Presentatie van Zutphen Workshop

advertisement
Toegang Jeugdhulp Zutphen
1. Toegang sociaal domein
• Plein toegangsteam : WMO en
Participatiewet
• CJG toegangsteam: Jeugdhulp
• Wijkteams: lichte hulp,
multiproblemen, normaliseren,
laagdrempelig
Nauwe samenwerking tussen de teams
2. CJG netwerk
Kernpartners
Consultatiebureau (0-4 jaar)
Yunio
Jeugdgezondheidszorg(4-18 jaar)
GGD
Sociaal werk (0-100 jaar)
Perspectief Zutphen
Samenwerkingsverband Primair onderwijs
Ondersteuningsteams op alle
scholen
Onderwijszorgsteunpunt op alle VO
scholen Onderwijszorgcentrum (OZC)
MEE
Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs
Ondersteuning aan mensen met een beperking
Ketenpartners o.a. :
 Leerplicht
 Vroeg- en voorschoolse educatie
 Jongerencoaches Plein
 Partners op gebied van veiligheid en
jeugdbescherming
3. Opdracht aan CJG
a. Doorontwikkeling van het CJG op de
bestaande taken:
• Als advies- en informatiepunt
• Versterken van de netwerkfunctie: het
‘wij’ gevoel
• Sterkere verbinding met preventieve veld
en vroegsignalering
• Versterken contacten met huisartsen
b. Toegang individuele voorzieningen
jeugdhulp
• Transformatie jeugdhulp
4. Hoe doen we dat?
CJG hoofdtoegang jeugdhulp
van licht tot zwaar
• Informatie en advies/taxatie
• Adviseren over gezinsplan

eigen kracht/

algemene voorziening/

individuele voorziening
• Afgeven verleningsbeschikking
• Ambulante hulp dichtbij
5. CJG netwerk
Sociale
wijkteam
kind en
gezin
Onder
wijs
Plus Team
jeugd
Schakelteam
Eigen
initiatief
Overige
toeleiders:
huisarts,
ziekenhuis,
GI’s
Backoffice
Jeugdzorgaanbieders
6. Schakelteam = toegangsteam
Voor: advies, triage, verleningsbeschikking
Samenstelling:
• Gedragsdeskundige
• CJG coordinator
• Jeugdarts
• Toegangsmedewerkers en ondersteuner
1x per week casusoverleg (met coördinator
risicojongeren, leerplicht, vrije stoel)
7. Plus Team Jeugd (PTJ)
• Jeugdzorgaanbieders
• Ambulante hulp aan huis
• Specialistische zorg voor gezinnen met
vragen op meerdere levensgebieden
• Voor gezinnen met kinderen in de
leeftijd van 0 tot 23 jaar
• Schat veiligheid in
• Zoekt samenwerking op
9
8 Transformatie opgave =
Betere zorg minder kosten
Anders werken:
• Licht waar het kan zwaar waar het nodig is.
• Gesprek: eigen kracht, algemene voorzieningen,
individuele voorziening
• Afstemming 3D: één gezin, één plan. Aanpak
multiprobleemhuishoudens
• Nabij: snelle ambulante hulp, algemene
preventieve functies versterken, kijken wat we
missen in Zutphen en hier naar toe halen
• Door meer zicht op vraag, aanbod en kosten ,
betere keuzes maken met gezin
• Betere samenwerkingsafspraken met
zorgaanbieders
Download