Chemische Biologie voor ST

advertisement
Chemische Biologie voor ST
Aangeboden door:
Taal:
Doelgroep:
Voorkennis:
Contactpersoon:
Faculteit BMT
Nl/Eng
ST
Organische Chemie (6M1X0)
Marcel van Genderen ([email protected])
Inhoud en samenstelling
Hetcoherentkeuzepakket“ChemischeBiologievoorST”iseenvande
verdiependekeuzepakkettenvandefaculteitBMT.Ditpakketisvooral
geschiktvoorstudentendiedeSTmajorvolgeneninteressehebbeninde
ChemischeBiologierichting.
Vakcode
Vaknaam
Vakniveau
8RA00
8RB00
Biochemie
ChemischeBiologie
1.Inleidend
3.Gevorderd
Beschrijving vakken
Biochemie
De basis voor de moleculaire life sciences. Dit vak laat je kennis maken met de moleculaire
principes van de biomedische wetenschappen. Ontwikkeling van medicijnen, tissue
engineering, ziektes, kun je alleen goed doorgronden en oplossen als je weet wat de
moleculaire oorzaak is. De colleges worden doorlopend geïllustreerd met voorbeelden over
drug discovery, biomaterialen en de moleculaire oorzaak van ziektes.
Chemische biologie
Gedetailleerde kennis van de organische chemie achter biologische processen staat aan de
basis van de huidige revolutie in de biowetenschappen. Het doel van dit vak is inzicht te
verkrijgen in de organische reactiemechanismen die een rol spelen bij de
energiehuishouding van de cel.
Download