Concept functie en taakomschrijving Coördinerend

advertisement
Concept functie en taakomschrijving Coördinerend wijkverpleegkundige
Taak- en functieomschrijving Coördinerend Wijkverpleegkundige
ALGEMENE KENMERKEN
De coördinerend wijkverpleegkundige opereert, regionaal, op tactisch, operationeel binnen de
stichting Interzorg Ferwert en geeft leiding aan een team met primaire uitvoerende functies. Naast
de realisatie van het beleid in de regio is de coördinerend wijkverpleegkundige ook verantwoordelijk
voor de toepassing van het personeels-, financieel- en organisatiebeleid en heeft uit dien hoofde
bevoegdheden tot het nemen van beslissingen binnen de kaders van het organisatiebeleid en het
beschikbare budget.
De coördinerend wijkverpleegkundige voert daarnaast voor minimaal …. % de werkzaamheden uit
behorende bij de functie van uitvoerend verpleegkundige
DOEL VAN DE FUNCTIE
De coördinerend wijkverpleegkundige is verantwoordelijk voor:



de uitvoering en realisatie van het tactisch- en operationeel beleid;
het realiseren van de operationele, beleidsmatige, financiële en personele doelstellingen
binnen het team.
het waarborgen dat de dienstverlening van het team op korte en lange termijn aansluit bij
marktontwikkelingen en -eisen;
PLAATS IN DE ORGANISATIE
De coördinerend wijkverpleegkundige ressorteert hiërarchisch onder de coördinator van het Cluster
Zorg Thuis van Interzorg ferwert en geeft leiding aan het team van verzorgenden en
verpleegkundigen.
RESULTAATGEBIEDEN
Medewerkers aansturen:
De coördinerend wijkverpleegkundige:









weet competenties en initiatieven van uitvoerenden te benutten, is verantwoordelijk voor
hun persoonlijke ontwikkeling en daagt hen daartoe uit;
geeft leiding aan de uitvoerenden door hen te ondersteunen, instrueren, coachen en
motiveren waar nodig;
bewaakt de kwaliteit en de kwantiteit van de werkzaamheden, o.a. door het voeren van
werkoverleg met de uitvoerenden;
stuurt de uitvoerenden beleidsmatig aan;
zorgt voor de juiste kwalitatieve en kwantitatieve bezetting binnen de regio;
signaleert persoonlijke en regionale trainingsbehoeften en stelt een persoonlijk en regionaal
(bij)scholingsplan op;
o voert het arbobeleid uit: begeleidt zieke collega’s en waar nodig ook het bijbehorende
administratieve traject;
voert wervings- en selectiegesprekken;
houdt functionerings-/ontwikkelings- en beoordelingsgesprekken en bespreekt
loopbaanperspectieven met uitvoerenden.
Resultaat: collega’s zijn zodanig gemotiveerd dat zij zich blijvend ontwikkelen en dat zij de doelen van
hun werkzaamheden realiseren.
1
Concept functie en taakomschrijving Coördinerend wijkverpleegkundige
Operationeel beleid implementeren en bewaken
De coördinerend wijkverpleegkundige:



formuleert een werkplan voor de eigen regio op basis van de door de organisatie uitgezette
beleidslijnen/geformuleerde plannen en voert dit uit;
signaleert en analyseert ontwikkelingen en knelpunten in de uitvoering van het operationeel
beleid en overlegt hierover met betrokkenen;
doet verbeteringsvoorstellen ten aanzien van de dienstverlening.
Resultaat: het beleid is zodanig geïmplementeerd en bewaakt dat de voor de regio geformuleerde
doelen zijn behaald.
Tactisch beleid voorbereiden en realiseren
De coördinerend wijkverpleegkundige:






levert positieve bijdragen aan het planningsoverleg binnen de organisatie, draagt op die
manier bij aan de totstandkoming van beleid;
implementeert het tactische beleid van de organisatie in de regio en zorgt voor de uitvoering
ervan;
maakt een jaarplan voor de regio in samenhang met het jaarplan van de organisatie;
voert in de regio het beleid uit conform de vastgestelde beleidslijnen/afspraken en het
kwaliteitsbeleid;
stelt rapportages op over de kwaliteit en omvang van de dienstverlening in de regio, en
levert desgevraagd overige managementinformatie aan;
signaleert, analyseert en elimineert knelpunten en ontwikkelingen in de uitvoering van het
tactisch beleid, en rapporteert deze, zo mogelijk samen met verbetervoorstellen.
is verantwoordelijk voor het vertalen van het organisatiebeleid naar de uitvoerenden binnen
de regio.
Resultaat: het beleid is zodanig geïmplementeerd dat cliënten zich liefdevol en professioneel geholpen
weten en dat geformuleerde doelen worden gerealiseerd.
Interne bedrijfsvoering coördineren
De coördinerend wijkverpleegkundige:





coördineert administratieve taken;
bewaakt de uitvoering van en deelname aan overleg- en samenwerkingsvormen;
fungeert als aanspreekpunt binnen de regio;
heeft een signalerende, analyserende en rapporterende rol naar collega’s met betrekking tot
knelpunten in de uitvoering van het tactisch beleid en met betrekking tot ontwikkelingen;
voert (indien van toepassing) het dagelijks beheer van de in de locatie in gebruik zijnde
accommodatie en inventaris.
Resultaat: de interne bedrijfsvoering is zodanig gecoördineerd dat benodigde informatie en
voorzieningen beschikbaar zijn.
2
Concept functie en taakomschrijving Coördinerend wijkverpleegkundige
Processen interne organisatie faciliteren
De coördinerend wijkverpleegkundige:




schept randvoorwaarden voor de werkuitvoering en schaft hiertoe materiële
voorzieningen/middelen aan.
rapporteert periodiek over de voortgang van de bedrijfsvoering binnen de organisatieeenheid;
lost zo nodig calamiteiten op;
bewaakt de uitvoering en neemt deel aan overleg- en samenwerkingsvormen.
Resultaat: de processen van de interne organisatie zijn zodanig gefaciliteerd dat belanghebbenden
correct en tijdig geïnformeerd zijn en benodigde middelen en voorzieningen beschikbaar zijn.
Financiële doelstellingen behalen:
De coördinerend wijkverpleegkundige:


stelt in samenspraak met het hoofd Finad de (meerjaren)begroting van de regio op en draagt
bij aan het vaststellen van het budget van de regio;
is verantwoordelijk voor het budget van de regio; signaleert dreigende tekorten en
rapporteert deze,zo mogelijk samen met verbetervoorstellen.
Resultaat: er wordt voldaan aan de verwachtingen van de begroting en het budget wordt niet
overschreden.
Belangen van de organisatie behartigen:
De coördinerend wijkverpleegkundige:

gaat regionaal contacten aan, onderhoudt interne en externe werkcontacten met en volgt
afspraken op tussen Interzorg ferwert en:
- (potentiële) cliënten,
- Huisarten, transferpunten en ziekenhuizen
- personeel van welzijns- en zorginstellingen,
- gemeentelijke organisaties en
- andere organisaties;

zorgt, in samenhang met het communicatiebeleid van de organisatie ook op andere
manieren voor public relations c.q. reclame binnen het daartoe beschikbaar gestelde budget.
Resultaat: brede naamsbekendheid van de organisatie binnen de eigen regio. Resultaat: voor de
functie relevante interne en externe contacten zijn onderhouden
3
Concept functie en taakomschrijving Coördinerend wijkverpleegkundige
PROFIEL VAN DE FUNCTIE
De coördinerend wijkverpleegkundige:





beschikt over de competenties die Interzorg ferwert verlangt ;
denkt en werkt op minimaal HBO-niveau;
heeft bij voorkeur relevante werkervaring;
is betrouwbaar, integer en representatief;
heeft kennis van:
- (overheids)beleid en ontwikkelingen op het terrein van zorg (en welzijn) en weet deze kennis in te
zetten en te delen;
- de organisatorische processen;
- en inzicht in de inrichting van de diverse disciplines van de organisatie








heeft leidinggevende capaciteiten en beschikt over sociale en stimulerende vaardigheden
voor het instrueren, motiveren en coachen van collega’s;
beschikt over managementvaardigheden(oa. plannen, organiseren, coördineren) voor het
leidinggeven en aansturen van de regio
heeft een analytisch vermogen voor het structureren van beleidslijnen naar concrete
haalbare consistente doelen;
is communicatief ingesteld, kan zich mondeling en schriftelijk goed uitdrukken voor het
vertalen van beleidsplannen en het onderhouden van contact met in- en externe
contactpersonen;
kent een groot verantwoordelijkheidsgevoel en een ‘ondernemersgeest’;
is proactief en ondernemend in het signaleren en bespreken van consequenties van
ontwikkelingen;
is proactief en ondernemend in het signaleren en inspelen op feitelijke en verwachte
(markt)ontwikkelingen en het (mede) vertalen hiervan in beleid;
is in behoorlijke mate bestand tegen stress.
OVERIGE INFORMATIE
4
Download