Nieuwsbrief 2

advertisement
Informatie sportverenigingen geclusterd
Periode 2
Inhoud
Ronde tafel gezonde sportkantine
Subsidie verduurzaamheid
Campagne Bewust op weg ‘FF Doen’
NLdoet
Sjors Sportief
Naschoolse activiteiten
F!TFabriek - Verenigingsondersteuning
Ronde tafel Gezonde sportkantine
De gemeente Bergen op Zoom is een Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) gemeente en
richt zich op een gezonde leefstijl van alle inwoners. Sport en bewegen maakt een belangrijk
onderdeel uit van een gezonde leefstijl. Uw sportvereniging levert met het uitgebreide
sportaanbod voor jong en oud een enorme bijdrage aan dit speerpunt.
Waarom De Gezonde Sportkantine?
Sport levert een belangrijke bijdrage aan een gezonde leefstijl en het terugdringen van
overgewicht en obesitas. Niet alleen bewegen is erg belangrijk, maar zeker ook een
gezonde/bewuste omgang met voeding en drank. Daarom starten wij graag samen met u het
project de Gezonde Sportkantine. We willen beginnen om met elkaar te praten over het huidige
aanbod in de kantine en te bekijken welke gezondere alternatieven er zijn die ook lekker zijn,
de gewenste marge overeind houden en het aanbod nog aantrekkelijker maken. De
verenigingen die inmiddels met de Gezonde(re) Sportkantine aan de slag zijn gegaan hebben
de ervaring dat het niet alleen leuk is om te doen, maar ook dat de leden het erg waarderen
(jong en oud) en dat de baromzet gestegen is. Na het sporten komen sporters vaak bijeen in
de kantine of het clubhuis om wat te eten of te drinken. Zo wordt ‘de gezonde keuze, de
makkelijke keuze’.
Uitnodiging themabijeenkomst
De themabijeenkomst gezonde sportkantine is een initiatief vanuit de gemeente Roosendaal.
Wij beseffen dat deze bijeenkomst wellicht kort dag is. Kunt u niet aanwezig zijn maar wilt u
wel graag meer informatie ontvangen neem dan contact op met Emilie Krol via
[email protected]
Voordat we De Gezonde Sportkantine breed uitrollen in Bergen op Zoom, starten we met een
gezamenlijke brainstormsessie met sportverengingen uit Roosendaal. Samen bespreken we
wat uw wensen (o.a. in ondersteuning) en bedenkingen zijn rondom De Gezonde Sportkantine.
Hierbij kunt u denken aan minder zoet, zout, vet en alcohol. Ook komt aan bod welke
mogelijkheden er zijn in samenwerking.
Wij waarderen het zeer als iemand van uw sportvereniging aan deze brainstormsessie mee
komt doen. LET OP! Het is NIET vereist dat uw vereniging een eigen kantine heeft om aan te
sluiten bij de themabijeenkomst. De brainstormsessie staat onder leiding van de Coördinator
Gezonde Sportkantine van het Convenant Gezond Gewicht, www.gezondesportkantine.nl.
Doelgroep:
Locatie:
Datum:
Inloop:
Programma:
Bestuursleden- en/of barmedewerkers/vrijwilligers (met inkooptaken)
Voetbalvereniging Alliance, Zundertseweg 17 te Roosendaal
Maandag 16 november 2015
Vanaf 19:15 uur.
Van 19:30 tot 21:00 uur
Laat u ons weten wie van uw vereniging aanwezig zal zijn? Graag met naam, e-mailadres en
telefoonnummer. U kunt uzelf aanmelden door deze gegevens te mailen naar:
[email protected] Tot 16 november!
F!TFabriek - Verenigingsondersteuning
Subsidieregeling energiebesparing en duurzame energie
sportaccommodaties
Vanaf 4 januari 2016 kunnen sportverenigingen en sportstichtingen een subsidie aanvragen
voor energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties. Deze regeling is gericht op
investeringen in energiebesparing en toepassing van duurzame energie ten behoeve van
sportaccommodaties. De subsidieregeling draagt bij aan het doel voor energiebesparing, zoals
afgesproken in het Nationaal Energie-Akkoord, door het benutten van het potentieel aan
energiebesparing bij sportverenigingen en sportstichtingen.
Subsidie
De hoogte van de subsidie is een bepaald percentage van de subsidiabele kosten. De
subsidiabele kosten bestaan uit de kosten voor de aanschaf van een installatie of apparatuur;
arbeidskosten zijn niet subsidiabel. Het subsidiepercentage voor sportverenigingen bedraagt
30% en voor sportstichtingen 15%. Het verschil in subsidiepercentage komt doordat rekening
is gehouden met BTW-plicht.
Er kan maximaal € 125.000,- subsidie per aanvrager per jaar worden aangevraagd.
Subsidieaanvragen, waar de subsidiabele kosten minder bedragen dan € 3.000,-, komen niet
in aanmerking.
Digitaal aanvragen
Sportstichtingen en sportverenigingen kunnen voor investeringen in energiebesparing of
duurzame energie gebruikmaken van deze subsidieregeling wanneer zij voldoen aan
bepaalde voorwaarden. Meer informatie over de regeling en de voorwaarden kunt u vinden
via de volgende link:
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-energiebesparing-en-duurzameenergie-sportaccommodaties
De aanvraag verloopt digitaal via eLoket. Hiervoor heeft u eHerkenning met niveau 1 nodig.
Het aanvragen en ontvangen van een eHerkenningsmiddel duurt 1 tot 7 werkdagen. Zonder
deze eHerkenning kunt u geen digitale aanvraag indienen via het eLoket, dus regel dit op tijd.
F!TFabriek - Verenigingsondersteuning
Campagne Bewust op weg
´FF Doen´
Bijna 50% van de volwassen Brabanders is te zwaar. Onder jongeren is er zelfs sprake van
een groeiend overgewicht. De oorzaak van het overgewicht moet vooral gezocht worden in de
voeding en beperkte lichaamsbeweging. Tijd voor actie dus!
Bij sportverenigingen zie je vaak dat de leden met de auto komen. Ze zijn sportief ingesteld,
maar komen wel met de auto. In plaats van de auto zou men ook op de fiets kunnen komen.
Fietsen is beter voor de gezondheid en het milieu, en leden kunnen hierbij ook de vereniging
helpen. Sportverenigingen hebben vaak te weinig parkeergelegenheden voor alle leden en
alle toetreders die van buiten komen. Als er in de weekenden wedstrijden worden gespeeld is
er al vaak te weinig parkeergelegenheid. Als alleen al de thuisspelende ploeg de auto thuis
laat is dit een voordeel voor de vereniging en kunnen de bezoekers hun auto wel kwijt. Door
alleen al iets vaker de fiets te pakken dragen leden een steentje bij aan een veilige, duurzame
en gezonde omgeving voor henzelf, de vereniging en anderen. Er zijn genoeg motieven om
de fiets te pakken. Onder aan de pagina staan 5 belangrijke redenen om te gaan fietsen.
Daarom start De F!TFabriek in Bergen op Zoom met het project ´FF Doen´. Wij willen zoveel
mogelijk sportverenigingen overtuigen om aan te sluiten bij dit project. Met ´FF Doen´
stimuleren we dat de leden voortaan de auto thuis laten. Bij elke reis zonder auto krijgen leden
een stempel op een strippenkaart. Bij een volle kaart (5 keer zonder de auto) kan de vereniging
een leuke prijs ter beschikking stellen. De gemeente Bergen op Zoom waardeert dit initiatief
en heeft één mooie prijs die onder de volle kaarten zal worden verloot: Een gratis uitje met
het hele team! Deze prijs wordt via de gemeente uit een provinciale subsidiepot
verkeersveiligheid beschikbaar gesteld
Ons ideaalbeeld is dat de verenigingen iedereen stimuleert die betrokken is bij de vereniging,
om de auto vaker thuis te laten en te helpen aan een gezondere levensstijl. In januari 2016 na
de eventuele winterstop willen we graag samen met jullie in beweging komen. Via de
Verenigingsondersteuners van F!TFabriek in Bergen op Zoom komt u aan strippenkaarten –
posters en ander actiemateriaal. We houden u op de hoogte.
Samen met ondernemers, het onderwijs en burgers gaan we Bewust Op Weg:
www.bewustopweg.nu .
Doen jullie ook met ons mee?






Fietsen is leuk!
Fietsen is gezond
Fietsen houdt diabetes op afstand
Fietsen verbrandt vet direct
Fietsen houdt de bloedvaten schoon
Fietsen verminderd stress
 Fietsen beschermt je hersenen
F!TFabriek - Verenigingsondersteuning
NL doet
Het Oranje Fonds organiseert op 11 en 12 maart 2016, samen met duizenden organisaties in
het land, NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwillige inzet in de
spotlights en stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken. De
afgelopen 10 jaar zijn er maar liefst 40.000 klussen geklaard en hebben 1,5 miljoen mensen
deelgenomen.
Stichtingen, verenigingen, zorginstellingen, scholen en natuurorganisaties biedt het een
mooie kans klussen te klaren die voorheen zijn blijven liggen! NLdoet is een kans om een grote
klus te klaren, uw organisatie te promoten én nieuwe vrijwilligers te werven.
Een vereniging kan een klus die men graag zou oppakken met andere vrijwilligers op de site
aanmelden. Uw klus verschijnt vervolgens op de website http://www.nldoet.nl/. Zo bent u
zichtbaar en kunnen belangstellende vrijwilligers uit de omgeving zich via de website
aanmelden voor uw klus. Laat iedereen in uw omgeving weten dat u meedoet en dat u
vrijwilligers zoekt.
Financiële bijdrage
Het is tot 25 januari 2016 mogelijk om een financiële bijdrage aan te vragen voor uw NLdoet
2016 klus (op=op). Heeft u als maatschappelijke organisatie plannen om mee te doen met
NLdoet? Wilt u overleggen over de mogelijkheden of bent u op zoek naar inspiratie? Neem
dan contact op via [email protected] of stuur een tweet naar @nldoet.
F!TFabriek - Verenigingsondersteuning
Sjors Sportief
Met ingang van het nieuwe jaar (2016) biedt de F!TFabriek basisschoolleerlingen de
mogelijkheid om ook dit jaar op een laagdrempelige wijze kennis te maken met
sportaanbieders binnen de gemeente Bergen op Zoom. Het sportstimuleringsproject genaamd
Sjors Sportief geeft alle kinderen de kans om zich te oriënteren op diverse sporten, zonder
direct lid te hoeven worden. Alle sportaanbieders krijgen de mogelijkheid om hun naschoolse
activiteiten te promoten in het Sjors Sportief boekje, waarop basisschoolkinderen vervolgens
kunnen gaan inschrijven.
De naschoolse activiteiten worden in een kleurrijk boekje onder de aandacht gebracht van
basisschoolleerlingen uit de gemeente Bergen op Zoom in de leeftijd van 4 t/m 13 jaar.
Kinderen kunnen zo heel laagdrempelig hun interesses en talenten verkennen, elkaar eens op
een andere manier ontmoeten en vooral ontdekken wat er in hun nabije omgeving allemaal
aangeboden wordt.
Inmiddels heeft de F!TFabriek nog betere contacten met de basisscholen en sportaanbieders.
Dit jaar hopen we daarom op nog meer aanmeldingen/ positieve reacties.
Het biedt kinderen, verenigingen en aanbieders van naschoolse activiteiten de volgende
voordelen:
1. Alle basisschoolkinderen in de gemeente Bergen op Zoom ontvangen in het nieuwe
jaar een gaaf activiteitenboekje met daarin een overzicht van alle naschoolse
activiteiten die er in dit schooljaar aangeboden gaan worden, goed dus voor de
naamsbekendheid van de vereniging.
2. Via de speelse, kindvriendelijke website www.sjorssportief.nl kunnen de kinderen zich
vervolgens eenvoudig voor één of meer (naschoolse)activiteiten inschrijven. De
mascotte Sjors verteld daar precies hoe dat moet.
3. Elke aanbieder van leuke naschoolse sport- en spelactiviteiten kan gratis een eigen
pagina in het boekje krijgen per verschillende naschoolse activiteit. U kunt zelf heel
eenvoudig
digitaal
een
‘eigen’
activiteitenpagina
aanmaken
via;
http://www.sportstimuleringnederland.nl/.
Gratis promotie voor uw vereniging
De promotie die u als aanbieder krijgt is enorm. Alle basisschoolkinderen komen tijdens de
gymles in aanraking met sport en krijgen het Sjors Sportief boekje aangeboden met daarin het
aanbod van uw vereniging.
Meedoen aan dit sportstimuleringstraject?

Ga naar www.sportstimuleringnederland.nl en kies voor verenigingen ook als u een
aanbieder bent!
 Klik op ‘Aanmelden als aanbieder’ / Heeft u zichzelf vorig jaar al aangemeld? Dan kunt
u deze inloggegevens opnieuw gebruiken om uzelf opnieuw aan te melden.
 Vul de gevraagde gegevens in, zodat alle basisgegevens van u bekend zijn bij ons
U ontvangt direct de inlogcodes per mail, maar kunt al direct in het beheersysteem uw
kennismakingscursussen invoeren. In feite vult u uw eigen pagina zoals deze in het Sjorsboekje komt te staan.
F!TFabriek - Verenigingsondersteuning
Naschoolse activiteiten
De F!TFabriek heeft goede contacten op bijna alle basisscholen in de gemeente Bergen op
Zoom. Hierdoor kunnen wij ook bemiddelen tussen verenigingen en scholen.
Ten eerste kunnen wij uw sportevenement meenemen in onze activiteitenkalender/ folder.
Deze wordt eens per kwartaal uitgedeeld op alle scholen waardoor u een mooie promotie
heeft. Daarnaast wordt deze op onze website en/of facebook geplaatst.
Wij kunnen ook bemiddelen bij het verzorgen van clinics tijdens en/of na schooltijd op diverse
scholen. Indien u interesse hierin heeft kunnen wij op zoek gaan naar de school die het beste
bij uw wensen past. Daarnaast krijgen wij ook regelmatig vragen vanuit scholen of wij
verenigingen weten die een clinic willen verzorgen.
Op dit moment hebben wij de volgende vraag open staan:
School:
Sancta Maria schoolplein of speelzaal
Wanneer:
na schooltijd, tijdstip en datum door vereniging in te vullen
Doelgroep:
vereniging bepaald voor welke groepen de clinic geschikt is
Procedure:
leerlingen moeten van te voren inschrijven via school waardoor vooraf bekendis
hoeveel kinderen deelnemen aan de clinic
Indien u gebruik wilt maken van bovenstaande mogelijkheden dan kunt u contact opnemen
met uw verenigingsondersteuner.
F!TFabriek - Verenigingsondersteuning
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards