Studie 2 behandelingen Voordelen en Nadelen Kortom

advertisement
Informatiefolder
Studie
De C O MPA RE stud ie on der z oek t wat
de o ptima le beh and elin g voo r de
in dividu ele pa tiënt me t ee n
gescheu rde voor s te kr uisban d is.
2 behandelingen
In N ede rland wo rd en gro fwe g 2
beh ande lin gen gebr uikt voo r p atiënt en
met een gescheu rd e voo rste
kr uisban d.
De e ne beha nde ling is d e s ne l
ope ratie ve beha nd elin g. D e p atiënt
wor dt zo snel m oge lijk geo per eer d,
zod ra de kn ie niet m eer gez w olle n is.
De a nde re beha nd elin g is de
mee r con se rvat ie ve b ehan deling.
De kn ief unctie wo rd t me t tr aining
geop tim aliseer d ( o. a. kra ch t,
st abilit eit, coö rd ina tie) . In
sa men sp ra ak met de fysiot her ape ut
begint de patiën t ver volgen s wee r m et
de ge wen ste (spor t )activiteiten .
Na 3 ma and en vind een aan vu llen d
co nsult p la ats om te bep alen o f de
fun ct ie van de k nie n aar te vr ede nhe id
is van de p at iën t. M ocht d e knie niet
goed fun ctio ner en, kan op kor te
ter mijn ee n op era tie p la atsvinden .
Voordelen en Nadelen
Mom ente el is er gee n du id elijke
richtlijn om een ge woge n keu s te
maken vo or de individ uele p atiën t me t
een gescheu rde v oo rste kr uisban d.
Dit is het ge vo lg van een geb rek a an
bew ijs voo r d e ide ale be hand elin g
voo r de in div idu ele p atiënt .
Aan beide beh ande lin gen zitte n voo ren nad ele n.
De mee r con ser va tieve be han deling
kan m ogelijk 50 % va n de ope ra ties
vo or ko men , zond er da t de fu nctie
mind er is. D e re va lid atie is ge midde ld
3 m aan den .
He t is moge lijk da t patiën ten n a d e
me er co nser va tie ve beha nde ling niet
tevr eden zijn met de kn ie fun ctie ,
wa ard oor ze a lsn og geope re erd
wo rde n en zodoe nd e 2 maa l
re va lid ere n.
De sn el op era tieve beha nde ling
ve rm in de rt d e kans op m enisc usletsel
bij de in sta biele kn ie. N ie t iede re knie
me t ee n gescheu rd e kr uisban d wo rd t
echte r insta biel. Z o wor dt m et de sn el
ope rat ie ve beh and elin g ee n a anta l
pat ië nten onn odig geop ere er d. B ij he t
ond erg aan van d e o per atie is e r e en
kans op comp licat ies als een infe ct ie ,
nab lo eding , tr omb ose. O o k is e r een
re ële kan s (+/- 5% ) op het opn ie uw
sch eur en va n d e kr uisb and .
De re va lid atie na op era tie is
gem id deld 9 ma and en.
Kortom
Voo r de indiv idue le pa tië nt m et e en
gesche urd e voo rste kru is ba nd is op
dit m ome nt n iet duid elijk w elke
beh and elin g he t be ste r esultaa t ge eft.
Met de stu die kr ijgt u een va n d e
beide beh and elin gen toe gew ezen e n
wo rd u v er volgen s 2 jaar na uw ke ur ig
gevo lgd .
Download