Financiële Informatie

advertisement
Financiële Informatie
Auke Koopal
Penningmeester Beurzenfonds UWC
Nederland
UWC Atlantic, Wales (1971 - 1973)
Uitgangspunten
• Selectie is onafhankelijk van de financiële situatie van de
ouders/verzorgers
 Principe: UWC-scholen zijn toegankelijk voor iedereen
 Het schoolgeld mag geen factor zijn in de college-keuze
• Alle UWC-scholen en -colleges bieden de UWC-ervaring
• Zoveel mogelijk leerlingen een kans geven
Ouderbijdrage
SCHOOLGELD (VARIEERT PER COLLEGE)
• Tussen € 15.000 en € 45.000 per jaar
VASTSTELLING HOOGTE OUDERBIJDRAGE:
• Op basis van redelijkheid, billijkheid, draagkracht
(rekening
houdend met persoonlijke omstandigheden).
• Ouderbijdrage varieert tussen nul en 100% van het schoolgeld
BETALING:
• Per maand of per kwartaal
Schoolgeld: wat is inbegrepen?
Ouderbijdrage + UWC-beurs dekt:
•
Lesgeld
•
Kost en inwoning
•
Boeken
•
Services (bijv. kustwacht)
•
Sporten
•
Activiteiten
✔
Schoolgeld: wat is niet inbegrepen?
•
Reisgeld
•
Verzekeringen
•
Inentingen & visum (indien nodig)
•
Zakgeld
•
Kleedgeld
•
Telefoonkosten
•
Projectweek / weekeind weg / vakantie
•
Evt. privélessen
✖
Gem. € 2.500 – € 5.000 p/j
Hoe wordt de ouderbijdrage vastgesteld?
Standaardcriteria
• Besteedbaar inkomen
o
o
o
Bruto/netto
Kinderbijslag
Inkomen uit vermogen/bedrijf
• Familie-situatie
o
o
Gezinsgrootte
Leeftijd van de kinderen
Aanpassing op
basis van
aanvullende informatie
• Bijzondere omstandigheden
(bijv. gehandicapte in de familie,
werkloosheid, kinderbijslag)
• Reiskosten naar het college
Hoe zit het met kinderbijslag ?
• Tot en met het kwartaal waarin de leerling 18 jaar is geworden
• Voor leerlingen in EU landen en Noorwegen, Bosnië (50%), VS, Canada,
Hong Kong (70%) kan kinderbijslag worden aangevraagd bij de Sociale
Verzekeringsbank
• Voor leerlingen in India, Singapore, Costa Rica, Swaziland, Armenië en China
geldt geen recht op kinderbijslag
• Ervaring leert dat in veel gevallen kinderbijslag toch wordt uitgekeerd, ook
als er formeel geen recht op is. Het verdient aanbeveling de leerlingen in
Nederland ingeschreven te laten
• Bij vragen over/versus de SVB helpen wij graag, waar mogelijk
Bron:
http://www.svb.nl
Alternatief voor kinderbijslag is er niet meer
• Wanneer geen recht op kinderbijslag geldt konden in het verleden
kosten voor levensonderhoud voor kinderen afgetrokken worden
• Vanaf 1 januari 2015 is dit recht op aftrekbaarheid van kosten
levensonderhoud van kinderen afgeschaft
• Zie voor details de website van de belastingdienst
Bron:
http://www.svb.nl
Ouderbijdrage: voorbeelden (€ per jaar)
€ 30.000
€ 30.000 € 50.000
€ 50.000 € 70.000
€ 70.000 € 100.000 € 100.000
Belasting
€ 8.000
€ 11.000 € 16.000
€ 19.000 € 20.000
€ 24.000
Box 3vermogen
€0
€ 200.000
2
2
2
2
2
2
2
2
€ 3.000
€ 5.800
€ 6.200
€ 7.900
€ 8.400
€ 12.000
€ 12.000
€ 14.500
3
3
3
3
3
3
3
3
€ 2.400
€ 4.600
€ 4.900
€ 6.200
€ 6.700
€ 9.300
€ 9.400
€ 11.500
Bruto Salaris
Kinderen
Ouderbijdrage
Kinderen
Ouderbijdrage
€ 0 € 200.000
€ 0 € 300.000
€ 35.000
€ 39.000
€ 0 € 300.000
Nota bene: Deze tabel veronderstelt recht op kinderbijslag. De tafel geeft voorbeelden;
iedere situatie is anders en wordt afzonderlijk bekeken! Aan deze voorbeelden kunnen geen
rechten worden ontleend.
Hoeveel leerlingen kunnen gaan?
• De selectie maakt rangschikking na laatste ronde
• Penningmeester stelt de ouderbijdragen vast
• UWC-beurzen worden toegewezen op basis van de
rangschikking en volgens behoefte ter aanvulling op
de ouderbijdragen, tot het beschikbare geld voor
beurzen op is
• Afgelopen jaren omstreeks 20 leerlingen per jaar
Financiering UWC-beurzen
•
•
•
•
•
Overheid
Particulieren
Stichtingen
Oud-leerlingen
Bedrijven
Oud-leerlingen financieren 4 à 5 beurzen
per jaar
Is de UWC-beurs vrijblijvend?
• Na de twee schooljaren wordt aan alle alumni gevraagd tijdens de
studietijd minimaal € 5 per maand bij te dragen aan het Beurzenfonds
• Bij de eerste baan wordt er om een verhoging van de bijdrage gevraagd
naar € 10 - € 25 per maand
• Bij schenking van grotere bedragen is er de mogelijkheid van fiscale
voordeel door middel van een schenking via een onderhandse akte
• Ook door middel van een legaat kan er aan de UWC-organisatie
geschonken worden
• Er worden op deze manier ca. 4 à 5 beurzen jaarlijks door oud- leerlingen
bijeengebracht
• Het is geen quid pro quo!
Procedure: selectie op merites,
onafhankelijk van de financiële situatie
Deadline
6 jan.
Aanmeldingsformulieren
Algemene
informatie
omtrent
financiën
Rond
3 feb.
Uitslag
papieren
selectie
11–12 feb.
Landelijke
selectie
Rond
16 feb.
4–5 mrt.
Uitslag
landelijke
selectie
Eindselectie
Verzoek om inzicht in
financiële situatie
ouders.
N.b.: informatie wordt
(nog) niet bekeken.
Rangorde selectie
naar
penningmeester;
Vóór 1 apr.
Uitslag
selectie
Bekendmaking
uitslag selectie
aan kandidaten
financiële
hij/zij bekijkt dan en
afspraken
financiële informatie
met ouders.
ouders.
Samenvatting
•
•
•
•
Selectie is onafhankelijk
Ouderbijdrage wordt door persoonlijke situatie bepaald
Ouderbijdrage wordt vastgesteld na eindselectie
Ouderbijdrage bedraagt tussen 0% en 100% van het schoolgeld
• Vragen?
1.
Via onze website www.uwc.nl (ook deze presentatie is daar te vinden)
2.
Via Kantoor UWC Nederland: [email protected] / tel. 020-422 2331
Verhaal van een ouder
Hans Huigen
Vader van Julia
leerling UWC-Dilijan Armenië (2016 – 2018)
Wie is Julia
Het gezin
UWC: Daar wil ik naar toe !
De selectieprocedure
Gelukt! En.. naar Armenië ?!
Het afscheid nemen begint
De eerste foto’s
Het eerste “vlagvertoon”
De eerste sneeuw
Nederlands blijven ze wel !
Community service & Sports
Blij!
Contact!
Skype
Whatsapp
Facebook ?
Vragen ?
Einde UWC Informatiedag
Website: www.uwc.nl
Tel:
020-422 2331
E-mail: [email protected]
@UWC_NL
:
www.facebook.com/UWCNederland
Download