programma van toetsing en afsluiting vmbo cursusjaar 2010 – 2011

advertisement
PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TSG VMBO
VAK:
NASK1
KLAS:
4
METHODE:
CURSUSJAAR 2016-2017 NIVEAU KADER
Nu voor straks 4 KGT (ThiemeMeuenhoff)
CONTACTUREN PER WEEK:
P
C
B
periode
code
van de
toets
B ron
SE1
T0
eind
KENNEN
wat moet ik kennen?
4 x 50 minuten per week
KUNNEN
wat moet ik kunnen?
K
V
D
W
H
Kern
doelen
eind
termen
vorm
van de
toets
Duur
van de
toets
weging
herkans
baar
3
N
3
Hoofdstuk 9 : Elektriciteit
T1
9.1
t/m
9.3
T2
9.4
t/m
9.7
29
aug
t/m
3
T3
nov
H9
 Hoe elektriciteit wordt opgewekt en
getransporteerd.
 Voorbeelden van duurzame en niet
duurzame energieopwekking.
 Elektrisch vermogen berekenen uit
spanning en stroomsterkte.
 Energieverbruik en de kosten van
elektrisch energieverbruik.
 Wat sluipverbruik is en op welke
manieren je elektrische energie kunt
besparen.
 Hoe een transformator werkt en primaire
en secundaire spanningen en
stroomsterktes berekenen voor een ideale
transformator.
 De gevaren van elektriciteit kennen en de
Bij het vak natuur-scheikunde 1 zijn het
kennen en kunnen vaak integraal verweven.
Daarom is bij wat je moet kennen direct
beschreven wat je met deze kennis moet
kunnen.
NASK
1/K/5
ST
30
min
1
ST
30
min
1
ST
50
min
2
veiligheidsvoorzieningen in huis en bij
elektrische apparaten en hoe ze werken.
 De functie en werking van diode, LED,
transistor, condensator, relais, regelbare
04-12
N
N
J
weerstanden en NTC.
Hoofdstuk 10 : Geluid
T4
H9
+
10.1
t/m
10.3
T5
10.4
t/m
10.6
 Wat geluidsbronnen en geluidsontvangers
zijn.
 Wat de rol van een tussenstof is bij de
voortplanting van het geluid en rekenen met
de geluidssnelheid.
 Het natuurkundige onderscheid kennen
tussen hoge en lage geluiden.
 De invloed kennen van de grootte van
muziekinstrumenten en snaren op de hoogte
van tonen.
 Rekenen met frequentie en trillingstijd.
 De decibel kennen als eenheid van
geluidssterkte.
 De werking van microfoon en luidspreker
kennen en het onderscheid maken tussen
hoge-, lage- en middentoonluidsprekers.
 De effecten van geluidsoverlast en het
onderscheid maken tussen duurzame en niet
duurzame oplossingen.
SE2
NASK
1/K/8
ST
50
min
2
J
ST
30
min
1
N
ST
50
min
2
J
ST
30
min
1
N
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
5
T6
H10
Nov
T7
11.1
Hoofdstuk 11 : Bouw van de materie.
 Overeenkomsten en verschillen tussen
metalen, moleculaire stoffen en zouten.
 De opbouw van de moleculen van stoffen
kennen in de drie fasen.
 Een eenvoudig atoommodel met kern en
elektronenwolk.
 Massa en lading van de elementaire deeltjes
proton, neutron en elektron.
 Wat isotopen zijn en met behulp van BINAS
NASK
1/K/10
04-12
t/m
11.3
t/m
T8
23
Jan
11.4
t/m
11.5
T9
H10
+
H11
T10
12.1
t/m
12.3
T11
12.3
t/m
12.4
T12
13.1
t/m
13.4
isotopen onderscheiden.
 Wat ionen zijn en hoe positieve en negatieve
ionen ontstaan.
 Vier verschillende soorten ioniserende
straling en hun eigenschappen onderscheiden.
 De eenheid van activiteit van een
radioactieve stof.
 Wat de halveringstijd is van een radioactieve
stof.
 Wat de dracht van straling is.
 Gevaren en toepassingen van radioactieve
straling.
ST
30
min
1
N
ST
50
min
2
J
ST
30
min
1
N
ST
30
min
1
N
1
N
SE3
NASK/
K/9
25
Jan
t/m
NASK/
K/7
ST
30
min
3
04-12
Apr
SE4
5
T13
H12
+
H13
Klik
hier
als u
tekst
wilt
invo
eren.
Klik
hier
als u
tekst
wilt
invo
eren.
Klik hier als u tekst wilt
invoeren.
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Klik
hier
als u
tekst
wilt
invoer
en.
ST
50
min
2
J
Klik
hier
als u
tekst
wilt
invo
eren.
Klik
hier
als u
tekst
wilt
invo
eren.
Klik
hier
als u
tekst
wilt
invo
eren.
Klik
hier
als u
tekst
wilt
invoe
ren.
Apr
t/m
15
Jul
04-12
Toelichting Programma van Toetsing en Afsluiting:
Periode:
Code van de toets:
Bronnen
Kennen:
Kunnen
Kerndoelen/Eindtermen
Vorm van de toets
Duur van de toets
Weging
Herkansbaar
Derde leerjaar heeft vier kwartielen.
Het vierde leerjaar in drie kwartielen en als vierde kwartiel toewerken naar het CSE.
Keuze van de docent.
Hoofdstuk aanduiding.
Wat de leerling moet kennen in deze periode.
Wat de leerling moet kunnen in deze periode.
Exameneenheden zoals geformuleerd in het examenprogramma.
ST = Schriftelijke toets, PO = Praktische opdracht.
Hoelang de schriftelijke toets duurt.
Hoeveel keer de toets meetelt in de berekening van het gemiddelde SE-cijfer.
Hier wordt aangegeven of de toets herkansbaar is.
Berekening SE-cijfer en Eindcijfer:
Alle toetsen worden beoordeeld met een cijfer (afgerond op 1 decimaal).
Voor het cijfer op de cijferlijst aan het eind van een kwartiel wordt het gemiddelde genomen van
alle tot dan toe behaalde cijfers, rekening houdend met hun weging. Dit noemen we het
voortschrijdend gemiddelde (afgerond op 1 decimaal)
Voor het school-eindcijfer (SE) klas 4 wordt er gerekend met het voortschrijdend gemiddelde (afgerond op 1 decimaal).
Het Eindcijfer NASK1 klas 4 (E) komt tot stand uit het school-eindcijfer en het cijfer van het centraal schriftelijk
examen (CSE) waarbij geldt:
E = (SE + CSE) : 2
04-12
Download