Antwoorden op veelgestelde vragen versterking en inspectie

advertisement
Vragen en antwoorden eerste resultaten inspectie- en
versterkingsprogramma 2016
-
Versie 7 december 2016 –
Welke criteria gelden bij de inspecties + versterking?
In Nederland is in het Bouwbesluit wettelijk vastgesteld hoe veilig gebouwd moet
worden. Aardbevingsbestendig bouwen is nog niet opgenomen in deze wetgeving.
In december 2015 heeft een commissie van deskundigen (de NEN-commissie) een
richtlijn opgesteld voor aardbevingsbestendig bouwen. Dit is de Nederlandse
Praktijkrichtlijn aardbevingen (NPR 9998:2015). In de NPR zijn veiligheidsniveaus
en waarden voor de aardbevingsbelasting voor gebouwen opgenomen voor zowel
nieuwbouw, verbouw als bestaande bouw. De normen in de NPR zijn bedoeld om
de kans op slachtoffers door het instorten van een gebouw te beperken. De norm
waar een woning aan moet voldoen om aardbevingsbestendig te zijn, is 10-5. De
norm geeft de kans weer van 1:100 000 per jaar om te overlijden door het
instorten van een woning. Ter vergelijking de kans dat iemand overlijdt als hij/zij
op een motor rijdt is 1 op 10:000.
Bij de berekening van woningen en gebouwen om vast te stellen of deze bestand
zijn tegen aardbevingen, wordt de dan geldende NPR gehanteerd. De NPR wordt
periodiek aangepast op basis van nieuwe kennis en inzichten. In 2017 wordt een
nieuwe versie van de NPR verwacht.
Welke rekenmethode is er gebruikt en waarom?
De berekening vindt plaats volgends de NLTH-methode (Non lineair time history
analysis). Dat is een ingewikkelde rekenmethode waarmee het meest exact
antwoord kan worden gegeven op de vraag of versterking nodig is en zo ja, op
welke wijze dat kan.
De NLTH methode is tot nog toe gebruikt omdat dit de meest uitgebreide
rekenmethode is en tot in het verste detail inzicht biedt. De methode is ook
tijdrovend. Nu die berekeningen hebben plaatsgevonden is tevens met minder
uitgebreidere en snellere methoden gekeken of dit tot andere resultaten leidt. Dat
is niet het geval en daarmee zijn die andere methoden ook geschikt om te
hanteren. Er hoeft niet tot in detail worden gerekend om tot correcte uitkomsten
te komen
Waar staan de woningen waar NCG conceptrapporten van heeft?
Op dit moment is van ongeveer 500 woningen bekend dat deze bouwkundig
versterkt moeten worden. Hierin zitten verschillende woningtypen, zoals
rijtjeswoningen, twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen. Deze
woningen staan verspreid over de kern van het aardbevingsgebied waar de
inspecties zijn begonnen (Loppersum, ’t Zandt, Overschild, Appingedam en Ten
Post.
Wat betekent dit voor de woningen die zijn geïnspecteerd en waar nog
geen rapport van is?
Op dit moment is van ongeveer 500 woningen bekend dat deze bouwkundig
versterkt moeten worden. Daaruit blijkt ook dat bij de verschillende woningtypen
vergelijkbare versterkingsmaatregelen nodig zijn om de woning te laten voldoen
Pagina 1 van 3
aan de norm voor aardbevingsbestendig bouwen. De verwachting is dat er bij alle
1450 gebouwen uit de 1e ronde versterkingsmaatregelen noodzakelijk zijn.
Betekent dit dat alle woningen in het aardbevingsgebied versterkt
moeten worden?
Nee, om erachter te komen of een woning versterkt moet worden, moet de
woning altijd worden geïnspecteerd. Niet alle woningen kunnen tegelijk worden
geïnspecteerd. We werken van binnen naar buiten waarbij de meest kwetsbare
gebouwen en gebouwen waar veel mensen samenkomen als eerste aan de beurt
zijn. Daarnaast zorgen we voor continuïteit en blijven gestarte projecten gewoon
doorlopen. Naast de inspectie van het huis wordt ook de grondversnelling (PGA)
en de bodemsamenstelling op de betreffende locatie bekeken. Met al die gegevens
wordt een berekening gemaakt. Die berekening gebeurt op basis van de op dat
moment geldende NPR. We leren steeds meer en beoordelen tegen de
achtergrond van wat op dat moment bekend is, zoals ook in het MJP staat
aangekondigd.
Ik heb geen brief gehad en wil graag dat mijn woning wordt
geïnspecteerd. Kan dat?
Niet alle woningen kunnen tegelijk worden geïnspecteerd. De NCG werkt van
binnen naar buiten in het aardbevingsgebied, waarbij de kern Loppersum is. De
meest kwetsbare woningen worden als eerste geïnspecteerd. Dit zijn onder andere
rijtjeswoningen en twee-onder-één-kapwoningen. Ook wordt er gekeken naar
gebouwen waar veel mensen samenkomen en zorgen we continuering van
gestarte projecten. In overleg met de betrokken gemeente (en eventueel
woningcorporaties) bepalen we waar we in een bepaald gebied beginnen.
Wie neemt de eindbeslissing over het versterken van de woning?
De eindbeslissing om een woning te versterken wordt door de eigenaar/bewoner
genomen. Een plan kan pas uitgevoerd worden als de eigenaar/bewoner ermee
instemt.
Er bestaat een uitzondering: als de eindconclusie is dat een woning of gebouw niet
meer voldoet aan de minimale kwaliteitseisen in het bouwbesluit en daardoor
sprake is van een onveilige situatie dan heeft uw gemeente de wettelijke taak om
de eigenaar van de woning te wijzen op zijn verantwoordelijkheden om te zorgen
dat de woning of gebouw wel weer voldoet aan de gestelde eisen.
Kan bij een eventuele versterking rekening gehouden worden met mijn
(ver)bouwwensen?
Wanneer uit de berekeningen blijkt dat uw woning versterkt moet worden, wordt
een versterkingsadvies uitgebracht. Voordat de woning wordt versterkt, wordt met
de eigenaar de mogelijkheden besproken die meegenomen kunnen worden tijdens
het versterken. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan energiebesparende of opwekkende maatregelen.
Welke werkzaamheden vallen onder bouwkundig versterken?
Bouwkundig versterken betekent dat de constructie van uw woning sterker wordt
gemaakt, zodat deze beter bestand is tegen aardbevingen. Het gaat dan
bijvoorbeeld om maatregelen zoals het versterken van verbindingen tussen
vloeren en muren, het vervangen van muren of het versterken van de fundering.
Nadat een woning bouwkundig is versterkt, kan na een aardbeving nog steeds
schade ontstaan aan de woning of gebouw.
Pagina 2 van 3
Als mijn woning is versterkt, kan een aardbeving dan nog schade
veroorzaken?
Uitgangspunt is dat alle woningen in het aardbevingsgebied na versterking net zo
veilig worden als in de rest van Nederland. Er kan echter na versterking door een
aardbeving nog steeds schade aan uw huis optreden. Door het versterken van de
woning voldoet deze aan de norm voor aardbevingsbestendig bouwen. Dit
betekent niet dat aardbevingen geen schade meer kunnen veroorzaken.
Hoe word ik betrokken bij en geïnformeerd over de inspectie van mijn
woning?
Als uw woning staat gepland voor een uitgebreide inspectie, dan neemt een
bewonersbegeleider van het versterkingspunt zo snel mogelijk contact met u op.
Hij/zij komt bij u langs om afspraken te maken en verdere uitleg te geven over
wat een uitgebreide inspectie inhoudt en wat er van u wordt verwacht. Samen
met u wordt een datum gepland wanneer uw woning geïnspecteerd wordt. Tijdens
het volledige traject wordt u vanuit de Nationaal Coördinator Groningen begeleid
door een vast contactpersoon.
Als uw woning staat gepland voor een validatie-inspectie dan ontvangt u een brief
met daarin de periode wanneer inspecteurs en bewonersbegeleiders bij u langs
komen om uw woning te inspecteren. Deze inspectie duurt een half uur tot een
uur.
Mijn huis wordt niet meteen versterkt. Kan ik nog wel veilig wonen?
Op basis van de locatie, de beweging in de ondergrond (PGA) en het soort gebouw
en de kwaliteit van de gebouwen is bepaald welke woningen in welke gebieden het
eerst moeten worden aangepakt. Als u zich zorgen maakt over de veiligheid van
uw huis omdat u schade heeft, dan kunt u terecht bij het Centrum voor Veilig
Wonen. Samen met u bepalen zij de veiligheid van uw woonsituatie. Dit begint
met het invullen van het formulier.
Pagina 3 van 3
Download