hart chirurgie - Cardiothoracale Chirurgie

advertisement
22
23
RUBRIEK
CARDIOCHIRURGIE
ONZE DOELSTELLING IS OM BINNEN HET JAAR IEDEREEN
DIE HARTCHIRURGIE MOET ONDERGAAN MINSTENS
90% KANS TE GEVEN OP MINIMAAL INVASIEVE TECHNIEK.
EN DAT IS PERFECT HAALBAAR.
HARTCHIRURGIE
OP MAAT VAN DE PATIËNT
H
et domein van de hartchirurgie is één van de
laatste disciplines die instapt in het verhaal van
minimaal invasieve technieken via endoscopie. Het Jessa
Ziekenhuis kan zich met trots voorloper noemen in het
ontwikkelen en gebruik van de endoscopische technie-
ken. De doelstelling is om binnen het jaar minstens 90%
van de patiënten die aangemeld zijn voor hartchirurgie
te behandelen via een minimaal invasieve techniek. En
DR. MARC HENDRIKX , DR. ALAADDIN YILMAZ EN DR. URBAIN MEES
we zijn goed op weg om die doelstelling te behalen!
24
25
CARDIOCHIRURGIE
CARDIOCHIRURGIE
“Patiënten met kransslagaderlijden worden vaak behandeld via dotter
Endo-CABG
“Een intensieve samenwerking met de cardiologen is dan ook zeer
of een percutane coronaire interventie met plaatsen van een stent.
“Ook bij endo-CABG maken we een incisie van 3 à 4 cm, zonder dat
belangrijk. We willen zoveel mogelijk streven naar een patiënt-
Maar sommige letsels zijn moeilijk te behandelen via deze techniek.
de ribben daarbij gespreid worden. De enige additionele bijwer-
gerichte aanpak, een chirurgie op maat van de patiënt. Het Jessa
Sommige letsels worden beter behandeld via chirurgie. Daarom wor-
king die een patiënt zou kunnen ondervinden ten opzichte van
Ziekenhuis zal niet alleen in België, maar ook internationaal een
den we vaak aangesproken om die mensen te opereren, en dat pro-
endo-ACAB is de bijwerking van de hart-long machine. Maar die is
referentiecentrum worden voor hartchirurgie. De laatste weken zijn
beren we zoveel mogelijk minimaal invasief te doen”, zegt dr. Urbain
zo miniem, dat er eigenlijk bijna geen verschil is in resultaat tussen
er dan ook al heel wat buitenlandse chirurgen op bezoek geweest
Mees, cardiothoracaal chirurg in het Jessa Ziekenhuis.
beide ingrepen. Doordat het hart kan stilgelegd worden, is het
om deze technieken aan te leren.”
ook gemakkelijker om de zijkant en de onderkant van het hart te
bereiken.”
Robotchirurgie
DE INGREEP VOLLEDIG ENDOSCOPISCH
Openen van borstbeen
UITVOEREN RESULTEERT IN EEN
“Bij een 3-takslijden, een aantasting van de 3 hoofdslagaders, is een
“Via endo-CABG hebben we ondertussen reeds een 100-tal patiën-
“In de literatuur wordt vaak gesproken over robotchirurgie”, zegt dr.
SNELLER HERSTEL VAN DE PATIËNT
ingreep waarbij het borstbeen wordt geopend (de klassieke manier)
ten behandeld, met een gemiddelde van 2,5 bypassen per patiënt
Yilmaz. “Tot nu toe was de robot de enige manier om de bypassope-
EN MINDER COMPLICATIES.
tot op zekere hoogte verdedigbaar. Heel veel mensen hebben 1- of
per ingreep. Dat is de grootste serie ter wereld met deze techniek”,
ratie met volledig gesloten borstkas te verrichten. Dat kan echter in
2-takslijden en dan is het zeker zonde om de mensen zo’n zware
benadrukt dr. Mees. “We slagen er ook steeds in om deze techniek
een zeer beperkt aantal centra in de wereld. Wij gebruiken bewust
operatie op te leggen. Het borstbeen doorzagen is immers een zeer
nog verder te verfijnen. Het enige nadeel is dat we nog fijnere in-
geen robot voor deze ingreep omwille van verschillende redenen. Er
zware ingreep voor de patiënt. Hierop volgt meestal 3 tot 6 maanden
strumenten zouden nodig hebben voor dit soort ingrepen, maar die
is uiteraard het aspect van de kostprijs, niet alleen voor ziekenhuis,
revalidatie. De bypass ingreep zelf is niet zo zwaar”, vervolgt dr. Mees.
bestaan voorlopig nog niet. We zijn momenteel in gesprek met een
maar ook voor de patiënt en de samenleving. Daarnaast speelt ook
aantal partners in de industrie om samen met ons dit materiaal te
de tijdsdruk een belangrijke rol. Een operatie met een robot duurt nu
ontwikkelen. Eens dit beschikbaar is, zal het allemaal nog soepeler
eenmaal veel langer en levert uiteindelijk inferieure resultaten op.
en vlotter verlopen. Dat vergt wel wat tijd, maar er is progressie.”
Wij werken met eenvoudig materiaal met zeer goede resultaten.”
Endoscopische aanpak
“We hebben enkele endoscopische technieken ontwikkeld met een minimale impact op de borstkas van de patiënt. De eerste mogelijkheid
is de endo-ACAB (endoscopic atraumatic coronary artery bypass). Die
Totaal endoscopische aanpak
wordt toegepast na een 1-taks coronair lijden waarbij de borstslag-
“Soms hebben we patiënten die een bypass nodig hebben aan de
HET JESSA ZIEKENHUIS ZAL NIET ALLEEN IN BELGIË, MAAR OOK
ader op de voorste grote kransslagader wordt geplaatst via een kleine
voorkant en aan de achterkant van het hart. We kregen dan de
INTERNATIONAAL EEN REFERENTIECENTRUM WORDEN
incisie van 3 tot 4 cm. Ongeveer 2,5 jaar geleden zijn we hiermee
vraag van de cardioloog om dat minimaal invasief op te lossen.
VOOR HARTCHIRURGIE.
gestart in het Jessa Ziekenhuis met zeer goede resultaten. We zijn het
Toen is de idee geboren om de ingreep volledig endoscopisch uit te
enige centrum in België dat deze techniek kan aanbieden. Tot nu toe
voeren, de zogenaamde TECAB (totally endoscopic coronary artery
hebben we reeds 160 patiënten geholpen met endoacab, één van de
bypass). Hierdoor kunnen we nu de hele ingreep uitvoeren met
grootste reeksen in de wereld”, vertelt zijn collega, cardiothoracaal
enkele gaatjes van slechts 5-tal mm”, verklaart dr. Yilmaz.
Sneller weer aan het werk na ingreep
chirurg dr. Alaaddin Yilmaz.
“De eerste patiënt die we enkele maanden geleden behandeld
Dr. Yilmaz: “Door onze minimaal invasieve aanpak is er tijdswinst
hebben met tecab had een probleem aan de zijkant van het hart.
voor de maatschappij en voor de patiënten: zij gaan immers tot 30%
“Bij de patiënten die we doorverwezen kregen, zagen we dan af en
Die ingreep is toen zeer goed verlopen. Tot nu zijn er 10 patiënten
sneller weer naar huis en kunnen dus sneller weer aan het werk.
toe toch ook 2-takslijden. We zijn dan beginnen nadenken over hoe
behandeld met deze techniek, zonder complicaties. En na 4 à 5
Complicaties kunnen altijd optreden, maar die zijn niet anders dan
we deze patiënten konden helpen met een minimaal invasieve aanpak.
dagen zijn die patiënten weer terug thuis. Hierdoor is alles nu in
bij klassieke ingrepen. Ze zijn dan ook snel oplosbaar op dezelfde
Daarop is de techniek endo-CABG (endoscopic coronary artery bypass
een stroomversnelling gekomen. Elke patiënt die wordt aangebo-
manier. Er zijn geen extra risico’s verbonden aan onze techniek. Het
grafting) ontwikkeld door dr. Yilmaz”, legt dr. Mees uit.
den voor een bypassoperatie screenen we dadelijk om na te gaan
bijkomend voordeel van onze ingreep is dat als er toch iets mis zou
welke minimaal invasieve operatie we kunnen toepassen om deze
gaan, we nog altijd de borstkas kunnen openen om in te grijpen. Tot
patiënt zo goed mogelijk te helpen.”
nu toe hebben we dat niet moeten doen, maar je weet maar nooit”.
Ontwikkeling hartpomp
“In tegenstelling tot endo-ACAB gebruiken we bij endo-CABG tijdens
de ingreep wel een hartlongmachine die aangesloten wordt via de
90% minimaal invasief
lies”, verklaart dr. Yilmaz. “We hebben deze unieke pomp zelf ontwik-
Dr. Marc Hendrikx: “We streven er dan ook naar om iedere patiënt
keld in samenspraak met een aantal producenten. Ze heeft minder
die bij ons binnenkomt te helpen zonder het borstbeen te openen,
bijwerkingen dan de klassieke systemen. Met deze pomp kunnen
tenzij het echt niet anders kan. Onze doelstelling is om binnen het
we het hart op een minimalistische manier stilleggen. We geven ook
jaar minstens 90% van iedereen die hartchirurgie moet ondergaan
trainingssessies om onze machine te gebruiken zodat deze ook ingang
(voor coronair lijden, een hartklepfalen of een combinatie van
kan vinden in andere centra. Perfusionisten van de hele wereld
beide) te behandelen met een minimaal invasieve techniek. En dat
komen nu naar ons voor opleiding met dit systeem”.
is perfect haalbaar.”
MEER INFORMATIE
SECRETARIAAT CARDIOCHIRURGIE , tel. 011 30 90 60
DR. ALAADDIN YILMAZ
DR. URBAIN MEES
DR. MARC HENDRIKX
Download