Titel 1.Aanwervingsvoorwaarden.

advertisement
Openstaande functie :
Medewerk(st)er Vrije tijd en Onderwijs.
Titel 1.Aanwervingsvoorwaarden.
A. Algemene aanwervingsvoorwaarden :
Om toegelaten te kunnen worden tot de betrekking van medewerker moet u:
1. een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie
waarvoor ze solliciteren; Het passend gedrag wordt getoetst aan de hand
van een uittreksel uit het strafregister van hoogstens 3 maanden. Als daarop
een ongunstige vermelding voorkomt, mag de kandidaat daarover een
schriftelijke toelichting voorleggen.
2. de burgerlijke en politieke rechten genieten;
3. medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie.
4. Voldoende kennis van het Nederlands conform de wetten op het gebruik der
talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966;
5. slagen in de selectieprocedure bestaande uit een schriftelijk en mondeling
examen.
B. Diplomavereisten:
Houder zijn van een diploma secundair onderwijs of van een diploma dat ermee is
gelijkgesteld.
C. Slagen in een gewoon examen, omvattend:
1. Schriftelijke proef afgestemd op de functie. (3 uur) 30/60
a.
Praktische kennis van de wetgeving, die tijdens de uitoefening van de beoogde
functie aan bod komt. De omschrijving vindt u terug onder “Titel 3.
Functieomschrijving, C. Profielomschrijving, Kennisvereisten”.
b. Gevalstudie: de kandidaat wordt geconfronteerd met een probleemsituatie die
zich tijdens de latere uitoefening van de functie kan voordoen. De totale
problematiek wordt uitgebreid geschetst, waarna de kandidaat tracht een
oplossing uit te werken, en deze aan de hand van een verslag tracht weer te
geven.
2. Mondelinge proef. (+/- 30minuten) 20/40
Evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat, met de
specifieke vereisten van de functie, evenals van de motivatie en van zijn interesse
voor het werkterrein.
Zijn geslaagd : de kandidaten die zowel in het schriftelijke als in het mondeling
examen minstens 50% verkregen hebben en in het totaal 60% behaalden.
1
Titel 2. Plaats in de organisatie.
De medewerker maakt deel uit van de afdeling vrije tijd en onderwijs en staat onder
rechtstreekse leiding van de coördinator vrije tijd en onderwijs.
Titel 3. Functieomschrijving.
A. Functiewaardering :






Aanvangsweddeschaal : C1
Eindweddeschaal : C3
Brutomaandwedde :
Beginwedde = 1.912,64 euro per maand
Eindwedde = 3.324,03 euro per maand
Hospitalisatieverzekering.
Maaltijdcheques: 4,5 €/gewerkte dag.
Fietsvergoeding van 0,15€/km.
B. Taakomschrijving :
– Activiteiten en promotie
 Meewerken aan de programmering en uitvoering van
(dienstoverschrijdende) projecten voornamelijk voor kinderen en
jongeren, zowel in vrijetijds- als in schoolcontext.
 Meewerken aan de samenstelling, ontsluiting en presentatie van de
fysieke en digitale collectie van voornamelijk de jeugdafdeling van de
bibliotheek.
 Begeleiden van groepen kinderen bij vrijetijdsactiviteiten, alsook
rondleidingen geven in de bibliotheek en introductiebezoeken verzorgen.
 Opzetten van doelgroepgerichte promotiecampagnes.
– Uitleen en informatiebemiddeling
 Zorgen voor een kwaliteitsvol en vraaggericht onthaal.
 Correct begeleiden en/of doorverwijzen.
 Bibliotheekspecifieke uitleentaken.
 Contacten onderhouden met verenigingen, onderwijsinstellingen en
sociaal netwerk van jongeren.
 Organiseren van vergaderingen en correcte verslaggeving.
 Correcte en constructieve interne communicatie met collega’s en
leidinggevenden.
– Administratieve taken :
 Uitwerken van planningen en draaiboeken.
 Mee opvolgen van de aan de dienst toegekende budgetten.
2
 Correct uitvoeren van tot de opdrachten behorende administratieve
taken.
 Opmaken van nota’s en ontwerpbeslissingen.
 Opvolgen van interne richtlijnen financiële dienst.
 Opvolgen van interne richtlijnen veiligheid.
– Flexibiliteit :
 deze lijst van opgesomde taken is niet limitatief en kan aangevuld worden
in overleg met het afdelingshoofd en de secretaris naargelang de
evolutie van de organisatorische accenten bij de stad Diksmuide.
 indien nodig (ziekte of verlof) vervangen van collega’s.
C. Profielomschrijving :
- Kennisvereisten :
 kennis hebben van relevante wetgeving inzake jeugd en cultuur.
 kennis hebben van de structuur en de werking van de gemeentelijke
overheid.
 kennis van het office-pakket.
 beschikken over een ruime algemene kennis met voorliefde voor cultuur,
sport en spel.
 Kennis hebben van organisaties en trends in het jeugdwerk en in de
bibliotheekwereld.
- Vaardigheidsvereisten :
 sterke schriftelijke en mondelinge communicatieve en administratieve
vaardigheden bezitten
 mee zijn met de hedendaagse digitale ontwikkelingen
 open
staan
voor
het
aanleren
van
nieuwe
media
of
softwaretoepassingen
 zin hebben voor initiatief, creatief zijn en organisatietalent hebben
 zowel individueel als in teamverband kunnen functioneren.
 pedagogische kwaliteiten met betrekking tot kinderen en jongeren
 gevoel voor planning, efficiënte tijdsbesteding en resultaat gericht
werken
 de taken nauwgezet en veilig kunnen uitvoeren.
 kunnen omgaan met verschillende opvattingen, waarden te wijten aan
verschillende ideologische overtuigingen en/of aan verschillen in leeftijd
en sociale achtergrond.
- Attitudevereisten :
 enthousiaste houding t.a.v. de job, de opdracht van de gemeente.
 flexibel zijn.
 vlot in de omgang zijn.
3






leergierig zijn.
zin hebben voor orde, organisatie en discretie.
Klantgericht en klantvriendelijk zijn.
openstaan voor verenigingen en vrijwilligers.
bereid zijn tot avond- & weekendwerk en werken tijdens de
schoolvakanties.
bereid zijn functiegerichte cursussen te volgen.
Titel 4. Hoe solliciteren?
U kunt schriftelijk solliciteren naar het College van Burgemeester en Schepenen,
Heernisse 6, 8600 Diksmuide. Uw sollicitatiebrief, CV, kopie van uw diploma en een
uittreksel (model 2) van het strafregister moeten ten laatste op 9 februari 2015
toekomen. De poststempel geldt als bewijs van tijdig toezenden. Indien u uw brief
afgeeft aan het onthaal van het stadsdiensten, dan krijgt u er een ontvangstbewijs.
Dit briefje geldt dan als bewijs dat u tijdig uw brief hebt binnen gebracht. U mag ook
solliciteren via e–mail op het adres [email protected]
4
Download