Microscopie bloed - Chemieleerkracht.be

advertisement
Onderzoek 14: Microscopie bloed
1. Onderzoeksvraag
Welk bloedbeeld bevat et gevonden bloed van het slachtoffer onder de microscoop?
2. Voorbereiding
a. Begrippen als achtergrond voor experiment
May- Grünwald is op basis van alcohol en bevat May - Grünwalds eosine, methyleenblauw
en methanol ( > 85% ).
Giemsa is op basis van alcohol en bevat Giemsas azuurblauwe eosine, methyleenblauw,
methanol ( > 50% ) en glycerol.
b. Materiaal + stoffen
Materiaal:
- microscoop
- dekglaasje
- centrifuge
- objectglaasje
Stoffen:
- May-Grunwald kleuring
- Giemsa kleuring
- methanol
- KH2PO4
- Na2HPO4
c. Bereiding oplossingen
Fosfaatbuffer met een pH van 6,6:
Weeg 1,639 g KH2PO4 (MM: 136,09 g/mol) af en 0,793 g Na2HPO4 (MM: 268,1g/mol), los
dit op in een maatkolf van 100 ml.
d. Opstelling (foto)
CSI- en forensisch onderzoek
Website: www.chemieleerkracht.be Mail: [email protected]
e. Veiligheid
i. Etiketten
ii. H/P zinnen
May-Grünwald:
H225-H301-H311-H331-H370
P210-P260-P280-P301 + P310-P311
Giemsa:
H225-H301 + H311 + H331-H370
P210-P260-P280-P301 + P310-P311
Methanol:
H 225-331-311-301-370: Licht ontvlambare vloeistof en damp. Giftig bij inademing. Giftig bij contact
met de huid. Giftig bij inslikken. Veroorzaakt schade aan organen.
P 210-233-280.1+3+7-301+310-302+352: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete
oppervlakken. — Niet roken. In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermende handschoenen
en oogbescherming dragen en in afzuigkast werken. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een
ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep
wassen.
KH2PO4:
Geen H- of P-zinnen
CSI- en forensisch onderzoek
Website: www.chemieleerkracht.be Mail: [email protected]
Na2HPO4:
Geen H- of P-zinnen
iii. WGK code
May-Grünwald: 1
Giemsa: 3
Methanol: 1
KH2PO4: 1
Na2HPO4: 1
iv. COS brochure
Methanol:
KH2PO4 en Na2HPO4:
3. Uitvoeren
a. Werkwijze
- Centrifugeer het bloedstaal 1 minuut op 5000 toeren per minuut.
- Je kan nu een onderscheid maken tussen de verschillende componenten in het bloed.
- Neem een objectglaasje en maak een uitstrijkje van 1 druppel bloed.
- Instructies uitstrijkje: doe een druppel bloed op 1,5 cm van het objectglaasje. Met je duim
en wijsvinger van de ene hand zorg je ervoor dat je het objectglaasje stevig op de tafel houdt
en met de andere hand ga je een 40°-hoek maken met een ander objectglaasje. Vervolgens
ga je met het objectglaasje dat in 40° staat achteruit trekken over de druppel zodat het bloed
uitloopt een verdeelt is over de volledige lijn van het objectglaasje. Dan ga je met het
CSI- en forensisch onderzoek
Website: www.chemieleerkracht.be Mail: [email protected]
objectglaasje (40°) een snelle beweging maken en naar voor schuiven met dezelfde druk en
hoek. Het bloed zal zich meeslepen en gaat steeds dunner worden naar achter toe.
Vervolgens laat je het uitstrijkje aan de lucht drogen.
- Kleur het uitstrijkje volgens de instructies in onderstaande tabel.
Fixatie
Inhoud
Methanol
Tijd
10 min
Kleuring 1
MayGrünwald
5 min
Kleuring 2
Giemsa
15 min
Spoeling 1
Fosfaatbuffer
1 min
Spoeling 2
Fosfaatbuffer
1 min
Droogstap
/
2,5 min
- Na de kleuring bevestig je een dekglaasje en een druppel olie.
- Zet het onder de microscoop en zoek naar de rode bloedcellen, bloedplaatjes en de
verschillende soorten witte bloedcellen.
b. Waarneming (+ foto’s)
CSI- en forensisch onderzoek
Website: www.chemieleerkracht.be Mail: [email protected]
Uitstrijkjes:
Samenstelling bloed:
Bloed
55% plasma
serum
water (90%)
fibrinogeen
opgeloste
stoffen (10%)
45% vast
rode bloedcellen
(RBC)
witte
bloedcellen
(WBC)
bloedplaatjes
(BPL)
Bloed onder de microscoop:
Algemeen bloedbeeld
CSI- en forensisch onderzoek
Website: www.chemieleerkracht.be Mail: [email protected]
Rode bloedcellen
Witte bloedcellen
Bloedplaatjes
neutrofiel
eosinofiel
basofiel
CSI- en forensisch onderzoek
Website: www.chemieleerkracht.be Mail: [email protected]
lymfocyt
monocyt
4. Reflecteren
a. Besluit
Je ziet op het algemeen bloedbeeld dat er verschillende soorten cellen te onderscheiden
zijn op de afbeelding.
CELTYPE
Rode bloedcel
(=erytrocyt)
Witte bloedcel
(=leukocyt)
- Neutrofiel
- Eosinofiel
- Basofiel
- Monocyt
BELANGRIJKSTE PRODUCTEN
Hemoglobine
BELANGRIJKSTE FUNCTIES
CO2- en O2-transport
Afweer tegen vreemde materie
Specifieke granula en
niet-specifieke
(azurofiele) granula
(gemodificeerde
lysosomen)
Specifieke granula,
farmacologisch actieve
stoffen
Specifieke granula
(histamine, heparine)
Granula met lysosomale
enzymen
Fagocytose van bacteriën
Afweer tegen parasitaire wormen,
modulatie van ontstekingsreactie
Afgifte van histaminen en andere
ontstekingsmodulatoren
Basis voor mononucleairefagocytensysteem in periferie;
fagocytose en vertering van
protozoa, viruspartikels en
verouderde cellen
CSI- en forensisch onderzoek
Website: www.chemieleerkracht.be Mail: [email protected]
- B-lymfocyt
Immunoglobulinen
- T-lymfocyt
Stoffen die andere cellen
doden; stoffen die de
activiteit van andere
leukocyten controleren
Stollingsfactoren
Bloedplaatje
Vorming van antilichaamvormende
plasmacellen
Doden van virusgeïnfecteerde cellen
Bloedstolling
b. Koppeling aan leerplan/nen
Eerste graad:
c. Bronnen
i. Literatuur
Auteur: Barbara Bain, titel: ‘A Beginner’s guide to blood Cells’
Aankoop mogelijk via Bol: https://www.bol.com/nl/p/beginner-s-guide-to-bloodcells/1001004002119127/?bltg=itm_event%3dclick%26mmt_id%3d4461d3b16bd17f5e%2
6pg_nm%3dpdp%26slt_id%3dprd_reco%26slt_nm%3dproduct_recommendations%26slt_
pos%3dC1%26slt_owner%3dccs%26itm_type%3dproduct%26itm_lp%3d1%26itm_id%3d1
001004002119127%26itm_role%3din
ii. Link
http://www.ronaldschulte.nl/bloedcellen-van-de-mens.php
5. Tips and tricks
Het verschil tussen T- en B-lymfocyt is niet zichtbaar onder de microscoop.
De proef kan in de klas worden uitgevoerd door eventueel oude bloeduitstrijkjes te vragen in
een privé-labo of ziekenhuislabo of eventueel bij de opleiding UCLL biomedisch
laboratoriumtechnologie. Deze uitstrijkjes kunnen voor een lange tijd worden gebruikt.
Indien er op een school geen microscopen aanwezig zijn om de uitstrijkjes te bestuderen, kan
je via videomateriaal op Youtube of afbeeldingen uit de literatuur, zoals in het boek van
Barbara Bain. Hiermee kan je duidelijk de verschillende soorten bloedcellen aantonen.
 Vul in onderstaand schema de ontbrekende woorden in.
CSI- en forensisch onderzoek
Website: www.chemieleerkracht.be Mail: [email protected]
Kies uit: rode bloedcellen, fibrinogeen, plasma, witte bloedcellen,
opgeloste stoffen, bloedplaatjes, water,
Bloed
55% .............
serum
..............................
................(90%)
...........................
..............................
................(10%)
45% ..................
..............................
........................
..............................
........................
..............................
........................
CSI- en forensisch onderzoek
Website: www.chemieleerkracht.be Mail: [email protected]
Download