Klik hier om het pedagogisch beleidsplan te lezen.

advertisement
Beleid 3+groep
LPS-KOM
Beleid 3+groep versie2015
LPS-KOM
Pedagogische visie LPS-KOM
Doelstelling van de organisatie
LPS-KOM staat voor professionele kinderopvang voor kinderen van 0 jaar tot en met de leeftijd
van 13 jaar.
KOM biedt dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang aan.
Het bieden van kwalitatief goede kinderopvang vergt een professionele instelling. LPS-KOM
werkt voortdurend aan de handhaving en verbetering van die instelling en streeft op alle
gebieden naar kwaliteit. Dit geldt zowel voor de locatie waar de kinderen verblijven als voor het
personeel.
Om aan de eisen, wensen en verwachtingen van klanten te voldoen heeft LPS-KOM een
kwaliteitssysteem dat voldoet aan de eisen in het HKZ-Certificatieschema Kinderopvang (2009).
Dit vormt de basis van ons algemeen beleid. Het kwaliteitssysteem is gericht op het voortdurend
verbeteren van de organisatie. Hiertoe worden jaarlijks meetbare doelstellingen geformuleerd.
De resultaten worden jaarlijks geëvalueerd middels de beoordeling van het kwaliteitssysteem en
getoetst aan de geformuleerde (kwaliteits)doelstellingen.
Voor LPS-KOM is kwaliteit geen toeval maar altijd het resultaat van een aanhoudende inzet. Het
ingezette beleid wordt bij LPS-KOM steeds gecontinueerd en uitgebreid.
Missie en visie LPS-KOM
Het kindbeeld
Ieder kind is uniek, heeft een eigen karakter en eigen mogelijkheden. De manier waarop een
kind zich ontplooit en het tempo waarop dit gebeurt, zijn mede afhankelijk van de omgeving van
het kind; de mensen en de wereld om hem heen.
Om zich te kunnen ontwikkelen, heeft een kind zowel veiligheid als uitdaging nodig. Deze
veiligheid zoekt het bij mensen om hem heen; opvoeders, broertjes en zusjes, vriendjes. Het
kind wil zich door deze personen geaccepteerd voelen. Ook de letterlijke omgeving (zijn kamer,
huis, groepsruimte, kindercentrum) is van belang voor het gevoel van veiligheid. Een kind kan
zich pas ontplooien als het zich veilig en geborgen voelt.
Een kind heeft ook een enorme drang om zijn omgeving te onderzoeken, te ervaren en te
ontdekken. Soms doet hij dit alleen, maar veel vaker samen met anderen; opvoeders, broertjes,
zusjes, en vriendjes.
Kinderen zijn van nature ondernemend. Ze zijn ontdekkingsreizigers, die zelf hun leerproces
vormgeven. Hiertoe hebben ze ruimte nodig. Kinderen willen invloed uitoefenen op hun
omgeving, dingen voor elkaar krijgen. Als dit lukt, ontwikkelen ze zelfvertrouwen en een positief
zelfbeeld.
De maatschappelijk/pedagogische positie van kinderopvang
LPS-KOM onderschrijft de visie van Context kinderopvang (* notitie Context kinderopvang versie
d.d. 21 juli 2008)
De maatschappelijk/pedagogische positie van kinderopvang wordt binnen deze context
beschreven als een van de drie hoekpunten van de driehoek gezin-onderwijs-kinderopvang, die
samen de opvoedingsomgeving voor de kinderen vormen.
Beleid 3+groep versie2015
LPS-KOM
De maatschappelijk/pedagogische opdracht van de kinderopvang vormt samen met die van het
gezin, het onderwijs en andere participanten een sluitend systeem van maatschappelijke zorg
voor de opvoeding van kinderen.
Gezin, onderwijs en kinderopvang moeten alle vanuit hun eigen pedagogische en
maatschappelijke opdracht voldoen aan de vier basisbehoeften van kinderen, te weten:

het bieden van fysieke en emotionele veiligheid.

het bieden van mogelijkheden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties.

het bieden van mogelijkheden tot het ontwikkelen van sociale competenties.

het voorleven van waarden en normen en begeleiding geven bij het zich eigen maken
van waarden en normen.
Kinderopvang heeft een taak en functie in het faciliteren en ondersteunen van gezinnen in hun
opvoedende taak en het doorbreken van het opvoedingsisolement waarin veel ouders verkeren.
Kinderopvang is bij uitstek de plaats waar kinderen leren wie zij zijn (in de context van de groep,
leefgemeenschap, samenleving) en zich in vrijheid en in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen,
waarbij het plezier bovenaan staat.
Dit veronderstelt dat de kinderopvang - evenals het gezin en het onderwijs - een plaats is waar
kinderen veilige en vertrouwde relaties kunnen aangaan.
Onder begeleiding van de pedagogisch medewerkers, leren kinderen spelenderwijs
communicatieve en sociale vaardigheden en krijgen kinderen inzicht in de materiële wereld en in
de gedeelde geestelijke wereld van gevoelens en gedachten, maatschappelijke en
intermenselijke normen en waarden.
Deze visie draagt LPS-LPS-it. KOM maakt zich al jaren sterk dat zij naast haar opvangfunctie
ook een pedagogische en educatieve functie heeft.
Het pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar
LPS-KOM werkt volgens het pedagogisch kader. Het pedagogisch kader kindercentra biedt een
beschrijving van wat kinderen moeten leren. Kindercentra bieden leer- en
ontwikkelingsmogelijkheden en laten veel ruimte voor de verschillen in ontwikkeling. In het
pedagogisch kader worden doelen en competentiegebieden voor baby’s, dreumesen en peuters
genoemd. Veel aandacht wordt besteed aan hoe pedagogisch medewerkers jonge kinderen
kunnen begeleiden in hun veelzijdige ontwikkeling.
Beleid 3+groep versie2015
LPS-KOM
Visie peutergroep
Onze 3+groep is onderdeel van onze dagopvang. De algehele visie van onze dagopvang wordt
beschreven in ons pedagogisch beleidsplan kinderdagverblijf
Deze visie is ook van toepassing en wordt uitgedragen op onze 3+groep.
Achtergrond
In 2006 is voormalig KOM ( nu LPS-KOM) begonnen met een 3+ groep.
Deze groep is opgezet als voorbereiding op de basisschool en ook om de overstap van het
kinderdagverblijf naar de Buitenschoolse opvang (Bso) wat kleiner te maken voor het kind. We
constateerden dat kinderen in de leeftijd van 3+ dat zij op zoek gaan naar nieuwe uitdagingen.
Binnen de groep dagopvang konden we daar in de bestaande situatie niet optimaal in voorzien.
Ook signaleerden wij dat de jongste Bso kinderen toch wel erg moesten wennen aan de vrijheid
waarmee ze te maken kregen op de Bso. Immers, Bso is de vrije tijd van kinderen die zij naar
eigen behoefte in mogen vullen.
Dus om kinderen beter voor te bereiden op de basisschool en om de kinderen te laten wennen
op de Bso is de 3+ groep opgezet.
Op onze 3+ groep willen we het kind helpen bij het ontdekken van nieuwe mogelijkheden. Het
kind maakt zelf, op eigen kracht, een groeiproces door. De 3+ pedagogisch medewerker zal met
betrokkenheid het kind stimuleren bij het verkennen van zijn grenzen en vinden van nieuwe
wegen. Bij de 3+groep kunnen kinderen met leeftijdsgenoten en met spelmateriaal spelen,
afgestemd op hun behoeften en mogelijkheden.
Door de aparte 3 +groep is er gerichte aandacht voor de ontwikkelingsfase van de driejarigen.
De kinderen krijgen een verrijkingsprogramma aangeboden speciaal afgestemd op hun
ontwikkelingsniveau.
De aangeboden activiteiten stimuleren de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele
vaardigheden en motorische en zintuiglijke vaardigheden. Deze doelen zijn verwerkt in
aansprekende thema’s.
Jonge kinderen geven blijk van veel en veelal ongelofelijke talenten op het gebied van de wereld
om hen heen, natuurverschijnselen, de ruimte waar ze in leven en bewegen, hoeveelheden,
groot en klein, redeneringen, kinderlogica, enzovoort. Veel daarvan verdwijnt echter na verloop
van tijd (J. van Benthem, R. Dijkgraaf, J. de Lange 2006).
Kinderopvang Op Maat wil op zoek gaan naar deze talenten en wil daarom binnen haar
peutergroep aandacht besteden aan deze talenten van jonge kinderen in de leeftijd van 3-4 jaar
en bekijken hoe deze talenten verder ontwikkeld kunnen worden en wil de aangeboren
nieuwsgierigheid spelenderwijs voeden. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Ze hebben oog
voor details en gebeurtenissen die volwassenen soms ontgaan.
Kinderopvang Op Maat wil zich richten op deze nieuwsgierigheid. Onze insteek is dat we in
willen spelen op de talenten van kinderen. Dagelijks worden er activiteiten aangeboden zoals:
toneel, muziek, peuteryoga, peuterdans, sport en spel en kunst.
De pedagogisch medewerkers dagen hiermee kinderen uit om te gaan experimenteren.
Beleid 3+groep versie2015
LPS-KOM
Spel- en ontwikkelingsmogelijkheden van peuters
.
Bij onze 3+groep is de ontwikkeling van het kind het uitgangspunt. Ieder kind heeft zijn eigen
tempo, karakter en ontwikkeling. De pedagogisch medewerker speelt hierop in door kinderen de
ruimte te geven zich te ontwikkelen op alle aspecten van de ontwikkeling:
Sociaal emotionele ontwikkeling
Bij onze 3+groep leert de peuter sociale vaardigheden, het leert rekening te houden met andere
kinderen en voor zichzelf op te komen. Het kind leert in een groep te functioneren, zijn eigen
grenzen te stellen in een groep en ook van de groep los te komen. Tijdens de peuterleeftijd
kunnen kinderen echte vriendschappen opbouwen (vanaf ongeveer 3 -3 ½ jaar). Op het
emotionele vlak leren kinderen spelend hun ervaringen en gevoelens te verwerken, een poosje
zonder hun ouders te zijn, zich in verschillende situaties veilig te voelen en vertrouwen te krijgen
in andere volwassenen.
Motoriek
Bij de motoriek is het zowel voor de grove als voor de fijne motoriek van belang naast de
diversiteit van de bewegingen ook de kwaliteit te observeren (soepel/houterig,
gecontroleerd/ongecontroleerd). Tijdens de peuterleeftijd ontwikkelt de fijne motoriek zich voor
een groot deel, in het bijzonder in het omgaan met materiaal (vingerverven, tekenen, knippen).
De pedagogisch medewerkers bieden spelmateriaal en activiteiten aan (dans, sport en spel)
voor zowel de grove als de fijne motoriek.
Taal
De peuterleeftijd is voor kinderen een zeer intensieve periode met betrekking tot de
taalontwikkeling. Juist in deze periode is het belangrijk dat de “taalomgeving” van het kind
uitgebreid wordt. De 3+groep biedt veel mogelijkheden om de taalontwikkeling te stimuleren,
zoals interactief voorlezen, kinderen zelf laten vertellen, liedjes zingen e.d. Het aanbieden van
taal vormt een vast onderdeel van het dagprogramma. De pedagogisch medewerkers zijn zich
ervan bewust dat de taalontwikkeling bij kinderen in eigen tempo gaat en spelen daar zo goed
mogelijk op in.
Fantasie
In de peuterleeftijd begint geleidelijk een scheiding ontstaan tussen realiteit en verbeelding.
Kinderen kunnen zich bewust dingen gaan herinneren. Fantasie helpt kinderen om ervaringen te
verwerken. De omgeving moet uitdagend zijn om het kind zelf situaties te laten scheppen waarin
het ervaringen kan beleven en verwerken,
Creativiteit/cultuureducatie
Om de creativiteit te stimuleren biedt onze 3+groepen vele mogelijkheden, zoals rollenspel
poppenhoek, tekenen, verven, maar ook drama, muziek en dans.
Via verschillende materialen ontdekken peuters zelf wat ze kunnen en leren ze zelf vorm en
Beleid 3+groep versie2015
LPS-KOM
uitdrukking aan het materiaal te geven. Stimuleren van de creativiteit gebeurt op het niveau van
het individuele kind, de een heeft meer of andere prikkels nodig dan de ander. Bij het knutselen
gaat het niet om het resultaat maar om het plezier dat het kind eraan beleeft.
Verstandelijke ontwikkeling
De verstandelijke ontwikkeling vindt in deze leeftijdsfase vooral plaats via het opdoen van
motorische en zintuiglijke ervaringen. De peuter is doorlopend bezig met waarnemen,
onderzoeken en verbanden leggen. Zo ontstaat begripsvorming. Enerzijds is herhaling van
ervaringen essentieel voor het leren, anderzijds biedt de leiding voldoende nieuwe situaties en
ervaringen aan, afhankelijk van het niveau van het kind.
Zelfstandigheid/zelfredzaamheid
Elk kind is uniek en ontwikkelt zijn eigen identiteit. We willen de ontwikkeling van een positief
zelfbeeld ondersteunen. Door actief naar een kind te luisteren, proberen we achter de reden van
bepaalde gevoelens en gedragingen te komen zodat we er positief mee om kunnen gaan.
Zelfredzaamheid is binnen de individuele ontwikkeling een belangrijk aspect: we stimuleren de
kinderen dan ook om zoveel mogelijk iets zelf te doen. Het is voor de kinderen prettig om
zelfstandiger te worden en niet steeds van volwassenen afhankelijk te zijn. Het kind wordt door
de pedagogisch medewerkers aangesproken op zijn mogelijkheden. Voorbeelden:
 zelf de jas dichtmaken
 stoel wegzetten
 opruimen
 opkomen voor zichzelf
 sociale vaardigheden ontwikkelen
Ondertussen worden natuurlijk enthousiaste complimenten gegeven aan de peuters.
Doordat pedagogisch medewerkers laten merken, vertrouwen te hebben in de mogelijkheden
van het kind wordt ook het zelfvertrouwen van het kind gestimuleerd.
Beleid 3+groep versie2015
LPS-KOM
Groepsruimte peutergroep
Onze 3+groepen zijn allen gevestigd in basisscholen. De 3+groep heeft een eigen ruimte binnen
de basisschool.
Binnenruimte
De groepsruimte is zodanig ingericht dat de kinderen op een veilige manier kunnen spelen en
ontdekken. De indeling van de groepsruimte biedt peuters de mogelijkheid om zelf keuzes te
maken. Er zijn allerlei hoeken gecreëerd zodat de peuters in kleine groepjes of alleen kunnen
spelen, maar ook kunnen kiezen in wat voor hoekje zij willen spelen. Zij kunnen kiezen om een
rustig spel te doen in bijvoorbeeld de poppenhoek en bouwhoek of voor een hoek waar zij een
beweeglijk spel kunnen spelen. Het zijn flexibele en uitdagende indelingen van de ruimte,
waarbij de zelfstandigheid van het kind gestimuleerd wordt.
Buitenruimte
Wij vinden het belangrijk dat kinderen vaak buiten spelen. Elke dag gaan de kinderen naar
buiten waar zij uitgedaagd worden door verschillende materialen en mogelijkheden. De
buitenruimte is zodanig ingericht om de wereld om ons heen te ontdekken en buiten iets te
beleven. Kinderen ontdekken door te doen en te ervaren.
Spelmateriaal
Bij de keuze van het spelmateriaal wordt rekening gehouden met de verschillende
ontwikkelingsgebieden (grove en fijne motoriek, creativiteit, taalontwikkeling, emotionele
ontwikkeling, cultuureducatie) en met het ontwikkelingsniveau van kinderen.
Het spelmateriaal is gevarieerd en uitdagend en nodigt de peuters uit tot spel waarin zij zich
verder kunnen ontwikkelen.
Beleid 3+groep versie2015
LPS-KOM
De dagelijkse praktijk 3+ groep
Ochtend programma
07.30 – 9.00
- Kinderen worden door de ouders naar de ruimte 3+groep gebracht
- ouders hebben de gelegenheid voor afscheid en een gesprekje met de leiding
- pedagogisch medewerker neemt samen met het kind afscheid van de ouder(s)
09.00 – 09.30 - activiteit met de kinderen
- tegen 9.30 opruimen samen met de kinderen
- fruit klaarmaken/drinken
9.30
- fruit/ drinken
- kinderen naar toilet
10.00
- naar buiten/gymzaal of aan thema werken en hierna naar buiten/gymzaal
11.00-11.10
- naar binnen, toiletbezoek
11.10-11.30
- Lunch voorbereiden,
- samen met kinderen tafel dekken enz.
11.30-12.00
- boterham eten
12.00-12.10
- Tafel afruimen
- kinderen naar toilet
- Handjes en gezichtjes wassen
12.30
- rustmoment
Beleid 3+groep versie2015
LPS-KOM
Middagprogramma
13.00 - 14.30
14.30 - 14.35
Kinderen vrijspelen
Ook aanbieden van materialen op tafel waarmee de kinderen kunnen
spelen. Bijv. lego, puzzels, klei, zelf boekje lezen.
Knutselmateriaal op tafel leggen, knutselwerk maken voor thema. Vrij
knutselen/ verven / kleuren / wasco / knippen / plakken.
Groepsspel bijv., memorie, lotto, poppenkast.
Peuteryoga of koken.
DVD kijken voor diegene die dat willen
Opruimen met de kinderen
14.35 - 15.15
Met de groep aan tafel.
Kringgesprek.
Verkennen van het thema.
Daarna worden er koekjes getoverd en gedronken.
Liedjes gezongen of een boek voorgelezen in de groep.
15.15 - 15.25
Kinderen gaan plassen.
Luier verschonen.
15.25 - 16.15
Buiten spelen/gymzaal
16.15 – 17.00
Vrij spelen.
Eten en drinken.
17.00 – 18.00
Vrij spelen.
Ophalen van kinderen door ouders.
Beleid 3+groep versie2015
LPS-KOM
De leiding
Op ieder dagdeel zijn vaste, gekwalificeerde pedagogisch medewerkers aanwezig. De
pedagogisch medewerkers hebben onderling regelmatig teamoverleg om de aanpak op elkaar
af te stemmen en praktische zaken door te nemen.
De rol van de pedagogisch medewerker in de ontwikkeling van de kinderen
Om kwalitatief verantwoorde peuteropvang te bieden is onder meer nodig dat de pedagogisch
medewerker:
 een goede relatie met de kinderen opbouwt
 de eigen aard van elk kind respecteert
 de gevoelens en behoeften van de kinderen herkent en daarop goed reageert
 met de kinderen die dingen doet, waar ze aan toe zijn, met als doel de ontwikkeling te
stimuleren. Met ontwikkeling wordt hier bedoeld die van taal, beweging, sport, spel en
creativiteit
 kinderen observeert, bevindingen vastlegt en daaruit de juiste aanpak vaststelt
 zelfstandig werkt
 de kinderen verzorgt
 zorgt voor een goede inrichting
 contact onderhoudt met basisschool
De pedagogisch medewerker beschikt over de benodigde kennis over:
 achtergronden van het gedrag van kinderen
 invloeden van het eigen gedrag van kinderen
 de wisselwerking tussen kind, gezin en milieu
 de verschillende ontwikkelingsstadia die een kind doorloopt op het emotionele, sociale,
cognitieve en creatieve vlak
 aspecten van gezondheidsleer, voedingsleer en bedrijfshulpverlening
Daarnaast is de pedagogisch medewerker in staat:
 met anderen samen te werken
 begrip te hebben voor andere opvattingen/werkwijze
 duidelijke gesprekken te voeren over kinderen met ouders en deskundigen aan de hand
van observaties
 stagiaires te begeleiden
Beleid 3+groep versie2015
LPS-KOM
Volgen van de kinderen
Binnen de peuteropvang wordt de ontwikkeling en het welbevinden van het kind nauwgezet
gevolgd.
 gewenperiode met evaluatiegesprek met ouder(s) drie maanden na plaatsing a.d.h.v.
enquête
 er wordt een keer per jaar een meten van welbevinden groepsfunctioneren afgenomen
 1 keer per kwartaal worden kinderen besproken in kind/werkbespreking
 1 keer per kwartaal een verslag over het kind
 eindgesprek ouders bij beëindiging opvang
Contact basisschool
Om de overgang naar de basisschool soepel te laten verlopen, wordt er gewerkt met een warme
overdracht dmv een overdrachtsformulier. Dit formulier wordt door de mentor van het kind
ingevuld en hierna in de werkbespreking besproken. Het formulier kan met toestemming van de
ouders met de leerkrachten van de basisschool besproken worden.
De kinderen van de 3+groep spelen buiten samen met de kinderen van groep 1 en 2 van de
basisschool en de peuters worden ook betrokken bij verschillende activiteiten van school zoals
musicals, sinterklaasviering en carnavalsoptocht. Zo worden peuters op een speelse wijze
voorbereid op de basisschool.
Contacten met ouders
Contacten tussen pedagogisch medewerkers en ouders zijn van groot belang voor de kwaliteit
van de opvang. Door een goede afstemming over en weer zullen pedagogisch medewerkers in
staat zijn om de kinderen tijdens de opvang beter te begrijpen en te begeleiden. Andersom
krijgen ouders via de pedagogisch medewerkers een beeld van wat hun kind beleeft tijdens hun
afwezigheid en hoe hun kind zich in een andere omgeving gedraagt.
Individuele contacten
De pedagogisch medewerker heeft voor of op de startdatum een intakegesprek met de nieuwe
ouders. Tijdens dit gesprek wordt zoveel mogelijk informatie over het kind gevraagd en uitleg
gegeven over de dagelijkse gang van zaken (rondleiding, uitleg over regels en kennismaking
met de pedagogisch medewerkers) en worden er afspraken met de ouders gemaakt over
bijvoorbeeld spelen, eten, halen en brengen. 3 maanden na plaatsing vindt er een
evaluatiegesprek met de ouders plaats.
Tijdens het brengen en halen hebben de pedagogisch medewerkers individueel contact met de
ouders. Zij vertellen de ouders over wat het kind heeft meegemaakt en geleerd heeft. Andersom
is het voor de pedagogisch medewerkers belangrijk van de ouders te horen of er specifieke
zaken spelen in de thuissituatie. Op deze manier kunnen pedagogisch medewerkers nog beter
inspelen op de behoeften van ieder kind. Naast het jaarlijkse oudergesprek is er voor ouders
altijd de mogelijkheid voor een extra gesprek met de pedagogisch medewerker.
Beleid 3+groep versie2015
LPS-KOM
Schriftelijke informatie
4 keer per jaar ontvangen alle ouders een algemene nieuwsbrief. Hierin staat informatie die voor
alle ouders van belang is. Onderwerpen kunnen zijn: beleidsveranderingen, informatie over
pedagogische zaken, personele zaken en speciale activiteiten en leuke nieuwtjes.
Ook worden ouders op de hoogte gehouden over de thema’s waarmee gewerkt wordt.
Op de website bevindt zich een kopje nieuws. Onder dit kopje wordt alle nieuws vermeld.
Verder heeft LPS-KOM een facebookpagina. Hierop worden foto’s geplaatst van activiteiten die
de kinderen van LPS-KOM doen.
Ouderbijeenkomsten
Er worden jaarlijks verschillende activiteiten en ouderbijeenkomsten georganiseerd. Dit kan
variëren van een kerstmarkt tot een thema-avond over een opvoedkundig onderwerp.
Klachtenprocedure en verbeterformulieren
Ouders kunnen verbeterpunten en/of opmerkingen over de werkwijze of andere zaken in eerste
instantie met de eigen pedagogisch medewerker bespreken. Daarnaast hebben ouders de
mogelijkheid een verbeterformulier in te vullen. Na ontvangst van dit formulier zal bekeken
worden hoe en door wie deze verbetering/klacht opgelost kan worden. Dit wordt teruggekoppeld
naar de ouders.
Beleid 3+groep versie2015
LPS-KOM
Download