Deze mededeling is alleen ter informatie. Er is geen actie vereist.

advertisement
OSSIAM LUX
(DE “ONDERNEMING”)
49 AVENUE J.F. KENNEDY – L-1855 LUXEMBURG
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP – HANDELSREGISTER LUXEMBURG B 160071
Luxemburg, 06 Mei 2016
Geachte aandeelhouders,
Hiermee willen we u informeren, dat na een reorganisatie binnen de groep, de raad van bestuur van de
Onderneming (het “Bestuur”) heeft besloten Ossiam aan te stellen als beheermaatschappij van de
onderneming, als vervanging van NGAM S.A., met ingang van 20 Mei 2016.
Als gevolg van deze aanstelling zal Ossiam, dat op dit moment opereert als vermogensbeheerder van
de onderneming, de activiteiten in beleggings- en risicobeheer van de onderneming verder voortzetten,
en de diensten als uitvoeringsorganisatie en registratie- en transferkantoor overdragen aan de State
Street Bank Luxembourg S.C.A, die dergelijke taken met betrekking tot de onderneming al uitvoert.
Ossiam is een Franse naamloze vennootschap met een raad van bestuur en een raad van toezicht, een
société à directoire et conseil de surveillance, gevestigd aan 6 place de la Madeleine, 75008 Parijs,
Frankrijk. Ossiam is geregistreerd als vermogensbeheerder, een Société de Gestion de Portefeuille bij
de Franse autoriteit financiële markten, de Autorité des Marchés Financiers, en zal opereren door vrije
dienstverlening conform de geldende bepalingen van de richtlijn 2009/65/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in overdraagbare effecten.
De aandeelhouders worden erop gewezen dat deze verandering geen verstoring van de diensten van de
beheermaatschappij zal veroorzaken, noch het beheer of de samenstelling van de onderliggende
portefeuilles zal beïnvloeden. Deze verandering zal ook geen verhoging van het totale bedrag van door
de onderneming betaalde vergoedingen teweegbrengen. Alle kosten voor de overdracht aan Ossiam
zullen door Ossiam worden gedragen.
Naast de verandering van beheermaatschappij, is ook de prospectus van de onderneming aangepast
aan de meest recente bekendmakingen zoals vereist volgens de regelgeving en voor het doorvoeren
van administratieve wijzingen. Daarnaast, en conform de CSSF Circulaire 12/546, is het concept van
initiatiefnemer uit de prospectus van de onderneming verwijderd.
Ten slotte werd de naam van de afdeling Ossiam iSTOXXTM Europe Minimum Variance NR
gewijzigd in Ossiam iSTOXX® Europe Minimum Variance NR.
Aandeelhouders worden ook geïnformeerd dat bovenstaande wijzigingen zijn verwerkt in de
aangepaste prospectus van de onderneming van Mei 2019, op verzoek verkrijgbaar op het kantoor van
de onderneming zoals vermeld.
Deze mededeling is alleen ter informatie. Er is geen actie vereist.
Hoogachtend,
Het bestuur
Download