Bekijk voorbeelden van eigenhandig geschreven testamenten

advertisement
VOORBEELDEN VAN EIGENHANDIG GESCHREVEN TESTAMENTEN.
Model 1: als u al uw bezittingen nalaat aan Stichting tegen Kanker
Dit is mijn testament.
Ik, ondergetekende (naam, voornaam), wonende te (volledig adres) en geboren op (geboortedatum),
verklaar alle eerdere wilsbeschikkingen en testamenten te herroepen en mijn laatste wil als volgt te
regelen:
Ik legateer aan Stichting tegen kanker, stichting van openbaar nut, gevestigd op de
Leuvensesteenweg 479 in 1030 Brussel, met ondernemingsnummer 0873 268 432, al mijn
bezittingen.
Eigenhandig geschreven
Opgemaakt in (plaats)
Op (datum: dag, maand, jaar)
(Handtekening)
Model 2: als u een bijzonder legaat nalaat aan Stichting tegen Kanker
Ondergetekende, (naam, voornaam), wonende te (volledig adres)en geboren op (geboortedatum),
verklaart alle voorgaande wilsbeschikkingen en testamenten te herroepen en mijn laatste wil als
volgt te regelen:
Ik legateer aan Stichting tegen Kanker, stichting van openbaar nut, gevestigd op de
Leuvensesteenweg 479 in 1030 Brussel, met ondernemingsnummer 0873 268 432:
(ofwel) - …..% van al mijn bezittingen
(ofwel) – de som van …. Euro
(ofwel) – het onroerend goed (appartement, terrein, huis) gelegen te ……. (volledig adres)
(ofwel) – het saldo van mijn rekening met nummer …..-…..-…. (zichtrekening, spaarrekening,
effectenrekening,..)
(ofwel) - ….% van de opbrengst van de verkoop van het huis gelegen te …. (volledig adres)
Eigenhandig geschreven
Opgemaakt in (plaats)
Op (datum: dag, maand, jaar)
(Handtekening)
Model 3: als u een duolegaat opmaakt
Ik, ondergetekende (naam, voornaam), wonende te (volledig adres) en geboren op
(geboortedatum), verklaar alle eerdere wilsbeschikkingen en testamenten te herroepen.
Na mijn overlijden, wens ik dat al mijn vermogen als volgt verdeeld wordt:
50% van de totale nalatenschap laat ik in 2 gelijke delen en vrij van successierechten na aan:
* persoon A (naam en voornaam, wonende te (volledig adres), en geboren op (geboortedatum)
* persoon B (naam en voornaam, wonende te (volledig adres), en geboren op (geboortedatum)
Ik stel Stichting tegen Kanker stichting van openbaar nut, gevestigd op de Leuvensesteenweg 479 in
1030 Brussel, met ondernemingsnummer 0873 268 432 aan als algemeen legataris en leg haar de
bijzondere last op om de totaliteit van de successierechten te betalen. Zo verkrijgen persoon A en
persoon B hun deel vrij van successierechten.
Eigenhandig geschreven
Opgemaakt in (plaats)
Op (datum: dag, maand, jaar)
(Handtekening)
Download