γ-matrices van Dirac, 122 absorptie, 147 additieve

advertisement
Index
γ-matrices van Dirac, 122
Cooper-instabiliteit, 47
Coulomb-condities, 135
Coulomb-ijk, 135
covariante vectorgrootheden, viii
covariante vectorvelden, viii
creatie-operator, 6
absorptie, 147
additieve veeldeeltjesgrootheden
1-deeltjes grootheden, 16
2-deeltjes grootheden, 19
annihilatie-operator, 7
anticommutatierelaties, 11, 14
anticommutator, 10
atomair warmtebad, 152
d’Alembertiaan, 114
Darwin-term, 130
de Broglie hypothese, 113
deeltjes–golf dualiteit, 113, 155
deeltjesdichtheidsoperator, 14
deeltjesinterpretatie, 24
dichtheidsmatrix, 51, 54
dichtheidsoperator, 54
bewegingsvergelijking, 60
dipoolselectieregels, 151
Dirac-representatie, 121
Dirac-spinoperator, 125
Dirac-vergelijking, 119
anticommutatierelaties, 160
Dirac-spinoren, 120
energiedichtheid, 159
spin-1/2 antideeltjes, 161
spin-1/2 deeltjes, 125, 161
totale ladingsoperator, 161
veldoperator, 160
Dirac-zee, 126
doos, 70
drukionisatie, 85
bewegingsvergelijking van Heisenberg, 21
bezettingsgetallen, 6
distributies, 89
bezettingsgetalrepresentatie, 6
bindingsenergie, 76
voor kernen, 83
Bogolyubov-transformatie, 38
Bose–Einstein condensatie, 91, 95
kritieke temperatuur, 94
Bose-gas, 94
gedegenereerd, 95
Bose–Einstein statistiek, 2, 88
bosonen, 2, 10
bosonische Bogolyubov-transformatie, 39
Casimir-effect, 142
Chandrasekhar limiet, 87
chemische potentiaal, 69, 100
coherente toestand, 28
commutatierelaties, 10, 13
Compton-golflengte, 132
constante van Boltzmann, 61
continuı̈teitsvergelijking, 116, 121
continuümlimiet, 72, 77
voor het e.m. veld, 143
contravariante vectorgrootheden, viii
contravariante vectorvelden, viii
elektrische dipoolbenadering, 150
elektromagnetisme
4-stroom, 134
4-vectorpotentiaal, 128, 134
commutatierelaties, 139
klassieke limiet, 148
spin-1 deeltjes, 140
x
veldoperator, 139
elektron–gat excitatie, 46
elektrongas, 78
emissie, 147
gestimuleerd, 148
spontaan, 148
levensduur, 151
energie-kwanta, 25
fotonen, 140
energiekwanta, 24
ensemblegemiddelde, 54
tijdsevolutie, 60
ensembles
gemengd, 52, 58
grootkanoniek, 68
kanoniek, 63
microkanoniek, 66
ongepolariseerd, zie volledig random
puur, 50, 58, 60
volledig random, 59, 60
entropie, 61
equipartitie van energie, 65
fotonstatistiek, 152
fotontoestanden, 141
Fourier-integraal, ii
Fourier-modes, i
Fourier-reeks, i
Fourier-transformatie, ii
g-factor, 130
gat, 48
gatentheorie, 46
geleidingselektronen, 78
gelocaliseerd, 1
gemiddelde bezettingsgetallen, 89
gesloten systeem, 63
golfvector, 72, 77, 136
Heisenbergbeeld, 21
heliciteit, 128, 140
helium I, 43
helium II, 43
heliumfilm, 44
ideaal gas, 3, 91
identieke deeltjes, 1
ijkvrijheid, 135
incoherent mengsel, 52
inertiaalsysteem, vi
intrinsiek magnetisch dipoolmoment, 130
intrinsieke vrijheidsgraden, 115
Fermi-bol, 77
Fermi-energie, 45, 75, 77, 90
Fermi-gas, 70, 99
gedegenereerd, 99
volledig gedegenereerd, 75, 100
Fermi-impuls, 77
Fermi-oppervlak, 77
Fermi-temperatuur, 76
Fermi-zee, 46, 75
Fermi–Dirac statistiek, 2, 88
fermionen, 2, 11
fermionische Bogolyubov-transformatie, 48
fijnstructuur, 131
Fock-ruimte, 5
fonteineffect, 44
fotonen, 140
fotongas, 152
klassiek gas, 93
Klein–Gordon vergelijking, 114
commutatierelaties, 158
energiedichtheid, 156
scalair veld, 116
scalaire veldoperator, 157
spin-0 antideeltjes, 157
spin-0 deeltjes, 116, 157
totale ladingsoperator, 158
ladingsconjugatie, 154
xi
ladingsgetal, 81
Lagrange-multiplier, v
lange-afstandscorrelaties, 97
linksdraaiend, 141
Liouville-vergelijking, 60
localiteit, 158
long-range order, 97
Lorentz-transformaties, vi
eigenlijke Lorentz-transformaties, vii
homogeen, vii
Lorentz-boosts, vii
orthochroon, vii
ruimtelijke rotaties, vii
loweringoperator, 24
macroscopisch bezet, 95
magnetisatie, 66
magnetisatiedichtheid, 101
massagetal, 81
Maxwell–Boltzmann statistiek, 88
Maxwell-vergelijkingen, 133
microcausaliteit, 159
minimale substitutie, 128, 145
Minkowski-ruimte, v
contravariante vector, v
covariante vector, vi
Einstein-sommatieconventie, vi
inwendig product, vi
metrische tensor, v
Minkowski-index, v
multiplicatorenmethode van Lagrange, v
ononderscheidbaar, 1
ordeparameter, 97
oscillatoren
bosonische kwanta, 25, 27
gedwongen, 26
vrij, 24
overlappende golffuncties, 1
paar-teloperator, 20
paramagnetische susceptibiliteit, 66, 102
partitiefunctie
grootkanoniek, 69
kanoniek, 64
Pauli-spinmatrices, iv, 57
Pauli-uitsluitingsprincipe, 5, 12
Pauli-vergelijking, 130
periodieke vlakke golven, i
permutatie-operator, 2
persistent current, 43
plasma, 78
Poincaré-transformaties, vii
polarisatie voor fotonen
polarisatievector, 136
polarisatie voor spin-1/2 deeltjes
polarisatiegraad, 58
polarisatierichting, 58
polarisatievector, 57
pure toestand, 50, 55
quasi-deeltjes, 27, 38, 41, 111
quasi-deeltjesvacuüm, 28, 108
neutronenster, 88
neutrongas, 88
niet-interagerende veeldeeltjessystemen, 3
normaalordening, 20, 142
nucleondistributie, 81
nulpuntsenergie, 25, 142
raisingoperator, 24
rechtsdraaiend, 141
relativistische kwantumveldentheorie, 155
relativiteitsprincipe, vi, 113
reservoir, 67
Rollin film, 44
observabelen voor identieke deeltjes, 1
onderscheidbaar, 1
saturatie, 84
scalaire grootheden, viii
xii
scalaire potentiaal, 133
scalaire velden, viii
Schrödinger-veld, 23
Schrödingerbeeld, 21
slash-notatie, 122
Slater-determinant, 5
spin–baan koppeling, 130
spin–statistiek theorema, 162
statistisch gewicht, 54
superfluı̈diteit, 32
kritische snelheid, 32
Landau-criterium, 33
supergeleiding, 104
BCS theorie, 104
Cooper-instabiliteit, 106, 109
Cooper-paar, 105
energiegat, 108, 111
gap equation, 109, 112
grondtoestandsfunctie, 108
kritische temperatuur, 110
mean field approximation, 110
ordeparameter, 109
quasi-deeltjes, 111
spectrum, 108
zwakke-koppelinglimiet, 109
superlek, 43
symmetrisatie-postulaat, 1
transversaliteit, 136
tweede kwantisatie, 19, 23, 145, 154–162
two-fluid model, 43
uitvriezen van vrijheidsgraden, 91
vacuümtoestand, 6
vectorpotentiaal, 133
veldoperator, 15
verwisselingsontaarding, 1
vluchtigheid, 69
warmtebad, 63
warmtecapaciteit, 93
wet van Curie, 66
wet van Planck, 152
wet van Stefan–Boltzmann, 153
witte dwerg, 85
zwart lichaam, 152
teloperatoren, 6, 7
temperatuur, 64
thermisch evenwicht, 62
thermische de Broglie-golflengte, 92
Thomas–Fermi model, 81
toestandsdichtheid, 72
voor fotonen, 142
toestandsfuncties
producttoestandsfunctie, 4
volledig antisymmetrisch, 2, 14
volledig symmetrisch, 2, 14
totale teloperator, 8, 14
xiii
Download