Uw project - Be Planet

advertisement
Projectdossier
Organisatie
Gegevens1
Officiële naam
Oprichtingsdatum
Klik hier om tekst toe te voegen
Klik hier om tekst toe te
Ondernemingsnummer
voegen
Klik hier om tekst toe te voegen
Juridisch statuut
Klik hier om tekst toe te voegen
Adres hoofdzetel
Klik hier om tekst toe te voegen
Postadres (indien afwijkend van
hoofdzetel)
Website
Klik hier om tekst toe te
voegen
Klik hier om tekst toe te voegen
Interne organisatie
Sociale doelstelling van de organisatie
Klik hier om tekst toe te voegen
Klik hier om tekst toe
Aantal betaalde
Aantal vrijwilligers m.u.v. leden
te voegen
werknemers (FTE)
van de RvB (FTE)
Klik
hier
om
tekst
toe
te voegen
Totaal budget van de
Klik hier om tekst toe
te voegen
organisatie in 2016 (+
toevoegen van jaarrekening
2016)
Financiële informatie
Klik hier om tekst toe te voegen
Naam van de bank
IBAN
Klik hier om tekst toe te
voegen
2
Klik hier om tekst toe te voegen
Klik hier om tekst toe te
Rekeninghouder
SWIFT
voegen
Klik hier om tekst toe te voegen
Statuur van de organisatie m.b.t. btw-plicht3
1
In geval van een burgercollectief georganiseerd als een feitelijke vereniging: gelieve het document in te vullen dat als
bijlage aan het projectdossier is toegevoegd.
2 Enkel voor feitelijke verenigingen
3 Organisaties die btw-plichtig zijn dienen een projectbudget exclusief btw in. Organisaties die niet-btw-plichtig zijn, dienen
een projectbudget inclusief btw in.
Projectoproep Demain - Be Planet 2017
1
Contactgegevens van de projectverantwoordelijke (met tekenbevoegdheid)
Klik hier om tekst toe te voegen
Klik hier om tekst toe te
Voornaam
Naam
Functie
Klik hier om tekst toe te voegen
GSM-nummer
Email
Klik hier om tekst toe te voegen
Tel.nummer
voegen
Klik hier om tekst toe te
voegen
Klik hier om tekst toe te
voegen
Uw project
Algemene informatie
Projectnaam4 Klik hier om tekst toe te voegen
Gemeente(n) en/of regio voor Klik hier om tekst toe te voegen
de realisatie van het project
Korte beschrijving van het project
Klik hier om tekst toe te voegen
Profiel van uw doelgroep en aantal personen
Klik hier om tekst toe te voegen
Hebt u een of meerder partners voor het project?
Klik hier om tekst toe te voegen
Zo ja, wie zijn het en welke is hun rol?
Klik hier om tekst toe te voegen
Wat zijn de doelstellingen van het project?
Klik hier om tekst toe te voegen
Welke activiteiten zet u op en hoe dragen die bij tot de realisatie van de doelstellingen?
Klik hier om tekst toe te voegen
Welke factoren dragen bij tot het succes van het project?
Welke zijn de risicofactoren en welke maatregelen kunnen genomen worden om deze uit te sluiten?
Klik hier om tekst toe te voegen
Welke zijn de kwalitatieve en kwantitatieve criteria en indicatoren die gebruikt worden om het project te
evalueren?
Klik hier om tekst toe te voegen
Beschrijf in grote lijnen de planning voor het project.
Klik hier om tekst toe te voegen
4
De projectnaam zal gebruikt worden om promotie te maken voor het project. Kies dus een korte en krachtige naam.
Projectoproep Demain - Be Planet 2017
2
Budget van het project (+ toevoegen van het financieel plan voor het project)
Totale kostenraming
Klik hier om tekst toe te voegen
voor het project
Bedrag gevraagd aan Be Planet
Klik hier om tekst toe te voegen
Beschrijf hoe de financiële bijdrage wordt gebruikt.
Klik hier om tekst toe te voegen
Over welke financiële middelen beschikt het project al en van waar komen ze?
Klik hier om tekst toe te voegen
Heeft u nog een andere financieringsaanvraag lopen of bent u van
plan die in te dienen?
Zo ja, welke bijdrage vraagt u en bij wie?
Klik hier om tekst toe te voegen
Klik hier om tekst toe te voegen
Bent u bereid een participatieve financieringscampagne te organiseren met een begeleiding op maat
om zo een deel of het totaal van de gewenste fondsen op te halen? Zo ja, beschrijf kort uw netwerk.
Klik hier om tekst toe te voegen
Welke zijn de andere dan de financiële noden van uw project? Materiaal, expertise, opleiding,
vrijwilligers, competentie-mecenaat… (met inbegrip van de financiële noden zoals hierboven
beschreven maar vertaald naar materiële of persoonlijke ondersteuning)
Klik hier om tekst toe te voegen
Via welke weg hebt u gehoord over deze projectoproep?
Klik hier om tekst toe te voegen
Bijlagen
Financieel plan voor het project (gedetailleerd budget en inkomstenbronnen)
Jaarrekening 2016
De statuten van de vzw/coöperatieve met beperkte aansprakelijkheid en sociaal
oogmerk/coöperatie erkend door de NRC of een verklaring van feitelijke vereniging (document in
bijlage)
Projectoproep Demain - Be Planet 2017
☐
☐
☐
3
Download