Proces-Verbaal der grensbepaling van het grondgebied der

advertisement
Geschiedenis van De Kar en De Hooilanden
1691
Albert Gerrits Karman, ged. (R.K.) Duistervoorde 23-12-1691, overl. Beekbergen 12-08-1761
zoon van Gerrit Herremans karreman, gedoopt 16-01-1684 te Elspeet.
Bronnen: kwartierstaat Van den Enck en Neeltje Holtman
1717
Een vervallen huijsje in den Ampte van Apeldoorn buerschap Wouthuijs aan de grote
Wetering op de gront van de kercke van Beeckbergen staende toekomende Gerrit Herremens
karreman op de weteringe. Ao 1717 den 21 april gecedeert en getransporteert aan sijn soon
Albert Gerrits en desselfs Erfgenaemen, sulx om en voor de som van hondert dartigh, waervan
vercoper bekende van den lesten met den eersten pennink voldaen en betaelt te wesen alles
brederen inhout der originele opdracht, quo relatio. Gerrigstr den 23 maart 1720.
Bron: Staten Archief Kwartier Veluwe, inv nr 150 of RA Veluwe onv nr 941, protocollen van
bezwaar Ampt Apeldoorn 1675-1733. Buurtschap Wouthuijs fol. 4.
1718
Albert Gerrits Karman huwt in februari 1718 met Hendrina Hendrix, ook wel Jansen of
Peters genaamd bij de doop van de kinderen, geb. rond 1691, overl. Beekbergen 13-08-1761,
begr. ald. 17-08-1761.
Bronnen: kwartierstaat Van den Enck en Neeltje Holtman
1747
Aalberts Gerrits Karman, herbergier in de buurtschap Oosterhuizen
Bron: Haardstedenregister van 1749, Staten-Archief in het Rijksarchief in Arnhem,
geraadpleegd door Ben van den Enk, ong. 1980
1750
(…) De volgende dag, zaterdag 31 oktober, begeven ze zich om 8 uur weer naar de nieuwe
stenen brug en vinden daar weer de schout van Voorst nu met als aanwijzers Jan Bresser en
Reijnder van de Reumer. Verder zijn daar Albert Karreman als aanwijzer voor Beekbergen en
de nodige arbeiders. Om te beginnen wordt een gat gegraven “even voorbij de Karremans
huys leggende ter regter sijde van de Tolweg als men gaat van Apeldoorn nae Zutphen” nog
steeds op de grens tussen Apeldoorn en Wilp. (…)
Bron: L. Aardoom, Caart der Limietten van de hooge en vrije heerlijckhijdt van het Loo,
Canaletto, 1989
1762
Op 14 september 1762 is erfdeling gehouden tussen de kinderen van Albert Gerrits
Karman en Hendrijna Hendriks, de goederen lagen zowel in het ampt Apeldoorn als in
het ampt Voorst, na loting is het eerste lot gevallen aan Hendrik Albers Karman en
Gerrit Albers Karman, ieder voor de halfscheijt + het Erfje en goet genomt den
Blummenck en een hoijland daer aengelegen genamt de Sonnemaete gelegen an
broekstraat schijetende tot an de Stougrave met de geregtijgheijt in het gijetelse velt en
een halfe waer op het gijetelse broek daer bijhornde. Het twiede lot is toegevallen
Altijn Albers Karman een hoijland genamt de hoijmaert en een saijkamp daeran
gelegen genamt den bruggenkamp lijggende tusschen den hulhof ende Stougraeve,
waarbij Altijn Albers en Jan Lubbers moet lasten een darde part verpondijge
ordijnaeris of eschteraerordijnaerijs en een daerde part van de Stougraeve van der
Blummijnk. Het derde lot is toegevallen Peter Albers Karman het huis genamt de karre
en hof en bargh en schure ende paetbrijnk en de Erfpagt groot 8 molder lant ende
geregtijgheijt in Beekbergse velt, en een eijgen groeve op de bekbergse karkhof. Het
vijrde lot is toegevallen Harmen Albers Karman het fijeker rijen lant genamt de
Kromme kamp ende korte akkers en den huttenkap gelegen in kaspel Wilpe an de
Sutfenseweg ende Eijkenheggen op den Osterkamp onder Apeldoorn in Wouthuis.
Geschiedenis van De Kar en de Hooilanden
Akte geregistreerd in Recht. Archief Hoge en Vrije Heerlijkheid Het Loo, inv.nr. 46
fol. 943 in jan. 1781.
Bron: http://www.benwilbrink.nl/genealogie/EnkA.htm
1787
Franken en Visser melden dat De Kar is ontstaan rond de tolplaats en herberg De Kar
(gebouwd in 1787) langs de weg Apeldoorn-Zutphen.
1816
Kaart van een gedeelte van de weg van Utrecht naar Zutphen, bepaald tussen Apeldoorn en de
Gietelse Brouwerij, gemaakt door D.J. Thomkins, 22 februari 1816.
Origineel aanwezig in het Rijksarchief Den Haag, inv.nr. 1883 (Waterstaat).
1830-‘31
‘Figuratieve schets van de grenslijnen tussen de gemeente van Apeldoorn en die van Twello
en Wilp’, 1832
1840/1850
Op de historische atlas van Wolters uit 1840/1850 staan alle tolhuizen, vaak met nummer:
Tol 17 bij "de Kar zuid van de weg".
Geschiedenis van De Kar en de Hooilanden
1848
Gevelsteen van Teunis Oolman en Hermina Bluemink, gedateerd 26 juni 1848.
Ingemetseld in de in 1984 herbouwde schuur bij de Bloemenk.
1896
Gevelsteen van Wessel Oolman en Willemina Sager, gedateerd 1896. Ingemetseld boven de
achterdeur van de Bloemenk.
1898
Weduwnaar Albertus Bloem koopt de aan de Zutphensestraat gelegen De Kar. Hij vestigde
Cafe de Boere erve met vergunning ‘De Kar’.
Tot ongeveer 1920 stond bij het cafe een zogenaamde Rijschuur.
Albertus bouwde voor zijn zoons drie boerderijen: ‘De Karken Noord’ (De Kar 2, 1908), ‘De
Bloemenkamp’ (Zutphenseweg 3, 1904-05) en een naamloze nummer 3 (Zutphenseweg 1,
ong. 1916).
Bron: Visser en Franken, 1998
Herberg De Kar, begin 20ste eeuw
1937
Jan Bredenoord start zijn timmerwerkplaats annex aannemersbedrijfje.
Geschiedenis van De Kar en de Hooilanden
Jan Bredenoord
Bron: www.bredenoord.com
Geschiedenis van De Kar en de Hooilanden
Download