Werkblad Hooggerechtshof vwo

advertisement
Dilemma
VWO
WERKBLAD DILEMMA ACTUALITEIT
HOOGGERECHTSHOF
Lees het artikel ‘Politieke benoemingen of onafhankelijke rechters?’.
1
Het Amerikaanse Hooggerechtshof toetst wetten aan de Grondwet. Leg uit waarom
de Grondwet in een parlementaire democratie een grote rol speelt. Verwijs in je
antwoord ook naar het verschil tussen een gewone wet en de Grondwet.
…………………………………………………………………………………………….……..
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………...……………………………………………
2
In de Verenigde Staten ligt de wetgevende macht bij het Congres (Huis van
Afgevaardigden en de Senaat), de uitvoerende macht bij de president en de
rechterlijke macht bij het Hooggerechtshof en lagere rechtbanken. Vorige week floot
het Hooggerechtshof president Obama nog terug. Vind je het terecht dat het
Hooggerechtshof een beslissing van de president kan tegenhouden? Beargumenteer
je antwoord en maak daarbij gebruik van een voorbeeld.
………………...................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
3
Vergelijk de verdeling van de drie machten in de Verenigde Staten met de trias
politica in Nederland. In welk land zijn de machten strikter gescheiden? Geef daarbij
ook aan of dat land om die reden ook democratischer is.
………………………...…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
4
De Senaat kan een door de president voorgedragen kandidaat afwijzen. Welke
politieke redenen kan de Senaat hebben om niet in te stemmen met Obama’s
kandidaat? Maak in je antwoord gebruik van de begrippen conservatief en
progressief.
…………………………..…..……………………………………………………………...……
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
© Malmberg
1
Dilemma
VWO
5
Stelling: “Een rechter mag best een politieke voorkeur hebben, zolang een rechter
zich in rechtszaken maar onpartijdig en onafhankelijk opstelt.” Ben je het met deze
stelling eens of oneens? Beargumenteer je antwoord.
……...…………..………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
6
Zolang er geen nieuwe rechter is, staat het 4-4 in het Hooggerechtshof. In een aantal
zaken zal deze rechtbank geen uitspraak doen en blijft een eerdere uitspraak
gehandhaafd. Leg voor de volgende uitspraken uit of dit in het voordeel van de
Democraten of juist in het voordeel van de Republikeinen is.
Beperking abortusklinieken: ……….…………………………………………………………
…..…….…………………………………………………………………………………………
Uitbetaling overuren: ………………………………………………………………………….
…..…..…………………………………………………………………………………………...
7
Noteer twee redenen waarom de Democraten pleiten voor een snelle benoeming van
een nieuwe rechter. Geef per reden aan of je dit ook een legitieme reden vindt.
1. …..……………………………………………………………………………………………
………...…….…..………………………………………………………………………….……
2. ………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
8
De Republikeinen zien een snelle benoeming niet zitten. Senator Kelly Ayotte vindt
dat in een belangrijk presidentieel verkiezingsjaar het volk mee zou moeten beslissen
over de nieuwe rechter. Op welke manier kan de Amerikaanse kiezer invloed
uitoefenen op de keuze voor een nieuwe opperrechter? Beargumenteer je antwoord.
……………….…..………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
© Malmberg
2
Dilemma
VWO
Bij de volgende vragen horen verschillende bronnen. Het is mogelijk om een aantal
opdrachten in de klas te maken en andere opdrachten thuis.
9
Bekijk het nieuwsfragment (bron 1). Rechter Scalia heeft het over controversiële
onderwerpen zoals homorechten en abortus. Zijn deze onderwerpen in Nederland
ook controversieel? Beargumenteer je antwoord.
….……………………………………………………………………………………………..…
….………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
10
In een speech omschrijft Obama de overleden rechter Scalia. Uit welke opmerking of
welk woord kun je opmaken dat Obama de mening van Scalia niet altijd deelde? Geef
hiervoor ook een verklaring.
…………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
11
Obama heeft het in dit fragment ook over het nemen van zijn grondwettelijke
verantwoordelijkheid. Obama is het staatshoofd van de Verenigde Staten. Vind je dat
ons staatshoofd dezelfde bevoegdheid (voordragen kandidaten voor hoge posities
binnen de rechterlijke macht) zou moeten hebben? Beargumenteer je antwoord.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
12
De Amerikaanse presidentsverkiezingen en andere politieke gebeurtenissen krijgen
veel aandacht in de Nederlandse media. Bekijk de eerste vijf minuten van een
fragment van Zondag met Lubach over de Amerikaanse presidentsverkiezingen (bron
2, onderste fragment). Wat is de boodschap van Arjen Lubach en deel je zijn
mening? Beargumenteer je antwoord.
…………………………….………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………….…….
…………………………………………………………..………………………..……………..
© Malmberg
3
Download