DE private partner voor sociale huisvesting in Brussel

advertisement
Realisaties:
Doel van LivingStones:
Verwerven van woningen
dankzij de eigen middelen van
LivingStones en overheidssteun
(vb. luik 2 binnen de Wijkcontracten, Fonds voor Grootstedenbeleid,…).
Helmetsesteenweg 61 te Schaarbeek:
3 woningen
Projecten:
Denemarkenstraat 19-23 te Sint-Gillis:
9 woningen
Renoveren van woningen met
de eigen middelen van LivingStones en overheidssteun (vb.
renovatiepremies, energiepremies,…).
Socialiseren van woningen
door de verhuring via een
partner-SVK (Sociaal Verhuurkantoor).
DE private partner voor
sociale huisvesting in Brussel
Met bijzondere aandacht voor:
Architecturale kwaliteit
WONINGEN
Ecologische meerwaarde
verwerven
renoveren
socialiseren
Betrekking van de sociale
inschakelingseconomie via
onze werven
Kleinschalige projecten
De vennoten:
3 Sociale Verhuurkantoren (SVK’s): vzw
Baita, vzw IRIS en vzw Wijken
Private investeerders o.a. cvba ARCOPAR,
cvba Hefboom en vzw Netwerk Vlaanderen
(voor een lagere financiële return en een
hoge sociale meerwaarde)
Contact:
cvba LivingStones, Gert Van Snick
Henegouwenkaai 29, 1080 Brussel
[email protected] - www.livingstones.be
V.U. : Gert Van Snick, cvba LivingStones, Henegouwenkaai 29,1080 Brussel
Réalisations:
But de LivingStones:
Acquérir des logements avec
les fonds propres de LivingStones et des moyens publics
(ex. volet 2 des Contrats de
Quartier, Fonds pour la Politique des Grandes Villes, etc.)
Chaussée de Helmet 61 à Schaerbeek:
3 logements
Projets:
Rue de Danemark 19-23 à Saint-Gilles:
9 logements
Rénover des logements grâce
aux fonds propres de LivingStones et aux moyens publics
(ex. primes à la rénovation,
primes énergie, etc.)
Socialiser par la mise en location via une AIS (Agence Immobilière Sociale) partenaire.
LE partenaire privé pour socialiser
le logement en région bruxelloise
Avec une attention particulière pour:
La qualité architecturale
LOGEMENTS
La plus-value écologique
acquérir
rénover
socialiser
Le soutien des projets
d’économie sociale
d’insertion via nos chantiers
Réalisations de taille
humaine
Les associés:
3 Agences Immobilières Sociales (AIS): asbl
Baita, asbl IRIS et asbl Quartiers
Des investisseurs privés e.a. scrl ARCOPAR,
scrl Hefboom et asbl Netwerk Vlaanderen
(pour un retour financier modéré et une
plus-value sociale)
Contact:
scrl LivingStones, Gert Van Snick
Quai du Hainaut 29, 1080 Bruxelles
[email protected] - www.livingstones.be
E.R.: Gert Van Snick, scrl LivingStones, Quai du Hainaut 29,1080 Bruxelles
Download