Sectorupdate planten augustus 2013

advertisement
sectorupdate
augustus 2013
planten
▶▶ Export van potplanten in eerste halfjaar van 2013 gekrompen
▶▶ Kan de exportachterstand in het komende halfjaar worden goedgemaakt?
▶▶ Op langere termijn veel mogelijkheden voor exportgroei
1
Sectorupdate: Export van planten daalt in 2013 – augustus 2013
De Nederlandse plantenhandel neemt een belangrijke positie in de wereld
in. De bedrijven hebben de beschikking over een breed en diep assortiment
van een uitstekende kwaliteit. De lidstaten van de EU en een aantal OostEuropese landen zijn de belangrijkste exportbestemmingen. De export van
potplanten heeft in 2012 een groei van 1,8% laten zien ten opzichte van het
voorgaande jaar. De export is in 2012 op EUR 2,08 miljard uitgekomen. Dit
is een opmerkelijk resultaat, aangezien er op veel afzetmarkten
economische tegenspoed heerste. In 2012 hebben niet alleen de
gematigde weersomstandigheden maar ook de spreiding van de
feestdagen een gunstige uitwerking op de export gehad.
Export laat in eerste helft van 2013 gemengd beeld zien
Export van potplanten (x EUR 1 mln)
H1
H1
Mutatie
2012
2013
tov ’12
Duitsland
415,7
380,0
-8,6%
Frankrijk
132,4
124,5
-6,0%
Verenigd Koninkrijk
94,2
95,5
+1,4%
België
69,3
75,2
+8,5%
Italië
79,0
71,6
-9,4%
Zweden
40,7
47,4
+16,5%
Oostenrijk
47,9
46,0
-4,0%
Rusland
38,5
36,7
-4,7%
Zwitserland
42,2
36,5
-13,5%
Polen
31,7
32,4
+2,2%
212,8
214,7
+0,9%
1.204,4
1.160,5
-3,6%
overige
Totaal
Bron: HBAG bloemen en planten
De export van potplanten is in het eerste halfjaar van 2013 met 3,6%
gekrompen. De lange winter en het koude voorjaar hebben een negatieve
invloed op de ontwikkeling van de export gehad. In veel landen valt de
markthandel bij koud weer sterk terug. Het koude weer zorgde in het
voorjaar met name voor prijsdruk bij tuinplanten en perkgoed. De
economische ontwikkelingen hebben invloed op de afzet. De consument
koopt minder planten en kleinere planten. Kleinere potmaten zorgen voor
een lager prijsniveau en een lagere exportwaarde. Recent gepubliceerde
cijfers geven aan dat de eurozone in het tweede kwartaal van 2013 uit het
dal van de recessie is geklommen. Het consumentenvertrouwen bevindt
zich echter in veel landen nog op een laag niveau, terwijl het besteedbaar
inkomen onder druk staat. Kijkend naar de verschillende afzetlanden is het
beeld gemengd. De export naar Duitsland is met 8,6% teruggelopen. De
exportdaling is opmerkelijk, omdat de Duitse economie vooral in het tweede
kwartaal van 2013 zich gunstig heeft ontwikkeld; in het eerste kwartaal bleef
de omvang van de economie onveranderd. De haperingen op de Duitse
plantenmarkt kunnen voornamelijk door het weer worden verklaard. De
teruggang in Duitsland heeft een grote impact op de sector, omdat circa
een derde deel van de export op de Duitse markt wordt afgezet. De export
naar Frankrijk en Italië is ook gedaald. In het eerste halfjaar van 2013 is er
in Frankrijk geen economische groei opgetreden. De economische crisis in
Zuid-Europa gepaard met een laag consumentenvertrouwen is voelbaar in
de sector. De afzet naar deze regio staat onder druk. Italië, Spanje en
Griekenland namen gezamenlijk voor een waarde van EUR 14,2 miljoen
minder potplanten in Nederland af. Dit zorgt voor extra druk op de WestEuropese markt. Opmerkelijk is de exportstijging naar Zweden. Dit land
heeft in het eerste halfjaar van 2013 bijna 17% meer planten afgenomen.
Deze stijging kan voor een deel worden toegeschreven aan de hoge
kwaliteit van het product en de betrouwbaarheid van aflevering.
Aantrekkende export in tweede helft van 2013
Marktontwikkelingen
worden
voornamelijk
bepaald
door
weersomstandigheden, economische ontwikkelingen in de belangrijkste
afzetgebieden en de ontwikkeling van de eurokoers. Op de korte termijn
geven de economische ontwikkelingen in de belangrijkste afzetlanden en
de ontwikkeling van de eurokoers geen impuls aan de afzet van planten. In
de tweede helft van 2013 zal de handel alle zeilen moeten bijzetten om de
exportdaling uit het eerste halfjaar teniet te doen. Om dit te bewerkstelligen
moet de export in het tweede halfjaar ruwweg met 5% groeien. Het zal zeer
moeilijk worden om deze ambitieuze doelstelling in de resterende maanden
van 2013 te halen.
Sectorupdate: Export van planten daalt in 2013 – augustus 2013
Exportgroei op langere termijn
Op de langere termijn zijn er veel mogelijkheden voor een verdere
exportgroei. Er liggen nog mogelijkheden op verschillende markten in OostEuropa, de Alpenlanden en Scandinavië. Oost-Europa vertegenwoordigt
een belangrijke groeimarkt voor de sector, doordat het welvaartsniveau in
een aantal landen sneller groeit dan in de eurozone. Er is bovendien sprake
van een omvangrijke groep consumenten; circa 44% van de Europese
bevolking komt uit Oost-Europa. Grote retailers uit West-Europa openen
vestigingen in Oost-Europa. Inkopers van deze ketens hebben behoefte
aan plantenleveranciers die gedurende het gehele jaar verschillende
volumes op een betrouwbare en flexibele wijze kunnen leveren. Dit biedt
Nederlandse kwekers een uitstekende uitgangspositie voor groei in OostEuropa.
Ontwikkeling van export van potplanten
2.500
2.000
1.500
1.000
x EUR 1 mln
2
500
0
2000
2002
2004
2006
Bron: HBAG bloemen en planten
2008
2010
2012
Nieuwe distributiekanalen bieden kansen
Op bestaande markten kan de export profiteren van relatief nieuwe
distributiekanalen zoals bouwmarkten, supermarkten en woonwarenhuizen.
De meeste Europese supermarkten zijn pas net begonnen met een
professionele presentatie van het plantenschap. De potentie van
supermarkten als verkoopkanaal voor planten is groot vanwege de hoge
bezoekfrequentie in combinatie met het hoge percentage impulsaankopen
van planten in supermarkten. Er ontstaat een steeds grotere behoefte van
retailketens om zich te onderscheiden door de grotere concurrentie tussen
de verschillende ketens. De retail werkt meestal met een centrale
inkooporganisatie op basis van een vast en snel inwisselbaar
plantenassortiment.
Kansen door ketenvorming
Plantenkwekers hebben een aantal sterke troefkaarten in handen, zoals het
brede en diepe assortiment en een steeds maar weer vernieuwend
productassortiment van een goede kwaliteit. Zij kunnen op de voorgaande
ontwikkelingen inspelen door schaalvergroting en samenwerking met
andere plantenkwekers en de groothandel. Dit resulteert in een grotere
diversiteit van het aanbod en een breed assortiment dat aansluit op de
wensen van de klant. De klant heeft hierdoor de beschikking over een
exclusief en onderscheidend product. Inkopers van de retail zoeken
partners die meer kunnen dan het leveren van planten en die in staat zijn
een groter gedeelte van het plantenschap te vullen.
Er ontstaat een beweging naar verticale gesloten ketens voor
sierteeltproducten, waarbij kwekers en handelaren betrokken zijn als
partner of ketenregisseur. Openheid, samenwerking en vertrouwen zijn
hierbij belangrijke sleutelwoorden. Alle schakels in de keten delen
informatie over producten die in de schappen liggen, waardoor kwekers en
handelaren meer inzicht krijgen in producten, verkoopcijfers, marges en
derving. Dit biedt mogelijkheden om zich te onderscheiden ten opzichte van
de concurrentie met bijzondere en exclusieve plantconcepten. Tevens kan
het assortiment in grotere mate worden afgestemd op het type afzetkanaal,
waardoor het voorraadrisico kan worden verkleind. Er zal echter nog veel
water door de Rijn stromen voordat bloemistenketens, supermarkten,
woonwarenhuizen, tuincentra en bouwmarkten op grote schaal aan deze
ontwikkeling meedoen en zich laten adviseren over bestellingen en de
inrichting van het schap. De potentie van deze ontwikkeling is echter groot:
meer omzet, hogere marges en lagere derving voor alle schakels in de
keten.
3
Sectorupdate: Export van planten daalt in 2013 – augustus 2013
Economisch Bureau | Nederland
Thijs Pons
tel: +31 20 628 64 37
[email protected]
Volg ons ook via
https://twitter.com/sectoreconomen
Commercieel Contact | Sector Advisory
Bernd Feenstra
tel: +31 20 628 12 67
[email protected]
Disclaimer
De in deze publicatie neergelegde opvattingen zijn gebaseerd op door ABN AMRO betrouwbaar geachte gegevens en informatie, die
op zorgvuldige wijze in onze analyses en prognoses zijn verwerkt. Noch ABN AMRO, noch functionarissen van de bank kunnen
aansprakelijk worden gesteld voor in deze publicatie eventueel aanwezige onjuistheden. De weergegeven opvattingen en prognoses
houden niet meer in dan onze eigen visie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.
Teksten zijn afgesloten op 12 augustus 2013.
© ABN AMRO, augustus 2013
Deze publicatie is alleen bedoeld voor eigen gebruik. Het gebruik van tekstdelen en/of cijfers is toegestaan mits de bron duidelijk
wordt vermeld. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking van deze publicatie is niet toegestaan, behalve indien hiervoor schriftelijk
toestemming is gekregen van ABN AMRO.
Download