`Niet het Vaticaan, maar Mecca is Babylon` (1)

advertisement
!
'Niet het Vaticaan, maar Mecca is Babylon' (1)
!
'Iran zal Saudi Arabië vernietigen'
'De Ka'aba in Mecca voldoet aan alle
Bijbelse kenmerken van de 'hoer van
Babylon''
In tegenstelling tot wat veel Protestantse
en Evangelische theologen beweren
verkondigt de tot het christendom
bekeerde voormalige Palestijnse Moslim
Broederschap terrorist Walid Shoebat, die
we op deze site al vaak besproken
hebben, al jaren dat het in Openbaring
genoemde 'geheimenis (mysterie) van
Babylon' niet het Vaticaan is, maar Mecca.
Hoe politiek incorrect zijn visie in de
meeste Westerse kerken ook moge zijn,
Shoebat voert er een aantal ijzersterke
Bijbelse argumenten voor op.
!
Al eeuwen is de stelling dat Rome de in de
Bijbel genoemde 'stad op zeven heuvelen'
is en de Rooms Katholieke Kerk dus
'Babylon' moet zijn, vrij algemeen
aanvaard in de Protestantse wereld. Enige
jaren geleden was er gedurende korte tijd
ook nog een alternatieve variant in zwang,
namelijk dat Babylon letterlijk zou worden
herbouwd in het huidige Irak. Later werd
duidelijk dat de afgezette Irakese dictator
Saddam Hussein bij het voormalige
Nineve enkel een toeristenattractie
bouwde dat nooit werd afgemaakt en werd
verlaten. Anno 2013 bestaan er geen
serieuze plannen om de stad, die enkel uit
een archeologische opgraving bestaat, te
herbouwen.
Iran zal Saudi Arabië vernietigen
Afgelopen week verscheen er een nieuwe
aanwijzing voor de identiteit van het échte
Bijbelse Babylon. Volgens Arabische en
Westerse inlichtingendiensten stelt Iran
een groot aantal raketten op die niet op
Israël, maar op Saudi Arabië en Qatar zijn
gericht. In Jesaja 21:9 voorzegt de profeet
met dezelfde woorden de ondergang van
Babylon als in Openbaring 18:1-2 en 14:8
worden gebruikt: 'Babylon is gevallen,
gevallen':
'De last (SV, NBG: Godsspraak) over
Duma' (Jes. 21:11);
'De last (/ Godsspraak) tegen
Arabië;' (21:13)
Vertaling, gemaakt door Xandernieuws.punt.nl, van Bijbelstudies door Walid Shoebat
1-3
!
'Niet het Vaticaan, maar Mecca is Babylon' (1)
!
'... de heerlijkheid van Kedar (zal) ten
ondergaan.' (21:16)
Arabieren vergelijken Kaaba met maagd
met burka
Deze plaatsen liggen allemaal in Arabië,
dat volgens de Bijbel in de eindtijd zal
worden vernietigd door 'Elam', het huidige
Iran. Alle letterlijke referenties in de Bijbel
wijzen op steden in (Saudi) Arabië. Andere
Babylonische steden zoals Nineve, Ur,
Babel en Sumer worden nergens
genoemd.
De zwarte Ka'aba steen was historisch
gezien opgedragen aan Aphrodite, de
hoer-godin die 'Aphrodite
Porne' (Aphrodite de hoer) werd genoemd
en 'de godin gekleed in purper', zoals
beschreven in Openbaring 17:4. De
Ka'aba heeft een scharlaken gekleurd
binnenkleed. Johannes van Damascus
schreef:
Alle kenmerken hoer van Babylon
De in Openbaring genoemde 'moeder van
alle hoeren' wordt in Westerse kerken
breed uitgelegd als de afgodische verering
van Maria door de Katholieke Kerk en
vaak in verband gebracht met de
aanbidding van Ishtar. Historisch gezien
stamt de aanbidding van Ishtar 'Kilili', de
'koningin der hoeren', echter niet uit Rome,
maar uit Arabië. De tocht van Moslims
rond de zwarte Ka'ba steen in Mecca is
feitelijk het vereren van Ishtar, die door
hen Athtar en Allat wordt genoemd.
De Ka'aba voldoet aan alle Bijbelse
kenmerken van de 'hoer van Babylon'. Het
zwarte doek wordt door moslims als de
jurk van een vrouw (Kiswa) gezien: '... de
kuswa van de geweldige Ka'aba is wat
wordt gebruikt voor een (deugdzame)
bedekking, meer nog... (als) een kleed,
wat betekent dat 'wij haar hebben gekleed
met haar jurk'.'
Het kleed, de parels, de juwelen, het goud,
het zilver en zelfs de zilveren
godslasteringen, die in gouden mozaïeken
in haar gewaad zijn geborduurd - alle
Bijbelse kenmerken van de 'hoer' zijn
aanwezig. Alleen al bij de deuren van de
Ka'aba is 280 kilo puur goud gebruikt. De
verwijzing naar een hoer in Openbaring 17
is dan ook geen toeval:
'En de vrouw was gehuld (SV: bekleed) in
purper en scharlaken...' (vs. 4)
'Nadat Mohammed de Hajj (de verplichte
pelgrimstocht van moslims naar de
Ka'aba) had volbracht, was het 'wrijven
over en kussen (van de zwarte steen)...
extreem hartstochtelijk'.' De moslimtraditie
heeft deze godslastering vereeuwigd
doordat wordt beweerd dat 'Abraham
seksuele gemeenschap met Hagar (de
moeder van Ismaël)' op de zwarte steen
had. Ook anno 2013 kussen, wrijven en
omhelzen moslims tijdens hun Hajj deze
zwarte steen.
'Het deel van het kleed (Kiswa) dat de
deur bedekt wordt een Burka genoemd,
net zoals de sluier die Arabische vrouwen
voor hun gezicht dragen... Arabische
mystici vergelijken de Ka'aba zelfs met
een maagd die versierd is met haar
mooiste trouwjurk,' schrijft Francis Burton.
Jesaja 21 profeteerde vlucht
Mohammed
Alhoewel in Jesaja 21:16 de term 'binnen
een jaar'* wordt genoemd, is het
onmogelijk dat dit verwijst naar de
historische slag tussen Perzië en het oude
Babylon. De vele verwijzingen in de tekst
zijn namelijk niet verbonden aan het oude
Irak maar aan Kedar, Tema, Dedan en
Dumah, die allen bij Yathrib (Medina) in
Saudi Arabië liggen, dat vandaag bekend
staat als Dumat el-Jandal. Dumah, één
van Ismaëls zonen, wordt in Jesaja 21:11
in verband gebracht met Edom en Seir.
Velen zijn van mening dat Kedar, een
Vertaling, gemaakt door Xandernieuws.punt.nl, van Bijbelstudies door Walid Shoebat
2-3
!
'Niet het Vaticaan, maar Mecca is Babylon' (1)
!
andere zoon van Ismaël, een directe
voorvader van Mohammed is.
* Bijbelkenners weten dat 'dagen' en 'jaren'
in de Bijbel in een groot aantal gevallen
staan voor langere periodes. Bekendste
tekst: 'Doch dit ene mag u niet ontgaan,
geliefden, dat één dag bij de Here is als
duizend jaar en duizend jaar als één
dag.' (2 Petr.3:8)
Zelfs moslims erkennen dat Jesaja
21:14-15 handelt over Mohammed toen de
moslims van Mecca naar Medina (Tema)
vluchtten, waar zij werden gevoed en
gered van het zwaard: 'Brengt de dorstige
water tegemoet, inwoners van het land
Tema; gaat de vluchteling tegen met
brood. Want voor de zwaarden zijn zij
gevlucht, voor het getrokken zwaard, en
voor de gespannen boog en voor de druk
van de oorlog.'
'Arabieren slaan tent niet op in Rome'
De Bijbel beschrijft dat in onze tijd het
anders zal gaan: heel Arabië, inclusief de
'glorie van Kedar' (Mecca), zal worden
vernietigd. Dit blijkt uit deze profetie: '... het
zal in eeuwigheid niet meer bewoond
worden, noch bevolkt zijn van geslacht tot
geslacht; geen Arabier zal daar zijn tent
opslaan...' (Jes.13:20)
aarde heeft gebeefd van het geluid huns
vals, van het gekrijt, welks geluid gehoord
is bij de Schelfzee (SV, KJV: Rode
Zee).' (Jer.49:21). Eén blik op de kaart
leert dat Mecca zich vlakbij de Rode Zee
bevindt.
Sommigen zullen wellicht beweren dat
deze tekst spreekt over Edom, dat zich
hoofdzakelijk in het huidige Jordanië
bevond. In Ezechiël 25 staat echter dat
'Edom' zich uitstrekte van Teman (Jemen)
tot Dedan (Saudi Arabië)(vs.13). GroterEdom omvatte dus de hele westkust van
het Arabische schiereiland. Haar
vernietiging wordt als volgt voorzegt:
'Zoals Sodom en Gomorra met hun
naburen ondersteboven gekeerd werden,
zegt de Here, zal daar niemand wonen en
geen mensenkind daar verblijf
houden' (Jer.49:18).
Het is geen verrassing dat Iran zich tegen
Saudi Arabië zal keren, want de Bijbel
voorzegt dat de hoer zal worden vernietigd
door het beest waar zij op rijdt, dat zijn de
volken die ze misleid heeft met haar
geestelijke hoererij: de islam. (1)
Lees verder in deel 2
(1) Walid Shoebat
Arabieren slaan hun tenten op in Arabië,
niet Rome. De ultieme vervulling van deze
profetie is de verwoesting van het eindtijdBabylon. Dit valt op te maken uit vers 9,
waarin over 'de dag des HEEREN' wordt
gesproken waarop 'de sterren... hun licht
niet doen stralen,' en de zon 'bij haar
opgang verduisterd is', net als de maan.
Deze teksten kunnen dus onmogelijk over
gebeurtenissen in het verleden gaan.
Bijbel: Eindtijd-Babylon ligt aan Rode
Zee
De Bijbel noemt expliciet de Rode Zee als
een geografische indicatie waar dit
eindtijd-Babylon zich zal bevinden: 'De
Vertaling, gemaakt door Xandernieuws.punt.nl, van Bijbelstudies door Walid Shoebat
3-3
!
'Niet het Vaticaan, maar Mecca is Babylon' (2)
!
Bijbel voorzegde komst gebouw van
Lucifer op Tempelplein Jeruzalem
'Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij
Lucifer.. En zeidet in uw hart: Ik zal allah
ten hemel (zijn)... en mij zetten op de berg
der samenkomst..' (het Tempelplein, foto /
Jes.14-12-15).
De tot het christendom bekeerde
voormalige moslimterrorist Walid Shoebat
gelooft niet dat de Katholieke Kerk een
bijzondere of kwaadaardige rol in de
eindtijd zal spelen, zoals bijvoorbeeld
christenauteurs Tom Horn en Cris Putnam
schrijven. 'Beweren dat het Vaticaan de
hoer is omdat Rome op zeven heuvels is
gebouwd*, of dat de priesters scharlaken
rode kleden dragen, is geen acceptabele
uitlegkundige methode. Overeenkomsten
zijn geen bewijzen. Er moet een legitiem
verband en een letterlijke geografische
locatie in de Bijbel zijn aan te wijzen.'
* lett. staat hier zeven 'bergen', wat ook
met 'vestingen' vertaald kan worden. In
Mecca staan zeven moskeeën die in de
oudheid letterlijk als vestigingen werden
gebruikt.
'Velen die Maarten Luthers idee dat de
Katholieke Kerk de 'hoer van Babylon' is
geloven, zouden ook eens naar zijn
gestoorde conclusie dat de synagoge een
'hoer en kwaadaardige slet' is moeten
kijken,' aldus Shoebat.
Invloedrijke auteurs gebruikten valse
feiten
Miljoenen Protestantse en Evangelische
christenen zijn sterk beïnvloed door
boeken zoals 'De Twee Babylons' van
Alexander Hislop en 'De vrouw op het
Beest' van Dave Hunt. Auteur en
evangelist Ralph Woodrow schreef
vroeger eveneens boeken over de
veronderstelde duivelse rol van het
Vaticaan in de eindtijd, waarvan 'Babylon
Mysterie Religie' de bekendste is. Later
erkende Woodrow, die zich voornamelijk
op Hislop had gebaseerd, dat hij het bij het
verkeerde eind had gehad.
Woodrow ontdekte namelijk dat de
ondertitel van Hislops boek, 'De
aanbidding van de paus is bewezen de
aanbidding van Nimrod en zijn vrouw',
uitsluitend valse of niet bestaande
Vertaling, gemaakt door Xandernieuws.punt.nl, van Bijbelstudies door Walid Shoebat
1-4
!
'Niet het Vaticaan, maar Mecca is Babylon' (2)
!
referenties naar gezaghebbende werken
zoals de Encyclopedia Brittannica, The
Catholic Encyclopedia en The Jewish
Encyclopedia bevatte. Nimrod en zijn
zogenaamde vrouw (Semiramis) bleken
zelfs niet in dezelfde eeuw te hebben
geleefd.
Verzonnen ideeën tegen het Vaticaan
'Ik realiseerde me dat al deze ideeën door
Hislop waren verzonnen,' schreef
Woodrow nadat hij ook de andere claims
in diens boek had ontkracht. 'Terwijl hij
probeerde het heidense aspect van het
Rooms Katholicisme te veroordelen,
produceerde hij zijn eigen mythen...
Uitgaan van overeenkomsten maar de
verschillen negeren is een onbetrouwbare
methode. Atheïsten gebruiken al jaren
deze methode om het Christendom in
diskrediet te brengen, zoals voorbeelden
geven van heidenen die eveneens
geloofden in een zondvloed, een uit de
dood opgestane redder, maagdelijke
moeders, hemelvaarten, heilige boeken, et
cetera.'
'Als Christenen wijzen wij het gebed niet
af, enkel omdat heidenen ook tot hun
goden bidden. We wijzen de doop in water
niet af omdat oude stammen tijdens
religieuze rituelen eveneens in het water
doken. En enkel omdat heidenen
eveneens geloven dat hun boeken heilig
zijn, wijzen wij de Bijbel niet af.'
Parallel met heidendom is geen bewijs
'Als het vinden van een parallel met het
heidendom bewijs is dat het (Rooms
Katholicisme) heidens is, dan zou de Heer
Zelf ook een heiden zijn. Immers, de vrouw
die het 'mysterie (geheimenis) Babylon'
wordt genoemd heeft een beker in haar
hand, maar de Heer in Psalm 75:9 ook;
heidenen aanbaden de zon, de Heer wordt
de 'Zon der gerechtigheid' (Mal.4:2)
genoemd; heidense goden werden
vergeleken met sterren, Jezus wordt de
'blinkende Morgenster' genoemd; heidense
goden hadden vleugels, God volgens
Psalm 91:4 ook.'
Zo schreef Hislop dat de ronde hostie die
de katholieken tijdens de mis krijgen
uitgedeeld afkomstig is uit het Egyptische
heidendom, omdat die ook ronde koeken
op hun altaren offerden. Probleem is
alleen dat de Egyptenaren talloze vormen
gebruikten, beslist niet alleen ronde. Hislop
schreef hier echter niets over. Bovendien
was ook het manna dat God Zelf aan het
volk Israël gaf rond van vorm (Ex.
16:14-15, SV & KJV). Ook Hislops nog
altijd breed geloofde bewering dat 25
december oorspronkelijk een heidense
feestdag was is bewezen vals.
Volgens Jonathan Cahn, auteur van 'The
Harbinger' -vorig jaar één van de grootste
Amerikaanse christelijke bestsellers- is het
gegeven dat de vrouw in Openbaring in
scharlakenrood gekleed is 'bewijs' dat zij
het symbool is van het Vaticaan. In de
Bijbel worden echter zowel Israël als de
Kerk eveneens met een vrouw vergeleken.
Bovendien droegen ook de priesters in de
Tempel scharlakenrode gewaden (Ex.
28:4-8, 15, 33, 39:1-8, 24, 29).
Miljoenen christenen misleid
Shoebat zegt bepaald geen fan te zijn van
wat er door zowel de Katholieke als
Protestante kerken wordt geleerd. De
Protestantse en Evangelische kerken
verwijt hij eigenmachtige verklaringen en
theorieën over het Vaticaan, die niet
zouden zijn gebaseerd op de vele
letterlijke referenties in de Bijbel, maar
enkel bedoeld zijn om zoveel mogelijk
boeken te verkopen. Hierdoor zijn over de
hele wereld miljoenen christenen misleid
met leringen die Schriftuurlijk gezien
vrijwel uitsluitend op drijfzand zijn
gebouwd.
'De Bijbel is streng en zegt op meerdere
plaatsen dat je niet verder mag gaan dan
Vertaling, gemaakt door Xandernieuws.punt.nl, van Bijbelstudies door Walid Shoebat
2-4
!
'Niet het Vaticaan, maar Mecca is Babylon' (2)
!
het geschreven Woord - de Bijbel zelf. Dus
als mensen beweren dat het Vaticaan een
duistere rol in de eindtijd zal spelen,
moeten zij zich eens afvragen waar het
Vaticaan precies wordt genoemd in de
Bijbel. Hetzelfde geldt voor Rusland, China
en zelfs Europa. Waar worden deze
landen en gebieden in negatieve zin
genoemd?'
Rusland is niet Magog
Rusland is historisch gezien niet Magog,
Meschech en Tubal zijn niet Moskou en
Tobolsk. Dit is in iedere serieuze
Bijbelencyclopedie die door echte historici
is samengesteld na te gaan, zegt Shoebat.
'Putin is niet Gog. Hij is een orthodoxe
Christen en heeft een anti-homoseksuele
agenda. Laten we eerlijk zijn, hij zou zelfs
voor de VS een betere president zijn dan
onze huidige Obama. Rusland verwerpt
homoseksualiteit terwijl onze mainstream
Evangelische leiders in Amerika wat dit
onderwerp betreft de hoer spelen.
Verwacht iemand nu echt dat ik geloof dat
de Oosters-Orthodoxe Kerk en Katholieke
Kerk de 'spirituele' benen van het beeld in
Daniël 2 zijn? Kom maar op met je
bewijzen, en ik zal aantonen hoe
krankzinnig ze zijn.'
Hij verwijt christenen dat ze sommige
boeken en auteurs zijn gaan verafgoden.
'Ze beweren dat ze van het Woord van
God houden, maar ondertussen haten ze
ons omdat wij hun afgoden kapot smijten.
Als ze inderdaad van de Bijbel houden,
waarom worden ze dan zo eenvoudig
misleid en waarom tonen de auteurs
vrijwel nooit berouw, áls ze dat ooit
doen?' (2)
Vaticaan voldoet niet aan kenmerken
Antichrist
Zowel in de Bijbel als in de islam zijn
krachtige aanwijzingen te vinden dat veel
Westerse christenen inderdaad misleid zijn
en Shoebat het wel eens bij het rechte
eind kan hebben:
* Het woord 'antichrist' komt slechts vier
keer in de Bijbel (NBG) voor (1 Joh.2:18,
22; 4:3; 2 Joh.1:7). Op twee plaatsen
schrijft Johannes dat de antichrist 'reeds in
de wereld' is. Het kenmerk van een -of
'de'- antichrist is 'die de Vader en de Zoon
loochent' en zij die 'de komst van Jezus
Christus in het vlees niet belijden' (= God
de Zoon, de Drie-eenheid, ontkennen).
Hoeveel heidense en zelfs afgodische
rituelen het Vaticaan ook praktiseert - het
voldoet NIET aan deze Bijbelse
basisvoorwaarden om de 'antichrist' te
kunnen worden genoemd.
666 is meest heilige getal van Allah
* Het getal van 'Het Beest' in Openbaring,
door de meesten gelijkgesteld aan 'de'
Antichrist, is zoals iedereen bekend zal zijn
'666'. Niet geheel toevallig is '666' juist het
meest heilige getal van Allah. Moslims
beweren dan ook dat het een leugen van
de duivel is dat '666' het getal van het
'Beest' is. In de oudste tekst van
Openbaring, de Codex Vaticanus, staat in
het gedeelte dat later is vertaald met '666'
zelfs letterlijk de Arabische tekst Binshillah:
'in de naam van Allah'.
Grootste godslastering Islam =
kernbelijdenis Christendom
* Op het Tempelplein in Jeruzalem staat
het islamitische Rotskoepel-gebouw,
waarop aan de buitenkant geschreven
staat 'Het zij verre van God dat Hij een
Zoon zou hebben.' Dit beweren is zelfs de
grootste godslastering (Shirk) die de islam
kent. Daarentegen is het DE kernbelijdenis
van het Christendom, waarin juist het NIET
erkennen dat God Zijn Zoon heeft
gezonden de grootste godslastering is.
!
!
Vertaling, gemaakt door Xandernieuws.punt.nl, van Bijbelstudies door Walid Shoebat
3-4
!
'Niet het Vaticaan, maar Mecca is Babylon' (2)
!
Bijbel voorzegde gebouw van Lucifer
op Tempelplein
* De Bijbel voorzegt niet alleen de komst
van de islam, maar verbindt ook nog eens
de naam Allah aan die van Satan: 'Hoe zijt
gij uit de hemel gevallen, gij morgenster
(KJV: Lucifer), zoon des dageraads; hoe
zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der
volken! En zeidet in uw hart: Ik zal ten
hemel opklimmen (Hebreeuws: ‫עָ לָה‬,alah,
door de Joden uitgesproken als 'ahla' en
door de moslims als Allah), ik zal mijn
troon boven de sterren Gods verhogen; en
ik zal mij zetten op den berg der
samenkomst (de Tempelberg in Jeruzalem
waar islam in 688 het Rotskoepel-gebouw
bouwde) aan de zijden van het noorden
(Hebreeuws: ‫ י ְֵרכָה‬, wat letterlijk 'flank'
betekent. Het Rotskoepel-gebouw staat op
een 'flank' van het Noorden, feitelijk ca.
100 meter ten Zuiden van de voormalige
Tempel). Ik zal boven de hoogten der
wolken klimmen, ik zal den Allerhoogste
gelijk worden. Ja, in de hel zult gij
nedergestoten worden, aan de zijden van
de kuil!' (Jes. 14:12-15)
(2) Walid Shoebat
Vertaling, gemaakt door Xandernieuws.punt.nl, van Bijbelstudies door Walid Shoebat
4-4
Download