Waar zorgt Ipse de Bruggen voor? Wat betaalt u zelf?

advertisement
AWBZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening bij Ipse de Bruggen
Waar zorgt
Ipse de Bruggen
v o o r?
Wat betaalt u zelf?
AWBZ verstrekkingen
en aanvullende dienstverlening
bij Ipse de Bruggen
Beleid per 1 januari 2014
iedereen is bijzonder
31
Inhoudsopgave
Kosten cliënt of Ipse de Bruggen ............................................................ 3
A. Appartement of kamer . ..................................................................... 7
B. Telefoon, televisie, energie en verzekeringen ...................................... 11
C. Eten en drinken ................................................................................. 13
D. Verzorging ........................................................................................ 14
E. Hulp buiten de instelling .................................................................... 16
F. Ontspanning en vakantie ................................................................... 20
G. Hulpmiddelen . .................................................................................. 22
H. Overige producten en diensten .......................................................... 23
I. Vervoer ............................................................................................. 25
Losse bijlage na pagina 28:
Tarieven diensten en regelingen/bijzondere afspraken bij geharmoniseerde
tariefstelling Ipse de Bruggen 2014.
1
AWBZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening bij Ipse de Bruggen
2
AWBZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening bij Ipse de Bruggen
Kosten cliënt of Ipse de Bruggen
Wie (tijdelijk of permanent) bij Ipse de Bruggen woont, maakt
gebruik van de diensten en producten die wij leveren. Daarbij kunt
u denken aan bijvoorbeeld wonen, zorg, begeleiding, behandeling,
dagbesteding, therapie, medicijnen of maaltijden. Veel van die diensten
worden voor u betaald, die vallen onder de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten (AWBZ). Maar er zijn ook diensten en producten die u
zelf moet betalen. Soms kunt u dan nog wel geld terugvragen bij de
gemeente of bij uw zorgverzekeraar, met een declaratie.
In deze folder vindt u een overzicht van de meest voorkomende diensten en
producten van Ipse de Bruggen. Bij elk van die diensten staat voor wie de
kosten zijn: Ipse de Bruggen of de cliënt.
V o o r w i e i s d e z e f o l d e r?
Deze folder geldt voor iedereen die bij Ipse de Bruggen woont of verblijft
omdat hij een zogeheten ZZP-indicatie heeft. U heeft dan een omschrijving
(de indicatie) waarin staat of u naast het verblijf (wonen) ook nog recht heeft
op dagbesteding (al dan niet met recht op vervoer naar de dagbesteding)
en behandeling. Vanuit een beperkt aantal woningen mag de component
behandeling niet verstrekt worden, ook al staat deze in uw indicatie. De
woning waar u verblijft is bepalend voor het recht. Bij al die onderdelen
(wonen, behandelen, dagbesteding en vervoer) horen diensten uit deze folder.
Overeenkomst
Als u bij ons komt wonen, sluit u (of uw wettelijk vertegenwoordiger) een
zorg- en dienstverleningsovereenkomst af met Ipse de Bruggen. In
die overeenkomst staan zowel uw rechten en plichten als die van Ipse de
Bruggen. Ook staat in de overeenkomst welk ‘zorgarrangement’ u precies
krijgt bij ons.
3
AWBZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening bij Ipse de Bruggen
In de zorg- en dienstverleningsovereenkomst kunt u ook aangeven of u
gebruik wilt maken van onze ‘aanvullende diensten’. Dat zijn de diensten
die niet onder de AWBZ vallen en die Ipse de Bruggen aanbiedt. Deze moet
u dus zelf betalen. Daar valt bijvoorbeeld de wasverzorging onder: die
kunt u door Ipse de Bruggen laten verzorgen maar ook door bijvoorbeeld
een familielid. Als u de wasverzorging door Ipse de Bruggen wilt laten doen,
sluit u een contract af waarin staat wat wij precies doen, hoeveel u daarvoor
betaalt en hoe u dat bedrag moet betalen.
Van sommige aanvullende diensten kunt u af en toe gebruik maken,
bijvoorbeeld vakantiebegeleiding. Dan krijgt u of uw vertegenwoordiger
steeds een aparte rekening.
V r a g e n?
Meer informatie over de producten en diensten die zorgorganisaties moeten
leveren, vindt u in de brochure Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling
van het College voor zorgverzekeringen (CVZ). Deze kunt u downloaden via
de link: http://www.cvz.nl/publicaties/publieksbrochures, onderaan staat de
brochure.
Deze folder gaat hierna verder met het overzicht van de producten en
diensten van Ipse de Bruggen en een toelichting. Woont u al bij ons en heeft
u na het lezen van deze folder nog vragen of opmerkingen? Dan kunt u
contact opnemen met uw persoonlijk begeleider.
Bent u een nieuwe cliënt? Bel dan gratis met Klantencontact:
(0800) 99 88 777.
Ondanks de zorg en aandacht die Ipse de Bruggen aan de inhoud van deze
brochure heeft besteed, is het mogelijk dat er fouten of onvolledigheden in
staan. Mocht u onjuistheden constateren dan kunt u contact opnemen met
Klantencontact: (0800) 99 88 777.
4
AWBZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening bij Ipse de Bruggen
Leeswijzer
Waar gepraat wordt over vergoedingen, worden de volgende begrippen
gebruikt:
1. Zorg in natura
2. Verblijf met behandeling
3. Verblijf zonder behandeling
1. Z o r g i n n a t u r a
Zorg in natura is de zorg waarop u aanspraak kunt maken volgens de
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) of de Zorgverzekeringswet.
Die zorg moet geleverd worden door een zorgaanbieder (bijvoorbeeld Ipse
de Bruggen) waarmee de zorgverzekeraar afspraken heeft gemaakt. De
zorgaanbieder krijgt de geleverde zorg rechtstreeks door de zorgverzekeraar
vergoed. Van deze zorg krijgt u dus nooit een rekening.
2. Verblijf met behandeling
Verblijf met behandeling is zorg in natura waarbij u (tijdelijk) in een instelling
verblijft. U woont niet alleen bij ons maar u krijgt ook een behandeling.
Dat kan een behandeling door een arts zijn maar ook door bijvoorbeeld een
gedragskundige of een therapeut. De behandeling is erop gericht dat uw
problemen minder worden of in ieder geval niet erger.
3. Verblijf zonder behandeling
Bij verblijf zonder behandeling woont u wel bij ons maar u krijgt geen
behandeling van ons.
5
AWBZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening bij Ipse de Bruggen
Groepen producten
In het vervolg van deze folder vindt u een overzicht van de meest voorkomende
producten en diensten van Ipse de Bruggen. Ze zijn onderverdeeld in de
volgende groepen:
A. Appartement of kamer
E. Hulp buiten de instelling
B. Telefoon, televisie, energie en
F. Ontspanning en vakantie
verzekeringen
G. Hulpmiddelen
C. Eten en drinken
H. Overige producten en diensten
D. Verzorging
I. Vervoer
Binnen de groepen staan de diensten en producten op alfabetische
volgorde. Na iedere groep producten volgt een toelichting ten aanzien
het onderwerp.
In het overzicht staan geen tarieven vermeld. Omdat die met enige
regelmaat veranderen, voegen we een losse tarievenlijst toe.
Bij prijswijzigingen, bijvoorbeeld vanwege de jaarlijkse indexering, ontvangen
alle cliënten/(wettelijk) vertegenwoordigers een nieuwe tarievenlijst.
ZZP in het schema staat voor ZorgZwaartePakket, dat hangt samen met uw
indicatie.
ZZP+ betekent ZZP met behandeling, ZZP- betekent ZZP zonder behandeling.
Zoals reeds vermeld: vanuit een beperkt aantal woningen mag de component
behandeling niet verstrekt worden, ook al staat deze in uw indicatie.
De woning waar u verblijft is bepalend voor het recht.
Bij de vermelding IdB in het overzicht zijn de kosten van die dienst voor
Ipse de Bruggen, bij de vermelding C is de rekening voor de cliënt/(wettelijk)
vertegenwoordiger. U kunt het geld in enkele gevallen nog terugvragen bij uw
zorgverzekering of bij de gemeente.
ZBP betekent zorg- en begeleidingsplan.
6
AWBZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening bij Ipse de Bruggen
U kunt naar eigen keuze een aanvullende zorgverzekering afsluiten om indien
van toepassing kosten te kunnen declareren die niet vanuit de ABWZ worden
vergoed.
A . A p p a r t e m e n t o f k a m e r
Onderwerp
A
Appartement
of kamer
A1
Alarmering
A2
A3
Beddengoed
Huisvesting
Omschrijving
ZZP+ ZZP-
Alarmering centrale voorziening (bijvoorbeeld
uitluistersysteem)
IdB
IdB
Alarmering persoonsgebonden opgenomen in
zorg- en begeleidingsplan
IdB
IdB
Alarmering persoonsgebonden op verzoek van
cliënt, in overleg met locatiemanager
C
C
Beddengoed standaard: bed, matras, kussen,
dekens, dekbed, laken
IdB
IdB
Beddengoed eigen keuze cliënt: bed, matras,
kussen, dekbed, dekbedovertrek
C
C
Stoffering van individuele woonruimte
IdB
IdB
Basisinrichting individuele woonruimte
IdB
IdB
Inrichting individuele woonruimte eigen wensen
cliënt
C
C
Aanschaf en reparaties persoonlijke eigendommen
C
C
Exploitatiekosten en instandhouding woningen
en overige gebouwen/installaties incl. gas, water,
elektra, verzekeringen, belastingen en onderhoud
IdB
IdB
7
AWBZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening bij Ipse de Bruggen
Onderwerp
Omschrijving
ZZP+ ZZP-
Inrichting algemene ruimten
IdB
IdB
A4
Schoonmaak
Schoonmaakmiddelen en schoonmaak individuele
en gemeenschappelijke ruimtes
IdB
IdB
A5
Verhuizing
Verhuizing naar IdB bij aanvang zorg
C
C
Op verzoek van IdB, bijv. als resultaat van
ZBP- bespreking
IdB
IdB
Op verzoek van cliënt, zonder noodzaak in relatie
tot de zorgvraag
C
C
Herstelwerkzaamheden persoonlijke ruimte
(terugbrengen in oorspronkelijke staat) na vertrek
van cliënt
C
C
ZZP+ Verblijf met behandeling
ZZP- Verblijf zonder behandeling
A3 Huisvesting
Ipse de Bruggen vindt dat u uw privéruimtes naar uw eigen smaak moet
kunnen inrichten. Daarom zien wij het liefst dat u zelf de inrichting verzorgt
of dit laat doen door uw familie of vrienden. De kosten hiervoor zijn voor
uw eigen rekening. We vragen u wel om daarbij rekening te houden met de
brandveiligheidseisen en met de werkomstandigheden van onze medewerkers.
Als u niet voor uw eigen inrichting kunt zorgen, regelt Ipse de Bruggen voor u
een standaardinventaris: een bed, matras, stoel, tafel, kast, plafondverlichting,
vloerbedekking, gordijnen, kussen, dekens of dekbed. Deze inventaris kan al
eerder gebruikt zijn door iemand anders. Is er een keuken in uw appartement
of kamer? Dan levert Ipse de Bruggen een kookplaat en een koelkast.
De standaardinventaris blijft eigendom van Ipse de Bruggen.
Indien u (een gedeelte van) de standaardinventaris niet wenst of deze wenst
uit te breiden, dan komen de kosten voor uw rekening.
8
AWBZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening bij Ipse de Bruggen
De kosten van het aanpassen van meubilair, noodzakelijk in verband met uw
verstandelijke beperking, komen voor rekening van Ipse de Bruggen.
De inrichting van gemeenschappelijke ruimtes is voor rekening van Ipse de
Bruggen.
Stoffering
Ipse de Bruggen investeert zowel bij nieuwbouw als bij bestaande bouw
in het stofferen van uw eigen ruimtes en van gemeenschappelijke ruimtes.
Onder stofferen verstaan we het leggen van standaard vloerbedekking en het
ophangen van standaardvitrages en/of (rol) gordijnen. Kiest u voor een andere
stoffering? Dan komen de kosten hiervan voor uw eigen rekening.
Onderhoud
Ipse de Bruggen is verantwoordelijk voor het periodiek onderhoud van de
woonruimtes.
Bestaande bouw
Als u als nieuwe cliënt in een bestaande woonruimte gaat wonen, vervangen
wij alle wand-, vloer- en raambekleding die er niet netjes meer uitziet.
Slaapkamers en huiskamers worden sowieso tenminste één keer per tien jaar
geschilderd. De inventaris oftewel het meubilair wordt in tien jaar, en zo nodig
eerder, afgeschreven. Bij stoffering geldt ook een termijn van gemiddeld tien
jaar.
Klein onderhoud in uw privéruimtes, bijvoorbeeld het ophangen van een
plankje, zijn voor uw rekening. U kunt wel vragen of de technische dienst van
Ipse de Bruggen u tegen betaling kan helpen.
9
AWBZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening bij Ipse de Bruggen
Nieuwbouw
Komt u in een nieuw gebouw te wonen? De onderhoudsplannen van alle
ruimten worden conform het plan van eisen vastgesteld. Dit plan van eisen
is voor iedere woning anders, omdat het wordt afgestemd op de doelgroep.
Indien u iets anders wilt dan in het plan van eisen is bepaald, dan komt dit
voor eigen rekening. Dit gebeurt altijd in overleg. De extra kosten zijn voor
uw eigen rekening. U kunt wel vragen of de technische dienst van Ipse de
Bruggen u tegen betaling kan helpen.
A5 Verhuizing
Woont u bij Ipse de Bruggen en verhuist u op ons verzoek? Dan zijn de kosten
voor onze rekening. Dat geldt ook voor de basisinrichting en de stoffering
van de individuele woonruimte, zoals hiervoor onder A3 aangegeven. Als u
zelf wilt verhuizen maar er is geen noodzaak voor, dan zijn de kosten voor uw
eigen rekening.
Bij een verhuizing naar een andere woonruimte spreken we met u of uw
vertegenwoordiger af of we uw inventaris meeverhuizen naar uw nieuwe
woonruimte.
Wij verwachten dat u netjes omgaat met de persoonlijke ruimte. Bij vertrek
gaan wij ervan uit dat u de woonruimte en de standaardinventaris van Ipse de
Bruggen in oorspronkelijke staat terugbrengt en de eigen inboedel verwijdert.
Als dit door Ipse de Bruggen moet worden gedaan zijn de kosten voor uw
rekening.
10
AWBZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening bij Ipse de Bruggen
B . T e l e f o o n , T V , e n e r g i e e n
verzekeringen
Onderwerp
B
Telefoon, TV, energie
en verzekeringen
B1
CAI, computer, TV,
telefonie
Omschrijving
ZZP+ ZZP-
CAI in gemeenschappelijke ruimte: aansluitpunt,
aansluitkosten en abonnement
IdB
IdB
CAI in persoonlijke ruimte: aansluitpunt
IdB
IdB
CAI in persoonlijke ruimte: abonnement
C
C
Computer in gemeenschappelijke ruimten in relatie
tot de zorg- en dienstverlening van IdB
IdB
IdB
Computer privé gebruik: aanschaf, gebruik,
onderhoud, abonnement en internetkosten
C
C
TV/audioapparatuur privé gebruik: aanschaf en
reparatie
C
C
TV/audioapparatuur in gemeenschappelijke ruimte:
aanschaf en reparatie
IdB
IdB
Telefoon privé: aanschaf, aansluitkosten,
abonnement, gesprekskosten
C
C
Telefoon: aansluitkosten bij verhuizing cliënt
op verzoek IdB, indien ook aanwezig in vorige
persoonlijke ruimte, dan wel nodig voor de
zorgverlening
IdB
IdB
B2
Energie
Gas, water en licht
IdB
IdB
B3
Verzekeringen
Zorgverzekering
C
C
Wettelijke aansprakelijkheid (WA)
C
C
Brand/inboedel tot een bepaald bedrag
C
C
11
AWBZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening bij Ipse de Bruggen
Onderwerp
ZZP+ Verblijf met behandeling
Omschrijving
ZZP+ ZZP-
Persoonlijke eigendommen/inventaris
C
C
Uitvaartverzekering
C
C
ZZP- Verblijf zonder behandeling
B1 C A I , Co m p u t e r, T V, t e l e f o n i e
In de gemeenschappelijke ruimte van elke woning staat een televisie en
audioapparatuur. De kosten daarvan betaalt Ipse de Bruggen. Ipse de Bruggen
zorgt ook voor de aansluiting van televisie en kabel in uw eigen kamer.
De abonnementskosten zijn voor uw eigen rekening. Apparatuur (dus een
televisie of radio) moet u ook zelf aanschaffen.
Afhankelijk van de locatie waar de cliënt woont is de infrastructuur voor
internet wel of niet aanwezig. Internet valt niet onder de AWBZ.
De beschikbaarheid zal afhangen van ontwikkelingen in de toekomst.
Op veel locaties is wel een computer maar die is niet bedoeld voor
privégebruik door cliënten. Deze is aanwezig in het belang van de zorg- en
dienstverlening aan de cliënt. Wilt u zelf internet gebruiken? Dan moet u zelf
een computer aanschaffen en een internetaansluiting regelen.
B2 Energie
Ipse de Bruggen betaalt de kosten voor gas, water en licht.
B3 Ver zekeringen
Als u bij Ipse de Bruggen komt wonen bent u of uw wettelijk vertegenwoordiger
zelf verantwoordelijk voor verzekering van uw persoonlijke eigendommen
(inboedel) en verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid (WA) voor situaties
die buiten het toezicht en aansprakelijkheid van IdB plaatsvinden.
In overleg met de Centrale Cliëntenraad is afgesproken dat Ipse de
Bruggen voor de verzekering van inboedel en verzekering voor wettelijke
12
AWBZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening bij Ipse de Bruggen
aansprakelijkheid van cliënten die bij Ipse de Bruggen wonen een collectieve
verzekering aanbiedt voor een gunstig tarief. Het tarief kunt u terugvinden in
de tarievenlijst.
Een zorgverzekering moet u zelf regelen en betalen. Het is wettelijk verplicht
een basis zorgverzekering te hebben.
Een uitvaartverzekering, dus een verzekering voor de kosten van uw
begrafenis of crematie, moet u indien u dit wenst zelf regelen en betalen.
C . E t e n e n d r i n k e n
Onderwerp
Omschrijving
ZZP+ ZZP-
C
Eten en drinken
C1
Dieetvoeding/
sondevoeding
Met een medische indicatie
IdB
IdB
C2
Voeding
3 maaltijden per dag en voldoende drinken (zoals
koffie, thee en frisdrank). Fruit en tussendoortjes.
IdB
IdB
Naast de gebruikelijke voeding: extra drinken en
extra tussendoortjes
C
C
ZZP+ Verblijf met behandeling
C
ZZP- Verblijf zonder behandeling
Voor iedere cliënt is een voedingsbudget beschikbaar. De hoogte daarvan
stellen we elk jaar vast. Van het voedingsbudget verzorgen wij drie maaltijden
per dag voor u en krijgt u voldoende te drinken. Ook een paar tussendoortjes
kunnen we betalen uit het voedingsbudget. Wilt u extra tussendoortjes? Dan
komt dat voor uw eigen rekening.
Ipse de Bruggen betaalt een dieet dat medisch noodzakelijk is: een dieet dat
nodig is vanwege uw ziekte of aandoening. Als u aangepaste voeding wilt
bijvoorbeeld vanwege uw geloof of als u vegetarisch wilt eten, betaalt Ipse de
Bruggen de eventuele extra kosten hiervan.
13
AWBZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening bij Ipse de Bruggen
D . V e r z o r g i n g
Onderwerp
D
Verzorging
D1
Haar- en
voetverzorging,
verzorgingsproducten
D2
D3
14
Wasverzorging
Stomen
Omschrijving
ZZP+ ZZP-
Persoonlijke verzorgingsproducten, toiletartikelen
C
C
Kapper
C
C
Nagels knippen/voetverzorging door ziekte,
aandoening of ouderdom
IdB
IdB
Pedicure: speciale voetverzorging bij suikerziekte
(diabetes mellitus)
IdB
C
Pedicure op eigen verzoek (o.a. cosmetisch)
C
C
Verzorgingsproducten die te maken hebben met de
zorg bijvoorbeeld toiletpapier en zeep
IdB
IdB
Incontinentiemateriaal: verstrekking op medische
indicatie
IdB
C
Wassen onder- en bovenkleding
C
C
Wassen bedden- en linnengoed eigendom van IdB+ IdB
cliënt o.a. dekbedovertrekken
IdB
Wasverzorging dekens en dekbedden
IdB
IdB
Extra waskosten lijfgoed in verband met
beperkingen
IdB
IdB
Wassen, drogen, strijken en stomen van
(werk)kleding van Ipse de Bruggen
IdB
IdB
Aanschaf en reparatie scheurkleding
IdB
IdB
Stomen van kleding
C
C
AWBZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening bij Ipse de Bruggen
Onderwerp
Omschrijving
ZZP+ ZZP-
D4
Merken
Merken van kleding
C
C
D5
Reparatie
Reparatie van kleding
C
C
D6
Scheurkleding
Aanschaf en reparatie scheurkleding
IdB
IdB
ZZP+ Verblijf met behandeling
ZZP- Verblijf zonder behandeling
D1 H a a r- e n v o e t v e r zo r g i n g , v e r zo r g i n g s p ro d u c te n
Persoonlijke verzorgingsproducten, zoals doucheschuim, zeep of tandpasta
betaalt u zelf. Ook een bezoek aan de kapper is voor uw eigen rekening.
Dagelijkse haar- en voetverzorging vallen onder de AWBZ.
Als u voetverzorging (bijv. nagels knippen) nodig heeft in verband met een
ziekte of handicap, betaalt Ipse de Bruggen de kosten hiervoor.
De voetverzorging bij diabetesvoeten (bij suikerziekte) wordt door Ipse de
Bruggen betaald als u een ZZP heeft met behandeling. Als u op eigen verzoek
gebruik wil maken van een pedicure dan zijn de kosten voor uw eigen
rekening.
Alle verzorgingsproducten die te maken hebben met de zorg worden betaald
door Ipse de Bruggen. Dan gaat het om bijvoorbeeld toiletpapier.
D2 Was ver zorging
Het wassen van uw eigen kleding komt voor uw eigen rekening. Een
uitzondering hierop is als uw kleding extra vaak moet worden gewassen door
uw aandoening, bijvoorbeeld omdat u spuugt. Met extra vaak wassen wordt
bedoeld: onderkleding, overhemden en shirts meer dan één keer per dag.
Overige kleding vrijwel iedere dag. In dat geval betaalt Ipse de Bruggen alleen
de extra waskosten (inclusief drogen en strijken).
15
AWBZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening bij Ipse de Bruggen
Met betrekking tot de was zijn er een aantal opties:
1.
De cliënt en/of (wettelijk) vertegenwoordiger draagt zelf zorg voor het wassen
van ondergoed en bovengoed.
2.
De cliënt kan ervoor kiezen, indien aanwezig, gebruik te maken van door
Ipse de Bruggen beschikbaar gestelde wasfaciliteiten. Hieraan zijn kosten
verbonden zoals genoemd in de tarievenlijst.
3.
De cliënt maakt gebruik van een wasmachine van Ipse de Bruggen, waarbij
hij zelf wast en de waspoeder betaalt. De kosten hiervoor zijn vermeld in de
tarievenlijst.
4.
Ipse de Bruggen verzorgt het wassen, drogen en strijken van uw kleding.
De kosten hiervoor zijn vermeld in de tarievenlijst.
Het wassen van beddengoed en linnengoed (inclusief dekbedovertrekken)
wordt verzorgd en betaald door Ipse de Bruggen, ook als u uw eigen
beddengoed gebruikt.
D4 Merken
Alle cliënten van Ipse de Bruggen moeten hun kleding (laten) merken of
stickeren. Zo krijgen we geen misverstanden over welke kleding van wie is.
De kosten van dit merken zijn voor uw eigen rekening.
E . H u l p b u i t e n d e i n s t e l l i n g
Onderwerp
E
Hulp buiten de
instelling
E1
Begeleiding
16
Omschrijving
ZZP+ ZZP-
Begeleiding bij consult arts voor verstandelijk
gehandicapten
IdB
IdB
Begeleiding consult huisarts/specialist
IdB
C
AWBZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening bij Ipse de Bruggen
Onderwerp
E2
Onderzoek en
behandeling
Omschrijving
ZZP+ ZZP-
Begeleiding bij algemene ontspanningsactiviteiten
georganiseerd door IdB tenzij buiten het basis
dienstenpatroon
IdB
IdB
Begeleiding bij vakantie
C
C
Begeleiding bij uitstapjes, activiteiten op eigen
initiatief
C
C
Begeleiding bij bezoek aan kapper, pedicure e.d.
zonder medische noodzaak
C
C
Begeleiding bij aanschaf kleding (2x per jaar)
Kosten kleding zijn rekening cliënt
IdB
IdB
Begeleiding bij bezoek sociale activiteit, bruiloft,
C
begrafenis, familiebezoek, ziekenhuisbezoek relaties
C
Begeleiding in ziekenhuis tot opname
IdB
IdB
Begeleiding in ziekenhuis na opname, op verzoek
van ziekenhuis
IdB
IdB
Agogische ondersteuning
IdB
C
Alternatieve geneeswijzen
C
C
Bijzondere tandheelkundige hulp
IdB
C
Consult huisarts
IdB
C
Consult arts voor verstandelijk gehandicapten
IdB
C
Consult tandarts
IdB
C
Diëtist (samenhangend met de verstandelijke
beperking)
IdB
C
Diëtist (overig)
C
C
17
AWBZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening bij Ipse de Bruggen
Onderwerp
ZZP+ Verblijf met behandeling
18
Omschrijving
ZZP+ ZZP-
Ergotherapie (samenhangend met de verstandelijke
beperking)
IdB
C
Ergotherapie (overig)
C
C
Fysiotherapie (samenhangend met de verstandelijke IdB
beperking)
C
Fysiotherapie (overig)
C
C
Logopedie (samenhangend met de verstandelijke
beperking)
IdB
C
Logopedie (overig)
C
C
Medicijnen
IdB
C
Medicijnen niet regulier, bijvoorbeeld homeopathie
C
C
Psychomotorische therapie
IdB
C
Seksuoloog
IdB
C
Specialisten
C
C
Speltherapie (samenhangend met de verstandelijke
beperking)
IdB
C
Speltherapie (overig)
C
C
Ziekenhuisopname
C
C
ZZP- Verblijf zonder behandeling
AWBZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening bij Ipse de Bruggen
E1 B e g e l e i d i n g
Heeft u een indicatie voor verblijf en behandeling? Dan kunt u terecht bij de
artsen en tandartsen van Ipse de Bruggen. De kosten voor het vervoer naar en
van de (tand)arts en de begeleiding die met u meegaat, komen voor rekening
van Ipse de Bruggen.
Moet u voor bijvoorbeeld een onderzoek naar het ziekenhuis of naar een
specialist? Dan gaan we ervan uit dat u een vriend of familielid mee kunt
nemen om u te begeleiden. Lukt dat niet, dan kan Ipse de Bruggen een
begeleider voor u regelen. De kosten van de begeleiding zijn voor rekening
van Ipse de Bruggen als u een ZZP met behandeling heeft. De kosten van het
vervoer voor u en uw begeleider zijn voor uw rekening. Vaak kunt u (een deel
van) deze kosten terugvragen bij uw zorgverzekeraar.
Begeleiding bij kopen van kleding
Voor de begeleiding bij aanschaf van kleding wordt aangemoedigd om een
beroep te doen op het externe netwerk van de cliënt of vrijwilligers. Indien
dit niet mogelijk is, ondersteunt een IdB begeleider u tweemaal per jaar bij de
aanschaf van kleding.
Begeleiding naar ziekenhuis tot opname
In het geval van een ziekenhuisopname wordt de begeleiding naar het
ziekenhuis en de overdracht tot de opname van de cliënt verzorgd door Ipse
de Bruggen.
Begeleiding in ziekenhuis na opname
Als u in het ziekenhuis bent opgenomen, krijgt u daar onderdak, verzorging
en begeleiding. In principe stopt de begeleiding vanuit Ipse de Bruggen
tijdens uw opname in het ziekenhuis. Met het ziekenhuis zal een zorgvuldige
overdracht plaatsvinden. Over eventuele betrokkenheid van Ipse de Bruggen
tijdens de ziekenhuisopname maakt de persoonlijk begeleider afspraken met
het ziekenhuis.
19
AWBZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening bij Ipse de Bruggen
F . O n t s p a n n i n g e n v a k a n t i e
Onderwerp
F
ZZP+ ZZP-
Abonnementen, persoonlijk
C
C
Algemene ontspanningsactiviteiten georganiseerd
door IdB
IdB
IdB
Reis- en verblijfkosten in relatie met
vrijetijdsactiviteiten (vakantie)
C
C
Vrijetijdsactiviteiten: kosten van activiteiten, clubs,
sport, uitstapjes e.d.
C
C
Ontspanning en
vakantie
ZZP+ Verblijf met behandeling
F
Omschrijving
ZZP- Verblijf zonder behandeling
Bent u in uw vrije tijd lid van een (sport)club of vereniging? Gaat u graag
naar bioscoop of theater? Of heeft u een hobby waar u materialen voor
moet aanschaffen? Dan zijn de kosten daarvan voor uw eigen rekening. Door
inzet van vrijwilligers en sponsorgelden proberen we die kosten wel zo laag
mogelijk te houden.
Het vrijwilligersbeleid zelf maakt geen onderdeel uit van deze regeling.
Ipse de Bruggen organiseert ook een aantal algemene ontspanningsactiviteiten
die worden betaald door Ipse de Bruggen. Zo worden op de landgoederen en
bij de kleinere locaties verschillende activiteiten georganiseerd. Te denken is
hierbij aan een kerstactiviteit, midzomerfeest, een optreden of een kermis.
Vakantie
We gaan er in principe van uit dat u zelf uw vakantie regelt, op de manier die
u prettig vindt. Maar voor veel cliënten is het niet of nauwelijks mogelijk om
individueel op vakantie te gaan. Het is vaak moeilijk om een geschikte ruimte te
vinden, aangepast vervoer te regelen en voldoende begeleiding mee te krijgen.
20
AWBZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening bij Ipse de Bruggen
In de praktijk gebeurt het dus vaak dat cliënten tegelijk met hun huisgenoten
op vakantie gaan, als groep naar één vakantieadres dat Ipse de Bruggen regelt.
De kosten van een vakantie, of dat nu een groepsvakantie is of een individuele
vakantie, zijn voor uw eigen rekening. Bij een groepsvakantie betaalt Ipse
de Bruggen wel de normale personeelskosten en de normale kosten voor
bijvoorbeeld eten en drinken – die zouden er immers ook zijn als u niet op
vakantie gaat. Maar de kosten van extra begeleiding, vervoer, uitstapjes en de
huur van een locatie zijn voor rekening van u en uw reisgenoten. We proberen
de kosten wel zo laag mogelijk te houden, door bijvoorbeeld een beroep te
doen op vrijwilligers.
21
AWBZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening bij Ipse de Bruggen
G.Hulpmiddelen
Onderwerp
G
ZZP+ ZZP-
Hulpmiddelen
ZZP+ Verblijf met behandeling
G
Omschrijving
Aangepaste kleding aanschaf en reparatie, bijzonder IdB
als gevolg van handicap
IdB
Opladen elektrische hulpmiddelen
IdB
IdB
Rolstoel medische indicatie
IdB
C
Rolstoel zonder medische indicatie
C
C
Rolstoel algemeen gebruik
IdB
IdB
Verpleeghulpmiddelen algemeen
IdB
IdB
Verpleeghulpmiddelen individueel aanschaf en
onderhoud bijvoorbeeld bril, hoorapparaat
C
C
ZZP- Verblijf zonder behandeling
Onder hulpmiddelen verstaan we bijvoorbeeld rolstoelen of gehoorapparaten.
Hulpmiddelen kunt u op verschillende manieren krijgen: op basis van de AWBZ,
de Zorgverzekeringswet of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
Het is daarom niet eenvoudig om uit te leggen wie er voor welk hulpmiddel
betaalt. Hulpmiddelen voor algemeen gebruik zoals tilliften en rolstoelen
worden door Ipse de Bruggen aangeschaft. Hulpmiddelen die medisch
noodzakelijk zijn, horen bij uw behandeling en zijn dan voor rekening van Ipse
de Bruggen, of ze worden vergoed vanuit de AWBZ. Als u een indicatie heeft
om bij ons te wonen en behandeld te worden kunnen we de kosten van veel
andere hulpmiddelen voor u declareren. U moet ons daar wel voor machtigen.
22
AWBZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening bij Ipse de Bruggen
H . O v e r i g e p r o d u c t e n e n d i e n s t e n
Onderwerp
Omschrijving
H
Overige producten en diensten
H1
Administratiekosten
ZZP+ ZZP-
Administratiekosten van een stichting voor beheer
cliëntengelden of bewindvoering
C
C
Administratiekosten overzicht individuele uitgaven
door administratie IdB
C
C
Administratiekosten in verband met AWBZ
IdB
IdB
H2
Geestelijke verzorging
Pastorale zorg
IdB
IdB
H3
Overlijden
Persoonlijke verzorging na overlijden: schouwen,
klaarmaken voor transport en tijdelijk koelen van
het lichaam
IdB
IdB
Afleggen en opbaren door IdB (indien mogelijk)
IdB brengt hiervoor geen kosten in rekening
C
C
Afscheidsdienst verzorgd door IdB in een ruimte van IdB IdB
ZZP+ Verblijf met behandeling
IdB
Overbrengen naar en gebruik maken van
mortuarium en uitvaart (begrafenis/crematie)
C
C
Regelen van curator, bewindvoerder of mentor
indien cliënt geen vertegenwoordiger heeft
IdB
IdB
ZZP- Verblijf zonder behandeling
H1 Adminis tratie
U bent zelf verantwoordelijk voor het beheer van uw geld en bezittingen, uw
financiële administratie en het opstellen van een persoonlijke begroting. Voor
veel cliënten regelt de wettelijk vertegenwoordiger alle administratieve zaken.
U kunt ook een beroep doen op bijvoorbeeld een stichting die cliëntgelden
beheert. De kosten die u daarbij maakt, zijn voor uw eigen rekening.
Administratiekosten die te maken hebben met zorg die valt binnen de AWBZ
worden betaald door Ipse de Bruggen.
23
AWBZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening bij Ipse de Bruggen
H2 Geestelijke verzorging
Als u bij Ipse de Bruggen komt wonen, hebt u ook recht op ‘geestelijke
verzorging’. Dat wil zeggen dat we u helpen om te leven op een manier die
past bij uw geloof of levensovertuiging. Zo kunt u in de buurt van uw woning
bijvoorbeeld kerkdiensten bijwonen of meedoen in gespreksgroepen.
Ook kunt u een beroep doen op onze geestelijk verzorgers als u daar behoefte
aan heeft. De kosten hiervan zijn voor rekening van Ipse de Bruggen.
H3 Overlijden
Na het overlijden van een cliënt regelt de ouder of (wettelijk) vertegen­
woordiger van die cliënt de begrafenis of crematie. Ipse de Bruggen betaalt
het schouwen (onderzoek naar de doodsoorzaak), klaarmaken voor transport
en tijdelijk koelen van de overledene. De nabestaande en/of uitvaartverzekeraar
betalen alle andere kosten. Ipse de Bruggen kan desgewenst extra diensten
leveren, zoals een afscheidsdienst. Als deze binnen de locaties van Ipse de
Bruggen plaatsvindt, zal Ipse de Bruggen deze kosten betalen.
24
AWBZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening bij Ipse de Bruggen
I.Ver voer
Onderwerp
I
ZZP+ ZZP-
Vervoer naar arts of therapeut die onder de AWBZ
zorg valt
IdB
C
Vervoer naar arts of therapeut die niet onder de
AWBZ zorg valt (bijvoorbeeld ziekenhuis)
C
C
Vervoer naar sociale activiteiten zoals familiebezoek, C
uitstapjes e.d.
C
Vervoer van en naar dagbesteding op grond van een IdB
indicatie, binnen het beschikbare tarief
IdB
Vervoerskosten die hoger zijn dan het beschikbare
tarief
C
C
Vervoer van en naar dagbesteding zonder indicatie
C
C
Vervoer
ZZP+ Verblijf met behandeling
I.
Omschrijving
ZZP- Verblijf zonder behandeling
Ver voer naar de dagbesteding
Alle cliënten van Ipse de Bruggen die een indicatie hebben voor vervoer,
hebben recht op vervoer van hun woning naar de dagbesteding en
terug. De kosten hiervoor zijn voor rekening van Ipse de Bruggen binnen
het beschikbare budget. Aan de hand van de indicatie van de cliënt, de
zorgvraag en het aanbod van Ipse de Bruggen wordt gekeken naar een
passende dagbestedingslocatie zo dicht mogelijk bij huis. In overleg met de
locatiemanager kunnen andere afspraken worden gemaakt. Bijvoorbeeld
een eigen bijdrage van de cliënt bij een keuze voor dagbesteding verder van
huis. Daarnaast is er de mogelijkheid om ouders/vertegenwoordigers zelf het
vervoer te laten regelen voor de cliënt, waarbij zij van Ipse de Bruggen het
tarief ontvangen wat hiervoor ter beschikking staat.
25
AWBZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening bij Ipse de Bruggen
De wijze van vervoer is in principe groepsvervoer, bijvoorbeeld in een busje
samen met andere cliënten. Maar er zijn ook cliënten die zelfstandig naar de
dagbesteding reizen, met het openbaar vervoer.
De regeling ‘Zittend ziektevervoer’ van de
zorgverzekeraar
Als u in noodgevallen met de ambulance naar het ziekenhuis moet worden
vervoerd, betaalt uw zorgverzekeraar de kosten.
Moet u regelmatig met de ambulance naar een medisch specialist of naar het
ziekenhuis? Dan valt dat vaak onder de regeling ‘zittend ziektevervoer’ van
uw zorgverzekeraar. De kosten van ‘zittend ziektevervoer’ zijn voor uw eigen
rekening. Maar u kunt er wel elk jaar een vergoeding voor aanvragen bij uw
zorgverzekeraar. U krijgt de vervoerskosten meestal vergoed als u:
•
Naar het ziekenhuis moet voor nierdialyse
•
Naar het ziekenhuis moet voor bestraling of chemotherapie
•
Volledig rolstoelafhankelijk bent
•
Ondanks lenzen of een bril nog steeds niet goed kunt zien
•
Langdurig of chronisch ziek bent (niet zijnde een verstandelijke handicap)
Ver voer naar het ziekenhuis
In alle andere gevallen komen de kosten voor het vervoer van u en eventueel
uw begeleider voor uw eigen rekening. Maar u kunt de rekening van
sommige soorten van vervoer naar het ziekenhuis wel declareren bij uw
zorgverzekeraar. Of u iets terugkrijgt en hoeveel dan precies staat in uw
verzekeringspolis.
Sociaal vervoer
Sociaal vervoer is al het vervoer dat NIET naar de dagbesteding van Ipse de
Bruggen gaat. Vaak gaat het om vervoer naar bijvoorbeeld uw familie voor
een bezoek of naar een (sport)vereniging. Sociaal vervoer is voor uw eigen
rekening.
26
AWBZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening bij Ipse de Bruggen
Ver voer van en naar een logeerhuis
De kosten van het vervoer van en naar een logeerhuis zijn voor uw eigen
rekening.
Ver voer door medewerkers of vrijwilligers
Als u als cliënt op uw eigen verzoek meerijdt met een medewerker of
vrijwilliger van Ipse de Bruggen in diens auto, zijn de kosten van de gereden
kilometers voor uw eigen rekening.
27
AWBZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening bij Ipse de Bruggen
28
Iedereen is bijzonder
Ipse de Bruggen is een van de grootste zorgorganisaties in Zuid-Holland.
We zijn er voor mensen met een (licht) verstandelijke of een (ernstig)
meervoudige handicap. Mensen die op eigen kracht niet kunnen ‘meedoen’
in onze samenleving. We ondersteunen hen in alle activiteiten: wonen en
werken, leren en recreëren. Thuis of op school, in behandelvoorzieningen
of in crisisopvang. In de buurt of beschermd op een terrein. Tijdelijk of een
leven lang. We doen dat vanuit onze expertise in diagnostiek, advies en
behandeling. En we doen dat vooral vanuit de menselijke maat van liefde,
aandacht en de normale behoefte om gezien en gehoord te worden.
Iedereen is bijzonder. Dat bepaalt het denken en doen van Ipse de Bruggen.
www.ipsedebruggen.nl
30
IdB280-DEC13
AWBZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening bij Ipse de Bruggen
Download