiding van de energiemeter
Het aansluiten van de energiemeter
De energie meting
Accessoires
59
60
61
62
64
64
65
69
69
69
70
73
74
75
76
77
78
79
80
80
81
82
Pagina 4
Cursusboek PLS 3 permanente haarverwijdering
1. De Huid (cutis)
Kennis van de bouw en functies van de huid is van belang. Op de hersenen na wordt
het vaak als het belangrijkste orgaan beschouwd vanwege haar vele gevarieerde
functies. De huid heeft het grootste oppervlak (± 1,6 m²) en een watergehalte van
70%.
De huid is een contactorgaan (tastzin) en heeft een grote invloed op het
gevoelsleven en gedragsontwikkeling van de mens.
Bepaalde gemoedstoestanden zijn op de huid waarneembaar. Denk aan roodheid bij
verlegenheid of woede, bleekheid bij schrik en transpiratie bij angst.
De huid is tevens een signaalorgaan. Ze reageert op prikkels van koude, hitte, pijn
en aanraking.
Als laatste wordt de huid beschouwd als de barometer van de gezondheidstoestand.
1.1. Dikte van de huid:
De opperhuid (epidermis) varieert plaatselijk in dikte door verschil in het aantal
cellagen. Twee lagen zijn echter altijd aanwezig; de kiemlaag en hoornlaag. De
hoornlaag is dik aan de voetzool en dun op de oogleden.
De lederhuid (corium) is 7 maal dikker dan de opperhuid. De onderhuid (subcutis)
verschilt regionaal en per individu. In het algemeen is de onderhuidse vetlaag bij
vrouwen dikker dan bij mannen.
1.2. Elasticiteit, stevigheid en veerkracht:
De lederhuid (corium) is opgebouwd uit vrij dicht bindweefsel, gekenmerkt door
verschillende soorten vezels in de tussenstof. De elasticiteit van de huid is
voornamelijk toe te schrijven aan de elastische vezels, de stevigheid voornamelijk
aan de collagene vezels en de z.g. tonofibrillen in de opperhuid.
De veerkracht is te danken aan de trosvormige groepjes vetcellen in het overwegend
losmazige bindweefsel van de onderhuid (subcutis), alsmede aan de lenigheid van
de collagene vezels in de lederhuid.
1.3. Verwevenheid huidlagen:
Het epitheelweefsel van de opperhuid gaat tot in de huidklieren (talg- en
zweetklieren) en de haarzakjes van de lederhuid (corium).
De lederhuid stulpt zich echter uit tot in de opperhuid via de z.g. coriumpapillen. Dit
zijn vingervormige verhevenheden waarin zich bloedvaatjes (bloedvoorziening
opperhuidcellen) en receptoren voor de tastzin bevinden.
De opperhuid en lederhuid zijn verbonden door het basale membraam (membrana
basale).
De opperhuid en lederhuid zijn dus innig met elkaar verweven, zodat beide huidlagen
niet afzonderlijk t.o.v. elkaar opneembaar of verschuifbaar zijn. Deze twee huidlagen
kunnen echter wel tezamen over de onderhuid verschoven worden. Hoe ouder de
huid des te gemakkelijker dit mogelijk zal zijn.
Versie 06-01
Pagina 5
Cursusboek PLS 3 permanente haarverwijdering
1.4. Doorsnede van de huid:
In doorsnede laat de cutis drie lagen zien, die zich naar weefseltype en dikte van
elkaar onderscheiden.
Deze lagen zijn:

opperhuid (epidermis)

lederhuid (corium)

onderhuid (subcutis)
Opgebouwd uit:

meerlagig epitheelweefsel

dicht bindweefsel

losmazig bindweefsel, vetweefsel
1.5. De opbouw van de huidlagen:
De opperhuid is opgebouwd uit meerlagig beschuttend epitheelweefsel.
De volgende lagen zijn te onderscheiden:
Hoornlaag (stratum corneum)
Doorschijnende laag (stratum lucidum)
Korrellaag (stratum granulosum)
Stekellaag (stratum spinosum)
Basaalcellenlaag (stratum basale)
Stratum corneum:
De hoornlaag is opgebouwd uit cellen met een platte vorm, zogenaamde
plaveiselepitheelcellen. Dit zijn dode kernloze cellen, ook wel keratocyten ofwel
hoorncellen genoemd, welke dakpansgewijs op elkaar liggen. Op deze manier
kunnen ze voldoende bescherming geven tegen mechanische invloeden van buiten
af. Deze cellen zijn tevens een slechte geleider van warmte en elektriciteit. De
buitenste cellen worden constant afgestoten en vervangen door de onderliggende
lagen.
Versie 06-01
Pagina 6
Cursusboek PLS 3 permanente haarverwijdering
Stratum lucidum:
Dit is een bijna transparante laag die bestaat uit meerdere lagen, zich afplattende,
verhoornde cellen. Tussen deze cellen bevindt zich eleïdine, een stof die gevormd
wordt door keratohyaline, dit is een eiwit- en lipoïdachtige stof. Eleïdine en het in de
huid aanwezige glycogeen zorgen voor de transparantheid van deze laag.
Stratum granulosum:
Deze laag is opgebouwd uit meerdere lagen. De cellichamen bevatten onregelmatig
gevormde korrels, de z.g. keratohyaline. Deze korrels worden meer en groter
waardoor de celkernen kleiner en bleker worden. De keratohyaline zorgt voor het
doorzichtige aspect van de huid en is het voorstadium van de hoornstof. Wanneer de
korrels buiten de cellen treden vloeien ze op de overgang van het stratum
granulosum en het stratum lucidum uit een tot een membraan. Dit membraan
noemen we de Reinse Barrière.
Reinse Barrière:
Dit is geen huidlaag maar een grens tussen de levende cellagen eronder en de dode
cellagen erboven. De levende cellagen zijn vochtrijk en bevatten 70 à 80 % water.
De dode cellagen zijn zeer vochtarm met slechts 10 % water. Deze barrière is
bepalend voor de permeabiliteit van stoffen van binnen naar buiten en omgekeerd.
Water kan niet zomaar worden afgegeven of opgenomen. Gassen zijn wel in staat
door deze barrière heen te dringen evenals stralen zoals infrarood en ultraviolette
stralen. De U.V. stralen kunnen tevens geabsorbeerd worden waarna ze worden
omgezet in vitamine D2. Vetten en water kunnen niet door dit membraan
heendringen, schadelijke stoffen zoals sterke zuren en basen, gassen en zouten
afkomstig van zware metalen echter wel, waardoor deze stoffen dan ook in het bloed
kunnen worden opgenomen. Sommige lipoïdachtige stoffen zoals de in vet oplosbare
vitamines A,D,E,F en K en hun pro-vitaminen, enzymen, aminozuren, geslachts- en
fytohormonen, pantotheenzuur, biostimulantia, glucose en bepaalde
sporenelementen kunnen door dit membraan heen dringen.
Stratum Spinosum:
Deze laag bestaat uit meerdere lagen veelhoekige cellen. Het is de dikste laag van
de opperhuid De cellen liggen hier met tussenruimten. Hun protoplasma vertonen
uitlopers, een soort stekels waardoor de cellen met elkaar verbonden zijn. De cellen
worden gevoed door een lymfeachtige vloeistof waardoor ze omringd worden. De
celkern ondergaat hier al een verandering. De vorm wordt vlakker doordat ze z.g.
tonofibrillen gaan afzetten. Deze tonofibrillen zijn samen met de protoplasmastekels
maatgevend voor de stevigheid van de epidermis. In deze laag gaat tevens de propigmentstof melanogeen over in de kleurstof melanine.
Versie 06-01
Pagina 7
Cursusboek PLS 3 permanente haarverwijdering
Stratum Basale:
Deze laag is opgebouwd uit een laag. De cilindervormige cellen liggen dicht
aaneengesloten en volgen exact de gegolfde grenslijn van het corium. De cellen zijn
week en zeer vochtrijk. In deze laag vindt de celdeling plaats wat eindeloos doorgaat
door een z.g. opschuifsysteem van onder naar boven. De nieuwe cellen vervangen
de dode, verhoornde cellen die aan het huidoppervlak worden afgestoten. Dit proces
duurt gemiddeld 4 weken. Bij beschadiging van alleen de opperhuid vormen zich dan
ook geen littekens. De cellen bevatten tevens het pro-pigment melanogeen.
Vanwege de celdeling wordt deze laag ook wel de kiemlaag genoemd.
1.5.a Corium (lederhuid)
In de lederhuid bevinden zich bloed- en lymfevaten, zenuwen, collageen, elastische
vezels, talg- en zweetklieren, haarspieren- en follikels. Deze laag is dus van belang
voor de stofwisseling, kan ziekteverwekkende factoren uitschakelen en
weefselbeschadigingen herstellen.
De talgklieren (glandulae sebacea) zijn trosvormig en bevinden zich aan de
oppervlakte van deze laag meestal in combinatie met een haarzakje. Ze scheiden,
via een afvoerbuisje dat het haarzakje doorboort, talg (sebum cutaneum) af. De
functie van talg is het soepel houden van huid en haar, uitdroging voorkomen. Het
heeft hydrofiele eigenschappen en vormt hierdoor samen met transpiratievocht voor
de zuurmantel van de huid, welke weer fungeert als afweer van ziekteverwekkende
microben. In deze laag bevinden zich bindweefselcellen in de mazen van een
vlechtwerk dat door vezels wordt gevormd. Deze cellen noemen we fibroblasten. Zij
zorgen voor de aanmaak van collagene, elastine en reticuline vezels. Al deze vezels
zijn opgebouwd uit een eiwitstof. Collagene vezels geven de huid steun en
voorkomen overstrekking van de elastische vezels. De elastische vezels zijn zeer
dun en zijn bepalend voor de elasticiteit van de huid. De reticuline vezels zijn
zelfstandige draadjes die overwegend een netwerk vormen tussen de boven- en
onderliggende laag.
De lederhuid is opgebouwd uit twee lagen: de papillaire en reticulaire laag.
▪ Stratum Papillare:
Deze bevindt zich tegen stratum basale en wordt gevormd door kleine, gevoelige
uitsteeksels, de z.g. vaatpapillen. Dit zijn dicht ineengestrengelde bundels met Svormige bochten waar oxyhemoglobine wordt overgedragen naar de andere lagen en
de talgklieren en haarzakjes. Ook bevinden zich hier de tastpapillen.
▪ Stratum Reticulare:
Deze laag is rijk aan bloed- en lymfevaten, zenuwen en klieren. Tussen hun
bindweefsel en hun vezelige grondsubstantie bevinden zich de receptoren voor druk,
warmte, koude en pijn.
Versie 06-01
Pagina 8
Cursusboek PLS 3 permanente haarverwijdering
1.5.b Subcutis(onderhuid)
Een grens tussen de lederhuid en de onderhuid is niet scherp te trekken. Er is
slechts een geleidelijke verandering te zien in de dooreenvlechting van het
vlechtwerk. De mazen hierin worden groter. In deze wijdere mazen komen groepjes
vetcellen voor, waarin reserves kunnen worden opgeslagen. Het vormt tevens de
grens met de spierlaag.
Versie 06-01
Pagina 9
Cursusboek PLS 3 permanente haarverwijdering
2. Pigmentvorming
Bij de vorming van pigment spelen twee celsoorten een rol. In het stratum basale zijn
dit de melanocyten. Deze cellen bevatten het melanogeen, een stof die zich als
ongekleurde eiwitkorreltjes voordoet met als uitgangsmateriaal de eiwitstof tyrosine.
Door een reeks van oxydatieprocessen wordt het melanogeen omgevormd tot
melanine, de eigenlijke pigmentkleurstof.
In het stratum spinosum bevinden zich de melanoforen. Deze cellen hebben de
eigenschap intensief melanine in zich op te nemen.
Het bruiningsproces voltrekt zich via verschillende zeer gecompliceerde
biochemische fasen. Het cel-enzym tyrosinase beïnvloedt als een biokatalysator de
oxydatieprocessen. De melanocyten geven de melanine aan de melanoforen af.
Door het opschuifsysteem van de opperhuidcellen komt dit tenslotte in de
hoorncellen (keratocyten) van het stratum corneum terecht.
Het bovenstaande proces komt mede tot stand door U.V. straling. Wanneer er U.V.B.
stralen aanwezig zijn komt vanuit de epidermis de vraag om bescherming. Hier
worden deze stralen geabsorbeerd. U.V.A. stralen reiken tot in het corium, dus
diepere bescherming is nodig. De melanoforen in het stratum basale hebben
dendrieten, dit zijn uitsteeksels die naar de oppervlakte doordringen. Op deze manier
kunnen er melanosomen (pigmentpakketjes) worden afgegeven aan de epidermis.
Het pigment plaatst zich, ter bescherming, als een soort parasol boven de celkern.
Het beschermingsmechanisme wordt in werking gezet door het melanocyt
stimulerend hormoon (MSH). Door dit hormoon gaan de melanoforen meer
pigmentpakketjes maken, waardoor er meer cellen actief kunnen worden.
Pigmentcellen hebben tevens een ontgiftende werking op de afbraakstoffen die in de
huid onstaan t.g.v. U.V. stralen.
U.V.A. stralen geven wel bruining, maar deze bruining geeft geen bescherming tegen
verbranding en geeft ook geen verdikking van de opperhuid.
U.V.B. stralen vragen om bescherming en zorgen voor verdikking van de opperhuid.
2.1. Melanine:
Ons lichaam produceert twee soorten pigment; eumelanine (bruin/zwart) en
phaeomelanine (rood/geel). Onze huidskleur wordt bepaald door de verhouding
hiervan. Bij een heel donkere huid zal eumelanine in overhand aanwezig zijn. Ook is
het zo dat hoe donkerder de huid is hoe meer pigmentpakketjes er door de
melanoforen worden gemaakt. Hierdoor bevat de huid meer pigment.
Bij een blanke huid geven de melanoforen hun pakketjes alleen af aan de
epitheelcellen die net boven het stratum basale liggen. Deze huid bevat dus minder
pigmenten. Onze huidskleur of huidtype wordt mede bepaald door ras en kan per
lichaamsgebied verschillen.
Versie 06-01
Pagina 10
Cursusboek PLS 3 permanente haarverwijdering
Onderstaande grafiek laat de reflectie van de huid t.a.v. de zichtbare golflengtes van
verschillende huidtypes zien. Elk huidtype heeft zijn eigen pigmentatie.
2.2. Afwijkingen in de pigmentvorming:
Wanneer er door de melanoforen te weinig pigment wordt aangemaakt spreken we
van hypomelanosis.
Indien er helemaal geen pigmentvorming is noemen we dit amelanosis, denk aan
albinisme waarbij zelfs het haar kleurloos is. Ook vitiligo is hier een vorm van.
Bij het verdwijnen van pigment spreken we van depigmentatie.
Wanneer delen van de huid lichter gepigmenteerd zijn dan de omliggende delen
noemen we dit leukoderma. Het mag duidelijk zijn dat plaatsen waar te weinig of
geen pigment aanwezig is, vragen om extra bescherming tegen U.V. stralen.
Bij hypermelanosis wordt er te veel pigment aangemaakt. Sproeten en
moedervlekken (naevi) zijn hier een voorbeeld van. Ter plaatse worden door de
melanoforen meer pigmentpakketjes aangemaakt. Bij de naevi ligt de oorzaak dieper
dan bij sproeten. Hierbij zijn z.g. naevuscellen betrokken die vanuit het stratum
basale dieper weg kunnen zakken tot in het corium. Deze cellen vinden hun
ontwikkeling in de melanoforen.
Versie 06-01
Pagina 11
Cursusboek PLS 3 permanente haarverwijdering
3. Fitzpatrick Classificatie.
Om veilig te kunnen behandelen met een IPL of Lasersysteem is het van belang dat
de behandelaar in staat is het juiste huidtype te bepalen.
Volgens de Fitzpatrick classificatie zijn er zes verschillende huidtypen.
huidtype
verbranding
bruiningservaring
Uiterlijke kenmerken
I
verbrandt zeer
snel
Wordt niet bruin
Zeer lichte huid, vaak sproeten,
rood/lichtblond haar, blauwe ogen
II
Verbrandt snel
Wordt langzaam bruin
Lichte huid, blond haar, grijze, groene of
lichtbruine ogen
III
Verbrandt niet
snel
Wordt gemakkelijk bruin
Licht getinte huid, donkerblond tot bruin
haar, vrij donkere ogen
IV
Verbrandt bijna
nooit
Bruint zeer goed
Meestal een getinte huid, donker haar,
donkere ogen. Mediterrane types
V
Verbrandt nooit
Bruint zeer goed
Donkere huid, donker tot zwart haar,
donkere ogen. Aziatische types
VI
Verbrandt nooit
Bruint zeer goed
Zeer donkere huid, zwart haar, donkere
ogen. Negroïde types
3.1 Bepalen van huidtype
Om het juiste huidtype te bepalen kunt u gebruik maken van onderstaande
vragenlijst.
A. Bepaling naar erfelijke aanleg
Wat is de
kleur van uw
ogen?
Wat is de
kleur van uw
haren?
Wat is de
kleur van uw
onbestraalde
huid
Heeft de
onbestraalde
huid
sproeten
0
1
2
3
4
Licht blauw,
licht grijs of
licht groen
Blauw, grijs
of groen
Licht bruin
Donkerbruin
Bruin-zwart
Rossig –
rood
Blond
Kastanje of
donkerblond
Donkerbruin
Zwart
Rossig
Erg blank
Blank met
beige teint
Lichtbruin
Donkerbruin
Veel
Valt wel
mee
Weinig
Een enkele
Geen
Punten per
vraag
Totaal A
Versie 06-01
Pagina 12
Cursusboek PLS 3 permanente haarverwijdering
B. Bepaling aan de hand van uw eigen ervaringen t.a.v. zonnebaden
Wat
overkomt u,
als u lang in
de zon
blijft?
In welke
mate wordt
u bruin?
Wordt u
direct na
het zonnen
grijs/bruin?
Hoe
reageert uw
gezicht op
de zon?
0
1
2
3
4
Roodheid,
vervellen en
blaren
Verbrandt
vaak met
vervellen
Verbrandt
soms,
zonder
vervellen
Verbrandt
zelden
Verbrandt
nooit
Wordt
nauwelijks
of niet bruin
Een beetje
bruin, iets
getint
Redelijk
bruin
Heel
gemakkelijk
bruin
Snel
diepbruin
Nooit
Nauwelijks
Soms
Vaak
Altijd
Erg
gevoelig
Gevoelig
Normaal
Kan er goed
tegen
Nooit last
Punten per
vraag
Totaal B
Totaal
score A+B
De totaalscore bepaalt het huidtype.
Totaal score
0-7
8-16
17-25
>25
Huidtype
I
II
III
IV
Het is van belang om voor iedere behandeling de vragen genoemd in blok C met uw
cliënt door te nemen. Hiermee kunt u goed inschatten of de huid actieve pigmenten
bevat.
C. Uw “zon-gewoonten”
Bruint u uw
lichaam bij
het zonnen?
Wanneer
heeft u voor
het laatst
“gezond”?
0
1
2
3
4
Nooit
Nauwelijks
Soms
Vaak
Altijd
Meer dan 3
maanden
geleden
2-3
maanden
geleden
1-2
maanden
geleden
Minder dan
1 maand
geleden
Minder dan
15 dagen
geleden
Punten per
vraag
Totaal C
Versie 06-01
Pagina 13
Cursusboek PLS 3 permanente haarverwijdering
4. De haren:
Om haar te kunnen verwijderen is het van belang kennis te hebben van de opbouw
en structuur van de haren.
De haren ontstaan in buisvormige instulpingen van de epidermis, de z.g. haarzakjes
(folliculi pili). De wanden hiervan bestaan uit bindweefsel- en epitheelcellen.
Binnen in het haarzakje bevinden zich twee epitheliale wortelscheden:
o de uitwendige wortelschede
o de inwendige wortelschede
( vagina pili externa)
( vagina pili interna)
Aan het boveneinde van het haarzakje zit een spleetvormige ruimte, het
follikelkanaal waarin de talg van de talgklieren wordt afgescheiden. Het onderste deel
van het haarzakje bevindt zich in de papillenlaag van de lederhuid en bevat het
haarspiertje (m.errector pili). Bij contractie trekt deze de haar omhoog, denk aan b.v.
koude prikkels. Het is opgebouwd uit schaalachtige cellen die dakpansgewijs over
elkaar heen liggen.
4.1. De bouw van de haren:
In lengterichting onderscheiden we van boven naar beneden de volgende gedeelten:
o haarschacht (scapus pili) Dit is het zichtbare gedeelte boven de huid.
o haarwortel (radix pili) Dit is het niet zichtbare gedeelte dat zich in het
haarzakje bevindt. De haarwortel bevat de haarbol
met daarin de haarkiem.
Versie 06-01
Pagina 14
Cursusboek PLS 3 permanente haarverwijdering
De haarbol (bulbus pili):
De haarwortel vertoont aan de onderkant een verdikking die naar binnen toe is
uitgestulpt. Deze verdikking is de haarbol.
4.1.a De haarkiem (matrix);
Het onderste gedeelte van de haarbol is de haarkiem. Hierin bevinden zich
kernhoudende cellen die door hun celdeling haren produceren.
Bij permanente haarverwijdering is het dus van belang dat de kiem met zijn
kernhoudende cellen vernietigd wordt.
4.1.b De haarpapil (papilla pili):
Dit gedeelte behoort tot de lederhuid. Hierin bevinden zich o.a. bloedvaatjes. Deze
bloedvaatjes geven de cellen in de haarkiem de benodigde voeding. Wanneer de
bloedvaatjes gecoaguleerd worden en er dus geen voedingsbodem meer is, zal geen
celdeling meer mogelijk zijn!
In dwarsdoorsnede laat de haar drie lagen zien:
o haaropperhuidsvlies
o haarschors
o haarmerg
(cuticula)
(substantie corticalis)
(substantia medullaris)
4.1.c Het haaropperhuidsvlies (cuticula)
Dit bestaat uit een laag kernloze, platte verhoornde cellen, die dakpansgewijs over
elkaar heen liggen in de richting van het haaruiteinde. De functie hiervan is vooral
beschermen tegen thermische invloeden en beschermen van de haarschors. Tevens
geeft dit vlies de haren een bepaalde mate van elasticiteit.
4.1.d Het haarmerg (substantia medullaris):
Dit bestaat uit ronde, kernhoudende cellen. Deze bevatten lipiden.
De mergcellen, gevormd in de haarkiem, worden tijdens de groei schorscellen en
vervolgens cellen van het haaropperhuidsvlies. De lengte is karakteristiek voor de
plaats en het type haar. Wanneer de maximale lengte bereikt is stopt de celdeling en
raakt de haar los van de bodem van het haarzakje. De onderzijde is dan geheel
verhoornd. Dit geheel verhoornde haar noemen we kolfhaar. Deze kolfhaar wordt uit
de follikel geschoven en valt tenslotte uit en zal worden vervangen door een nieuwe
haar.
Versie 06-01
Pagina 15
Cursusboek PLS 3 permanente haarverwijdering
Deze haarwisseling vindt voortdurend plaats, echter periodiek kan dit wisselen.
Tijdens de zwangerschap is de groeisnelheid van de haren b.v. het grootst, terwijl
ziekte het proces kan vertragen.
4.2. Haargroeicyclus:
De haren worden, zoals gezegd, periodiek gewisseld. Dit herhaalt zich in een
bepaalde volgorde in de haarfollikel. We onderscheiden drie fasen:
o Anagene fase
o Katagene fase
o Telogene fase
(actieve groeifase), actieve celdeling
(overgangsfase), kolfhaar dat uit de follikel is
(rustfase), geen activiteit in de follikel
Voor permanente haarverwijdering zal per behandeling alleen effect behaald worden
bij haren die zich op het moment van behandeling in de anagene fase bevinden!
Deze afbeelding laat exact de haren zien
in alle mogelijke groeistadia.
Ook is duidelijk te zien welke haar wel en
niet op het moment van behandeling te
vernietigen zijn.
Versie 06-01
Pagina 16
Cursusboek PLS 3 permanente haarverwijdering
Onderstaand schema geeft een globaal overzicht van het percentage haren die zich
in de anagene/telogene fase bevinden en de duur van deze fasen per
lichaamsgebied. Het maakt tevens duidelijk waarom er meerdere behandelingen
nodig zijn.
Een en ander kan gebruikt worden om de behandelfrequentie te bepalen.
Plaats
Percentage
haren in
telogene
fase
Percentage
haren in de
anagene fase
Hoofd
15
85
Wenkbrauw
90
10
Oor
85
15
Wangen
30 – 50
50 – 70
Duur van
de
telogene
fase
3-4
maanden
3
maanden
3
maanden
Duur van
de
anagene
fase
Totaal
aantal
follikels
per cm²
2 – 6 jaar
350
4 -8
weken
4–8
weken
Baard
30
70
10 weken
1 jaar
500
Bovenlip
35
65
6 weken
500
Oksel
70
30
16 weken
4
maanden
Buik
65
70
Schaamhaar
70
30
12 weken
Een
maand
70
Armen
80
20
18 weken
13 weken
80
Benen
80
20
24
16
60
Borst
70
30
Versie 06-01
Totaal
aantal
follikels
diepte
haarfollikel
bij
benadering
0.35
mm
0.16
mm
Totaal
3 – 5 mm
een
2 – 5 mm
miljoen
880
3
maanden
Groei
per
dag
65
0.32
mm
0.38
mm
0.3
mm
0.3
mm
voor
2 – 4 mm
het
2 – 4 mm
hoofd
1 – 2.5 mm
3.5 – 4.5 mm
0 – 425
2 – 4.5 mm
3.5 – 4.75
mm
0.3
mm
0.21
mm
0.35
mm
220
0 – 370
2.5 – 4 mm
Pagina 17
Cursusboek PLS 3 permanente haarverwijdering
4.3. Soorten haar:
De soorten haar zijn naar soort in te delen volgens periode, plaats en structuur.
4.3.a Periode
○
○
Lanugohaar
Vellushaar
-
○
Terminaalhaar
-
prenataal aanwezig, dons of lang, dun zijdeachtig, pigmentloos.
zacht, mergloos, meestal geen pigment, komt in de plaats
van lanugohaar.
Dik, grof en gepigmenteerd haar. Hoeveelheid en dikte verandert
tijdens het ouder worden.
4.3.b Plaats
○
Donsharen
-
○
Lang haar
-
○
Dik, stug haar
-
Deze haren hebben geen merg en dus ook geen melanine. Komt op
veel plaatsen op het lichaam voor.
Hoofd-, oksel- en schaamhaar. De laatste twee soorten worden ook
wel seksueel haar genoemd
Baardharen, wimper-, wenkbrauw-, neus- en oorhaar.
-
Dit haar is plat in doorsnede (negroïde personen)
Dit haar is rond in doorsnede
Dit haar is ovaal in doorsnede
4.3.c Structuur
○
○
○
Kroeshaar
Sluikhaar
Gegolfd haar
4.4. Haarkleur
Voor de haarkleur zijn de melanocyten, welke de pigmentkleurstof, vormen bepalend.
Ze bevinden zich in de haarkiem.
Bij blonde haren bevindt zich alleen melanogeen in de rand van de schorslaag. Bij
donker gekleurde haren komt melanine voornamelijk in haarschors voor als
donkerbruin pigment.
Bij negroïde personen komt de pigmentstof zowel voor in de schorslaag en de
merglaag.
Het eumelanine is bepalend voor de haarkleur bruin/zwart.
Het pheamelanine is bepalend voor de haarkleur rood/blond.
Grijs/wit haar heeft bijna geen pigmenten, maar luchtblaasjes.
Versie 06-01
Pagina 18
Cursusboek PLS 3 permanente haarverwijdering
Het haarpigment heeft evenals het huidpigment een beschermende functie tegen
U.V. stralen.
4.5. Hirsutisme en Hypertrichose: overbeharing
Wat is de definitie van ‘normale’ haargroei?
Haargroei is sterk rasgebonden. Een licht Noord-Europees huidtype heeft in de regel
een weinig opvallende lichaamsbeharing. Indien dit toch opvalt, wordt het al snel als
abnormaal ervaren. Mensen met een mediterrane afkomst hebben over het
algemeen een wat donkerdere gelaats- en lichaamsbeharing welke als normaal
wordt beschouwd, daar het bij dit ras hoort. Of dit geaccepteerd wordt, is natuurlijk
persoonsgebonden. Overbeharing en hirsutisme komen veel voor en zijn meestal
erfelijk bepaald. Dit manifesteert zich meestal aan het einde van de puberteit. De
haargroei wordt mede bepaald onder invloed van mannelijke hormonen.
Hirsutisme en hypertrichose zijn beide aandoeningen, die gepaard gaan met een
zichtbare mate van overbeharing. Deze termen worden door elkaar heen gebruikt
hetgeen onterecht is.
Hypertrichose is een sterkere beharing dan die men normaliter zou verwachten bij de
leeftijd en het ras. Het betreft hier haargroei op plaatsen die feitelijk normaal zijn.
Deze aandoening kan zich zowel bij mannen als vrouwen voordoen.
We kennen congenitale (aangeboren) en verworven hypertrichose.
Hirsutisme is een overbeharing die alleen voorkomt bij vrouwen. Het gaat hier om
haargroei op plaatsen waar vooral mannen een zichtbare haargroei hebben.
Bij slechts een klein aantal hiervan is er sprake van een verhoogd testosteron
gehalte in het bloed. Vaak wordt wel een verhoogde gevoeligheid van de haren voor
testosteron waargenomen, waardoor er een versterkte haargroei van vaak dikkere en
grovere haren zal optreden.
De ovaria kunnen met een toenemende androgeen productie ook zorgen voor een
sterke overbeharing, de z.g. tweede echte vorm van hirsutisme.
We onderscheiden de volgende 3 vormen:
o Hormonaal - overproductie androgenen/testosteron
o Iatrogeen
- ten gevolge van medicatie
o Idiopatisch - zonder duidelijk aanwijsbare reden
(5%)
(5%)
(90%)
Ook personen met Hirsutisme kunnen door middel van lichtontharing behandeld
worden.
In de regel reageren deze cliënten goed op de behandeling. Er zullen wel meer
behandelingen nodig zijn. Goede informatie omtrent hun situatie is van belang. We
raden u aan eerst een aantal test behandelingen uit te voeren volgens de richtlijnen
met een zo hoog mogelijke, doch verantwoorde instelling.
Versie 06-01
Pagina 19
Cursusboek PLS 3 permanente haarverwijdering
5. Basiskennis licht en laser
Om goed te kunnen werken met de PLS3 achten wij het noodzakelijk, dat u enige
kennis heeft van het fenomeen ‘licht’. Een aantal gebruikelijke begrippen moeten bij
u bekend en duidelijk zijn.
5.1.De opbouw/theorie van licht
Licht is een vorm van energie, net als warmte en geluid.
Het is opgebouwd uit elektromagnetische trillingen die zich in een periodieke
golfbeweging voortbewegen. De elektrische en magnetische velden spelen ‘haasjeover’ met elkaar, waardoor deze golvende beweging ontstaat. In deze
elektromagnetische baan komt energie vrij. Deze energie bestaat uit een soort
pakketjes die de verschijningsvorm zijn van elektromagnetische straling. We noemen
deze pakketjes fotonen.
De elektromagnetische golfbeweging bestaat uit trillingen. Deze trillingen drukken
we uit in frequentie. Dit is het aantal golfbewegingen per tijdseenheid(Hertz). Elke
golfbeweging heeft ook zijn eigen lengte, d.w.z. dat de afstand tussen twee
opeenvolgende toppen en dalen aan elkaar gelijk zijn.
We drukken deze golflengte uit in nanometer getallen (nm).
Versie 06-01
Pagina 20
Cursusboek PLS 3 permanente haarverwijdering
De frequentie en golflengte gedragen zich tegengesteld aan elkaar, ofwel
omgekeerd evenredig. D.w.z. des te korter de golflengte, des te groter de energie.
(hogere frequentie, lager nanometergetal)
Elke golflengte heeft ook zijn eigen specifieke kleur.
5.1.a Energie
Zoals we gelezen hebben, komt in de elektromagnetische golfbeweging energie vrij.
Dit is een stralingsenergie gevormd door een bron(zon of apparaat).
We drukken energie uit in Joules. De energie per oppervlakte eenheid in joules per
vierkante centimeter (J/cm²). Dit is de dosis (fluence) die b.v. de huid bereikt.
5.1.b Pulsduur.
De PLS 3 en ook andere lichtbronnen zoals een laserapparaat zijn lichtbronnen,
waarmee u een lichtstraal gaat voortbrengen met een precieze actieve tijdsduur. We
noemen dit de pulsduur en drukken deze uit in milliseconden (ms).
5.1.c Zichtbaar licht
Het voor de mens zichtbare licht bevindt zich globaal tussen de 400 en 800 nm.
(De elektromagnetische golfbeweging met een energieniveau dat door bepaalde
cellen in ons oog geabsorbeerd kan worden)
Versie 06-01
Pagina 21
Cursusboek PLS 3 permanente haarverwijdering
Afbeelding: volgende pagina
De kortere en langere golflengtes bestaan wel maar zijn niet zichtbaar, we noemen
deze dan ook ‘straling’.
Wit licht is opgebouwd uit alle kleuren van het lichtspectrum;
 50% uit U.V., blauw, groen, geel en oranje (tot 600nm)
 25% uit rood en bijna infrarood (600 – 900 nm)
 25% uit infrarood (900 nm en hoger)
Het witte zichtbare licht bestaat dus uit meerde kleuren. We noemen dit
polychromatisch licht.
5.1.d Het U.V.- en Infrarode licht.
We weten dat het U.V. licht schadelijk is voor de huid. Het kan het DNA veranderen,
hetgeen kan leiden tot kanker.
Het infrarode licht is niet zo gevaarlijk als het U.V. licht. Het wordt echter wel sterk
geabsorbeerd door watermoleculen. Dit kan tot verhitting in de huid leiden, hetgeen
ook schade kan veroorzaken.
5.2. Begrippen die te maken hebben met licht
5.2.a Foton:
Dit is, zoals gezegd, de verschijningsvorm van licht, een vorm van energie. Wanneer
komen deze dan vrij? Om dit te kunnen begrijpen moeten eerst een aantal
natuurkundige zaken uitgelegd worden.
Elke denkbare stof heeft als kleinste bouwsteen atomen. Sommige stoffen zijn
opgebouwd uit een enkele soort atomen, zoals b.v. ijzer.
Andere stoffen bevatten moleculen, groepjes verschillende atomen die een
verbinding met elkaar zijn aangegaan, water is hiervan een voorbeeld.
Versie 06-01
Pagina 22
Cursusboek PLS 3 permanente haarverwijdering
De bouw van een atoom lijkt op het zonnestelsel.
De kern: deze bestaat uit twee deeltjes
▪ protonen (positief geladen deeltjes)
▪ neutronen (ongeladen deeltjes)
De schil: In de schil draaien elektronen om de kern. De elektronen zijn negatief
geladen. Ze zorgen voor b.v. geleiding van elektriciteit.
De positief geladen kern en het negatief geladen elektron hebben een stabiele
aantrekkingskracht op elkaar.
Onder bepaalde omstandigheden gaat het elektron naar een hogere baan, welke
leeg is. We noemen de aangeslagen toestand, deze is niet stabiel en het elektron wil
weer terug naar zijn grondtoestand. Zodra het elektron weer terugvalt (exciteert) naar
zijn grondtoestand, komt er energie in de vorm van een foton vrij.
5.2.b Absorptie / verstrooiing
Als licht op een materie botst, kunnen absorptie of verstrooiing het gevolg zijn.
Absorptie: de stralingsenergie wordt omgezet in warmte. De moleculen van de stof
gaan meer bewegen, waardoor het materiaal warmer wordt. Elke stof kan echter
alleen straling absorberen van een bepaalde golflengte die karakteristiek zijn voor die
stof.
Verstrooiing: hierbij absorbeert een molecuul een foton maar zendt het dan
onmiddellijk weer uit. De richting van het foton is anders dan de oorspronkelijke.
Weerkaatsing/reflectie is dus ook een vorm van verstrooiing.
Versie 06-01
Pagina 23
Cursusboek PLS 3 permanente haarverwijdering
5.2.c Emissie
Emissie is het omgekeerde van absorptie. De moleculen van een stof komen op één
of andere manier in aangeslagen toestand. Hierdoor zal het ook weer terugvallen
naar zijn grondtoestand onder uitzending van een foton.
Bij spontane emissie wordt het aan de elektronen zelf overgelaten wanneer ze terug
vallen in hun grondtoestand.
5.2.d Fluorescentie
Fluorescentie is een interactie tussen elektromagnetische straling en een specifieke
stof. De moleculen van deze stof absorberen de energie van de straling en komen in
een aangeslagen toestand terecht. Na een bepaalde tijd zullen deze moleculen
vanuit de aangeslagen toestand terugvallen naar hun grondtoestand. Ze hebben
echter te veel energie. Om dit overschot aan energie kwijt te raken gaan de
moleculen zelf licht en warmte uitzenden.
Het binnenkomende foton (het exciterende) dat de fluorescentie opwekt heeft meer
energie dan het (geëmitteerde) foton dat gaat uitzenden, omdat een gedeelte van de
energie ook in warmte wordt omgezet. De frequentie van het geëmitteerde foton is
dus lager dan het geabsorbeerde foton.
We weten dat voor zichtbaar licht de frequentie de kleur bepaald. Bovenstaande
houdt in dat wanneer je licht instraalt op een fluorescerende materie, deze licht zal
uitzenden met een andere kleur, die zich meer aan de rode kant zal bevinden. Licht
met een andere, hogere frequentie/golflengte.
Alleen licht met veel energie (U.V. en blauw) kan fluorescentie veroorzaken van
kleuren met een lagere energie (groen, geel en rood) maar niet vice versa.
Versie 06-01
Pagina 24
Cursusboek PLS 3 permanente haarverwijdering
5.2.e Chromofoor
Een chromofoor is een groep atomen in een molecuul (stof), die zichtbaar licht bij
voorkeur absorbeert en omzet in warmte.
Elke chromofoor heeft zijn eigen voorkeur voor licht met een bepaalde golflengte.
De golflengte is ook bepalend voor de indringdiepte, hoe langer de golflengte des te
dieper de penetratie.
Afbeelding: indringdiepte diverse golflengtes.
Bij cosmetische dermatologische toepassingen met lichttherapie hebben we de
volgende ‘doel chromoforen’.
o
o
o
o
Oxy-Haemoglobine
Deoxy-heamoglobine
Pigmentcellen
Water
Versie 06-01
rode kleurstof in bloed
blauwe kleurstof in bloed
melanine van de haren, tatoeage-inkt
Pagina 25
Cursusboek PLS 3 permanente haarverwijdering
Onderstaande grafiek geeft weer aan welke golflengte genoemde chromoforen hun
voorkeur geven.
5.2.f Selectieve absorptie
We weten dat elke chromofoor alleen licht met bepaalde golflengtes zal absorberen
en omzetten in warmte, de overige golflengtes worden vanaf de huid teruggekaatst.
Door het voorzichtig kiezen van de kleur licht (golflengte) is het mogelijk om het
resultaat te beïnvloeden door de wisselwerking van het licht met de huid of het haar.
Het is bekend dat melanine rood licht goed absorbeert. De haarfollikel bevat meer
melanine dan de omliggende huidlaag zodat rood licht het meest door de
haarfollikels geabsorbeerd zal worden dan door de andere bestanddelen van de
huid. Rood licht kan dus specifiek gebruikt worden om de haarfollikels te verhitten en
te vernietigen.
Versie 06-01
Pagina 26
Cursusboek PLS 3 permanente haarverwijdering
6. Verschillende lichtbronnen die in de cosmetiek gebruikt worden
6.1 Laser licht apparatuur, de basiswerking.
Laser staat voor Light-Amplication by the Stimulated-emission of Radiation ofwel licht
versterking door gestimuleerde emissie van straling.
Het bestaat altijd uit een medium dat elektronen uitzendt en weer terug pakt, een
methode om de elektronen uit hun baan te krijgen (exciteren) en een voorziening om
het uitgezonden licht te concentreren.
Laser licht is opgebouwd uit één specifieke golflengte, één kleur licht.
Het is een proces van gestimuleerde emissie. Door toevoer van externe energie (b.v.
licht) zullen de elektronen die deze energie absorberen eerder op een hoger niveau
komen. De elektronen zullen botsen met fotonen en terug vallen in hun
grondtoestand en een extra foton vrijmaken.
Als gestimuleerde emissie plaats vindt in een specifiek medium zullen alle fotonen
dezelfde golflengte hebben. We noemen dit monochromatisch licht.
Het lasermedium is bepalend voor de golflengte van de lichtbundel.
Als medium kan een gas (Argon, Krypton, CO2), een vaste stof (Robijn, Alexandriet
Kristal, Diode) of een vloeibare stof (dye/kleurstof) gebruikt worden.
Wanneer we het laser medium plaatsen tussen twee spiegels ontstaat
lichtversterking(sneeuwbal effect). Sommige fotonen raken loodrecht de spiegel en
worden weerkaatst in de lengterichting binnen het lasermedium naar de andere
spiegel. Op zijn weg raakt hij uit balans gebrachte elektronen waardoor deze terug
zullen vallen naar hun grondtoestand, dit onder uitzending van een nieuw foton met
weer dezelfde golflengte.
Door de spiegels op een dusdanige manier te plaatsen (de afstand is gelijk aan het
aantal keren de golflengte) zullen de toppen en dalen van de lichtgolven gelijk gaan
vallen. Dit ‘gelijk vallen’ noemen we Coherentie.
Door aan een kant een selectief doorlaatbare spiegel te plaatsen worden alleen de
parallelle lichtstralen doorgelaten. Dit geeft een evenwijdige lichtbundel die niet uit
elkaar gaat (divergeert). Slechts enkele procenten licht worden doorgelaten, de rest
wordt teruggekaatst waardoor het laserproces in stand gehouden wordt.
De specifieke eigenschappen samengevat:




Monochromatisch, heeft dus één golflengte.
Coherent, toppen en dalen zijn gelijk.
Parallel, golven lopen synchroon.
Sterke bundeling, ook op grote afstand.
Versie 06-01
Pagina 27
Cursusboek PLS 3 permanente haarverwijdering
De laserstraal moet uiteindelijk van de optische caviteit naar het doel geleid worden
middels een licht geleidingssysteem.
Een CO2 laser maakt gebruik van spiegelarmen. Ook worden optische vezels
gebruikt (fibers).
Aan het einde van de lichtgeleider kunnen micromanipulatoren of scanners gebruikt
worden. Scanners hebben in het handvat spiegels waardoor meerdere shots
mogelijk zijn.
Lenzen worden gebruikt om de parallel coherente stralen om te zetten in een bundel.
Vaak wordt een afstandhouder op de lichtgeleider geplaatst zodat op de juiste
afstand behandeld wordt.
De diameter van de laserstraal is mede bepalend voor de indringdiepte. Hoe groter,
tot 15 mm, hoe dieper dit zal zijn.
Elk laserapparaat maakt dus gebruik van een specifieke golflengte die gerelateerd
wordt aan het doel, de chromofoor, en kan dus niet gebruikt worden voor andere
toepassingen.
Versie 06-01
Pagina 28
Cursusboek PLS 3 permanente haarverwijdering
6.2. Intense Pulsed light.
In tegenstelling tot een laser maakt een IPL systeem gebruik van meerdere
golflengtes welke dus niet parallel lopen en geeft een incoherente lichtbundel die
polychromatisch is.
Deze systemen hebben in hun opbouw een aantal basiscomponenten.
▪
Lamp
Xenongas gevulde lampen. Deze geven een breed spectrum van
golflengtes af (200/300 nm – 1200 nm). De golflengtes moeten
gefilterd worden afhankelijk van het doel/chromofoor.
Sommige lampen werken zelf als filter. De levensduur is beperkt.
▪
Reflector
Indien gebuikt in het systeem zorgt deze voor optimale reflectie
van het licht richting de huid (photon-recycling).
▪
Filters
De volgende filters kunnen systeem afhankelijk gebruikt worden.
Reflecterende filters
Absorberende filters
Polymeer/fluorescentie filters
Versie 06-01
Pagina 29
Cursusboek PLS 3 permanente haarverwijdering
Elk type filter heeft zijn eigen manier van filtering en een
beperkte levensduur van 50 tot 25.000 pulsen.
▪
Licht geleidingsysteem
Quartz / glas
Saffier
Deze materialen hebben de eigenschap om licht te
verstrooien.
Heeft de eigenschap een lichtstraal te bundelen en niet
te verstrooien. Door zijn basalt opbouw zal het licht alleen
aan het einde van het saffier naar buiten treden. De
energie op de behandelspot is dan ook overal even groot.
Ook heeft saffier de specifieke eigenschap om warmte
terug te nemen.
Onderstaand diagram laat de verschillen t.a.v. de temperatuur van de huid ten op
zichtte van verschillende lichtgeleiders zien. Gekozen pulsduur van 100 ms.
6.2.a Parameters bij IPL.
Golflengte
Versie 06-01
▪ Deze wordt bepaald door het gebruikte filter, waardoor de absorptie in
het weefsel bepaald wordt.
Pagina 30
Cursusboek PLS 3 permanente haarverwijdering
Belangrijk is hoe de energie verdeeld is over het spectrum (J/cm²)
Pulsduur
▪ De duur van elke puls, systeemafhankelijk tussen de 3 en 1000 ms.
(dit is de tijd die de chromofoor krijgt om te absorberen)
Energie
▪ Energie: vermogen (watt) maal de pulsduur
▪ Energiedichtheid/fluence: energie gedeeld door het oppervlak
Fluence/energiedichtheid: vermogen (watt) maal pulsduur (ms)
oppervlakte (cm²)
De energiedichtheid drukken we uit in Joules per cm².
Spotgrootte ▪ Dit het is oppervlak van de huid dat per puls behandeld kan worden.
Het lijkt of een grote behandelspot een snellere behandeling
genereert. Een snelle behandeltijd is ook afhankelijk van de oplaadtijd
van het apparaat. Ook kan een grote behandelkop ten koste gaan van
de te gebruiken energie.
Puls opbouw ▪ Er zijn verschillende manieren waarop een puls wordt
opgebouwd. Onderstaand laten we globaal een groot verschil zien. Alle systemen hebben hierin hun basis.
Blok pulsvorming
Geavanceerde pulsvorming
Toenemende temperatuur
Snelle opbouw en constante
temperatuur
Versie 06-01
Pagina 31
Cursusboek PLS 3 permanente haarverwijdering
Een constante temperatuur is veiliger voor de huid.
Koeling
▪ Een goede afkoeling van de huid is zeer gewenst zo niet noodzakelijk.
Het beste kan zowel voor als na een puls gekoeld worden.
Koelen wordt op diverse manieren toegepast. Dit kan door middel van
koude lucht of cryogeen spray (niet contact koeling) of het gebruik van
koude gel. Dit is een weinig constante en effectieve manier.
De meest effectieve manier is het koelen met een constante
temperatuur van de lichtgeleider (contact koeling). Denk hier aan b.v.
het plaatsen van een externe koeling geplaatst aan de lichtgeleider.
Verder in dit boek laten we zien wat de invloed op de huid is, wanneer bij alleen één
parameter een verandering wordt aangebracht.
Versie 06-01
Pagina 32
Cursusboek PLS 3 permanente haarverwijdering
7. Wat is er nodig om definitief haar te vernietigen
7.a Fotothermische haarverwijdering (definitief)
Het is van belang dat de chromofoor selectief vernietigd wordt zonder de omliggende
structuren te beïnvloeden. De golflengte (waar absorptie), pulsduur (hoelang
absorptie) en intensiteit (hoeveel absorptie) zijn hierbij van belang.
De doelstructuur is de melanine in de bulbus.
Wanneer het geabsorbeerde licht wordt omgezet in warmte en naar de follikel geleid
wordt, is het van zeer groot belang dat er een temperatuur van 70º C bereikt wordt
die langer dan ten minste één milliseconde zal aanhouden. Alleen dan zal coagulatie
van de haarfollikel plaatsvinden.
Uit onderzoek is gebleken dat bij de meeste huidtypes minimaal 25 – 50 J/cm² nodig
is om de haarfollikel (stamcellen) onomkeerbaar te vernietigen.
Om tot een goed resultaat te komen moeten we ons realiseren dat er een
wisselwerking is tussen de diverse parameters en huid- en haartype.
Elke structuur (haar) heeft zijn eigen thermische relaxatietijd (TRT). Dit is de tijd, die
nodig is om de gegeven structuur de helft van zijn oorspronkelijke waarde te laten
afkoelen. Dit is afhankelijk van de grootte van de structuur.
Ook heeft elke structuur zijn eigen thermische destructietijd (TDT). Dit is de tijd die
nodig is om een gegeven structuur te vernietigen d.m.v. conductie. Dit is de warmte
overdracht tussen twee verschillende stoffen met een verschillende temperatuur.
Een dikkere haar heeft een langere afkoeltijd, wanneer deze veel pigmenten bevat
zal absorptie makkelijk plaats vinden.
De factoren tijd, energie afgifte, het bereiken en lang genoeg aanhouden hiervan zijn
belangrijk om het gewenste resultaat te behalen.
Typische kenmerken voor goed resultaat direct na de behandeling zijn het uit kunnen
halen van enkele haren zonder tegenstand en enige roodheid en zwelling rond de
haar.
7.b. Fotomechanische haarverwijdering.
Wanneer een absorberende chromofoor te snel een hoge temperatuur krijgt, is er
niet voldoende tijd voor afvoer van warmte. De energie toevoer is groter dan de
afgifte.
Dit leidt tot een mechanische breuk van de chromofoor. Op korte termijn geeft dit op
haren snel resultaat, omdat de haren direct uit zullen vallen. Vernietiging van de
stamcellen rond de follikel heeft niet plaats gevonden waardoor de haren binnen drie
maanden weer zullen gaan groeien.
Versie 06-01
Pagina 33
Cursusboek PLS 3 permanente haarverwijdering
7.c. Foto – waxing
Tijdelijke haarvermindering is ook mogelijk d.m.v. licht.
Wanneer er behandeld wordt met een energie waarde tussen de 8 en 15 J/cm²
zal er tussen de 2 tot 6 maanden minder haargroei zijn. Hierbij doet zich alleen een
tijdelijke verstoring voor die door het lichaam hersteld zal worden.
De typische kenmerken na behandeling zoals bij fotothermische haarverwijdering
zullen hierbij niet aanwezig zijn.
Versie 06-01
Pagina 34
Cursusboek PLS 3 permanente haarverwijdering
8. De PLS3 en zijn specifieke kenmerken
De PLS3 heeft zeer veel mogelijkheden in zich om tot het gewenste resultaat te
komen. Veiligheid en efficiëntie staan boven aan.
8.a. Lichtbron
De lichtbron is een Xenongas gevulde flits lamp welke tot 15.000 pulsen
gegarandeerd wordt.
De schadelijke infrarode stralen boven de 1000 nm worden er uit gefilterd middels
een intern waterfilter.
8.b Pulsvorming
De pulsopbouw is zowel bij ontharen als Skin Rejuvenation geavanceerd en
algoritmisch.
Onderstaande afbeelding laat de pulsopbouw zien en de voordelen hiervan ten opzichte van een
standaard macro puls reeks opbouw.
Het grote voordeel: De combinatie van een geavanceerde opbouw van een reeks
pulsen met een langzaam terug lopende energiehoogte geeft een langzame
Versie 06-01
Pagina 35
Cursusboek PLS 3 permanente haarverwijdering
verhitting van de doelchromoforen. Oververhitting van andere chromoforen in de
huidlaag wordt hierdoor vermeden.
8.c Pulsduur
De pulsduur voor het ontharen kan ingesteld worden tussen de 5 en 160 ms. Dit
wordt gerelateerd aan de Power Setting.
8.d. Energie instelling
Het apparaat beschikt over een ‘Power setting’. Deze kunt u instellen op hoog,
medium of laag. U geeft hiermee aan het apparaat aan of de volledige energie afgifte
gebruikt moet worden of niet. De veiligheid en het resultaat gaan hiermee omhoog.
8.e. Filters
De filters die gebruikt worden zijn zogenaamde ‘cut of’ filters met voor ontharen de
keuze om alleen van af 572 nm, 605 nm of 625 nm te behandelen. Alle golflengtes
die lager in getal liggen worden dus niet gebruikt. De filters hebben een levensduur
van 300 pulsen.
8.f. Spot grootte
Spot grootte van de gemakkelijk verwisselbare behandelkop is voor het ontharen
2 cm² of 3 cm².
8.g. Lichtgeleider
De lichtgeleider is een saffier. De belangrijkste kenmerken zijn dat er geen
verstrooiing van het licht in het saffier zelf plaats vindt en dat saffier de eigenschap
heeft goed warmte en koude op te nemen. Dit is belangrijk bij het behandelen met
IPL.
8.h Koeling en het gebruik van contact gel
Het gebruik van een extern koelapparaat, wat aan het saffier bevestigd wordt.
De temperatuur van het saffier blijft hierdoor constant. Bij ontharen is de ideale
temperatuur 5º C. De overtollige warmte na een puls zal direct door het saffier
worden opgenomen. Ook het voorkoelen is eenvoudig, waarbij onnodig lang
voorkoelen vermeden wordt. Het behandelschema leert u hoelang en met welke
temperatuur u gaat koelen. Als tussenstof voor het saffier en de huid wordt slechts
een dun laagje (0.5 – 1 mm) transparante contact gel op water basis gebruikt.
De conductie (warmte overdracht) van gel (water) is zo’n 30 maal hoger in
vergelijking met die van lucht. De gel vult ook eventuele oneffenheden in het
huidoppervlak op waarin zich lucht kan bevinden. Lichtgeleiding door lucht geeft een
lagere energie opbrengst van ongeveer 20 %.
Versie 06-01
Pagina 36
Cursusboek PLS 3 permanente haarverwijdering
8.i. De maximale energie die gebruikt kan worden per saffier
Saffier 2 cm²:
Saffier 3 cm²:
tot 60 J/cm²
tot 45 J/cm²
8.j. Joules meetapparaat
Het gebruik van een meetapparaat. Hiermee meet u precies hoeveel J/cm² u met
een puls afgeeft. Dit maakt het mogelijk om per behandeling heel nauwkeurig de
instelling van uw apparaat te controleren. U meet namelijk de daadwerkelijke
energieafgifte van een puls.
8.k. Oplaadtijd tussen de pulsen
De PLS3 heeft een snelle oplaadtijd. Dit is afhankelijk van de energie instelling en de
gekozen pulsduur. Bij een energie instelling van medium met een pulsduur van
80 ms kunt u 26 pulsen per minuut geven. Wanneer u het saffier van 3cm² gebruikt
kunt u dus drie kwart vierkante meter per minuut behandelen!
8.l. Automatische flits stand
Ook beschikt de PLS3 over een automatische flits stand(repeat rate). Met name bij
de behandeling van grote oppervlakten is dit een groot voordeel in de tijd.
8.m Photon Recycling Collar
Wanneer u dit wenst kan de zogenaamde Photon recycling collar gebruikt worden.
Rood licht heeft namelijk de eigenschap om te verstrooien op de huid. Het gebruik
van de PRC voorkomt dit waardoor de energieopbrengst in de huid met 20 procent
omhoog gaat.
Versie 06-01
Pagina 37
Cursusboek PLS 3 permanente haarverwijdering
8.1. Het Behandelschema
Het behandelschema leert u op eenvoudige wijze de diverse parameters van de
PLS3 in te stellen zodat u een effectieve en veilige behandeling kunt geven.
Het is geen voorgeschreven ‘kookboek’, maar een instellingsrichtlijn gerelateerd aan
huid- en haartype.
De punten in het volgende hoofdstuk moeten hierbij in acht genomen worden.
Instellingsrichtlijnen PLS3-HR2 Hairremoval voor gebruik van saffier van 2 en 3 cm²
Joules
Huidtype Haarkleur
Vermogen
Filtertype
per
fitzpatrick
/ dikte
instelling
cm²
I – II
I – II
I – II
I – III
I – III
I – III
III –V
III – V
III – V
*
1
2

Licht
bruin /
dun
Licht
bruin
/medium
Licht
bruin / dik
Bruin
zwart /
dun
Bruin
zwart /
medium
Bruin
zwart/ dik
Zwart /
dun
Zwart /
medium
Zwart /
dik
Druk
saffier
op huid
(1)
Tem
p.
saffi
er *
Precooling
time in
sec.
(2)
n.b.
Oranje /
572 nm
M (H)
28 tot
40
Medium
5° c
1–2
Follikel
diepte < 2
mm ▪PRC
Oranje /
572 nm
M
25 tot
35
Medium
5° c
1–2
Follikel
diepte < 2
mm ▪PRC
Oranje /
572 nm
M
20 tot
30
Medium
5° c
1-2
Follikel
diepte < 2
mm ▪PRC
Oranje /
572 nm
M
20 tot
35
Medium
5° c
1-2
Follikel
diepte < 2
mm ▪PRC
Rood /
605 nm
L/M
20 tot
35
Stevig
5° c
1-2
▪PRC
Stevig
5° c
1–2
▪PRC
Stevig
5° c
1–3
▪PRC
Stevig
5° c
1–3
▪PRC
Stevig
5° c
1–3
▪PRC
Rood /
605 nm
Rood /
625 nm
Rood /
625 nm
Rood /
625 nm
L/M
L
L
L
25 tot
30
25 tot
35
15 tot
30
15 tot
25
constante temperatuur van saffier bij gebruik cooler.
druk van het saffier op de huid. Stevig = normale druk, Medium = lichte druk, Light =
geen druk
Contact van saffier met de huid alvorens een ‘puls’ gegeven wordt.
PRC, photon recycling collar aanbevolen.
Versie 06-01
Pagina 38
Cursusboek PLS 3 permanente haarverwijdering
8.2. Temperatuurgrafieken in de huid.
Het doel van de volgende temperatuurgrafieken in de huid is om te leren hoe een
variatie in één van de parameters de temperatuur curve beïnvloedt.
De vraag is wat er gebeurd als elk van deze parameters afzonderlijk veranderd
worden terwijl de anderen samen met het huidtype onveranderd blijven.
Fig. A
Dit is een referentie grafiek van het temperatuur profiel bij een juiste
instelling van de parameters bij een gangbaar huidtype met voorkoeling
van de huid.
Fig. B
Wijziging parameter: geen koeling
Resultaat: de maximale temperatuur wordt bereikt op de huid en niet in
het weefsel.
Versie 06-01
Pagina 39
Cursusboek PLS 3 permanente haarverwijdering
Het mag duidelijk zijn dat wanneer er koelingmogelijkheden voor de huid zijn, dat de
toestand van het temperatuur profiel significant veranderd en dat de verhitting van
het huidweefsel gereduceerd wordt. De volgende vuistregel is van toepassing: de
energie mag twee maal zo hoog zijn bij een goede koelmogelijkheid van de huid in
vergelijking tot wanneer dit niet zo is.
Fig. C
Wijziging parameter: gebruik van een filter met een lager nanometer
getal.
Resultaat: maximale temperatuur is hoger en komt dichter bij het
huidoppervlak.
Gevolg: het risico op ongewenste bijwerkingen neemt toe.
Fig. D
Wijziging parameter: verhoging van de energie.
Resultaat: de maximale temperatuur gaat omhoog.
Versie 06-01
Pagina 40
Cursusboek PLS 3 permanente haarverwijdering
Gevolg: risico op ongewenste bijwerkingen wordt vergroot.
Fig. E
Wijziging parameter: langere pulsduur
Resultaat: de maximale temperatuur stijgt en dringt dieper in de huid.
Gevolg: risico op ongewenste bijwerkingen wordt vergroot.
Fig. F
Wijziging parameter: verlaging van de maximale temperatuur.
Resultaat: maximale temperatuur neemt af en dringt dieper in
de huid.
Gevolg: risico op ongewenste bijwerkingen gaat omlaag.
Versie 06-01
Pagina 41
Cursusboek PLS 3 permanente haarverwijdering
Fig. E
Versie 06-01
Wijziging parameter: langere voorkoeltijd.
Resultaat: de maximale temperatuur wordt lager en gaat dieper
in de huid.
Pagina 42
Cursusboek PLS 3 permanente haarverwijdering
9. Richtlijnen voor een veilige en effectieve behandeling
9.1. Contra-indicaties
Contra-indicaties zijn factoren waardoor u uw cliënt niet of voorzichtiger moet
behandelen. In sommige gevallen kan het noodzakelijk zijn dat een aantal
uitgebreide testbehandelingen uitgevoerd worden. Ook zijn er een aantal stoffen in
b.v. medicatie of cosmetica die voor een reactie op de behandeling kunnen zorgen,
de z.g. ‘fotosensibilerende’ stoffen.
9.1.a Ziekten en/of aandoeningen
We maken hierbij onderscheid in het advies of mogelijk gevolg.
Het komt voor dat een cliënt ondanks bepaalde contra-indicaties toch behandeld wil
worden. Dit geheel op eigen risico. Geeft u, hoe moeilijk het ook is, hieraan niet toe.
Realiseert u zich dat u de behandelaar bent en ook de beslissing neemt.
Wanneer u twijfelt of de ziekte/aandoening samen gaat met de behandeling, verwijs
uw cliënt dan naar de huisarts of behandelend specialist om te informeren of deze
behandeling mogelijk is. Geef informatie mee omtrent de behandelmethode.
Auto-immuunziekten
Epilepsie
Kanker/huidtumoren
Bloedstollingsstoornissen
Diabetis
Hart- en vaatziekten
Eczeem
Psoriasis
Niet behandelen
Verklaring behandelend arts
Bij vochtafscheiding niet
behandelen
Pace-maker
Aandoening kan tijdelijk
verergeren
Zone niet behandelen
Ontstekingen
Ontsteking bevat vocht,
ontstaat warmte ontwikkeling
Open wonden niet behandelen
¹Herpes simplex/zoster
Bij vochtafscheiding niet
behandelen
Advies anti-virale medicatie.
²Endogene-fotosensibiliteit
Niet behandelen
³Exogene-fotosensibiliteit
Testen
Versie 06-01
Pagina 43
Cursusboek PLS 3 permanente haarverwijdering
¹Wij attenderen u erop dat bij cliënten met het Herpes simplex/zoster virus waarbij
regelmatig een uitbraak plaats vindt dat door behandeling met de PLS een uibraak
gestimuleerd kan worden.
Wij adviseren dan ook het gebruik van anti-virale medicatie, 24 tot 48 uur voor de
behandeling tot 5 dagen na de behandeling.
9.1.b Fotodermatosen:
Huidafwijkingen/ziekten die geïnduceerd worden door UV-stralen en/of zichtbaar
licht.
²Endogene-fotosensibiliteit:
Bij onderstaande fotodermatosen wordt de veranderde reactie van de huid
veroorzaakt door endogene (lichaamseigen stoffen) die als fotosensibilator op treden
en licht, b.v. door een stoornis in de (proto)porfyrine stofwisseling.
▪ Chronisch Polymorfe licht dermatose
▪ Actinisch reticuloϊd
▪ Porfyria cutanea tarda
▪ Urticaria solaris
Uw cliënt zal zelf op de hoogte zijn van deze aandoeningen. Helaas is het niet
mogelijk om deze cliënten te behandelen met de PLS3.
³Exogene-fotosensibiliteit:
Hier wordt de veranderde reactie van de huid veroorzaakt door een gecombineerde
werking van een chemische stof, de fotosensibilisator en licht. Deze vorm komt
tegenwoordig veel vaker voor, waarschijnlijk is dit het gevolg van onze welvaart.
Denk hierbij aan het gebruik van medicatie en cosmetica. Het contact met de
fotosensibilerende stof kan lokaal (via de huid, oftewel een contact reactie) of
systemisch (via het lichaam) verlopen.
De fotosensibilisatie kan via twee verschillende mechanismen verlopen: een
fototoxische- of een foto-allergische reactie. De eerste komt het meest voor en lijkt
meestal op een heftige zonnebrand reactie; fel erytheem, zwelling, soms ook
vesikels en bullae. Een foto-allergische reactie is veel zeldzamer.
Het grote verschil tussen beide reacties is het wel of niet tussenkomen van een
immunologisch mechanisme. Bij een fototoxische reactie gebeurd dit niet, waardoor
een reactie direct mogelijk is na een eerste contact in combinatie met licht tot enkele
uren hierna.
Bij een foto-allergische reactie is er wel tussenkomst van het immunologisch
mechanisme. De reactie bestaat meestal uit een eczeemachtig beeld. Er is een
immunisatieperiode van 7 tot 10 dagen. De concentratie van de fotosensibilerende
stof is in dit geval zeer laag terwijl dit bij een toxische reactie hoog is.
Versie 06-01
Pagina 44
Cursusboek PLS 3 permanente haarverwijdering
De verschillen samengevat.
Reactie na eerste contact
Incubatietijd nodig
Fotobinding met eiwit
Klinisch beeld
Ook op onbelichte huid
Concentratie stof
Incidentie
Fototoxisch
ja
Nee
Nee
Zonnebrand
Nee
Hoog
Hoog
Fotoallergisch
Nee
Ja
Ja
Eczeem
Ja
Laag
Laag
Het zal u inmiddels duidelijk zijn dat er veel stoffen zijn die een reactie op uw
behandeling met de PLS 3 kunnen geven. Deze stoffen kunnen in medicijnen
voorkomen maar ook in plantaardige producten en/of cosmetica.
Het is niet haalbaar om alle producten waarin deze stoffen verwerkt zijn in een
naslagwerk te noemen. Het is dus van belang dat u weet welke medicijnen uw cliënt
gebruikt en dat de bijsluiter doorgenomen wordt. U kunt elk medicijn met zijn
eventuele foto-allergische/toxische reacties nazoeken op de internetpagina van “Het
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen: www.cbg-meb.nl. Let hierbij op
termen als fotodermititis, -sensitiviteit, -toxiteit, -sensibiliteit en lichtovergevoeligheid.
Wanneer medicijnen zeer fotosensibilerend zijn worden deze voorzien van een
meestal opvallend etiket met de tekst “vermijd direct zonlicht en UV-lampen.
Veel antibiotica hebben deze bijwerking. Zodra de kuur geheel is ingenomen kan na
ongeveer 4 weken gestart worden met de behandeling.
Ook in cosmetica worden fotosensibilerende stoffen gebruikt.
De veel voorkomende zijn:
Koolteer en derivaten (anthraceen)
Para-aminobezoëzuur
Musk ambrette, muskusolie en bergamot
Psoralenen
In decoratieve cosmetica, anti-roos
shampoo, haarkleuringsproducten
In veel zonnebeschermingsproducten
Veel gebruikt als parfumstoffen
In bruiningsversnellers
We kennen ook nog een aantal plantaardige producten die fotosensibel kunnen zijn.
St. Janskruid is hiervan degene waarmee wij als behandelaar echt rekening mee
moeten houden. Dit product wordt in de vorm van fototherapie gebruikt in een zeer
hoge dosering.
Indien u aanwijzingen heeft voor het gebruik van fotosensibilerende stoffen, voer dan
uitgebreide test behandelingen uit en begin met een lage energie- en pulsduur
instelling.
Versie 06-01
Pagina 45
Cursusboek PLS 3 permanente haarverwijdering
Vervolgens achten wij het van belang dat u op de hoogte bent van de cosmetische
producten en ook welke producten uw cliënt gebruikt.
Indien een cliënt tevens voor andere behandelingen in uw salon komt, ga dan na of
de behandelingen die gegeven willen worden samen kunnen gaan. (Denkt u b.v. aan
een aantal ‘peelings’ waarbij de cliënt b.v. geen zonnebad mag ondergaan!)
9.1.c Algemene lokale contra-indicaties:
Er kunnen zich op de behandellocatie een aantal zaken voordoen waarmee u
rekening moet houden. Dit houdt niet in dat u niet kunt behandelen, maar wel dat u
maatregelen moet treffen.
Donkere moedervlekken
Permanent make-up
tatoeages
Afdekken of inkleuren met wit
Een permanente lip-liner bevat pigmenten die tijdens uw puls ook het licht zullen
gaan absorberen. in het minst vervelende geval zal de kleur plaatselijk vervagen.
Het is niet de bedoeling dat u op ingekleurde of afgedekte gebieden een puls geeft.
We gaan er alsnog omheen.
Als laatste contra-indicatie noemen we zwangerschap.
Wij adviseren u zwangere cliënten niet te behandelen!
Versie 06-01
Pagina 46
Cursusboek PLS 3 permanente haarverwijdering
10. Van het eerste contact tot het intake-gesprek
Alvorens een cliënt komt voor behandeling, gaat er het een en ander aan vooraf.
Wanneer een cliënt telefonisch of persoonlijk informatie wenst over een mogelijke
behandeling zijn er meestal nog al wat vragen. Geef hierop een zo kort mogelijk
antwoord zonder er te diep op in te gaan. Nodig de cliënt uit voor een intake gesprek
en leg uit waarvoor dit dient. Neem voor dit gesprek ruim de tijd, ca. 45 minuten.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Uitleg behandelmethode
Spelregels gedurende de behandelperiode
Analyse huid/haar van het te behandelen gebied
Wat moet u als behandelaar van cliënt weten
Het geven van een proefbehandeling
Het beantwoorden van vragen
Het opstellen van een behandelplan en de prijs per behandeling
Het maken van foto’s
Het invullen en ondertekenen van de cliëntverklaring/behandelvoorwaarden
10.1 Het intake gesprek
10.1.a Uitleg behandelmethode:
▪
▪
▪
▪
Vertel in het kort wat over het principe en de werking van de PLS3.
Laat wat afbeeldingen van haren in hun diverse groeistadia en het
verwarmingsproces van de haren tijdens een puls zien. Dit maakt de
behandeling visueel en daardoor duidelijker en beter te begrijpen voor uw
cliënt. Vertel hierbij het een en ander over het gebruik van gel, de haar en zijn
follikel, het licht tijdens een puls en dat juist de warmte voor goed resultaat
zorgt.
Leg ook goed uit waarom er meerdere behandelingen nodig zijn, daar niet alle
haren ten tijde van de behandeling in de juiste groeifase zitten. Bij iedere
behandeling kunt u er van uitgaan dat wanneer u de juiste instelling hebt
gekozen 60 – 90 % van de haren in de actieve groeifase vernietigd kunnen
worden.
Vertel uw cliënt dat er een bepaalde gevoelssensatie ten tijde van een puls zal
zijn en dat deze per persoon verschilt. Denk er wel aan dat bij
temperatuurstijging van de haarfollikel, die vernietiging als doel heeft, dit niet
gevoelloos kan gebeuren.
Kijk goed naar de haarkleur van de te behandelen haren van de
desbetreffende persoon en vertel dat hoe donkerder en dikker de haar is, des
te gemakkelijker deze te vernietigen is. Dit kunt u gebruiken wanneer u moet
aangeven hoeveel behandelingen u denkt nodig te hebben voor hetgeen uw
Versie 06-01
Pagina 47
Cursusboek PLS 3 permanente haarverwijdering
cliënt van u verwacht. U hebt in ieder geval gepigmenteerde haren nodig die
donkerder zijn dan de huid.
Wijs cliënt erop dat in sommige gevallen enige ‘roodheid’ kan ontstaan welke
van tijdelijke aard is. De lokale stijging van temperatuur brengt een toename
van de bloedcirculatie met zich mee waardoor dit kan ontstaan. Meestal trekt
deze roodheid na een kwartier tot een paar uur vanzelf weer weg.
▪
▪
Leg uw cliënt uit dat storingen in de hormoonbalans eventueel nieuwe
haargroei kan geven. Dit kan veroorzaakt worden door de puberteit,
zwangerschap, menopauze of lactatie periode. Ook het gebruik van bepaalde
medicijnen of bepaalde ziektebeelden kunnen nieuwe haargroei als gevolg
hebben. Het betreft hier overigens altijd nieuwe haren die voortkomen uit de
z.g. slapende follikels. De follikels die u met de behandeling vernietigd heeft
kunnen geen haar meer produceren!
10.1.b Spelregels gedurende de behandelperiode:






Wanneer een cliënt geharst of geëpileerd heeft, moet zes weken gewacht
worden met de start van de behandeling vanaf de dag dat dit gebeurd is.
Harsen en/of epileren is tijdens de behandelperiode niet toegestaan. Denk
hierbij aan het verwijderen van haren die zich in de juiste groeifase bevinden
waardoor niet effectief behandeld kan worden. De haren mogen alleen
middels scheren of knippen verwijderd worden.
Het is van belang dat cliënt 4 tot 6 weken voor de behandeling niet meer bloot
gesteld wordt aan zon of zonnebank. Ook direct na de behandeling wordt dit
gedurende een week ten zeerste afgeraden. Voor het gebruik van een
selftanner geldt hetzelfde. In een uitzonderlijk geval kan een dergelijk product
in overleg met u als behandelaar gebruikt worden
Adviseer uw cliënt een sunblock SPF 30 te gebruiken. Ook in de winterperiode
en bij intensieve blootstelling aan UV-stralen moet dit meerdere malen per dag
aangebracht worden. (werking UV filter neemt af, transpiratie doet het
verdwijnen)
Verzoek uw cliënt de te behandelen zone 24 tot 48 uur voor de behandeling
zorgvuldig te scheren. Scheren net voor de behandeling kan kleine wonden
veroorzaken die de kans op infectie en/of folliculitis vergroten. Ook zijn er
reacties van de huid zoals b.v. erythema mogelijk. Het is in dat geval voor u
tijdens de behandeling moeilijk te achterhalen waarvan dit het gevolg is, de
behandeling op zich of het scheren.
Adviseer uw cliënt dagelijks een hydraterende lotion/crème te gebruiken. Dit
verbetert de zichtbare en de warmte eigenschappen van de huid. Wanneer de
huid erg veel zichtbare dode huidcellen laat zien (denk b.v. aan onderbenen
en knieën) is het raadzaam om een bepaalde periode alvorens de start van
behandeling een dagelijkse ‘scrub’ aan te bevelen hetgeen uw resultaat ten
goede zal komen.
Na elke behandeling moeten de volgende punten door cliënt in acht genomen
worden
: niet baden in te warm water. (sauna)
Versie 06-01
Pagina 48
Cursusboek PLS 3 permanente haarverwijdering
: het gebruiken van een moisterizer of ander geadviseerd
product.
: geen bezonning tenminste gedurende een week.
10.1.c Analyse huid en haar:

Stel de haarkleur en de dikte van de haren op de te behandelen locatie vast.
Het is mogelijk dat er meerdere haarkleuren aanwezig zijn. Bepaal het
huidtype volgens de Fitzpatrick classificatie en kijk of de huid locale contraindicaties voor behandeling laat zien. (vul deze gegevens in op het
anamneseformulier, zie pag. 52)
10.1.d Wat u als behandelaar van cliënt moet weten:

Aan de hand van de cliëntverklaring (zie pag. 50) gaat u eventueel
medicijngebruik en/of ziektebeelden na. Indien er medicijngebruik is, zorg dan
dat u te weten komt welke medicijnen of vraag cliënt de bijsluiter mee te
nemen. Legt u vooral uit dat dit belangrijk is voor een goede en veilige
behandeling. Er kan b.v. medicijngebruik zijn, waarmee u rekening moet
houden tijdens de behandeling. Ook zijn er aandoeningen waarbij we niet
gaan behandelen. (Zie hoofdstuk 9 Contra-indicaties) Het is tevens van
belang dat u als behandelaar op de hoogte wordt gebracht, wanneer er
verandering plaats vindt in medicijngebruik of ziektebeelden. Wij raden u dan
ook aan hier zelf regelmatig naar te vragen.
10.1.e Het geven van een proefbehandeling:




Het geven van een proefbehandeling wordt sterk aanbevolen en heeft
meerdere redenen. Als eerste is het een kennismaking met deze
behandelmethode voor de cliënt.
Voor u geldt het als een test om te kijken of behandeling mogelijk is en of het
te behandelen gebied bij cliënt reacties gaat vertonen. Een klant die
lichtovergevoelig is zal ter plaatse zwelling, erythema en misschien ook blaren
krijgen. (zie hoofdstuk 9 contra-indicaties)
De test pulsen worden gegeven op het te behandelen gebied. U geeft 3 tot 5
pulsen dicht bij elkaar met een oplopende energiewaarde en pulsduur. De
instelling hiervan uiteraard in combinatie met het juiste huidtype waarmee u bij
de eerste puls een lagere instelling kiest. Zorgt u ervoor dat het saffier de
juiste temperatuur heeft, de cooler heeft zo’n 3 tot 6 minuten nodig om dit te
bereiken.
Wanneer uw cliënt meerdere lichaamsdelen wil laten behandelen is het zinvol
om ook op al deze plaatsen en testbehandeling te geven. De ervaring leert dat
het mogelijk is dat het ene gedeelte goed op de behandeling reageert en
soms het andere niet. U moet hierbij bedenken dat er b.v. een plaatselijk
verschil is in pigmentatie of verschil in dikte van de epidermis
Versie 06-01
Pagina 49
Cursusboek PLS 3 permanente haarverwijdering
10.1.f Het beantwoorden van vragen:

Wanneer uw cliënt vragen heeft, neem hier dan ruim de tijd voor. Indien u op
een of meerdere vragen het antwoord niet weet laat dan weten dat u hierop
terug zult komen. U kunt altijd met ons contact op nemen om zodoende de
benodigde informatie te verkrijgen.
10.1.g Het maken van een behandelplan en de prijs per behandeling:


Ga goed na wat de cliënt van de behandeling verwacht. Wil cliënt alle haren
weg of is deze misschien al tevreden met een reductie van 60 % van de
aanwezige haren. Aan de hand hiervan maakt u een reëel behandelplan.
Wanneer het een gebied betreft zoals bovenlip of oksel ligt de prijs vast. Bij
grotere gebieden kan deze variëren. Ook is het waarschijnlijk dat u bij grotere
gebieden zoals onderbenen of rug tijdens de laatste sessies alleen nog
plaatselijke pulsen hoeft te geven waardoor u de prijs wellicht voor deze
laatste behandelingen aan kunt passen.
10.1.h Het maken van foto’s:

Wij adviseren u om bij elke cliënt een foto te maken van de beharing op het te
behandelen gebied. Dit om tweeërlei redenen. Ten eerste stelt het u in staat
om kritisch te beoordelen of uw werkwijze het gewenste resultaat geeft. Ten
tweede komt het ook voor dat cliënten niet tevreden zijn over het resultaat
terwijl dit binnen het normale aantal benodigde behandelingen wel het geval
is. U bent dan in staat te laten zien hoe de ‘beharing’ bij aanvang van de
behandeling was.
10.1.i Het invullen en ondertekenen van de cliëntverklaring/behandelvoorwaarden.


Wij achten het zeer raadzaam om uw cliënten een verklaring te laten
ondertekenen, voordat met de behandeling wordt begonnen. Cliënt geeft
hiermee aan dat alles hem of haar duidelijk is en verklaart tevens zich aan de
‘spelregels’ voor behandeling te zullen houden.
Geeft u een exemplaar mee en bewaar een ondertekend exemplaar bij uw
eigen gegevens.
Versie 06-01
Pagina 50
Cursusboek PLS 3 permanente haarverwijdering
10.2 Op de volgende pagina’s treft u voorbeelden aan van de z.g.
werkformulieren.
10.2.a Instellingsrichtlijnen PLS3 – HR2 Hair removal
Dit is het behandelschema wat u gebruikt om het apparaat op de juiste wijze in te
stellen per behandeling en per cliënt. Het is gerelateerd aan het huidtype, haarkleur
en -dikte.
10.2.b De cliëntverklaring
Dit formulier geeft een stuk uitleg omtrent de behandeling aan de cliënt. Ook worden
de ‘spelregels’ voor behandeling hierop duidelijk vermeld.
Op de achterzijde wordt de cliënt gevraagd naar eventuele ziekten/aandoeningen en
medicijngebruik.
Wij adviseren u dit formulier door cliënt te laten ondertekenen.
10.2.c Anamnese formulier
Dit formulier is bestemd voor u als behandelaar. Alle gegevens van uw cliënt kunnen
hierop worden ingevuld.
Tevens kunt u hierop invullen op welke wijze u per behandeling heeft gewerkt. Met
welke instelling, pulsduur etc. Ook is er ruimte voor het opschrijven van het verloop
van de behandeling. Het zorgvuldig invullen hiervan is van belang. Eventueel een
kritische noot naar u zelf, maar ook wanneer een andere behandelaar binnen uw
praktijk de behandeling over moet nemen. Elke reactie of verandering is van belang,
voor u en voor het resultaat.
10.2.d Afbeeldingen van haarvernietiging d.m.v. licht
Deze afbeeldingen kunt u goed gebruiken tijdens het intake gesprek om het principe
en hetgeen er gaat gebeuren tijdens de behandeling uit te leggen.
Versie 06-01
Pagina 51
Cursusboek PLS 3 permanente haarverwijdering
Instellingsrichtlijnen PLS3 – HR2 Hairremoval voor gebruik van saffier van 2 en 3 cm²
Huidtype
fitzpatrick
Haarkleur
/ dikte
Filtertype
Vermogen
instelling
Joules
per cm²
Druk
saffier op
huid (2)
Temperatuur
saffier (1)
Precooling
time in
sec. (3)
I – II
Licht
bruin/ dun
Oranje /
572 nm
M (H)
28 – 40
Medium
5° c
1-2
I – II
Licht
/medium
Oranje /
572 nm
M
25 – 35
Medium
5° c
1–2
I – II
Licht
bruin/ dik
Oranje /
572 nm
M
20 – 30
Medium
5° c
1-2
I – III
Bruin
zwart/ dun
Oranje /
572 nm
M
20 – 35
Medium
5° c
1-2
Rood /
605 nm
L/M
20- 35
Stevig
5° c
1-2
▪ PRC
L/M
25 – 30
Stevig
5° c
1–2
▪ PRC
L
25 - 35
Stevig
5° c
1–3
▪ PRC
L
15 - 30
Stevig
5° c
1–3
▪ PRC
L
15 – 25
Stevig
5° c
1–3
▪ PRC
I – III
I – III
III –V
III – V
III – V
1.
2.
3.
▪
Bruin
zwart /
medium
Bruin
zwart / dik
Zwart /
dun
Zwart /
medium
Zwart / dik
Rood /
605 nm
Rood /
625 nm
Rood /
625 nm
Rood /
625 nm
n.b.
Follikel
diepte <
2 mm
▪ PRC
Follikel
diepte <
2 mm
▪ PRC
Follikel
diepte <
2 mm
▪ PRC
Follikel
diepte <
2 mm
▪ PRC
constante temperatuur van saffier bij gebruik cooler.
druk van het saffier op de huid. Stevig = normale druk, Medium = lichte druk, Light = geen druk
Contact van saffier met de huid alvorens een ‘puls’ gegeven wordt.
PRC, photon recycling collar aanbevolen.
Versie 06-01
Pagina 52
Cursusboek PLS 3 permanente haarverwijdering
Cliëntverklaring – Behandelvoorwaarden (voorkant)
1. De door u gewenste behandeling gebeurt d.m.v. licht. De pigmentstof melanine dat zich in het
merg van de haar bevindt absorbeert het licht. Tijdens de absorptie wordt het licht omgezet in
warmte. Deze warmte ontwikkeling wordt naar het haarzakje geleid. Het haarzakje wordt
hierdoor vernietigd en kan geen nieuwe haar meer produceren.
2. Het aantal benodigde behandelingen is afhankelijk van de dichtheid en de plaats van de
ongewenste haargroei. Normaliter zijn tussen de 6 á 8 behandelingen nodig voor het
gewenste resultaat. Van de zichtbare haren bevinden zich niet alle haren in de actieve
groeifase. Dit is de fase waarin een haar vernietigd kan worden. Per behandeling met de
PLS3 wordt tussen de 60 en 90% van de haren in de juiste groeifase vernietigd.
3. Hoe lichter de huid en donkerder de haar, hoe sneller het gewenste resultaat zal worden. Bij
dunnere en wat lichtere haren zullen meerdere behandelingen nodig zijn.
4. Wanneer ongewenste haren regelmatig geharst c.q. geëpileerd zijn is het mogelijk dat er meer
behandelingen nodig zijn.
5. Na de behandeling kan er enige roodheid (erytheem) ontstaan. Deze roodheid verdwijnt
meestal na 1 á 2 uur maar kan in sommige gevallen 2 dagen tot 1 week aanhouden. Tevens
is er een zeer geringe kans op blaasjes of pigmentverlies. De kans op deze tijdelijke
bijverschijnselen wordt groter naarmate de huid donkerder is.
6. U ondergaat een cosmetische behandeling waarop geen garanties kunnen worden gegeven.
7. Veranderingen in de hormoonhuishouding, welke veroorzaakt kunnen worden door
adolescentieperiode , menopauze, zwangerschap, bepaalde medicatie of ziektebeeld kunnen
er toe leiden dat slapende haarfollikels aan worden gezet tot het produceren van haar.
8. Zes weken voor de aanvang en tijdens de behandelingsperiode mag u de haren niet d.m.v.
harsen of epileren verwijderen. U verwijdert dan haren in de juiste groeifase waardoor
meerdere behandelingen nodig zullen zijn. Overtollige haren mogen alleen middels knippen of
scheren verwijderd worden.
9. Voor de behandeling mag het te behandelen gebied niet blootgesteld worden aan zon of
zonnebank. Dit voor minimaal 6 weken! Ook het gebruik van een selftanner wordt sterk
afgeraden.
Wij raden u het gebruik van een sunblock SPF30 aan, welke zowel ‘s zomers als ’s winters
meerdere malen per dag aangebracht moet worden op het te behandelen gebied.
10. Wij verzoeken u het te behandelen gebied 24 tot 48 uur voor de behandeling zorgvuldig te
scheren. Het voorkomt onnodige huidirritatie en zal de effectiviteit verhogen.
11. Wij verzoeken u ons op de hoogte te stellen van veranderingen in medicijngebruik en/of
ziektebeelden. In geval van medicijn gebruik verzoeken wij u de bijsluiter mee te nemen.
12. Na iedere behandeling dienen de volgende punten in acht te worden genomen:
o Niet baden in te warm water (sauna).
o Het gebruik van een moisterizer of andere geadviseerde producten.
o Vermijd huidirritatie van het behandelde gebied, evenals krabben of scrubben.
o Geen bezonning of bruining gedurende tenminste een week na de behandeling.
13. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen 24 uur van tevoren te worden
afgezegd. Wanneer dat niet gebeurt, zijn wij genoodzaakt de afspraak bij u in rekening te
brengen.
Versie 06-01
Pagina 53
Cursusboek PLS 3 permanente haarverwijdering
Uw medische gegevens (achterkant)
Onderstaande vragen zijn voor ons van belang teneinde een zo veilig en effectief mogelijke
behandeling te kunnen geven.
Lijdt u of heeft u geleden aan één of meer van de volgende ziektebeelden?
 Aandoeningen aan de nieren of bijnieren.
 Allergieën,zoals lichtovergevoeligheid of histamine reacties.
 Bloed- of stollingsziekten, zoals trombose.
 Endocrinologische ziekten, zoals diabetes.
 Hartziekten, zoals ook een hoge bloeddruk.
 Huid- en/of geslachtsziekten, zoals psoriasis, eczeem of herpes
 Immuunziekten, zoals een verminderd immuunsysteem.
 Infectieziekten of ontstekingen.
 Verstoorde hormoonhuishouding, zoals een verlaagd oestrogeen gehalte.
 Ziekten van het zenuwstelsel, zoals epilepsie.
□
Nee
□
Ja, namelijk . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lijdt u of heeft u geleden aan enige andere aandoening?
□
Nee
□
Ja, namelijk . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gebruikt u of heeft u recent medicijnen gebruikt, “de pil” en overmatig gebruik van aspirine
inbegrepen?
□
Nee
□
Ja, namelijk . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Heeft u een pacemaker, implantaten, prothesen of andere lichaamsvreemde zaken?
□
Nee
□
Ja, namelijk . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gebruikt u vitamine preparaten?
□
Nee
□
Ja, namelijk . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gebruikt u homeopathische middelen of kruidextracten, zoals b.v. sint-janskruid?
□
Nee
□
Ja, namelijk . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wordt u regelmatig blootgesteld aan zonlicht, zonnebank of gebruikt u bruiningsproducten?
□
Nee
□
Ja, namelijk . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Heeft u permanente make-up?
□
Nee
□
Ja, namelijk . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Heeft uw huid onregelmatigheden in structuur of pigment?
□
Nee
□
Ja, namelijk . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ondergaat u behandeling, die uw huid gevoeliger maken, zoals harsen?
□
Nee
□
Ja, namelijk . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bent u zwanger?
□
Nee
□
Ja
Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. De behandelingsvoorwaarden zijn door mij
begrepen en zullen door mij in acht genomen worden. Onduidelijkheden zijn mij mondeling nader
toegelicht. Veranderingen in gegevens zal ik aan mijn behandelaar kenbaar maken.
Naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Versie 06-01
Plaats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Datum. . . . . . . . . . . . .
Pagina 54
Cursusboek PLS 3 permanente haarverwijdering
Anamneseformulier HR (voorkant)
Naam en
voorletters
Geboortedatum
Adres
Telefoon
Postcode
woonplaats
Telefoon mobiel
Beroep
Verwijzing arts
datum
door
Versie 06-01
Behandelgegevens
Nano
meter
getal
Puls
duur
in
ms.
Energie in
J/cm²
Energie
instelling
H/M/L
Be
drag
Pagina 55
Cursusboek PLS 3 permanente haarverwijdering
Anamneseformulier HR (achterkant)
Locatie behandeling
Haarkleur
Huidtype
Haardikte
Conditie van de huid
Voorgeschiedenis
Beloop
Eerdere behandelingen
Bezonning
Ziektebeelden/Allergieën
Medicatie
Algemeen
□
□
Zwangerschap
Permanente Make-up
□
□
Hyperpigmentaties op locatie
□
Hypopigmentaties op locatie
Tatoeage(s) op locatie
Onderzoek
Behandelplan
Adviezen en informatie
Verwachting
Versie 06-01
Pagina 56
Cursusboek PLS 3 permanente haarverwijdering
Versie 06-01
Pagina 57
Cursusboek PLS 3 permanente haarverwijdering
Versie 06-01
Pagina 58
Cursusboek PLS 3 permanente haarverwijdering
11. Bedieningshandleiding apparatuur
Aan de slag met de PLS 3.
Het Photo Nova PLS3 systeem is de meest vooruitstrevende technologie op het
gebied van Intens Pulsed Light. Het systeem kan voor diverse behandelvormen
worden gebruikt; definitief ontharen, pigment therapie, vasculaire aandoeningen en
behandeling van Acne.
Het Photo Nova PLS3 systeem bestaat uit 3 machines;
Dit deel van de handleiding behandeld de volgende zaken:
Het aansluiten van de apparaten
Het checken van de functionaliteit
Voor dat u het apparaat voor het eerst aansluit op het elektriciteitsnet
dient u te controleren of de PLS3 geschikt is voor de, bij u
aanwezige, netspanning. U kunt op de Netspannings-stabilisator
controleren voor welke netspanning uw PLS3 geschikt is.
In de PLS3 komen extreem hoge gevaarlijke spanningen voor. Als u
de cover van de PLS3 verwijderd, zullen geïntegreerde schakelaars
het apparaat uitschakelen. Doch vertrouwt u hier niet op en wees
zeker van het spanningsloos zijn van de machine. De condensatoren
in de voet van de machine zijn in sommige gevallen geladen met
elektriciteit. Sluit deze nooit ONGECONTROLEERD kort.
Versie 06-01
Pagina 59
Cursusboek PLS 3 permanente haarverwijdering
De PLS3 is door de fabriek afgesteld op het voltage dat gebruikelijk is in de
gebruiksomgeving. Dit gebruiksvoltage dient vermeld te worden wanneer een
systeem besteld wordt.
De PLS3 kan met de volgende voltages/voeding gegevens worden geleverd;
Standaard US
110V AC
±10%
16A 50/60 Hz
Standaard Japan
100V AC
±10%
16A 50/60 Hz
Overige
230V AC
±10%
8A 50/60 Hz
De PLS3 dient zo min mogelijk te worden gebruikt op elektriciteitsgroepen waarop
andere zware gebruikers op geschakeld zijn zoals wasmachines of airconditioners.
WAARSCHUWING!
Als het voltage op de netspanningstabilisator niet overeen komt met de netspanning
van uw stopcontact, dient u contact op te nemen met een erkend elektrotechnisch
bedrijf, welke voor u het voltage in de correcte stand kunnen wijzigen.
Bij onjuist aansluiten of gebruik van een niet meegeleverde voeding kan PhotoNova
geen garantie geven op een optimale werking van het apparaat.
De hoofdzekering van het apparaat zit in de ingangsstekker op de
netspanningstabilisator.
11.a Aansluiten van de apparatuur:
STAP 1:
Sluit de netspanningstabilisator aan op het elektriciteitsnet.
STAP 2:
Het groene lampje op de netspanningstabilisator zal gaan branden ten teken
dat de unit onder stroom staat.
STAP 3:
De volgende stap is het aansluiten van de voedingskabel tussen de
netspanningstabilisator en de PLS3. Deze kabel heeft ronde stekkers die
middels het draaien van de ring in de apparaten dient te worden aangebracht.
(De ingang op de PLS3 is aan de achterzijde gepositioneerd.)
Versie 06-01
Pagina 60
Cursusboek PLS 3 permanente haarverwijdering
11.b Aansluiting van de Cooler op de behandelkop
STAP 1:
Schuif de aluminium koelkrans voorzichtig over het saffier en laat ca. 3-4 mm
ruimte tussen de koelkrans en het metaal van de behandelkop. Draai de
kunststof schroef voorzichtig vast (gebruik hiervoor geen kracht).
STAP 2:
Schuif de koppelingetjes aan het andere eind van de koelslang op de
ventielen aan de linker kant van het koelapparaat. De beide slangen zijn
uitwisselbaar.
STAP 3:
Start de Cooler en kijk of er geen lekkage is van koelwater.
STAP 4:
Controleer het niveau van het koelwater (kijkglas op de linkerzijde van het
apparaat). Het vloeistof niveau dient ongeveer in het midden van het kijkglas
te staan. Als het vloeistof niveau te laag is schakelt u het apparaat uit en
ontkoppelt u de koelslang door op de metalen schuifjes te drukken. Verbindt
de fles met koelvloeistof op de koppeling met de tekst “FLUID IN”. Open
gedurende het vulproces de “Air” kraan door het indrukken van de ring
tegelijkertijd met het uittrekken van de rode knop. Knijp voorzichtig in de
koelvloeistoffles totdat het koelvloeistof niveau gestegen is tot het midden van
het kijkglas. Druk de rode knop weer in als u het apparaat volledig hebt
afgevuld.
Versie 06-01
Pagina 61
Cursusboek PLS 3 permanente haarverwijdering
Start de Cooler niet voordat beide slangen van de koelslang aan het
apparaat gekoppeld zijn.
Gebruik als koelvloeistof alleen Water/Glycol oplossing, 70/30 vol.%
11.c Functionerings-Check
Doe deze snelle functionerings-check om er zeker van te zijn dat uw PLS3 optimaal
en correct werkt.
STAP 1:
Controleer het waterniveau aan de rechterzijde van het apparaat en wees er
zeker van dat er voldoende koelwater in het apparaat aanwezig is. Het juiste
niveau is het midden van het kijkglas. Als er niet voldoende water in het
apparaat zit sluit u de waterfles aan op de “IN” plug en het ontluchtingspijpje
op de “OUT” plug. Deze pluggen zitten op de linkerzijde, bovenaan op de
PLS3.
Knijp voorzichtig in de koelwaterfles totdat het koelvloeistof niveau gestegen is
tot het midden van het kijkglas.
STAP 2:
Start de Cooler.
Versie 06-01
Pagina 62
Cursusboek PLS 3 permanente haarverwijdering
STAP 3:
Schakel de PLS3 aan door de hoofdschakelaar op de bovenzijde van het
apparaat in te drukken. U zult een brommend geluid horen van het aanslaan
van de koelwaterpomp en ventilator in de PLS3.
STAP 4:
Het LCD display zal oplichten.
STAP 5:
Het PLS3 systeem zal zich automatisch testen en een aantal product
gegevens op het display tonen tijdens deze opstart procedure. Zo worden o.a.
het serienummer en de softwareversie gedurende 10 seconden op het display
weergegeven.
STAP 6:
Het apparaat is gereed voor gebruik.
Voor dat u de PLS3 start dient u het koelwaterniveau te controleren.
Gebruik voor deze machine alleen gedistilleerd water
(Voor vullen: Zie het hoofdstuk:”vullen en verversen van koelwater”)
Versie 06-01
Pagina 63
Cursusboek PLS 3 permanente haarverwijdering
11.2 Gebruik:
Dit deel van de bedieningshandleiding is het deel dat de technische bediening
behandelt.
In de PLS3 komen extreem hoge, gevaarlijke spanningen voor. Als u
de cover van de PLS3 verwijderd zullen geïntegreerde schakelaars
het apparaat uitschakelen. Doch vertrouwt u hier niet op en wees
zeker van het spanningsloos zijn van de machine. De condensatoren
in de voet van de machine zijn in sommige gevallen geladen met
elektriciteit. Sluit deze nooit ONGECONTROLEERD kort.
De behandelkop dient in de houder geplaatst te zijn tijdens het
opstart proces.
De Photo Nova PLS3 straalt Pulsed Light uit, iedereen in de
behandelruimte dient dan ook hiervoor bestemde oogbescherming te
dragen
Kijk nooit direct in de lichtstraal, ook niet als u oogbescherming
draagt.
Richt de lichtgeleider nooit op iets dat niet het doel oppervlak is.
De PLS3 is te bedienen door gebruik te maken van de 3 tiptoetsen op de bovenzijde
van het apparaat.
Met deze 3 toetsen kunt u de volgende instellingen bedienen:





De pulslengte, de duur van de puls.
Energie instelling (Low, Medium of High).
Continu flits stand.
Nulstellen van pulsteller lamp. (Bij vernieuwen van de lamp)
Nulstellen filter teller.
11.2 a De startprocedure
Ten eerste dient u het koelapparaat enige minuten voor aanvang van de behandeling
te starten daar deze enige tijd nodig heeft om de gewenste “werk” temperatuur te
bereiken.
Versie 06-01
Pagina 64
Cursusboek PLS 3 permanente haarverwijdering
Vlak voor de behandeling kunt u de PLS3 starten door de tiptoets met het I icoon in
te drukken. U zult de water/koel-pomp horen aanslaan en u zult een flits uit de
behandel kop zien komen.
Op het display aan de bovenzijde van het apparaat zult u het volgende ontvangst
scherm zien oplichten.
Welcome!
PhotoNova PLS3 v.4.8
HP 1 = Skin Rej
Total count: 234567
11.2.b Het display en de 3 bijbehorende tiptoetsen
De PLS3 heeft een display waarop meldingen van het systeem en informatie voor de
gebruiker op staan vermeld. Drie tiptoetsen onder het display kunnen worden
gebruikt om instellingen van het systeem aan te passen. De display kan diverse
verschillende boodschappen en meldingen geven. Wanneer u gedurende 5 à 10
seconden geen tiptoets gebruikt zal het systeem terug gaan naar het aanvang/hoofd
scherm.
Het opstartscherm
Als u de PLS3 aan zet zal het welkomstscherm gedurende ca. 10 seconden op de
display verschijnen.
De volgende zaken staan op dit welkomstscherm vermeld.
 De softwareversie van uw PLS3. (in dit voorbeeld versie 1.31)
 Het type saffier dat gemonteerd is op het handstuk (HP1)
 Het aantal flitsen dat het apparaat heeft geproduceerd (234567)
Versie 06-01
Pagina 65
Cursusboek PLS 3 permanente haarverwijdering
Na 10 seconden zal het scherm overgaan naar het hoofdmenu.
Welcome!
Photonova PLS3 v.1.31
HP 1 = Skin Rej
Total count: 234567
Het hoofdmenu
Het hoofdmenu is het scherm dat gedurende het in bedrijf zijn en tijdens de
behandeling op het display geprojecteerd wordt.
Pulse length:
Power :
Filter: 123
+
5 ms
M
L: 1345
Menu
De volgende informatie ziet u op dit scherm:
Pulse length, de duur van de puls in milliseconden (in dit voorbeeld 5)
Power, de energiesterkte. stand M, Medium (High, Low en Low LP zijn
de overige mogelijkheden.
Teller voor het aantal pulsen dat met het filter en de lamp gegeven is.
U kunt de pulsduur middels de tiptoetsen onder het – en + teken instellen. Hierbij
geldt dat het minimum en maximum van de stand afhankelijk is van het gemonteerde
saffier en de gekozen energie waarde.
Uit veiligheidsoverweging wordt bij het wijzigen van de energie instelling altijd de
pulslengte terug gezet naar het minimum.
Wanneer u op de knop boven MENU drukt verlaat u het hoofdmenu. U komt dan in
de volgende menu’s . Door Next aan te geven gaat u steeds een menu verder.
Versie 06-01
Pagina 66
Cursusboek PLS 3 permanente haarverwijdering
Het energiesterkte instellingsmenu
Power level:
Medium
-
+
Next
In dit menu kunt u de energiesterkte van de PLS3 veranderen door op de knoppen
onder het – of + teken te drukken. U hebt de keuze uit High, Medium of Low.
Wanneer u de juiste waarde hebt gekozen, drukt u op OK om terug te keren naar het
hoofdmenu. (u kunt ook een paar seconden wachten waardoor u automatisch weer
in het hoofdmenu terugkeert)
Wanneer u de energie waarde hebt gewijzigd zal de pulsduur in het hoofdmenu
automatisch op 5 ms staan. Dit uit veiligheidsoverwegingen.
Het filter ‘reset’ menu
Do you want to reset the
filter counter?
Yes
Back
Next
Voor uw gemak heeft de PLS3 een teller die het aantal pulsen, die u met een filter
heeft gegeven, bijhoud.
Wanneer u een nieuw filter in het saffier plaatst, kunt u de teller op nul zetten.
Op het scherm verschijnt de vraag of u de tellerstand wilt resetten. Indien u Yes
aangeeft zal dit gebeuren. Wanneer u Back aangeeft zal dit niet gebeuren en keert u
terug naar het hoofdmenu.
Versie 06-01
Pagina 67
Cursusboek PLS 3 permanente haarverwijdering
Repeat fire menu
Allow repeat fire?
(currently: No)
Yes
No
Back
De knop aan het handstuk waarmee u een puls geeft kan op twee manieren gebruikt
worden.
De normale stand: Hierbij moet voor elke puls de knop opnieuw ingedrukt worden.
Herhalingsstand : De PLS3 blijft nieuwe pulsen geven zolang u de knop ingedrukt
zult houden. De tijd tussen de pulsen is afhankelijk van de
gekozen instelling.
Wanneer u automatische herhalingsstand wilt gebruiken moet u dit aangeven en
nogmaals bevestigen.
Een korte ‘piep’ en een bevestiging in uw scherm zal de activering van deze functie
bevestigen.
Indien u dit niet wilt of geen wijziging wilt aanbrengen, zult u na enige seconden
terugkeren naar het hoofdmenu.
Het lamp reset menu
Do you want to reset the
lamp counter?
Yes
Back
Next
In dit menu wordt het aantal pulsen dat met een lamp gegeven is bijgehouden.
We adviseren u om bij het plaatsen van een nieuwe lamp in de PLS3 de teller op nul
te zetten. Wanneer u de keuze Yes maakt zal er om een bevestiging gevraagd
Versie 06-01
Pagina 68
Cursusboek PLS 3 permanente haarverwijdering
worden, waarna de teller op nul staat. Door de keuze No te kiezen keert u gewoon
terug naar het hoofdmenu.
11.3 Onderhoud en problemen oplossen
Dit deel beschrijft de schoonmaakwerkzaamheden die de PLS3 van tijd tot tijd moet
ondergaan en tevens wordt in dit hoofdstuk beschreven hoe de filters en lampen
moeten worden vervangen.
De hierna omschreven onderhoudswerkzaamheden zijn de enige zaken die u zelf
aan uw PLS3 mag uitvoeren. Overig onderhoud dient door een door PhotoNova
erkend monteur/technicus te worden uitgevoerd.
Onderhoudswerkzaamheden aan de PLS3 mogen alleen uitgevoerd
worden als de machine uitgeschakeld is en afgekoppeld van het
lichtnet. Uitvoeren van onderhoud terwijl de machine aan staat kan
gevaarlijk zijn voor u en/of uw machine beschadigen
11.3 a Het reinigen van de PLS3
Maak uw PLS3 minimaal 1 maal per week schoon. Stof het apparaat af met een
droge, schone en zachte doek. Milde schoonmaakmiddelen mogen ook toegepast
worden. Pas op met druppelen van schoonmaakmiddel op de machine.
11.3.b Het reinigen van het saffier
Voor elke behandeling moet het saffier schoon gemaakt worden. Ten eerste dient het
saffier droog gemaakt te worden met een droge, niet pluizende doek. Vervolgens
dient de kop met een in gedestilleerd water gedrenkte doek te worden afgenomen. Is
het saffier dan nog niet schoon, gebruik dan ethyl-alcohol of isopropyl (70%) om het
saffier schoon te maken.
Gebruik nooit aceton, thinner of een ander middel dat inbijt op kunststoffen.
Versie 06-01
Pagina 69
Cursusboek PLS 3 permanente haarverwijdering
11.3.c Het vervangen van de lamp
PAS OP: in de PLS3 zit een HOGE DRUK BOOG LAMP
We raden u aan een veiligheidsbril te dragen tijdens het vervangen
van de lamp
Raak het glas van de lamp nooit aan. Als huid-vet of ander vuil op
de lamp zit kan dit inbranden op de lamp en tot beschadiging van de
lamp leiden. Tevens kan vuil en vet een wijziging in de output van de
machine teweeg brengen zodat de output minder stabiel is.
Als de lamp vuil is dient u deze schoon te maken met methanol of
isopropyl (70%) alvorens deze in de behandelkop te plaatsen.
STAP 1:
Schakel de PLS3 uit voor dat u het proces van vervangen van de lamp start.
Zet de behandelkop in de houder op de linkerkant van het apparaat.
STAP 2:
Verwijder de beschermkap aan de onderzijde van de behandelkop door de 2
rondingen op de zijkant in te drukken. Schuif de kap voorzichtig over het
saffier.
STAP 3:
Gebruik de meegeleverde “lamp (de)montage pen” om de lamp voorzichtig
van onder naar boven uit het lamphuis te schuiven.
De lamp zal tot ongeveer 1 cm uit het huis geschoven worden.
Versie 06-01
Pagina 70
Cursusboek PLS 3 permanente haarverwijdering
STAP 4:
Pak de uit het huis stekende lamp tussen duim en wijsvinger en haal deze
voorzichtig uit de behandelkop. Het is gebruikelijk dat er een beetje koelwater
tijdens dit proces uit de behandelkop lekt.
STAP 5:
Neem een nieuwe flitslamp en spuit hier overheen een beetje gedistilleerd
water. Dit maakt het makkelijker de lamp te monteren. Gebruik NIETS anders
dan gedestilleerd water om de lamp te bevochtigen.
Versie 06-01
Pagina 71
Cursusboek PLS 3 permanente haarverwijdering
STAP 6:
Steek het dunne gedeelte van de lamp in de bovenzijde van het huis en duw
de lamp met de duim langzaam en gecontroleerd in de behandelkop. Voor het
laatste stukje aan te drukken kunt u de lamp (de)montage pen gebruiken.
STAP 7:
Plaats de beschermkap terug op de behandelkop.
Versie 06-01
Pagina 72
Cursusboek PLS 3 permanente haarverwijdering
11.3.d Het vervangen van een filter
PAS OP: Kijk nooit recht in het saffier gedurende deze of andere
procedures.
De filters worden geleverd in pakketjes van 25 stuks. De filters zijn voorzien van een
laagje optisch smeermiddel. Dit smeermiddel moet niet verwijderd worden.
Het vervangen van het filters.







Zet om te beginnen de behandelkop in de houder, links boven aan het
apparaat.
Open het filterblok door de 2 zwarte hendeltjes aan weerzijden van het
filterhuis over te halen.
Plaats het filter in de ontstane opening.
Sluit het filterblok door de 2 zwarte hendeltjes weer terug te zetten.
Het gebruikte filter zal gelijktijdig met het indrukken van het nieuwe filter uit
het huis gedrukt worden.
Tip: Als het gebruikte filter moeilijk te verwijderen is, kunt u 1-2 keer
een puls geven. De hitte zal het filter doen vervormen en los laten van het
saffier.
Versie 06-01
Pagina 73
Cursusboek PLS 3 permanente haarverwijdering
11.3.e Het bijvullen van het koelwater
Het is belangrijk dat het Photo Nova PLS3 systeem beschikt over voldoende
koelwater gedurende het gebruik. De pomp in de machine brengt vanuit de basis
tank koelwater naar alle delen in de PLS3 die gekoeld moeten worden.
Start de machine nooit als er geen koelwater in het koelsysteem
aanwezig is. Wanneer het systeem wel gestart wordt maar zonder
koelwater zal onherstelbare schade optreden. Gebruik geen
kraanwater in het koelsysteem. Gebruik alleen gedistilleerd water
in het koelsysteem
De water-vul koppelingen zijn gesitueerd aan de linkerzijde van het apparaat en
gemarkeerd met de tekst “Water Refill”.
Het vullen:



Gebruik de door Photo Nova meegeleverde Waterfles. Vul deze fles met
GEDESTILLEERD water.
Koppel middels de koppeling de fles aan op de koppeling met de tekst
“Water Refill”.
Vul de PLS3 met gedistilleerd water tot boven het midden van het kijkglas
op de rechterzijde van het apparaat.
Versie 06-01
Pagina 74
Cursusboek PLS 3 permanente haarverwijdering

Start de PLS3 en vul door met water. Ingesloten lucht zal door het
rondpompen verdwijnen. Vul tot boven het midden van het kijkglas.
11.3.f Aftappen van koelwater




Plaats de blauwe slang/connector aan de koppeling met de markering “AIR
OUT” (deze koppeling zit links boven op het apparaat).
Koppel de airplug aan de koppeling met de markering “DRAIN” (deze
koppeling zit onder het kijkglas op de rechter zijde van het apparaat.
Plaats een flesje of bakje onder het slangetje om het koelwater op te
vangen.
Na aftappen/ledigen de koppelingen ontkoppelen.
Versie 06-01
Pagina 75
Cursusboek PLS 3 permanente haarverwijdering
11.3.g Verwisselen van het Saffier
Laat het saffier niet vallen tijdens het verwijderen en aanbrengen.
Dit leidt tot onherstelbare schade aan het saffier en/of blokfilter.
STAP 1:
Schakel de machine uit voor dat u het proces tot verwisselen van het saffier
start en plaats de behandelkop in de houder links boven aan het apparaat.
STAP 2:
Koppel het blauwe slangetje aan de koppeling “Air Out” op de linker kant van
het apparaat.
Versie 06-01
Pagina 76
Cursusboek PLS 3 permanente haarverwijdering
STAP 3:
Verwijder de
beschermkap aan de
onderzijde van de
behandelkop door de
2 rondingen op de
zijkant in te drukken.
Schuif de kap
voorzichtig over het
saffier.
STAP 4:
Draai de
koperkleurige
werveltjes in
horizontale positie
en verwijder het
behandelsaffier
voorzichtig
LET OP:
Houd gedurende het
ontkoppelen het
saffier al met een
hand vast.
STAP 5:
Plaats het nieuwe
saffier met de
magneet kontakten
op de identificatie
plaats van het
lamphuis. Het saffier
past maar op één
manier! Schuif de
werveltjes weer
voorzichtig vast
zodat het saffier
gefixeerd wordt.
STAP 6:
Plaats de
beschermkap terug
en controleer of aan
beide zijden de
ronde lippen in de
sparingen vallen.
STAP 7:
Verwijder de blauwe connector van de AIR OUT plug.
11.4 Handleiding Cooler
Het PhotoNova PLS3 systeem heeft een superieure methode om de huid te koelen
die alleen het te behandelende huiddeel koelt. Dit gebeurd door het saffier dat direct
contact maakt met de huid.
De koeling van het saffier gebeurt middels een extern apparaat dat het saffier op een
constante temperatuur houdt gedurende de behandeling. Hiervoor hebt u geleverd
gekregen de thermostatisch geregelde koeler van het type TEC 20.
Versie 06-01
Pagina 77
Cursusboek PLS 3 permanente haarverwijdering
Zet de Cooler nooit aan wanneer de koelslangen niet op de machine
aangesloten zijn. Op deze manier kan de pomp nl. niet circuleren en
dit is slecht voor het pompsysteem.
11.4.a Het aansluiten van de Cooler
STAP 1:
Schuif de aluminium koelkrans voorzichtig over het saffier en laat ca. 3-4 mm
ruimte tussen de koelkrans en het metaal van de behandelkop. Draai de
kunststof schroef voorzichtig vast (gebruik hiervoor geen kracht).
STAP 2:
Schuif de koppelingetjes aan het andere eind van de koelslang op de
ventielen aan de linker kant van de Cooler. De beide slangen zijn
uitwisselbaar.
STAP 3:
Start de Cooler en kijk of er geen lekkage is van koelwater.
STAP 4:
Controleer het koelwater niveau (kijkglas op de linkerzijde van het apparaat).
Het vloeistof niveau dient ongeveer in het midden te staan van het kijkglas. Als
het vloeistof niveau te laag is schakel dan het apparaat uit en ontkoppel de
koelslang door op de metalen schuifjes te drukken. Verbind de fles met
koelvloeistof op de koppeling met de tekst “FLUID IN”. Open gedurende het
vulproces de “Air” kraan door het indrukken van de ring tegelijkertijd met het
uittrekken van de rode knop. Knijp voorzichtig in de koelvloeistoffles totdat het
koelvloeistof niveau gestegen is tot het midden van het kijkglas. Druk de rode
knop weer in als u het apparaat volledig afgevuld hebt.
Versie 06-01
Pagina 78
Cursusboek PLS 3 permanente haarverwijdering
STAP 5:
Het apparaat is gereed voor gebruik. De Cooler heeft een aanloop tijd nodig
van 3-5 minuten alvorens een optimale en constante koeling te garanderen.
11.4.b Het instellen van de temperatuur
Bij het starten van de Cooler zal deze de koelkrans tot een temperatuur van constant
6°C afkoelen. Door de tiptoetsen op de bovenzijde van de koeler te gebruiken kan de
temperatuur naar wens worden gewijzigd. UPPER voor het verhogen van de
temperatuur en LOWER voor het verlagen van de temperatuur. Op de display kunt u
aflezen wat de actuele temperatuur is. U zult zien dat bij gebruik de temperatuur na
elke flits licht oploopt om vervolgens weer tot de gewenste temperatuur gekoeld te
worden.
Versie 06-01
Pagina 79
Cursusboek PLS 3 permanente haarverwijdering
11.5 Handleiding van de energiemeter
De PhotoNova EFM is een op basis van een microprocessor opererende licht
intensiteit meter met unieke karakteristieken. Dit apparaat geeft de behandelaar de
mogelijkheid om op steeds identiek blijvende condities te behandelen met de PLS3.
11.5 a Het aansluiten van de Energiemeter
Steek de voeding in het stopcontact. De EFM schakelt automatisch aan. De EFM zal
enige minuten nodig hebben om op te starten.
Als de EFM is opgestart krijgt u de keuze tussen IPL (PLS3)en IR (ILS)
Maak een keuze met de + en – button op de EFM en druk op OK
Het meet bereiken en eenheden van het apparaat
Wat wordt gemeten
Eenheid
Meetbereik van energie
Versie 06-01
Energie en Pulsduur
Energie in J (Joules)/cm2 en
Pulsduur in Milliseconden
0-200 Joules
Pagina 80
Cursusboek PLS 3 permanente haarverwijdering
11.5.b Het energie meet proces
STAP 1:
Vul het meetvlak met gedistilleerd water tot de cirkel volledig onder water
staat.
STAP 2:
Plaats het saffier loodrecht op de meetkop in het water.
STAP 3:
Geef een puls door de knop op de behandelkop in te drukken.
STAP 4:
Lees de geleverde energie af op het display.
De EFM geeft nu de energiewaarde per cm2. Delen door het oppervlakte van
de behandelkop is niet nodig.
Versie 06-01
Pagina 81
Cursusboek PLS 3 permanente haarverwijdering
11.6 Accessoires
Standaard accessoires
▪
Bescherm bril
Deze bril beschermt de ogen van de
behandelaar tegen het licht dat bij de
behandeling vrijkomt.
Eén bril wordt standaard meegeleverd met
een PLS3 systeem
▪
Patiënt oog cups
Deze cups dienen te worden gedragen door
de te behandelen persoon gedurende de
gehele behandeling. Eén paar van deze cups
worden meegeleverd met de PLS3.
▪
Contact gel
Een heldere gel op basis van water die het
optische contact tussen huid en saffier
optimaliseert. Bij de PLS3 worden standaard
2 flessen van elk 0,5 liter meegeleverd.
▪
Lamp en filterset
Deze set bestaat uit een lamp (reeds
gemonteerd in de PLS3) en een set filters.
▪
Photon Recycling Collar
Behorend bij het Saffier.
Versie 06-01
Pagina 82
Cursusboek PLS 3 permanente haarverwijdering
Notities
Versie 06-01
Pagina 83
Cursusboek PLS 3 permanente haarverwijdering
Notities
Versie 06-01
Pagina 84
Cursusboek PLS 3 permanente haarverwijdering
Notities
Versie 06-01
Pagina 85
Cursusboek PLS 3 permanente haarverwijdering
Notities
Versie 06-01
Pagina 86
Download