Retributiereglement IVA Klas op stap en

advertisement
Retributiereglement
IVA Klas op stap en Algemeen onderwijsbeleid
Artikel 1. Voorwerp
Met ingang vanaf 1 januari 2014 wordt een retributie gevestigd op de ter beschikkingsstelling van de
stedelijke openluchtverblijven:
• Home Mathilde Schroyens, Veurnelaan 61, 8670 Koksijde / St-Idesbald
• Villa Astrid, Floraliënlaan 99, 2020 Antwerpen
• Diesterweg, Acacialaan z/n, 2920 Kalmthout
Dit retributiereglement geldt eveneens voor de openluchtverblijven van Kindervreugd vzw die IVA Klas op
stap beheert.
• Het Veen, Staf Larochelaan 47, 2960 Brecht
• Peerdsbos, Bredabaan 89, 2930 Brasschaat
Dit retributiereglement geldt eveneens voor de verblijven die IVA Klas op stap huurt voor de organisatie van
meerdaagsen.
• Hulgenrode, ’t Serclaesdreef 34, 2160 Wommelgem
• Den Horst, Hortsebaan 16, 2900 Schoten
• Den Appeldijk, Appeldijkstraat 36, 2880 Bornem
Verder bevat dit retributiereglement bepalingen betreffende het aanbod aan daguitstappen en activiteiten
die IVA Klas op stap aanbiedt.
Artikel 2. Definitie doelgroepen
De openluchtverblijven worden gebruikt door meerdere doelgroepen die als volgt worden gedefinieerd:
• Scholen: alle erkende scholen van alle netten uit Antwerpen (kleuter-, lager, secundair onderwijs) voor
schoolse activiteiten. Dit kan bestaan uit een weekverblijf (overnachtingen, maaltijden, pedagogisch
aanbod en energieverbruik inbegrepen) of een dagaanbod.
• Bevoorrechte partners: organisaties die gebruik maken van de openluchtverblijven van de stad en
waarvan de stad patrimonium voor de openluchtwerking gebruikt.
• Derden: gebruikers die niet behoren tot de overige gedefinieerde categorieën.
• Personeel: medewerkers van de stad die voor uitvoering van hun functie aanwezig zijn in 1 van
bovenstaande verblijven.
Artikel 3. Retributie voor de openluchtverblijven
1) Tarieven overnachtingen en maaltijden per persoon voor meerdaagse verblijven
DERDEN jeugd
SCHOLEN
leerling (weekverblijf)
leerling (dagverblijf
zonder overnachting)
ontbijt
4 EURO
1,75
Leerling
EURO
0,85
Bezoekers +3j - 6j
EURO
1,75
Bezoekers +6j
EURO
BEVOORRECHTE PARTNERS
1,75
Deelnemer
EURO
1,75
Leiding
EURO
0,85
Bezoekers +3j - 6j
EURO
1,75
Bezoekers +6j
EURO
0,85
PERSONEEL
EURO
middagmaal
soep
5,5 EURO
0,5 EURO
4-uurtje
2,5 EURO
koffie/thee avondmaal overnachting
0,6 EURO 5 EURO
8 EURO
60 EURO per 5 dagen of 12 EURO per dag
5 EURO per dag
2,3 EURO
0,5 EURO
1,4 EURO
n.v.t
6,75 EURO
n.v.t
2,3 EURO
1,15
EURO
1,15 EURO
n.v.t
0,7 EURO
2,3 EURO
n.v.t
1,4 EURO
n.v.t
2,3 EURO
0 EURO
2,3 EURO
n.v.t
1,4 EURO
n.v.t
2,3 EURO
0 EURO
2,3 EURO
n.v.t
1,4 EURO
n.v.t
0 EURO
1,15 EURO
n.v.t
0,7 EURO
n.v.t
2,3 EURO
1,15
EURO
2,3 EURO
n.v.t
1,4 EURO
n.v.t
0 EURO
1,15 EURO
n.v.t
0,7 EURO
n.v.t
2,3 EURO
1,15
EURO
0 EURO
0 EURO
n.v.t
Voor derden is er een retributie van toepassing voor schoonmaak en gebruik van de infrastructuur:
Weekdag
Zaterdag
Zondag
Gebruik binnen- en
100 EURO
100 EURO
100 EURO
buiteninfrastructuur
Schoonmaak verblijf
150 EURO
225 EURO
300 EURO
2) Tarieven poets, schoonmaak en verbruik dagverblijven
Voor derden is er een retributie van toepassing voor schoonmaak en gebruik van de infrastructuur:
Weekdag
Zaterdag
Zondag
Schoonmaak dagverblijf 150 EURO
225 EURO
300 EURO
Peerdsbos Brasschaat
Gebruik van dagverblijf
100 EURO
100 EURO
100 EURO
Peerdsbos Brasschaat
Schoonmaak dagverblijf 25 EURO
25 EURO
25 EURO
Villa Astrid
Gebruik dagverblijf Villa
25 EURO
25 EURO
25 EURO
Astrid
Voor bevoorrechte partners is er een retributie van toepassing voor energieverbruik in volgende verblijven
bij overnachting: Home Mathilde Schroyens, Het Veen. Deze bedraagt 0,50 EURO per persoon per nacht.
3) verkoop toogartikelen
In de verschillende verblijven worden kleine artikelen verkocht die behoren tot de werking. De prijzen
hiervan worden vastgelegd door dit retributiereglement en kunnen gewijzigd of uitgebreid worden door het
hoofd IVA.
frisdrank 20cl: 0.5 EURO
frisdrank 33cl: 1 EURO
kleine snack (wafel of zakje chips): 0.5 EURO
postkaartje: 0.25 EURO
zwembrevet: 0.5 EURO
4) Daguitstappen en activiteiten IVA Klas op stap en algemeen onderwijsbeleid
Kleutermenu
Deelname aan de activiteiten van het Kleutermenu kost 200 euro per klas (maximum 30 leerlingen per klas).
Dit omvat 4 activiteiten per klas. Vervoerskosten zijn hier niet inbegrepen en worden door de school zelf
geregeld.
Voor het buitengewoon onderwijs geldt een aangepast tarief wegens kleinere klassengroepen. Meerdere
klassen worden samengevoegd tot maximum 25 à 30 leerlingen. Ook hier geldt dan 200 euro per
samengestelde groep.
Kunsteducatieve activiteiten in samenwerking met culturele partners georganiseerd door het team
onderwijs en cultuur: 5 EURO per leerling
Annulerings- en reservatievoorwaarden kleutermenu en culturele activiteiten georganiseerd door team
onderwijs en cultuur
Tot 5 werkdagen voor een culturele activiteit kunnen scholen waarschuwen wanneer ze moeilijkheden
ondervinden voor aanwezigheid met hun klasgroep. Na deze datum is de school verplicht 10% van de niet
afgenomen diensten te betalen tenzij de annulering gestaafd kan worden op basis van grondige reden
(bijvoorbeeld staking openbaar vervoer).
Daguitstap fietsaanbod Antwerpse parken
IVA Klas op stap biedt workshops fietsen aan in de Antwerpse parken, deze workshop is gratis voor klassen
uit scholen op grondgebied stad Antwerpen.
Zoovignetten en havenvignetten
IVA Klas op stap voorziet de mogelijkheid voor scholen op grondgebied stad Antwerpen om gratis deel te
nemen aan daguitstappen naar de zoo en de Antwerpse haven voor vastgelegde leeftijdscategorieën of
leerjaren. Hiervoor kan de school gebruik maken van haven- en zoovignetten.
Bij misbruik van deze vignetten kan een schadevergoeding van 150 EURO gevraagd worden en tevens
toekomstige aanvragen geweigerd worden.
Artikel 4. Vrijstelling van retributie
Volgende categorieën worden vrijgesteld van retributie:
• leerkrachten of stagiair-begeleiders die een schoolgroep begeleiden tijdens de activiteiten van IVA
Klas op stap,
• bezoekers die jonger zijn dan 4 jaar,
• stagiairs van de afdeling algemeen onderwijsbeleid.
Artikel 5. Annuleringsvergoeding
Bij annuleringen minder dan 20 dagen voor de gereserveerde periode voor een meerdaags verblijf wordt
een vergoeding gevraagd van 150 EURO.
Artikel 6. BTW
De tarieven in dit reglement zijn inclusief BTW (indien van toepassing) en volgen de bepalingen van het
wetboek van de belastingen over de toegevoegde waarde van 3 juli 1969 en latere wijzigingen.
Artikel 7. Schade
Indien gebruikers tijdens hun verblijf schade aanrichten aan het verblijf of als door buitengewoon gebruik het
poetsonderhoud van het verblijf verhoogd dient te worden, kunnen deze schade of bijkomende diensten
aangerekend worden aan de klant. Dit op basis van een prijsofferte van de schade en/of het uurloon van de
extra inzet van medewerkers.
Artikel 8. Onderverhuring
Onderverhuring van deze domeinen, gebouwen of diensten is niet mogelijk. Bij vaststelling van misbruik kan
de toezegging van het gebruik en alle overige reservaties onmiddellijk ingetrokken worden.
Artikel 9.
De retributie is verschuldigd door de aanvrager.
Artikel 10.
De betaling van retributie dient te gebeuren binnen de 30 dagen na verzending van de factuur op
rekeningnummer van de stad.
Artikel 11.
Artikel 94 van het gemeentedecreet voorziet in de mogelijkheid om een dwangbevel uit te vaardigen met het
oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen.
Bij betwisting kan het stadsbestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te vorderen.
Download