Concept Agenda ledenvergadering DBK op 30 maart 2004 om 20

advertisement
Algemene Ledenvergadering
Dorpsbelangen Koudum
Datum
Tijd
Plaats
: donderdag, 23 maart 2017
: 20.00 uur
: De Klink
AGENDA:
1
Opening en vaststelling agenda
2
Mededelingen + inventarisatie rondvraag
3
Notulen Algemene ledenvergadering 17 maart 2016
Te vinden op www.koudum.nl of op te vragen via [email protected]
4
Diverse verslagen
a) Jaarverslag 2016 (Zie www.koudum.nl of op te vragen via [email protected])
b) Verslag kascommissie
c) Financieel verslag
d) Vragen n.a.v. de jaarverslagen van:
( Zie www.koudum.nl of op te vragen via [email protected])
- Bulte Nijs
- Kunstroute Koudum
- Speeltuincommissie
- Vrienden van Molen De Vlijt
- Ús Thús
- Centrium (korte toelichting activiteiten)
5
Benoeming nieuw lid kascommissie
6
Bestuursverkiezing
 Aftredend en herkiesbaar is Gerben Brouwer.
 Aftredend en niet herkiesbaar is Thea Schotanus-Dijkstra. Het bestuur draagt als
kandidaat Wieneke Riemersma voor. (Tegen)Kandidaten kunnen tot een half uur van te
voren worden aangemeld bij één van de bestuursleden.
.
PAUZE
7
De ontwikkeling van de Finke 3.0 en De Kas; door de heer Machiel Talsma
(projectcoördinator van Patyna)
8
Veiligheid / buurtpreventie / whatsappgroepen door onze wijkagent Johan Swieringa
9
Rondvraag
10
Sluiting
DORPSBELANGEN KOUDUM
Secretariaat:Joke van der Kooi, Gerben Ypmastraat 28, 8723 CR KOUDUM
Tel. (0514) 52 30 20 E-mail: [email protected]
Download