Visie MHC Oss

advertisement
MHC Oss
Verslag penningmeester
Inhoudsopgave
1.
2.
Kengetallen
1.
Ledenaantal
2.
Personeel
3.
Vrijwilligers
4.
Reiskosten
Begroting en exploitatieoverzicht
1.
Contributies
4. Lonen + vrijwilligersvergoedingen
2.
Sponsoring
5. Huisvesting en overige kosten
3.
Bar
3.
Balans
4.
Verslag kascontrole Nagtzaam
5.
Meerjaren begroting
2
1. Kengetallen
1. Kengetallen:
1. Ledenaantal 10-10-2013;
Overzicht MHC Oss per leeftijdsgroep per 10-102012.pdf;
Overzicht MHC Oss per leeftijdsgroep per
10-10-2013.pdf
1. Kengetallen
2. Personeel (loonlijst):
13 trainers; 1 coördinator (+ 1 via SEC); 1 terrein
beheer
Kosten (afgerond):
Senioren (trainers 1e teams): € 70.000
Vereniging (terrein beheer): € 22.800
Junioren (trainers + coördinatie): € 50.500
18-10-11
1. Kengetallen
3. Vrijwilligers (vergoedingen):
Senioren: 10 ( kosten: € 10.255)
Jeugd: 85 (kosten: € 47.600)
Vereniging: 3 (kosten: € 4.500)
4. Reiskosten:
Postcode-postcode : € 10.300,=
18-10-11
2. Begroting en exploitatieoverzicht
1. Contributies
Omzet € 262.409
KNHB € 36.166
Zaal € 13.057
Netto € 213.187
2. Sponsoring
Hoofdsponsors € 57.605
Businessclub € 51.000
Diversen € 5.157
Kosten € 16.888
18-10-11
Netto € 96.874
3. Bar
Omzet € 134.121
Inkoop € 61.822
Schoonmaak € 2.684
Activiteiten € 26.586
Overig € 69
Netto € 42.960
4. Lonen + (vrijwilligers) vergoedingen - subsidie
143.300 + 62.355 + 10.300 - 16.000 =
18-10-11
Kost € 199.955
5. Huisvesting en overige kosten
Gebruikersvergoeding € 91.160
Huur bar € 3.274
Abonnementen € 1.178
Verzekering + accountant € 13.719
Divers € 12.870 ( tel+drukwerk+belasting+klein onderhoud+bestuur+secretariaat+dub. deb)
Kost € 122.201
Kosten 1e teams
Vrij budget € 7.000
Vervoer wedstrijden en lease € 9.087
18-10-11
Kost € 16.087
Vereenvoudigde winst en verliesrekening:
BegrJaarrekMHC20122013hte_DEF.pdf
18-10-11
2. Balans
Balans
Werkelijk
Werkelijk
Activa
2012/2013
2011/2012
Liquide middelen
1
4
Materiële vaste activa / inventaris
2
1
20
21
Overige vorderingen en overlopende activa
3
18
Voorraad
3
2
29
46
-160
-176
Bankschuld
37
48
rek courant
129
146
Crediteuren
12
13
Overige posten
3
14
Overlopende passiva
8
1
29
46
Materiële vlottende activa
Handelsdebiteuren
Totaal activa
Passiva
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Total Passiva
10
3. Verslag kascontrole
Controle 21-10-13 ten kantore van Nagtzaam Accountants & Fiscalisten.
1.
Volgt
Conclusie: lees voor uit verslag accountant
5. Stichting
Gebr vergoeding
2011 (Actueel)
2012 (begroot)
112
102
(+6%btw)
Huisv kosten
44
45
Onderhoud
34
25
Diverse kosten
14
10
6
6
13
15
Rente/bank kosten
Afschrijvingen
Resultaat
1
1
BALANS
Activa
Vlottende activa
156
38
Passiva
EV
18-10-11
(aanlegkosten velden minus subsidie/afschrijving)
141
(debiteuren, btw vordering, liquide mid)
20
192 ( lening rabo + schuld)
2
158
3
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards