Ondersteuning aan mensen met een hulpvraag

advertisement
Wij ondersteunen
waar nodig om te
zorgen dat jij, vanuit
eigen mogelijkheden,
mee kunt doen. We
doen dit oprecht. In
contact van mens tot
mens. Met passie
en lef.
Ondersteuning aan mensen
met een hulpvraag
regio Noord-Veluwe
Ondersteuning aan mensen met een hulpvraag
in regio Noord-Veluwe
Mensen met een verstandelijke beperking vinden het moeilijk om zich in de steeds
complexer wordende maatschappij staande te houden. Zij kunnen niet meekomen op
school of werk, zijn vatbaar voor manipulatie en ervaren vaak onbegrip van hun
omgeving. Dat maakt hen kwetsbare burgers. Deze mensen vallen vaak tussen wal en
schip. Vanuit haar humanistische kernwaarden vindt Humanitas DMH het belangrijk dat
zij worden geholpen, hoe moeilijk de startsituatie ook is. Humanitas DMH in regio
Noord-Veluwe biedt verschillende vormen van dienstverlening om deze mensen te
helpen hun plek in de samenleving te vinden.
Homerun
Homerun biedt specialistische begeleiding en behandeling aan jongvolwassenen vanaf 18 jaar met
een (licht) verstandelijke beperking en multiproblematiek. Kenmerkend voor deze groep mensen zijn
de problemen op het gebied van huisvesting, schulden, geweld, psychiatrische problematiek,
overlast, criminaliteit, verslaving en werk. Door de aanpak op alle leefgebieden zorgt Homerun dat
het ene probleem de oplossing van het andere probleem niet in de weg staat. Landelijk zijn er
uitstekende resultaten geboekt met LVB tienermoeders, zwerfjongeren en jongvolwassenen met een
justitiële maatregel. Voor problematiek als verslaving, geweld of psychische problemen werkt
Homerun waar nodig samen met gespecialiseerde partners.
Werkwijze
Homerun deelnemers worden, door een integrale en gecoördineerde aanpak, op alle leefgebieden
van de zelfredzaamheidsmatrix begeleid en ondersteund. In een intensief begeleidingstraject
doorloopt de deelnemer een stappenplan. Het doel van de begeleiding is de hulp en ondersteuning
op de verschillende leefgebieden op elkaar af te stemmen en af te schalen. Na het doorlopen van het
stappenplan is de deelnemer zover gestabiliseerd dat hij steeds meer zelf kan en bepaalt over zijn
eigen leven. Het netwerk kan de ondersteuning overnemen.
JobRun
Met JobRun zet Humanitas DMH haar ervaring met de ondersteuning van mensen met een licht
verstandelijke beperking in bij het vinden en behouden van werk. De werkzoekende krijgt een
jobcoach en de werkgever een vast aanspreekpunt. JobRun is dichtbij, kleinschalig en staat midden in
de samenleving. Meer informatie over JobRun is te vinden op www.jobrun.nl.
Patrick
“Homerun voelt niet als hulpverlening. Ik voel me ook geen
patiënt of zoiets. Ze praten niet op een betweterige manier.
Ze luisteren eerst gewoon en pas dan gaan ze kijken hoe het
verder moet.’’
Forensische Zorg
Humanitas DMH ondersteunt mensen met licht verstandelijke beperking en een justitiële zorgtitel.
Begeleiders coördineren de zorg door intensief samen te werken met reclassering en andere
hulpverlenende organisaties. Met een ketengerichte aanpak en positieve bejegening creëren we
stabiliteit waardoor cliënten minder snel recidiveren en zich begeleidbaar opstellen. Cliënten krijgen
na de beëindiging van het reclasseringstoezicht de mogelijkheid om vrijwillig in vervolgzorg te
komen. Zij erkennen gaandeweg het traject dat ze begeleiding nodig hebben. Dit resulteert in
toenemende maatschappelijke veiligheid en minder kosten voor onder meer politie en justitie.
Financiering
Humanitas DMH neemt vanuit haar kernwaarden altijd de mens met zijn of haar hulpvraag als
vertrekpunt. Vervolgens wordt gekeken onder welk domein de zorg geleverd wordt. In regio
Noord-Veluwe wordt onze dienstverlening geboden binnen verschillende zorgdomeinen en
financieringskaders, zoals: WMO, WLZ, Forensische Zorg en het Participatiebudget.
Over Humanitas DMH
Humanitas DMH is een landelijk werkende humanistische zorgorganisatie en ondersteunt mensen
met een (licht) verstandelijke beperking en/of psychiatrische problemen. Samen met deze mensen
bieden wij zorg op maat, zodat zij binnen hun mogelijkheden kunnen meedoen in de maatschappij.
Dat doen wij vanuit onze kernwaarden:
• De cliënt heeft regie over zijn of haar eigen leven.
• We nemen verantwoordelijkheid voor onszelf en voor andere mensen.
• We voelen ons gelijk aan en verbonden met andere mensen in de samenleving.
Contact
We vertellen u graag meer over onze dienstverlening. Voor meer informatie over
onze dienstverlening en voor aanmeldingen kunt u contact opnemen met
het Centraal Cliëntservice Bureau. Telefoon: 030 - 600 51 70,
e-mail: [email protected]. Of neem direct contact op met een van onze
trajectcoördinatoren: 06 - 23 29 79 60 of 06 - 12 84 55 45.
www.humanitas-dmh.nl
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download