“Opdrachtgever” vers - Snel een professionele website

advertisement
Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt onder “Opdrachtgever” verstaan de wederpartij van Snel Een Professionele Website. Onder Snel Een Professionele Website wordt verstaan de opdrachtnemer en gebruiker van deze Algemene Voorwaarden. Artikel 2. Toepasselijkheid 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle offertes en overeenkomsten tussen Snel Een Professionele Website en Opdrachtgever, en tevens alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Snel Een Professionele Website waarbij Snel Een Professionele Website voor de uitvoering gebruik heeft gemaakt van de diensten van derden. 3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 4. Eventuele door Opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij Snel Een Professionele Website die voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard. Artikel 3. Offertes 1. Door Snel Een Professionele Website uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en gedurende 30 dagen geldig, tenzij anders is overeengekomen. Snel Een Professionele Website is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding ervan binnen 30 dagen schriftelijk door de Opdrachtgever wordt bevestigd, tenzij anders is overeengekomen. 2. Geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW. 3. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst 1. Snel Een Professionele Website zal de overeenkomsten naar beste inzicht en vermogen volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Als een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, laat Snel Een Professionele Website bepaalde werkzaamheden door derden verrichten. 2. Opdrachtgever is gehouden zijn computer afdoende te beveiligen middels een firewall en/of goede virusscanner. 3. Op Snel Een Professionele Website rust een inspanningsverplichting om de website van Opdrachtgever zo veilig mogelijk op te leveren. Snel Een Professionele Website biedt Opdrachtgever geen 100 % garantie tegen aanvallen van buiten af. 4. Snel Een Professionele Website maakt websites die compatible zijn voor Internet Explorer versies 9 en hoger. Snel Een Professionele Website maakt alle websites responsive. Snel Een Professionele Website is niet aansprakelijk voor een deviatie die veroorzaakt wordt door extra toepassingen -­‐ bijvoorbeeld slideshows – of de afmetingen van het beeldscherm van de apparaten waarop de website wordt geopend. 5. Snel Een Professionele Website gebruikt de persoons-­‐ of bedrijfsgegevens van Opdrachtgever uitsluitend voor haar eigen administratieve doeleinden. Artikel 5. Wijziging van de Overeenkomst 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen, zullen Snel Een Professionele Website en Opdrachtgever de overeenkomst in onderling overleg aanpassen. 2. Indien de oplevering door wijziging van de overeenkomst wordt vertraagd, zal Snel Een Professionele Website, Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. 3. Indien de wijziging van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Snel Een Professionele Website Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten, en daarbij aangeven in hoeverre de wijziging een overschrijding van het honorarium tot gevolg heeft. 4. Snel Een Professionele Website zal Opdrachtnemer echter geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging het gevolg is van omstandigheden die aan Snel Een Professionele Website kunnen worden toegerekend. Artikel 6. Verplichtingen van Opdrachtgever 1. Opdrachtgever is gehouden om gegevens en/of materialen voor de door Snel Een Professionele Website te verrichten diensten correct aan te leveren. Opdrachtgever verplicht zich ertoe bij de aanlevering van gegevens en/of materialen geen inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten van derden. 2. Opdrachtgever vrijwaart Snel Een Professionele Website voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden die aan Opdrachtgever toerekenbaar is. 3. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle in het kader van de overeenkomst geproduceerde teksten of uitingen, zelfs ingeval Snel Een Professionele Website de redactie heeft gevoerd. Artikel 7. Levering 1. Snel Een Professionele Website spant zich in om eventuele gestelde termijnen te halen. 2. Ingeval een overeengekomen termijn door Snel Een Professionele Website niet kan worden aangehouden, zal Snel Een Professionele Website Opdrachtgever daarvan met bekwame spoed op de hoogte stellen met vermelding van de dan te verwachten termijn, zonder dat Opdrachtgever daaraan het recht tot het vorderen van schadevergoeding in welke vorm dan ook kan ontlenen of tot ontbinding kan overgaan dan wel de nakoming van de overeenkomst kan eisen. 3. Leveringstermijnen zijn nimmer fataal. Bij overschrijding ervan dient Opdrachtgever Snel Een Professionele Website derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Artikel 8. Betaling 1. Snel Een Professionele Website stuurt Opdrachtgever maandelijks een factuur voor de werkzaamheden verricht in de voorgaande maand, tenzij een andere frequentie wordt overeengekomen. 2. Opdrachtgever dient deze factuur binnen 8 dagen na factuurdatum te voldoen. 3. Snel Een Professionele Website heeft het recht om voor opdrachten waarvoor Snel Een Professionele Website kosten moet maken een voorschot te vragen. 4. In geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling, beslag of toelating tot schuldsanering volgens de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen zijn de vorderingen van Snel Een Professionele Website op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 5. Indien de betaling niet tijdig is ontvangen, is Opdrachtgever – zonder dat daarvoor enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is – de wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum waarop betaling had moeten plaatsvinden tot de datum van de daadwerkelijke betaling. 6. Indien Snel Een Professionele Website tot invordering overgaat, dan zullen alle kosten van invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, ten laste komen van Opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke invorderingskosten worden bepaald op ten minste 15% van de te vorderen hoofdsom, met een minimum van € 115. Indien Snel Een Professionele Website hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking; In redelijkheid gemaakte gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Opdrachtgever. 7. Door de Opdrachtgever gedane betalingen dienen steeds ten eerste voor de betaling van rente en kosten en vervolgens voor de betaling van de hoofdsom van facturen die het langst openstaan. 8. Indien de betaling niet binnen 30 dagen is voldaan heeft Snel Een Professionele Website het recht haar diensten te staken en de website offline te halen. 9. Indien Opdrachtgever zijn factuur na drie aanmaningen van Snel Een Professionele Website niet heeft voldaan, draagt Snel Een Professionele Website de vordering ter inning aan een incassobureau over. Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud De door Snel Een Professionele Website geleverde website blijft eigendom van Snel Een Professionele Website, totdat Opdrachtgever de totale factuur heeft voldaan en de website officieel door Snel Een Professionele Website is overgedragen. Artikel 10 Risico-­‐overgang 1. Snel Een Professionele Website is na overdracht van de website aan Opdrachtgever niet verantwoordelijkheid voor de technische staat van de website en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor wijzigingen aangebracht door Opdrachtgever na overdracht. 2. Het maken van een back-­‐up of een kopie van de content maakt geen deel uit van de overeenkomst met Opdrachtgever; Opdrachtgever is gehouden om zelf een kopie of back up van de inhoud van de website te maken. 3. Snel Een Professionele Website is nimmer aansprakelijk voor het verlies of de beschadiging van de back-­‐up of kopie van de website. Artikel 11 Onderzoek en klachten 1.Opdrachtgever dient binnen 48 uur na aflevering klachten over de door Snel Een Professionele Website verrichte werkzaamheden schriftelijk aan Snel Een Professionele Website te melden. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Snel Een Professionele Website in staat is om adequaat te reageren. 2 Indien een klacht gegrond is, zal Snel Een Professionele Website de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen. 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Snel Een Professionele Website slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het in artikel 12 gestelde. Artikel 12 Aansprakelijkheid 1 Indien Snel Een Professionele Website aansprakelijk mocht zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 2. Snel Een Professionele Website is slechts aansprakelijkheid voor de directe schade, dat wil zeggen schade die het rechtstreekse gevolg is van de toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. Iedere ander vorm van schade -­‐ gevolgschade, indirecte schade, schade wegens gederfde winst of vertragingsschade -­‐ is uitgesloten. 3. De aansprakelijkheid van Snel Een Professionele Website is in alle gevallen beperkt tot de waarde van hetgeen Opdrachtgever heeft betaald van dat gedeelte van de overeenkomst, waar de aansprakelijkheid uit voortvloeit, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 4. Snel Een Professionele Website is nimmer aansprakelijk voor schade, in welke vorm ook, die het directe of indirecte gevolg is van onjuiste teksten of uitingen op de website. Artikel 13 Opzegging 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen. 2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtgever, heeft Snel Een Professionele Website recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Snel Een Professionele Website zijn toe te rekenen. Voorts is Opdrachtgever gehouden tot betaling van de facturen voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. 3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Snel Een Professionele Website, zal Snel Een Professionele Website in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever toerekenbaar zijn. 4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Snel Een Professionele Website extra kosten met zich meebrengt, is Opdrachtgever gehouden deze te vergoeden. Artikel 14 Opschorting en ontbinding 1. Snel Een Professionele Website is bevoegd de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien: a. Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt; b. Na het sluiten van de overeenkomst Snel Een Professionele Website op grond van haar ter kennis gekomen omstandigheden goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen. 2. Voorts is Snel Een Professionele Website bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst niet meer mogelijk is, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer van Snel Een Professionele Website kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Snel Een Professionele Website mag worden verwacht. 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Snel Een Professionele Website op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Snel Een Professionele Website de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst. 4. Snel Een Professionele Website behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. Artikel 15 Overmacht 1. Geen van de partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst waartoe hij is verhinderd als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan diens schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvatting voor diens rekening komt. 2. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst of opdracht door overmacht niet mogelijk is en de daaruit voortvloeiende vertraging voorzienbaar langer dan één week zal duren, dan zal ieder der partijen na onderling overleg de overeenkomst kunnen beëindigen zonder aan de ander enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. Artikel 16 Slotbepalingen 1. De titels boven de artikelen van deze Algemene Voorwaarden hebben geen zelfstandige betekenis en ze zijn niet van invloed op de uitleg van de artikelen. 2. Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 3. Geschillen worden, voor zover niet in der minne op te lossen, voorgelegd aan de rechter in de vestigingsplaats van Snel Een Professionele Website. 
Download