pb - Amsterdams Centrum voor Kinderstudies

advertisement
Persbericht
Amsterdams centrum
Kinderstudies
Amsterdams Centrum voor Kinderstudies presenteert bundel overbehandeling gebrekkige
gewetensontwikkeling
Het vergeten geweten van jongeren
Gebrekkige gewetensontwikkeling blijkt onder delinquente jongeren veel voor te komen en uit
zich vaak in gewelddadig en amoreel gedrag. Happy slapping, groepsaanrandingen door
jongeren, pesterijen en bedreiging via e-mail - het zijn recente voorbeelden van gebrek aan
moreel besef. Desondanks is gewetensontwikkeling nauwelijks een punt van aandacht in scholen
en jeugdinrichtingen. Dat moet en kan ook veranderen, stellen onderzoekers van het
Amsterdamse Centrum voor Kinderstudies aan de VU (ACK-VU), in hun boek
Jeugddelinquentie en gewetensontwikkeling. Conceptualisering, diagnostiek en behandeling. De
bundel verschijnt op woensdag 7 juni en geeft een overzicht van de mogelijkheden om
stoornissen in de gewetensontwikkeling op te sporen en te behandelen - en zo recidive van
delinquente jongeren te verminderen.
Instellingen die de jongeren kunnen bijsturen, zoals scholen en behandelinrichtingen, reageren
overwegend met repressieve en controlerende maatregelen als geweld of andere onacceptabel
gedrag optreedt. De algemene conclusie van de onderzoekers is echter, dat daardoor nauwelijks
aandacht is voor de ontwikkeling van moreel besef bij jongeren: het geweten lijkt te worden
vergeten. Jeugdinrichtingen zouden bestaande programma’s voor sociale vaardigheden dan ook
moeten aanvullen met onderdelen die zich richten op het vergroten van inzicht in de gevolgen
van het criminele gedrag, en in de situatie van het slachtoffer.
In de bundel komt aan bod welke stoornissen in gewetensontwikkeling er zijn, maar ook hoe
gewetensonwikkeling is te meten, en welke mogelijkheden verschillende behandelprogramma’s
bieden (zoals Glen Mills, Equip, het Sociale Competentiemodel, Functionele Familietherapie).
Multidisciplinair
Uit verschillende invalshoeken geeft het boek inzicht in de conceptualisering, de diagnostiek en
de behandeling van stoornissen in de morele ontwikkeling. Zowel psychologen, pedagogen en
forensische psychiaters, als ook experts op gebied van de Justitiële Jeugdinrichting en
ontwikkelingspsychopathologie, geven hun visie op de complexe kwestie. De bundel is een
Lees verder op pagina 2
Persbericht Het vergeten geweten van jongeren
2
verzameling en verdieping van onderzoeksresultaten die eerder zijn gepresenteerd op het
symposium Jeugddelinquentie en gewetensontwikkeling van het ACK-VU.
NOOT VOOR DE REDACTIE
Woensdag 7 juni verschijnt het boek Jeugddelinquentie en gewetensontwikkeling:
conceptualisering, diagnostiek en behandeling, onder redactie van dr. Leonie le Sage, prof. dr.
Hedy Stegge en dr. Jan Steutel van de faculteit der Psychologie en pedagogiek VU. (Uitgeverij
SWP Amsterdam, ISBN 9066657782).
Voor meer informatie kunt u terecht bij dr. Leonie le Sage Tel.: 020 5988880 /
E-mail: [email protected] of het Amsterdams Centrum voor Kinderstudies Tel: 020 5988785 /
E-mail: [email protected] Voor het aanvragen van recensie-exemplaren kunt u terecht bij
Uitgeverij SWP, Rob van der Poel, Tel.: 020 3307200 / E-mail: [email protected] /
www.swpbook.com.
07062006/kp/ pb 06.042
Download