Vrijwilligersovereenkomst - Vrijwilligerswerk Schiedam

advertisement
Vrijwilligersovereenkomst
Naam Vrijwilliger
Geboortedatum
Adres
Bank-/gironummer
:
:
:
:
en
Naam Organisatie
Adres
Vertegenwoordigd door
komen het volgende overeen:
:
:
:
Artikel 1. Aanvang
De vrijwilliger zal met ingang van …….. vrijwilligerswerk verrichten bij………..
Artikel 2. Werkzaamheden
a. Het vrijwilligerswerk betreft de functie ………. en omvat de volgende werkzaamheden:
……..
b. De vrijwilliger is verantwoordelijk voor de taken die hij/zij op zich genomen heeft.
c. De partijen kunnen de werkzaamheden in onderling overleg wijzigen.
Artikel 3. Werktijden
De vrijwilliger is bereid voor het verrichten van de werkzaamheden minimaal ….. uren per week
beschikbaar te zijn. Indien het uitbreiden van uren wenselijk is, zal dit besproken en vastgelegd
worden.
Artikel 4. Begeleiding
Werkbegeleider en aanspreekpunt vanuit de organisatie voor de vrijwilliger is ……van…….
De werkbegeleider is verantwoordelijk voor het inwerken van de vrijwilliger, het doen toekomen van de
werkzaamheden, het maken van een werkplanning en het – indien wenselijk – betrekken van de
vrijwilliger bij teamactiviteiten zoals vergaderingen.
Artikel 5. Verlof en verzuim
1. De vrijwilliger geeft in geval van ziekte of verhindering dit zo snel mogelijk door aan haar
begeleiders.
2. Er worden afspraken gemaakt over de vakantie.
Artikel 6. Verzekering
Gedurende het uitoefenen van het in artikel 2 en 3 genoemde vrijwilligerswerk is de vrijwilliger
verzekerd door de gemeente Schiedam, die vanaf 1 januari 2009 een verzekering heeft afgesloten.
De verzekering is afgesloten voor vrijwel alle vrijwilligers die in enig organisatorisch verband
onverplicht en onbetaald werkzaamheden verrichten voor anderen of voor de samenleving en een
maatschappelijk belang dienen.
De vrijwilligers zijn verzekerd voor ongevallen, schade aan persoonlijke eigendommen en
aansprakelijkheid. De collectieve verzekering voorziet ook in een aansprakelijkheidsverzekering voor
de vrijwilligersorganisatie, een bestuursaansprakelijkheidsverzekering, een rechtsbijstandverzekering
en een verkeersaansprakelijkheidsverzekering. Het gaat hier wel om secundaire verzekeringen. In
eerste instantie zal altijd de (vrijwilligers-)organisatie aangesproken worden.
Artikel 7. Scholing (indien van toepassing)
De vrijwilliger krijgt de volgende cursus aangeboden: ……
Artikel 8. Onkosten (indien van toepassing)
De vrijwilliger ontvangt een onkostenvergoeding van …… tot een maximum van €1.500 per jaar (dit
bedrag hoeft niet op te worden gegeven aan de belastingdienst). Als de vrijwilliger meer of minder
uren gaat werken wordt de vergoeding evenredig aangepast. Noodzakelijke andere onkosten zullen
worden vergoed, mits hier van te voren overleg over heeft plaatsgevonden met zijn/haar begeleider(s).
Artikel 9. Geheimhoudingsplicht (indien van toepassing)
De vrijwilliger heeft geheimhoudingsplicht aangaande al hetgeen waarvan de vrijwilliger weet of
redelijkerwijs kan begrijpen dat het in belang van ……. of haar klanten is daaromtrent geheimhouding
te bewaren. Van de vrijwilliger wordt verwacht over deze zaken geen mededelingen naar buiten te
doen, ook na beëindiging van het vrijwilligerswerk.
Artikel 10. Aard van de overeenkomst
a. Deze overeenkomst is geen arbeidsovereenkomst in de zin van het Burgerlijk Wetboek.
b. Deze overeenkomst is geen dienstbetrekking in de zin van de Ziektewet. De vrijwilliger is
bekend met het feit dat hij op basis van deze overeenkomst niet verzekerd is voor de
gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid.
c. De relatie tussen de organisatie en de vrijwilliger is geen arbeidsverhouding in de zin van het
Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen.
Artikel 11. Beëindiging overeenkomst
Deze overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd afgesloten. Bij beëindigen van de
samenwerkingsrelatie wordt door beide partijen in principe een termijn van 4 weken in acht genomen.
Wanneer door het aanvaarden van een betaalde baan of door een andere reden de vrijwilliger hier
niet aan kan voldoen, zal de vrijwilliger de werkzaamheden zo zorgvuldig mogelijk overdragen.
Aldus in 2-voud opgemaakt,
te Schiedam op …..
Vrijwilliger
…….
Organisatie
…….
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards