Bodem zaterdag 14 februari

advertisement
Bodemvruchtbaarheid in de
moestuin
zaterdag 14 november 2015
Frank Petit-Jean
Bodemvruchtbaarheid in de moestuin









Moestuin: cultuur versus natuur (successie)
Bodemsoort/moedergesteente
Organische stof
Voedende elementen, bodemvoedselweb en
voedingsmechanismen
Kringlooptuinieren
Rekenmodel en advies
Bodemanalyses = kwantitatief
Principes ecologische bemesting
Observeren en bijsturen
www.velt.nu
Ecologisch leven
koken en tuinieren
Successie in de natuur
wat als … de mens niet ingrijpt?
www.velt.nu
•
Pioniersvegetatie
•
Graslandvegetatie
•
Ruigte
•
Struweel
•
Oud bos
Ecologisch leven
koken en tuinieren
Successie in de natuur tegengaan
wat als… de mens een vegetatie beheert?
•
Pioniersvegetatie
•
bodem verstoren (jaarlijks spitten, harken, ploegen)
•
Graslandvegetatie
•
Gras regelmatig korter zetten (meermaals per seizoen maaien,
grazen, hooien)
•
Ruigte
•
Ruigte korter zetten (bosmaaier, om de 3 a 5 jaar)
•
Struweel
•
Opslag bomen verwijderen
•
Oud bos
•
Niets doen
www.velt.nu
Ecologisch leven
koken en tuinieren
Successie in de tuin:
afgeleide groenvormen
•
Pioniers
bloemenakker, moestuin
•
Grasland
gazon, bollengrasland,
bloemenweide, lage border
•
Ruigte
hoge bloemenborder
•
Bos
haag, heg, solitaire boom, bosje,
struikengordel, boomgaard, schaduwborder
www.velt.nu
Ecologisch leven
koken en tuinieren
Bodem in de tuin
-
6 ton bodemleven in 1 ha tuingrond:
-
-
-
schimmels, protozoa, geleedpotigen, wormen, algen
…
Weinig schimmelnetwerk indien:
-
Pionierstadium
Veel bodemdynamiek (spitten)
-
komkommerfamilie, nachtschadefamilie,
schermbloemigen, granen gaan symbiose aan met
arbusculaire mycorrhizaschimmels
Kruisbloemigen niet
Vooral fosfaatopname
Moestuin:
-
www.velt.nu
Ecologisch leven
koken en tuinieren
Bodem in de tuin
-
Niet goed voor mycorrhizaschimmels
-
-
Spitten en ploegen
Snelle fosfaatrijke meststoffen (kippenmest)
Fungiciden
Wel goed voor mycorrhizaschimmels
-
www.velt.nu
Bodemrust
Trage meststoffen
Geen fungiciden
Ecologisch leven
koken en tuinieren
Bodem black box
Klimaat
-
Input
Planten
Dieren
Mulch
Compost
-
Output
Humus
Gezonde
planten
Oogst
Moedergesteente
www.velt.nu | #ecotuinieren
Ecologisch leven
koken en tuinieren
Bodemvorming
www.velt.nu
Ecologisch leven
koken en tuinieren
Bodemsoort
Bodemkaart digitaal
https://dov.vlaanderen.be/dovw
eb/html/bodemloketten.html
www.velt.nu
Ecologisch leven
koken en tuinieren
Bodemsoort






Buffercapaciteit voedingsstoffen en water
Levering mineralen, natuurlijke vruchtbaarheid
Bewerkbaarheid
Planten aanpassen aan bodemtypes
Bemesting
Zuurheidsgraad
www.velt.nu
Ecologisch leven
koken en tuinieren
Organische stof/humus
Actief
stabiel
Jong
Oud
Diverse uitgangsmaterialen en condities
- Bij klassieke analyses kennen we enkel totaal
OS (%C) . We hebben geen idee van
verhoudingen jong/oud.
- Voorgeschiedenis/ervaring
- Relativiteit van streefcijfers OS
www.velt.nu
Ecologisch leven
koken en tuinieren
Principes ecologische bemesting






www.velt.nu
Kringlopen sluiten
Bodemzorg versus plantenvoeding
Bodemconservering
Vermesting Mestdecreet => fosfaten
Energieverspilling
Voedingskwaliteit
Ecologisch leven
koken en tuinieren
Kringlopen sluiten: moestuin
 Zelfvoorzienende
Moestuin
 Tekort aan Koolstof
 Lage C/N in compost
 Verliezen N
 Weinig opbouw OS
www.velt.nu
Ecologisch leven
koken en tuinieren
Kringlopen sluiten
verzamelen en inzamelen
Evenwicht C/N en
minimaliseren/compenseren
verliezen door:
1. Aanvoer C/N uit de tuin
2. Aanvoer C/N uit omgeving
3. Aanvoer compost
4. Inschakeling groenbemester
5. Andere meststoffen
www.velt.nu
Ecologisch leven
koken en tuinieren
Voedende elementen
Voedingsmechanismen
Ka t io ne nuit wis s e lings c a pa c it
e it o f C E C ( c m o l/ k g)
Belangrijke lonen die de plant opneemt
positieve ionen (kationen)
arme zandgro nd
negatieve ionen (anionen)
in grote hoeveelheden
1-5
zandgro nd
5-10
leemgro nd
12-20
>20
H+
waterstof
OH -
hydroxide
kleingro nd
NH 4+
ammomium
HCO3-
carbonaat *
gro nd met veel o rganische sto f
30 -60
humeuze kleigro nd
40 - 60
K+
kalium
NO3-
nitraat
Ca
2+
M g2+
-
humus
400
sulfaat
illiet (kleimineraal)
10-20
mo ntmo rilliniet (kleimineraal)
calcium
SO4
magnesium
H 2PO4-
fosfaat *
in kleinere hoeveelheden
KLEI-HUMUS
Fe2+, Fe3+
ijzer
Cl-
chloride
M n2+
mangaan
HSiO3-
silicaat *
Cu2+
koper
H 2BO3-
boraat *
Zn2+
zink
M oO4-
molybdaat
Na+
natrium
www.velt.nu
100
Ecologisch leven
koken en tuinieren
Voedende elementen
Voedingsmechanismen
BODEMLEVEN
-
Plantenexudaten stimuleren
bodemleven en mineralisatie
in de rhizosfeer
-
Supernetwerk via Mycchorizae
-
Stikstoffixeerders
www.velt.nu
Ecologisch leven
koken en tuinieren
Rekenmodel en advies
www.velt.nu

•
•
•
Opbouw OS = humificatie
Compost
Oogstresten
Groenbemesters

•
•
•
•
•
Afbraak OS = mineralisatie
Bodemtype
Zuurheidsgraad
Temperatuur
Zuurstofgehalte
Ouderdom OS
Ecologisch leven
koken en tuinieren
Rekenmodel en advies
Compost uit bak of hoop
Op basis van N behoefte
Interpretatie met en
zonder analyse(C%)
www.velt.nu
Ecologisch leven
koken en tuinieren
Rekenmodel en advies
Compost uit bak of hoop
Op basis van N behoefte
Bemestingsadvies op basis van compost uit hoop of bak kg/are
www.velt.nu
Ecologisch leven
koken en tuinieren
Bodemanalyses
Analyse met een korrel zout





Momentopname
Gemiddelde over heel de tuin
Foutenmarges
Oude en jonge OS, voorgeschiedenis : inschatting mineralisatie?
Relativiteit beschikbaarheid en extractiemiddel
• Bodemleven (dynamiek)
• Interpretatie is gekoppeld aan gangbare praktijk
• Voorbeeld fosfor
 Balans  absolute waarde
www.velt.nu
Ecologisch leven
koken en tuinieren
Bodemanalyses
Wanneer wel?
 Nieuw en onbekende moestuin pH en C%
 Aanhoudend problemen
 Hoge eisen
 Sneller in grote tuin
Alternatieven: bv bodemademhaling,
microbieel..
www.velt.nu
Ecologisch leven
koken en tuinieren
Criteria voor ecologische bemesting
 Herkomst natuurlijk en geen chemie
 Toegelaten in bio:
vb vinasse, patentkali
 Traag opneembaar
 Toegelaten in bio:
vb bloedmeel, houtas, guano, patentkali
 Gevolgen ontginning
 Toegelaten in bio:
vb turf, guano, zeewierkalk
www.velt.nu
Ecologisch leven
koken en tuinieren
Soorten meststoffen
 Compost
tuincompost vat
tuincompost bak
groen
GFT
 Dierlijke mest
Stalmest
konijn
kippen
www.velt.nu
Ecologisch leven
koken en tuinieren
Soorten meststoffen
 Groenbemesters
niet spitten vruchtwisseling
Phacelia,Alexandrijnse
klaver, Japanse haver..
 Bodembedekking
schimmels vs
bacterie dominant
slakken?
 Gier
brandnetel
smeerwortel
www.velt.nu
Ecologisch leven
koken en tuinieren
Soorten meststoffen
 Organische handelsmeststoffen
sojaschroot, bloed- en beendermeel
luzerne, moutkiemen
 Minerale meststoffen
natuurfosfaat, patentkali, houtas(K, Ca), vinasse(extract) ,
dolomiet,kiseriet
Kalkmeststoffen: mergel, dolomiet, landbouwkalk, houtasse
 Gesteentemeel: basaltmeel, lavameel, bentoniet(Mg, Ca,
sporenelementen, aluminiumsilicaten, K,)
www.velt.nu
Ecologisch leven
koken en tuinieren
Een kwalitatieve aanpak
Observeren en bijsturen
 Gezond verstand, observatie
en praktijkgericht
 Groeikracht/gebreksverschijnselen
 Bodemleven
•
•
•
Niet spitten
Mulch
Groenbemesting
 Soorten compost/mulch
 Pioniersgehalte van groentensoorten
 Trager, kleiner, lekkerder
www.velt.nu
Ecologisch leven
koken en tuinieren
Download