Hoe voorkomt u inbraak?

advertisement
Hoe voorkomt u inbraak?
Tips voor veilig wonen
I n h o u d s o p g av e
Preventietips
Inbrekers,
In
3
h o u dt u z e b u i t e n d e d e u r ? 3
u niet thuis bent
Ingebroken,
w at n u ?
Alarmnummers
-2-
Generali
en om uw woning
Als
2
va n
3
4
6
6
Preventietips van Generali
Een openstaand raampje, een niet goed slui-
In
tende achterdeur of te eenvoudige sloten op
•
ramen en deuren. Wist u dat dit voor een inbre-
en om uw won ing
Z org voor goed hang- en sluitwerk op
ramen en deuren.
ker voldoende kan zijn om zijn slag te slaan?
•
N odig de inbreker niet uit. Laat dus geen
touwtje uit de brievenbus hangen, leg
Inbrekers,
h o u dt u z e b u it e n d e deur ?
geen sleutel onder de deurmat en hang
Gelukkig zijn uw bezittingen goed verze-
geen briefje met “ben zo terug!” op.
•
kerd bij Generali. Toch moet u er niet aan
B eperk opklimmogelijkheden
rondom
denken dat u met inbraak te maken krijgt.
uw woning. Berg ladders en ander klim-
We geven u daarom graag enkele tips om
materiaal op of zorg dat het vastligt.
het inbrekers zo moeilijk mogelijk te maken
Een vuilnisbak kan voor een inbreker al
uw huis binnen te komen.
genoeg zijn om een balkon te bereiken.
•
Z org voor goede verlichting bij toe
gangsdeuren. Buitenverlichting met een
bewegingssensor schrikt inbrekers af.
-3-
•
L aat een ‘spion’ in de voordeur plaatsen
Dat maakt het voor de inbreker moeilij-
als er geen raampje in of naast de deur
ker om ongezien zijn gang te gaan.
zit. Zo kunt u toch zien wie er voor de
•
•
I ntalleer een alarmsysteem of breng een
deur staat.
anti-inbraakprofiel aan. Zo beschermt
Z org dat uw waardevolle bezittingen
u uw eigendommen nog beter tegen
en sieraden niet in het zicht liggen.
inbraak en diefstal.
Het is aan te raden ze in een kluisje te
•
•
bewaren.
A ls
H eeft u geen kluisje, bewaar uw waar-
•
Z org er bij het verlaten van uw woning
devolle spullen dan op verschillende
voor dat alle ramen en deuren goed zijn
plekken.
afgesloten. Doe deuren altijd op het
B erg uw huis- en autosleutels goed op en
nachtslot.
hang geen adres aan uw sleutelbos, want
•
u niet thu is bent
•
L aat een aantal lampen branden als u
als u deze verliest kan een inbreker zo
’s avonds of voor langere tijd weggaat.
uw huis in.
Gebruik eventueel een tijdschakelaar.
H oud het groen rondom uw woning laag.
•
-4-
V oorkom dat uw woning er onbewoond
uitziet. Als u langere tijd van huis bent,
den van vakantieplannen op het inter-
vraag dan vrienden of buren uw brie-
net. Twitter bijvoorbeeld niet wanneer u
venbus regelmatig te legen en uw post
op vakantie gaat.
op te bergen. Vraag ook of ze het gras
willen maaien.
•
V oor uw post kunt u ook de Bewaar
ser vice
van
TNT
post
inschake-
len. Zij bewaren uw post wanneer u
tijdelijk
de
•
•
niet
thuis
Bewaarser vice
bent.
U
aanvragen
kunt
Wist u dat u van Generali 15% korting op
via
uw premie krijgt wanneer u een certificaat
www.tntpost.nl
van het Politiekeurmerk Veilig Wonen heeft?
D oe de gordijnen niet dicht als u voor
Op www.politiekeurmerk.nl vindt u meer
langere tijd weggaat.
informatie over hoe u het Certificaat Veilig
V ermeld niet op uw voicemail dat u niet
Wonen kunt krijgen.
thuis bent. Pas ook op met het vermel-
-5-
Ingebroken,
wat n u ?
Is er toch bij u ingebroken dan is dat heel
vervelend. Doe aangifte bij de politie en stel
uw adviseur op de hoogte van uw schade.
Deze helpt u bij een zorgvuldige en vlotte
schadeafhandeling.
Heeft u ruitschade? Neem dan contact op met de
A larmnummers
Generali Glasherstelservice via 0900 - 200 40
Geen spoed, wel politie?
99. Uw ruit wordt dan zo snel mogelijk vervan-
Bel dan 0900 - 88 44.
gen. Deze service is dag en nacht bereikbaar.
Voor spoedeisende situaties bel 112.
-6-
-7-
Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor een exacte omschrijving van de
verzekeringscondities verwijzen wij naar uw polis en naar de Algemene en Bijzondere voor waarden van
de Generali schadeverzekeringen.
Uw Generali.
Generali verzekeringsgroep · Diemerhof 42 · Postbus 1888 · 1110 CL Diemen
T 088 - 668 00 00 · I www.generali.nl · E uwgenerali@generali.nl
60.1557-08/12
De pensioen- en inkomensverzekeraar.
Download