Wat kunnen leerkrachten met breinonderzoek?

advertisement
Interview
Wat kunnen
leerkrachten met
breinonderzoek?
Onderzoekers en leerkrachten profiteren van elkaars kennis en
ervaring. Dat is de visie van Jelle Jolles, hoogleraar Hersenen,
gedrag en educatie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.
Onderzoek naar de neuropsychologische ontwikkeling en de
hersenrijping bij kinderen, levert inzichten op die kunnen
worden toegepast in de onderwijspraktijk. Petra Spruijt is
neuropsycholoog en werkt als onderwijsadviseur bij het HCO.
Zij werkt dagelijks aan het toepasbaar maken van de kennis
en inzichten. Een gesprek over het lerende kind in theorie
en praktijk.
‘Het opdoen van heel veel
ervaringen, dat is waar het in
de jeugd om moet gaan.’
Jelle Jolles
‘Om kinderen iets te leren, moeten ze actief aan de slag,’ zegt Jolles.
en verschillende didactische strategieën leren gebruiken. Dat betekent
‘Ze moeten nieuwsgierig zijn, en oefenen. Wetenschappelijk onderzoek
dat leerkrachten ook nieuwe kennis moeten hebben over de wijze waarop
laat zien dat we niet alleen naar schoolse vaardigheden moeten kijken.
cognitieve functies en gedrag van kinderen zich ontwikkelen en daarmee
Het opdoen van heel veel ervaringen, dat is waar het in de jeugd om
komt kennis over hersenrijping ook in beeld.’
moet gaan. Een eigen voorbeeld: als veertienjarige ging ik om vijf uur
’s morgens naar het strand om dooie beestjes te zoeken en te jutten
Fabeltjes over het brein
aan de vloedlijn. Ik was heel erg nieuwsgierig en daar heb ik zoveel
‘Er zijn nogal wat breinmythes,’ vertelt Petra Spruijt, ‘die kom ik vaak
van geleerd, dat ik er mijn hele leven baat bij heb gehad. De school
tegen op scholen. Zoals ‘je gebruikt maar tien procent van je brein’ of ‘je
moet voorwaarden scheppen waardoor leerlingen zo veel mogelijk
moet het kind stimuleren in zijn voorkeursleerstijl.’ ‘En de mythe
geïnspireerd kunnen worden. Leerkrachten die leerlingen een
over de linker en rechter hersenhelft,’ vult Jolles aan. ‘Delen van de
‘routekaart’ geven en wijzen op mogelijkheden, kunnen zorgen voor
hersenen hebben dezelfde functies of kunnen elkaars functie overnemen.
leerervaringen waar het kind later nog steeds iets aan heeft.’
De linker en rechter hersenhelft zijn eigenlijk metaforen voor verschil-
‘Dat is prachtig,’ reageert Spruijt. ‘Maar het zorgt wel voor een
lende strategieën waarmee hersenen kunnen onderzoeken, exploreren en
spanningsveld op school, waar de inspectie vooral meetbare resultaten
leren. Analytisch en met gebruik van verbaal-linguïstische strategieën aan
verwacht. Ik merk in de praktijk dat het vaak zoeken is naar de ruimte
de ene kant; en met meer ruimtelijk-visuele strategieën aan de andere
tussen wat leerkrachten zelf kunnen doen en wat er ‘van bovenaf’
kant. Verder zijn er ook nog leerstijlen en gedrag die gekenmerkt kunnen
wordt verwacht.’
zijn door impulsiviteit of juist terughoudendheid. Ook deze berusten
zowel op factoren in de hersenontwikkeling als op psychologische
Naar ‘lerend kind’
processen en invloeden uit het gezin. Onderwijs-neuropsychologen
Jolles: ‘Ja, op school wordt terecht gelet op de resultaten. Dat maakt
zeggen dat het verschillende rollen zijn die je kunt spelen. En dat moeten
het vak van leerkracht niet makkelijker maar toch waardevol. De leer-
ouders, leerlingen en leraren leren.’
kracht is ‘motor van de talentontwikkeling’. Als we willen dat kinderen
zich later goed kunnen redden in onze complexe samenleving, is het
De conclusie van het gesprek? Jelle Jolles vat het als volgt samen:
nodig dat ze niet alleen goede cijfers hebben voor lezen en rekenen,
‘Wetenschappelijk onderzoekers kunnen veel leren van de grote
maar ook dat ze nieuwsgierig zijn, initiatief nemen en een onderzoeken-
ervaring van professionals in het onderwijs. Maar leraren kunnen
de houding hebben. Daarom moet de nadruk verschuiven van ‘docerende
veel leren van breinonderzoek en onderzoek naar de ontwikkeling
leraar’ naar ‘lerend kind’. De leerkracht schept de condities voor een
van cognitieve functies. Ze kunnen daarmee meer kennis krijgen van
optimale ontplooiing van de leerling en gebruikt daarvoor zowel
het leerproces van kinderen en hun beleving en motivatie en de
didactische als pedagogische vaardigheden.’
ontwikkeling daarvan. Kennis over cognitieve processen, informatie-
Spruijt herkent de omslag die in het onderwijs plaatsvindt. ‘Steeds
verwerking en beleving, maar ook toegespitste kennis over het kind
meer scholen werken bijvoorbeeld met Lesson Study, waarin leerkrachten
met zijn biologie, zijn hersenfuncties maar ook zijn sociale omgeving
gezamenlijk kijken naar wat het beste onderwijs is voor die specifieke
zou daarom op het programma moeten staan.’
groep leerlingen. Een werkwijze waarin ze meer experimenteren,
februari 2014 | HCO nieuws
3
Download