Collectebeschrijvingen december 2016 Zondag 4 december, 2e

advertisement
Collectebeschrijvingen december 2016
Zondag 4 december, 2e advent, alle kerken
1e collecte: Loket Gelijke Zorg. Het belangrijkste doel van deze instelling is om de
participatie van de verstandelijk gehandicapten in de christelijke gemeente te
bevorderen. Er zijn werkgroepen actief op het gebied van materialen, toerusting en
catechese.
http://www.hgjb.nl/over-de-hgjb/visie-en-beleid/partnerorganisaties/loket-gelijkezorg.htm
2e collecte: landelijke collecte van de PKN voor het Pastoraat. Pastoraat wordt ook
wel de core business van de kerk genoemd. Het krijgt vorm in de plaatselijke
gemeenten. De kern van pastoraat is er te kunnen zijn voor mensen. Nu steeds
minder mensen deel uitmaken van een kerkelijke gemeente, zoeken we naar nieuwe
vormen van pastoraat bijvoorbeeld buiten het kerkgebouw en doelgroepgericht.
Mensen die zich inzetten voor het pastoraat rust de Protestantse Kerk toe via
trainingen, handreikingen en via de jaarlijkse Landelijke Pastorale Dag waar
deelnemers tal van workshops kunnen volgen. Met de opbrengst van deze collecte
kunnen nog meer vrijwilligers begeleid en toegerust worden.
http://www.protestantsekerk.nl/actueel/agenda/collecte-pastoraat-toerusting-vanvrijwilligers-in-pastoraat-2
3e collecte: ZWO-collecte voor Mercy Ships -medische zorg, training & voorlichting.
Door de jaren heen heeft Mercy Ships dankzij de inzet van vele vrijwilligers met een
handvol schepen meer dan twee miljoen mensen in ontwikkelingslanden geholpen
met medische operaties en ontwikkelingsprojecten.
Op dit moment heeft Mercy Ships één groot ziekenhuisschip in de vaart - de Africa
Mercy. Het grootste particuliere varend ziekenhuis ter wereld, speciaal ingericht om
mensen in de allerarmste ontwikkelingslanden te helpen.
Het gebruik van een schip is een relatief goedkope manier om het grootste deel van
de wereldbevolking met ontwikkelingshulp te bereiken. Een ziekenhuisschip biedt
een beschermde en schone omgeving om de kans op infecties minimaal te houden.
De Africa Mercy is ook niet afhankelijk van externe factoren in een land. Er is schoon
drinkwater en er zijn sanitaire voorzieningen. Het werk van Mercy Ships bestaat uit
twee delen: medische hulp en training & voorlichting.
Zondag 11 december, 3e advent, alle kerken
1e collecte: St. JoNa. te Arnhem. Deze stichting heeft een huiskamerproject opgezet
voor jongeren in nood die problemen hebben op het gebied van financiën,
huisvesting, justitie of sociale weerbaarheid.
http://www.jonahuis.nl/
2e collecte: Pastoraat. Pastoraat wordt verzorgd door predikanten, ouderlingen en
sectiemedewerkers.
3e collecte: Bloemenfonds. De verzorging van de bloemen wordt door enkele
vrijwilligers gedaan. Na afloop van de kerkdienst worden de bloemen gebracht naar
een ziek gemeentelid, een huwelijksjubileum.
Zondag 18 december, 4e advent, VBK/OK
1e collecte: Klein Heideveld in Heelsum. Klein Heideveld is een prachtig landhuis in
Heelsum met een diaconale traditie. Jaap en Marita van Meerveld gebruiken dit huis
om hun droom waar te maken: een open en gastvrij huis te zijn dat ze openstellen
voor de mensen die op hun weg komen. Door o.a. de inloopochtenden,
gastenkamers en andere activiteiten geven zij hun droom vorm en waar het kan
wordt samen gewerkt met locale stichtingen, welzijnsinstellingen of diaconieën. De
diaconie ondersteunt dit initiatief van harte.
www.kleinheideveld.nl
2e collecte: Jeugdwerk. De jeugd heeft de toekomst. De opbrengst van deze collecte
is bestemd voor het club- en jongerenwerk, het jeugdkamp, de jeugddiensten en
gespreksgroepen.
3e collecte: St. Exodus. Deze stichting biedt opvang en ondersteuning aan exgedetineerden en gedetineerden in de laatste fase van hun straf die gemotiveerd zijn
uit de criminaliteit te stappen. Deze (ex-) gedetineerden kunnen terecht in één van de
tien Exodushuizen verspreid in het land.
www.exodus.nl
OHK (HA)
1e collecte: Voedselbank Steunpunt Neder-Veluwe. De grondgedachte is helpen van
mensen in nood en tegengaan van verspilling van goed voedsel.
http://www.voedselbanknederveluwe.nl/
2e collecte: Jeugdwerk. De jeugd heeft de toekomst. De opbrengst van deze collecte
is bestemd voor het club- en jongerenwerk, het jeugdkamp, de jeugddiensten en
gespreksgroepen.
Zaterdag 24 december, kerstnachtdienst
1e collecte is voor een lach op het gezicht van kinderen in Nederland, voor onder
andere de Kinderwinkel in Den Haag, een project van Kerk in Actie. Veel kinderen in
Nederland zitten in de knel. Alleen al in Den Haag komen 22.000 kinderen uit een
arm gezin. En een op de drie asielzoekers is jonger dan 18 jaar. Hun leven is niet
vrolijk, zoals dat van een kind zou moeten zijn. Ze hebben vaak al veel meegemaakt
thuis of toen ze vluchtten: eenzaamheid, verwaarlozing, honger, geweld. Iedere dag
moeten ze omgaan met ouders die vaak gespannen, verdrietig en onzeker zijn.
Gelukkig zijn er plekken in Nederland waar deze kinderen op adem kunnen komen
en zonder zorgen kunnen spelen en genieten.
In Den Haag is er de Kinderwinkel, een project van Stek, de diaconale organisatie
van de Protestantse Kerk in Den Haag. In de Kinderwinkel is iedere dag wel iets te
doen voor kinderen: sport en spel, huiswerk- en knutseluurtjes. Tieners runnen er
hun eigen restaurant en doen mee met Rock Solid, een bijbelclub.
https://www.kerkinactie.nl/projecten/een-lach-op-het-gezicht-van-kinderen-innederland
2e collecte: Muzikale ondersteuning diensten. Een aantal malen per jaar worden
kerkdiensten opgeluisterd met extra muzikale ondersteuning en omlijsting of met
speciale activiteiten zoals bijvoorbeeld bij de startzondag, en dat gaat met wat extra
kosten gepaard.
Zondag 25 december, eerste kerstdag, alle kerken
1e collecte is voor Kinderen in de knel van Kerk in Actie. Vandaag collecteren we
voor verstandelijk beperkte kinderen in Pakistan. In de kleine, arme,
plattelandsdorpen in Pakistan is bijna geen zorg voor
kinderen met een handicap. De ouders weten niet goed
hoe ze met hun gehandicapte kind om moeten gaan. Ze
verbergen hun kinderen. Ze schamen zich. Sommigen
zien de handicap zelfs als een straf van God.
De christelijke organisatie NOAD helpt en steunt deze
ouders en hun kinderen om hen een volwaardig plekje
in het gezin en de samenleving te geven. Dat doen zij
door kennis te delen met de ouders over de rechten van
hun kind, de juiste medische zorg en ze laten zien hoe
hun kinderen door liefde, zorg en aandacht zich beter
ontwikkelen. Ze bloeien op, ze lachen weer.
Met uw gift helpt u mee om Pakistaanse kinderen met
een handicap een plekje in hun gezin en in de
dorpsgemeenschap te geven. Door de broodnodige
liefde, zorg en aandacht. Als kinderen van God,
kinderen die gezien mogen worden.
https://www.kerkinactie.nl/projecten/geef-liefde
(Voor de beameraars: hier staat in de rechter kantlijn een ppt die gebruikt kan
worden)
2e collecte: Gemeenteopbouw. Ter bevordering van het gemeente-zijn worden
contactmomenten en diverse activiteiten georganiseerd waaraan, naast een eigen
bijdrage, extra kosten verbonden zijn.
3e collecte: Kindernevendiensten. In en rond de kerkdiensten hebben kinderen hun
eigen plaats. Voorlichtingsmateriaal en projectuitwerking brengen kosten met zich
mee.
Zaterdag 31 december, Oudjaar, oecumenische dienst
Collectedoelen bepaald door RvK
Download