Saneringskrediet voor jongeren - Handboek Schuldhulpverlening

advertisement
Saneringskrediet voor jongeren
De gemeente Amsterdam is 1 juli 2009 gestart met saneringskredieten aan jongeren onder
aangepaste voorwaarden. Doelstelling is om met dit krediet een oplossing te bieden voor de
schuldenproblematiek onder jongeren. De gemeente staat borg voor de aflossing van het krediet en
betaald eventuele debetrente als gevolg van de langere aflostermijn van maximaal zes maanden.
Hierdoor is de drempel voor een saneringskrediet aanmerkelijk verlaagd. Gebruik maken van de
mogelijkheid om de aflostermijn te verlengen kost de jongere dus geen (extra) geld.
Inleiding
De reguliere schuldhulpverlening biedt vrijwel geen oplossing voor de schuldproblemen van jongeren.
Dit beeld wordt bevestigd door de klantmanagers van het jongerenloket en schuldhulpverleners zelf.
Dit komt doordat een aantal van de schuldhulpverleningsinstrumenten niet goed bruikbaar zijn voor
jongeren. Zo komen zij meestal niet in aanmerking voor een saneringskrediet vanwege het ontbreken
van, of een te laag inkomen. Ook een beroep op de WSNP behoort vaak niet tot de mogelijkheden. Dit
is in het bijzonder aan de orde bij scholieren en studenten. Om voor de WSNP in aanmerking te
kunnen komen wordt van de schuldenaar verwacht dat deze door middel van arbeid probeert een
inkomen te verwerven zodat er zoveel mogelijk afgelost kan worden. Ook mag de schuldenaar geen
nieuwe schulden maken. Na drie jaar kan dan een “schone lei” verkregen worden en gaat een streep
door de schulden. Voor jongeren die studeren en een studielening ontvangen zijn deze voorwaarden
een vrijwel onneembare hindernis.
De mogelijkheid van een schuldsanering voor jongeren wordt gemist. Vaak hebben jongeren wel de
mogelijkheid om via bijbanen geld te verdienen voor een aflossing. (wisselend werk met een laag
inkomen en weinig aflossingscapaciteit waardoor zij niet in aanmerking komen voor een
saneringskrediet). Voor jongeren die serieus werken aan een oplossing voor hun schulden is een
aangepast – flexibel – saneringskrediet een uitkomst. Dit kan een belangrijk instrument zijn om de
effectiviteit van de hulpverlening aan jongeren te verbeteren.
Aangepaste voorwaarden
Ook in de reguliere schuldhulpverlening komt het voor dat klanten een lage afloscapaciteit hebben.
Omdat het geen zin heeft om schuldeisers een aanbod te doen van enkele euro’s per maand is de
werkwijze ontwikkeld dat aan de betrokkene wordt gevraagd of hij/zij minimaal € 47, - (alleenstaand)
tot € 67, - (voor een gezin) per maand kan opbrengen voor de aflossing van de schulden. Deze
bedragen zijn gerelateerd aan het bedrag van de WWB uitkering dat zou moeten worden
gereserveerd voor onverwachte uitgaven. Met dit maandbedrag kan een aanbod aan de schuldeisers
worden gedaan van € 1459,33 tot € 1980,- afhankelijk van de leefwijze. Voor het
jongerensaneringskrediet wordt ook de studiefinanciering als inkomen gezien. Een eventuele
studieschuld wordt NIET meegenomen in het afkoopvoorstel. Hiervoor geldt een vriendelijke
afbetalingsregeling naar draagkracht bij de IB-Groep.
Flexibiliteit
Een aflossing van €47, - per maand hoeft geen belemmering te zijn voor schoolgaande jongeren. Dit
bedrag kan eventueel worden opgebracht met een bijbaantje naast de opleiding. Wel moet er
rekening mee worden gehouden dat er mogelijk een bepaalde tijd geen inkomsten zijn omdat er even
geen bijbaantje is te verkrijgen of kan worden uitgevoerd vanwege stages. Het krediet een flexibele
looptijd met een maximale uitloopperiode van 6 maanden en wordt in 36 termijnen, verdeeld over 42
maanden terugbetaald. Eventueel kan de jongere, als het inkomen stijgt, het krediet vervroegd
aflossen door maandelijks een hoger bedrag af te lossen.
Uitgaande van € 47, -aflossing is ongeveer € 1459,33 beschikbaar voor afkoop van de schulden (het
totale bedrag wordt verminderd met de rente). De aflossingperiode wordt gerekend in
betalingstermijnen, niet in jaren of maanden. Dit biedt de mogelijkheid om indien er een maand geen
aflossing is, de gemiste maand later “in te halen” door een hogere aflossing of de looptijd met een
maand te verlengen. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat het krediet een schenking wordt. Het is
een lening met een aflossingsverplichting. Het krediet is wel gebonden aan een maximale periode van
42 maanden. Dit geeft jongeren zes maanden extra tijd voor aflossing van het krediet.
Het krediet in het kort:













Het saneringskrediet is voor (schoolgaande) jongeren van 18 tot 27 jaar en heeft een
minimaal aflossingsbedrag van € 47, -.
Het krediet heeft 36 termijnen in moet in maximaal 42 maanden afgelost worden. Dit geeft de
jongere zes maanden extra de tijd in geval van tijdelijke werkloosheid of wijziging van studie.
Als er een periode niet afgelost kan worden, bestaat de mogelijkheid die later “in te halen”
door een hoger aflosbedrag of door de gemiste termijnen achter te stellen op de lopende
termijnen, met dien verstande, dat dit uitstel nooit langer kan zijn dan zes maanden.
Oninbare vorderingen worden over gedragen aan de afdeling Handhaving van DWI, conform
de procedure borgstelling sociaal krediet voor DWI klanten.
Het is mogelijk voor jongeren met een (tijdelijk) hogere aflossingscapaciteit het
aflossingsbedrag tussentijds naar boven aan te passen.
Studiefinanciering wordt in de pilot gezien als inkomen.
In de pilot wordt geen gebruik gemaakt van de Recofa-normen. Wel wordt er gekeken naar
het budgetplaatje, de verhouding tussen inkomsten en uitgaven.
De uitvoering voor het verlenen van de kredieten ligt in handen van de GKA.
De jongeren wordt begeleiding aangeboden en indien nodig inkomensbeheer of een
budgetcursus.
Aanvragen voor het jongerensaneringskrediet dienen vergezeld te gaan van een uitgebreide
rapportage en een eigen verklaring van de cliënt, met daarin de achtergrond van de jongere, het
ontstaan van de schuld, acties van de jongere om uit de schulden te komen en inzet bij opleiding,
werk, stage of re-integratietraject.
Van jongeren met een inkomen uit studiefinanciering wordt verwacht dat zij d.m.v. een
bijbaantje proberen voldoende inkomen te verwerven voor de aflossing van het krediet.
Tevens is het bijbaantje voor schuldeisers een graadmeter voor de gemotiveerdheid van de
bewuste jongere. Indien dit niet tot de mogelijkheden van de bewuste jongere behoort, moet
dit gemotiveerd aangegeven worden bij de aanvraag van het JSK.
Bij de aanvraag dient tevens een budgetberekening gevoegd worden waaruit blijkt dat de
jongere het gevraagde aflosbedrag kan betalen.
Aanvragen kunnen worden gericht aan:
Gemeente Amsterdam,
Dienst Werk en Inkomen
Renee van Vlaardingen,
Gemeente Amsterdam,
Beleid, Zorg en Participatie
Weesperstraat 113
1018 VN Amsterdam
Postbus 90395
1006BJ Amsterdam
Na controle of de aanvraag voldoet aan alle criteria, zal zij zorgen voor doorzending van de aanvraag
naar de Gemeentelijke Kredietbank Amsterdam. Voor vragen kunt u ook bij haar terecht onder
telefoonnummer: 020-3464682 of 0617137132 email: [email protected]
Download