FORMAT VOOR ONDERZOEKSPROJECTEN

advertisement
Format voor beschrijving projecten Onderzoek & innovatie
met (mede-) financiering door ZuivelNL
Maximaal 3 A4-tjes met daarin in ieder geval de volgende gegevens:
ALGEMEEN
Projecttitel
Bij een zeer omvangrijke projecttitel wordt prijs gesteld op een verkorte werktitel.
Programmatitel
Indien het project onderdeel is van een groter onderzoeksprogramma/-cluster en/of
samenwerkingsverband.
Onderzoeks-/projectleider en trekker instituut
Uitvoerende instellingen
Alle instellingen die bij het project betrokken zijn noemen.
Looptijd (inclusief start- en einddatum, eventuele fasering en tussentijds
evaluatiemoment/beslismoment)
BESCHRIJVING
Aanleiding/Probleemstelling
Een zo helder en concreet mogelijke omschrijving van de onderzoeksvraag. Naast de probleemstelling
ook motiveren waarom juist dit project een bijdrage kan leveren aan de oplossing van het probleem.
Wat is de meerwaarde van dit project t.o.v. bestaande kennis?
Belang voor de melkveehouderij
Duidelijk aangeven wat het belang van het onderzoek is voor de (totale) melkveehouderij ofwel welke
bijdrage levert het project aan:
a) Rendement op melkveebedrijven en/of
b) Maatschappelijke waardering van de melkveehouderij en/of
c) Het beperken van de emmissies naar het milieu door de melkveehouderij
d) Hoe is de verwachte impact voor de praktijk? Zijn de resultaten voor een grote groep
melkveehouders relevant en toepasbaar?
Collectieve (mede) financiering door ZuivelNL
Beargumenteren waarom collectieve financiering wordt gevraagd.
Doel
Een zo concreet mogelijke omschrijving van het projectdoel. Het projectdoel beschrijft een positieve, in
de toekomst gerealiseerde situatie voor de doelgroep (= melkveehouders en/of overigen).
Resultaat en afbakening
Zo concreet mogelijk omschrijven welke verwachte informatie en producten (rapporten, software,
artikelen e.d) het onderzoek oplevert en wanneer (per kwartaal).
Communicatieplan
Duidelijk aangeven op welke wijze de resultaten voor de melkveehouders beschikbaar komen en
worden gecommuniceerd. Ieder project moet in ieder geval een rapportage opleveren en een
handzame samenvatting voor de melkveehouders. Deze samenvatting wordt aan de vakbladen en op
internet aangeboden.
Methode
Een beschrijving van de onderzoeksmethode (bureaustudie, experiment, praktijkwaarnemingen) en/of
andere activiteiten.
317494255
september 2015
Literatuur
Een actueel overzicht van de beschikbare wetenschappelijke publicaties op het betreffende
kennisterrein.
BEHEERSASPECTEN:
Begeleidingsstructuur/tussenrapportages
Samenwerking met andere organisaties en instellingen
KOSTEN:
Overzicht kosten en financiering
Totale kosten (indien nodig inclusief BTW) worden in ieder geval opgesplitst naar materiaal en
personeel. Voor zover mogelijk worden de personeelskosten verder opgesplitst naar diverse
categorieën en per categorie de inzet in mensdagen en de tarieven.
Aangeven welke kosten door andere instellingen in rekening zijn gebracht en in hoeverre de overige
financiers reeds toezeggingen hebben gedaan.
Bij meerjarige projecten worden de totale kosten en financiering per jaar opgesplitst.
De kosten en financiering kunnen aan de hand van onderstaand schema worden ingevuld.
Kosten:
categorie/eenheid
personeel
- categorie A
- categorie B
- categorie C etc
personeel totaal
materiële lasten
SUBTOTAAL
Kosten derden
TOTAAL
tarief/dag
mensdagen
BEDRAG
Financiering:
jaar 1
jaar 2
jaar 3
jaar 4
ZuivelNL
Derden
(aangeven wie)
TOT SLOT
Voorstellen voor onderzoeksprojecten met (mede-) financiering door ZuivelNL kunnen
(schriftelijk én elektronisch) worden opgestuurd naar:
ZuivelNL
T.a.v. de heer ir. W. Koops,
secretaris Themagroep Onderzoek & Innovatie
Postbus 93453
2509 AL Den Haag
Telefoon: 06-4698836
E-mail: [email protected]
Indien door ZuivelNL een bijdrage wordt toegekend, kan deze projectomschrijving (exclusief de tabel
‘Kosten’) door ons op internet geplaatst.
317494255
september 2015
Download