Kerk in Uitvoering

advertisement
Congres 2016
“Kerk in Uitvoering”
Welkom bij de workshop
Geld
Door: Huib van der Burg,
portefeuillehouder ‘geld’
Inkomsten kerkbalans
Activa
(kerken in Groningen, Friesland en Drenthe)
Passiva
(kerken in Groningen, Friesland en Drenthe)
Baten (2011)
Lasten (2011)
Stelling 1
Er is op dit moment per saldo geld genoeg. Er
is echter het risico van een negatieve spiraal.
Minder rendement en dalende ledenaantallen
(juist van degenen die gewend zijn te betalen).
De toekomst maakt dus somber. We zullen
moeten investeren in nieuwe manieren om aan
geld te komen.
Stelling 2
Gemeentes maken nu nog veel te veel gebruik
van traditionele instrumenten van
geldwerving. Men zal moeten inzetten op
moderne en digitale middelen.
Stelling 3
De organisatie van de kerk moet eenvoudiger.
De huidige inrichting geeft op veel plaatsen
een te grote druk op mensen en middelen en
die druk zal bij afnemende ledenaantallen en
afnemende geldmiddelen alleen maar groter
worden.
Stelling 4
Bij dalende inkomsten en in ieder geval geen
of onvoldoende snel dalende uitgaven zal er
een veel groter beroep moeten worden gedaan
op de inzet van vrijwilligers. Hier zullen
kerkrentmeesters hun rol moeten pakken.
Stelling 5
Veel gemeenten worstelen met een goede
bemensing van de colleges.
Kerkrentmeesters zijn soms lastig te vinden
en als ze er al zijn blijven ze ook minder lang.
Er zal dus een groter beroep gedaan moeten
worden op (centrale of regionale)
ondersteuning. Dat zal wel kosten met zich
meebrengen. Het heeft wel als grote voordeel
dat de onderlinge vergelijkbaarheid van
gegevens sterk zal verbeteren.
Stelling 6
Er is op dit moment per saldo geld genoeg.
Het is alleen slecht verdeeld. Als er niets
gebeurt, zal in de komende 3 jaar tenminste
10% van de gemeentes verdwijnen. Dit vraagt
om de bereidheid om intensiever te gaan
samen werken.
Stelling 7
Gemeentes die van plan zijn nieuwe
investeringen te doen, zullen eraan moeten
werken om de hele gemeente te doordringen
van nut en noodzaak daarvan.
Stelling 8
Gezien het belang van rente en dividend over
het belegd vermogen van de plaatselijke
gemeentes is het belangrijk om instrumenten
te ontwikkelen zodat het vermogen meer
rendeert dan op dit moment gezien de zeer
lage rentestanden het geval is.
Bronvermelding
Krimpende middelen en toch vitaal
(rapportage over de financiële situatie van protestantse kerken in
Drenthe, Friesland en Groningen).
Door: Dr. Marten van der Meulen
Groningen, Oktober 2015
Download