Algemene voorwaarden - Leerbedrijf Jonge Helden

advertisement
Julianalaan 99
8931 AH Leeuwarden
088 0602622
[email protected]
Algemene voorwaarden
1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten die Leerbedrijf Jonge
Helden sluit met een opdrachtgever, tenzij partijen schriftelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.
2. Opdrachtgever
Onder opdrachtgever wordt verstaan de persoon of rechtspersoon waarmee Jonge Helden een
overeenkomst heeft gesloten.
3. Overeenkomst
De overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat Jonge Helden een schriftelijke aanvaarding op een
door haar gedaan aanbod ontvangt, dan wel dat Jonge Helden een aan haar gericht aanbod schriftelijk aanvaardt.
4. Disclaimer en algemene voorwaarden
De informatie op onze website is met zorgvuldigheid samengesteld. Jonge Helden wijst alle
aansprakelijkheid voor onvolkomenheden, onjuistheden en de gevolgen hiervan af. Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.
5. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor alle geleverde diensten, aanbiedingen en overeenkomsten. Door
ondertekening van een overeenkomst verklaart de opdrachtgever dat hij/zij de voorwaarden heeft
doorgelezen en daarmee akkoord gaat. Dit kan plaats vinden door ondertekening van een offerte of per
email als afbeelding of PDF.
6. Prijsopgave
Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en de daarmee samenhangende prijsopgaven van Jonge
Helden zijn vrijblijvend. De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering
in de werkzaamheden.
7. Schriftelijke bevestiging
Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever
dit nalaat en de opdracht door Jonge Helden wordt bevestigd en er binnen 8 dagen na ontvangst geen
bezwaar wordt gemaakt, zal de inhoud van deze bevestiging gelden.
8. Leveringstermijn
De door Jonge Helden vooropgestelde (af)leveringstermijnen voor het leveren van een ontwerp zijn
geen fatale termijnen tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Bij niet tijdige (af)levering dient de
opdrachtgever Jonge Helden schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Jonge Helden een redelijke termijn van
14 dagen dient te worden gesteld om alsnog aan de verplichtingen te voldoen.
Versie maart 2016
Leerbedrijf Jonge Helden
9. Copyright, gedeponeerde merken
De opdrachtgever bevestigt bij zijn opdracht dat alle stukken (teksten, foto’s, grafisch materiaal) die aan
Jonge Helden worden aangeleverd eigendom zijn van de opdrachtgever. De opdrachtgever mag geen
gebruik maken van materiaal dat niet conform de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen is.
Jonge Helden is niet aansprakelijk voor claims of rechterlijke vervolging die voortkomen uit het onrechtmatig
aanleveren van materiaal dat indruist tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. De
opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de content (inhoud, zoals tekst en foto’s) op zijn/haar website,
PR materiaal of logo. Jonge Helden kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.
10. Omschrijving van de werkzaamheden
De inhoud van de opdracht is bepaald door de in de offerte of opdrachtbevestiging gegeven beschrijving
van de werkzaamheden, alsmede alle wijzigingen en/of aanvullingen die naderhand schriftelijk door Jonge
Helden aan opdrachtgever zijn bevestigd. Tenzij in de opdrachtbevestiging anders is vermeld, worden
bijkomende werkzaamheden of aanvullende opdrachten apart in rekening gebracht.
11. Vergoedingen
Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Tariefswijziging kan plaats
vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht of bij verlenging van de opdracht.
12. Betaling
Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum mits anders vermeld. Na het verstrijken van
30 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd.
Wanneer betaling van de factuur of het resterende deel daarvan na afronding van de opdracht en oplevering
van de bestanden uitblijft, zal Jonge Helden de factuur uit handen geven aan Gerechtsdeurwaarder Noppe
& Van der Zwaag. In dat geval zullen door het incassobureau alle (buiten)gerechtelijke, incasso en overige
kosten aan de opdrachtgever worden doorberekend.
13. Gebruik en licentie
Het is de opdrachtgever niet toegestaan de grafische uitingen (ontwerpen) en websites te gebruiken
1. Als er niet wordt voldaan aan de (betalings-)verplichting die in de overeenkomst zijn afgesproken
2. Als de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd
3. De opdrachtgever heeft, indien wordt voldaan aan de voorwaarden, de vrijheid om het ontwerp te
gebruiken voor eigen publiciteit of promotie. Jonge Helden behoudt wel het recht om ontwerpen te
publiceren op haar websites, portfolio’s en op social media.
14. Drukwerk
De opdrachtgever gaat ermee akkoord alle bestanden grondig na te kijken voordat de opdracht gedrukt
wordt. De verantwoordelijkheid van de correctheid van het drukwerk ligt altijd volledig bij de opdrachtgever.
Bij drukwerk dat in combinatie wordt gedrukt kunnen kleurafwijkingen ontstaan ten opzichte van elders
besteld drukwerk of herdrukken. Geringe kleurafwijkingen (met het origineel) kunnen voorkomen, eveneens
met eerder geleverd drukwerk.
15. Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun
overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door
de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
Versie maart 2016
Leerbedrijf Jonge Helden
16. Auteursrecht & Intellectueel eigendom (Persoonlijkheidsrechten)
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, berusten alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot
het door Jonge Helden uitgevoerde en opgeleverde werk bij Jonge Helden. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend het gebruiksrecht op de voor hem gemaakte producten. Er mogen geen ontwerpen of websites zonder uitdrukkelijke toestemming van Jonge Helden worden gewijzigd, gekopieerd, verwijderd of aangepast
worden. Indien opdrachtgever het ontwerp of de website wenst te wijzigen, dient hij Jonge Helden in de
gelegenheid te stellen om deze uit te voeren. Hiervoor dient een vergoeding te worden betaald, op basis
de prijslijst van Jonge Helden. Jonge Helden is ten alle tijde gerechtigd om haar naam op de gerealiseerde
grafische uitingen en websites te vermelden.
Bij schending door opdrachtgever van onze rechten dienaangaande verbeurt opdrachtgever een direct opeisbare boete van € 500,- euro per overtreding.
17. Aansprakelijkheid
Jonge Helden kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
1. Fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld. Aansprakelijkheid van Jonge Helden voor enige schade, waaronder gevolgschade, ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de door Jonge Helden uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen is uitgesloten tenzij sprake is van grove schuld of opzet.
2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 kan Jonge Helden niet aansprakelijk worden gesteld voor
misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van
volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
3. Fouten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.De eventuele, totale
aansprakelijkheid van Jonge Helden is beperkt tot vergoeding van directe schade met een maximum van de voor de werkzaamheden voor de opdrachtgever ontvangen vergoeding.
4. Gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
5. Fouten in het ontwerp of de tekst /gegevens indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft
gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld.
6. Taalkundige, tekstuele/ of grammaticale fouten. Na afronden van de opdracht hebben zowel
opdrachtgever als Jonge Helden geen bewaarplicht jegens elkaar met betrekking tot de gebruikte
materialen en gegevens.
18. Herroepen opdracht
Wanneer de opdrachtgever een verstrekte opdracht herroept, dient deze het gehele honorarium dat Jonge
Helden zou toekomen bij gehele vervulling van de opdracht, alsmede alle bijkomende kosten tot op dat
moment gemaakt, te voldoen.
19. Nederlands recht
Op de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De
rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is de bevoegde
rechter in het arrondissement waar de opdrachtnemer is gevestigd.
Versie maart 2016
Leerbedrijf Jonge Helden
Download