Persbericht_Daimler_Trucks_NL - Media Mercedes-Benz

advertisement
10 maart 2010
Daimler Trucks voorspelt ommekeer en
stabilisering van inkomsten in 2010
 Penetratie van nieuwe markten: aanzienlijk groeitempo in BRIClanden
 Wereldwijd moduleerbaar systeem: complete modernisering van
productgamma
 Expansie van leiderschap in wereldwijde vrachtwagensector
Stuttgart – 2009 was een uitzonderlijk slecht jaar, waarin het wereldwijde
transportvolume ineenstortte. Dat liet zich ook gevoelen in de
aankoopcijfers van nieuwe vrachtwagens. Na verschillende recordjaren,
werd de Europese sector begin 2009 getroffen door een forse achteruitgang.
De Noord-Amerikaanse vrachtwagensector kreeg eveneens zware klappen
terwijl de structurele neerwaartse trend zich ook op de Japanse markt
doorzette. De wereldwijde economische crisis maakte de situatie daar nog
erger.
Met een wereldwijde verkoop van 259.328 voertuigen, daalde de
wereldwijde verkoop van Daimler Trucks met 45 procent in de loop van
2009. De inkomsten van de afdeling daalden met 36 procent tot 18.360
miljoen euro. Die minder uitgesproken daling is voor een groot stuk te
danken aan de stabielere After Sales Business. Daimler Trucks slaagde erin
om zijn marktaandeel in de voornaamste markten te behouden of op te
drijven.
Dat maakt dat Daimler Trucks zijn wereldwijd leiderschap bij de
middelzware en zware vrachtenwagens vorig jaar ondanks de crisis wist te
behouden. De winst voor intresten en belastingen (EBIT) daalde echter tot
min 1,0 miljard euro (2008: 1,6 miljard euro), door de eenmalige lasten van
de regionale programma’s bij Daimler Trucks Noord-Amerika (DTNA) en
Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corporation (MFTBC) in Japan.
Contact:
Heinz Gotttwick
+49 (0)711/17-41525
Uta Leitner
+49 (0)711/17-41526
Andreas Renschler, lid van de Raad van Bestuur van Daimler AG en
verantwoordelijke voor Daimler Trucks en Daimler Buses, legde de
redenen uit achter de businessontwikkelingen bij Daimler Trucks in 2009.
Hij sprak ook over de strategie van Daimler Trucks om zich effectief te
positioneren voor een succesvolle toekomst in een moeilijke wereldmarkt
en over de plannen van de afdeling om sterker dan ooit uit de crisis te
komen. Wat de toekomstvooruitzichten betreft, zei Renschler: “Onze sector
is altijd al sterk cyclisch geweest, en dat helpt ons om moeilijke perioden te
overleven. Toch is het duidelijk dat vrachtwagenconstructeurs meer dan
ooit klappen krijgen als de wereldeconomie wordt getroffen door een crisis
van deze omvang. Anderzijds laat het economische herstel zich ook sneller
voelen in de vrachtsector om de eenvoudige reden dat economische groei
onmogelijk is zonder vrachtvervoer en dus vrachtwagens.
Effectief kosten- en efficiëntiebeheer in het crisisjaar
De markt onderging in 2009 een veel sterkere achteruitgang dan de normale
cyclische schommelingen. Daarom voerde Daimler Trucks zijn
kostenbesparingen op en werden nieuwe efficiëntieverhogende maatregelen
getroffen. Die maatregelen zijn gebaseerd op het Global Excellence
Program. Naast de constante inspanningen om de afdeling resistent te
maken tegen de cyclische effecten, omvat het Global Excellence Program
maatregelen voor het actieve beheer van de kosten en de efficiëntie, de
penetratie van de nieuwe groeimarkten en de ontwikkeling van toekomstige
productgeneraties en -technologieën.
In 2009 concentreerde de constructeur zich op die twee pijlers: efficiëntie
en weerstand tegen cyclische effecten. De hoge mate van flexibiliteit in de
Duitse productievestigingen bleek effectief. Deze fabrieken kunnen een
daling van de marktvraag tot dertig procent aan zonder dat er bijzondere
maatregelen van kracht moeten worden. Renschler benadrukte dat de
‘uitzonderlijke flexibiliteit van de fabrieken het in combinatie met
2
kortetermijnwerk mogelijk heeft gemaakt om ontslagen in Duitsland te
voorkomen en om tegelijk onze permanente werknemers en hun knowhow
te behouden, en dat ondanks een daling van de vraag met bijna 50 procent.
Die mogelijkheden hebben we niet in andere landen, zoals in de Verenigde
Staten, waar ontslagen onvermijdelijk waren.”
Penetratie van nieuwe markten: aanzienlijk groei-elan
in BRIC-landen
De economische crisis had in 2009 een dramatische impact op de klassieke
markten en oorspronkelijk ook in de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India
en China). Zo ging de verkoop van nieuwe vrachtwagens in Rusland sterk
achteruit. Toch wijzen de ontwikkelingen in Rusland opnieuw op groei.
Deze nieuwe groeimarkten worden een alsmaar zwaarder tegengewicht
voor de klassieke markten en zullen dit jaar een stabiele groei vertonen. In
China bijvoorbeeld wordt dit jaar een recordgroei verwacht, terwijl in
Brazilië gerichte incentives worden gegeven om de thuismarkt te
stimuleren. Mercedes-Benz do Brasil van zijn kant investeert in de expansie
van zijn productiecapaciteit en in lokaal onderzoek en ontwikkeling.
Daimler Trucks zet zijn inspanningen om voet aan wal te krijgen in de
BRIC-markten voort. Momenteel nemen de markten buiten de klassieke
driehoek de helft van de vrachtwagenverkoop voor hun rekening en wordt
ongeveer 13% van de vrachtwagens verkocht in de BRIC-landen. Andreas
Renschler legt uit: “Daimler Trucks hanteert een klant- en marktgerichte
benadering om zijn activiteiten op deze groeimarkten uit te breiden. De
vorm die onze marktaanwezigheid aanneemt (hetzij een partnerschap of
joint venture, hetzij een holding) hangt af van de situatie in het land in
kwestie. We passen onze benadering voor elke markt afzonderlijk aan en
zorgen er dus voor dat we een complete kennis hebben over elke markt.
3
Wereldwijd moduleerbaar systeem: modernisering
van het hele productgamma
Daimler Trucks investeert fors in nieuw producten. De constructeur
bespaarde in 2009 niet op zijn investeringen in onderzoek en ontwikkeling,
die net als in 2008 ongeveer een miljard euro bedroegen. Daimler Trucks
investeert niet alleen in de opvolgers van de huidige modelgeneratie. Ook
de ontwikkeling van nieuwe, milieuvriendelijke aandrijftechnologieën en
voertuigen gaan in 2010 onverminderd voort.
In dat kader heeft de onderneming een aanzienlijke stap voorwaarts gezet
om voordeel te halen uit de schaalvergroting. De ruggengraat van het
systeem is een wereldwijd, moduleerbaar vrachtwagensysteem voor diverse
merken. Op basis daarvan worden toekomstige onderdelen, aandrijvingen
en producten ontwikkeld, die aan de marktspecifieke vereisten worden
aangepast. De nadruk ligt daarbij steeds op de klant, die producten op maat
krijgt, met onderdelen die in de lijn van zijn of haar verwachtingen liggen.
Renschler sprak ook over het productoffensief bij Daimler Trucks. “Op het
menu staan verschillende nieuwe vrachtwagens, de ontwikkeling van
alternatieve aandrijfsystemen en de conformiteit met de wereldwijde
emissienormen. Het is voor ons een grote uitdaging om al die projecten uit
te voeren in de moeilijke economische omstandigheden. Het zou natuurlijk
eenvoudiger zijn om bepaalde projecten te annuleren. Maar dat zou een
verkeerde beslissing zijn want het wereldwijde productoffensief zal ons het
concurrentievoordeel geven dat we nodig hebben in de toekomst.”
Uitbreiding van leiderschap in wereldwijde
vrachtwagenbusiness in 2010
“Het businesssysteem van Daimler Trucks heeft zijn waarde in 2009
bewezen. We kunnen dus optimistisch zijn over hoe alles zal evolueren
wanneer de economie zich begint te herstellen. Hoewel de afdeling
voorzichtig blijft in zijn voorspellingen over toekomstige economische
ontwikkelingen, geeft de huidige evolutie van de inkomende bestellingen
4
aan dat de wereldwijde vrachtwagenmarkt zijn bodem heeft bereikt. Heel
wat regio’s vertonen tekenen van een (beginnend) herstel van de markt.
Toch zal 2010 een jaar van uitdagingen zijn. De algemene opinie over de
wereldeconomie blijft voorzichtig en het zal nog jaren duren voor we terug
aan het niveau zitten dat we voor de crisis hadden bereikt,” aldus Renschler
over de vooruitzichten voor 2010. “Onze doelstelling op het vlak van winst
voor intresten en belastingen staat op 200 miljoen euro en we willen al onze
businesseenheden terug uit de rode cijfers. Daartoe wordt het opdrijven van
de efficiëntie even belangrijk als het verhogen van de inkomsten. Om die
doelstellingen te realiseren lanceren we een doorgedreven productcampagne
en een consequent marktoffensief. Hoewel dit een ambitieuze doelstelling
is, zijn we met ons team en onze strategische benaderingen voorbereid op
deze uitdagingen. Een crisis toont aan wie er goed gepositioneerd is. We
weten nu dat ons businesssysteem de grootste crisis in onze geschiedenis
aankon en dat geeft ons een reden om optimistisch te blijven over hoe de
dingen zullen evolueren wanneer de markt weer aantrekt.”
Dit document bevat toekomstgerichte statements die onze huidige
verwachtingen weerspiegelen. Dergelijke toekomstgerichte statements
kenmerken zich door uitdrukkingen als ‘anticiperen’, ‘veronderstellen’,
‘geloven’, ‘van oordeel zijn’, ‘verwachten’, ‘de intentie hebben’, ‘zouden’,
‘plannen’, ‘zouden moeten’ en dies meer. Deze statements zijn
onderworpen aan talrijke risico’s en onzekerheden, met inbegrip van het
uitblijven van een verbetering of een verdere verslechtering van de
wereldwijde economische omstandigheden en in het bijzonder een nieuwe
achteruitgang van de vraag en investeringsactiviteiten in West-Europa of de
Verenigde Staten of een vertraging van de Aziatische markten; een
voortzetting of verslechtering van de gespannen situatie op de
kredietmarkten en financiële markten, die zou kunnen resulteren in
voortgezette hoge leenkosten of een inperking van onze fundingflexibiliteit;
5
veranderingen in wisselkoersen en interestvoeten; het vermogen om zuinige
en milieuvriendelijke producten te blijven aanbieden, een blijvende
klantenvoorkeur voor kleinere voertuigen met lagere winstmarges, de
introductie van concurrerende, zuinige producten en het mogelijke gebrek
aan acceptatie van onze producten en diensten, die ons vermogen om onze
productiecapaciteiten adequaat te gebruiken of om prijzen aan te passen zou
kunnen beperken; prijsstijgingen voor brandstof, grondstoffen en kostbare
metalen; onderbreking van de productie ten gevolge van materiaalschaarste,
stakingen of insolventie van toeleveranciers; een verdere daling in
herverkoopprijzen van gebruikte voertuigen; de effectieve implementatie
van kostenbesparende en efficiëntieverhogende maatregelen in al onze
segmenten, met inbegrip van de herpositionering van onze
vrachtwagenactiviteiten in de NAFTA-regio en in Azië; de
omzetverwachtingen van bedrijven waar we belangen in hebben, en dan in
het bijzonder EADS; wetswijzigingen en veranderde regelgeving en
overheidsbeleid, in het bijzonder met betrekking tot voertuigemissies,
brandstofverbruik en veiligheid; de beslechting van hangende
overheidsonderzoeken en de uitspraak in hangende of te verwachten
juridische processen; en andere risico’s en onzekerheden, waarvan we
enkele omschrijven in het hoofdstuk ‘Risk Report’ in Daimler’s recentste
jaarverslag en onder de hoofdstukken ‘Risk Factors’ en ‘Legal Proceedings’
in Daimler’s recentste jaarverslag volgens ‘Form 20-F’ dat ingediend werd
bij de Securities and Exchange Commission. Als een of meerdere van deze
risico’s bewaarheid worden, of indien de veronderstellingen die aan de
basis liggen van onze toekomstgerichte statements incorrect blijken te zijn,
dan kunnen onze werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van degene die
we expliciet vermelden of veronderstellen in dergelijke statements. We
hebben noch de intentie noch de verplichting om deze toekomstgerichte
statements te actualiseren. Elk toekomstgericht statement is immers louter
van toepassing op het moment dat het gemaakt wordt.
6
Over Daimler
Daimler AG is een van ’s werelds meest succesvolle autobedrijven. Met de
onderdelen Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans,
Daimler Buses en Daimler Financial Services, is de Daimler-groep
wereldwijd een van de grootste producenten van hoogwaardige
personenwagens en ‘s werelds grootste constructeur van zware en
middelzware bedrijfsvoertuigen. De afdeling Daimler Financial Services
biedt klanten een ruim aanbod aan financiële diensten, met inbegrip van
voertuigfinanciering, leasing, verzekering en vlootbeheer.
De oprichters van het bedrijf, Gottlieb Daimler en Carl Benz, schreven
geschiedenis met hun uitvinding van de automobiel in 1886. Als een pionier
in de automobiel blijft Daimler de toekomstige mobiliteit vorm geven. De
groep implementeert innovatieve en milieuvriendelijke technologieën om
veilige en superieure auto’s te bouwen die klanten fascineren en in
vervoering brengen. Met de ontwikkeling van alternatieve aandrijfsystemen
is Daimler de enige autoproducent die investeert in hybrideaandrijvingen,
elektromotoren en brandstofcelsystemen om op lange termijn tot een
volledig emissievrije mobiliteit. Dat is slechts een van de voorbeelden van
hoe Daimler zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van milieu en
maatschappij op zich neemt.
Daimler verkoopt zijn producten in nagenoeg alle landen van de wereld en
heeft productievestigingen op vijf continenten. De huidige merkportfolio
omvat ’s werelds meest waardevolle automobielmerk, Mercedes-Benz, en
de merken smart, Maybach, Freightliner, Western Star, Fuso, Setra, Orion
en Thomas Built Buses. Het bedrijf is beursgenoteerd in Frankfurt, New
York en Stuttgart(afkorting aandeel: DAI). In 2009 verkocht de Groep 1,6
miljoen voertuigen en stelde het meer dan 256.000 mensen tewerk. De
inkomsten bedroegen in het totaal 78,9 miljard euro en de EBIT stemde
overeen met min 1,5 miljard euro.
7
Download