coalitieakkoord-2016-2018

advertisement
Verbonden in verscheidenheid
Coalitieakkoord 2016 - 2018
Inhoudsopgave
Inleiding ................................................................................................................................................... 2
Ambities................................................................................................................................................... 3
Bestuurscultuur ....................................................................................................................................... 4
Programma’s ........................................................................................................................................... 5
Financiën.......................................................................................................................................... 6
Maatschappij en Cultuur ................................................................................................................. 7
Duurzaamheid ................................................................................................................................. 8
Onderwijs......................................................................................................................................... 9
Economie ....................................................................................................................................... 10
Toerisme en Recreatie ................................................................................................................... 11
Sport .............................................................................................................................................. 12
Veiligheid ....................................................................................................................................... 13
Verkeer, Vervoer en Parkeren ....................................................................................................... 14
Wonen en Omgeving ..................................................................................................................... 15
Zorg en Welzijn .............................................................................................................................. 16
Samenstelling college en Portefeuilleverdeling .................................................................................... 17
Ondertekening van het Coalitieakkoord ............................................................................................... 19
1
Inleiding
Op 1 januari 2016 gaan de gemeenten Naarden, Muiden en Bussum op in de nieuwe gemeente Gooise Meren.
In de voorbereiding op de fusie hebben de drie gemeenteraden de visie en missie vastgesteld op basis waarvan
vorm gegeven kan worden aan het gemeentelijk beleid.
De Visie laat zich in de kern als volgt schetsen. Gooise Meren is een gemeente met een aantrekkelijke
woonomgeving en een hoog voorzieningenniveau. De identiteit en eigenheid van de kernen Bussum, Muiden,
Muiderberg en Naarden blijven behouden. Gooise Meren zet structureel in op duurzaamheid. Inwoners,
ondernemers en anderen worden nauw betrokken bij het gemeentelijke beleid en dragen ook zelf
verantwoordelijkheid voor hun leefomgeving en voor elkaar.
De vier coalitiepartijen – VVD, D66, CDA en GroenLinks – onderschrijven de Visie en de hieraan ontleende
besturingsfilosofie en visie op dienstverlening van harte. Deze vormen dan ook de basis voor het
coalitieprogramma voor de periode tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018.
Dat is een betrekkelijk korte periode. En daarmee is in dit programma rekening gehouden. Tegelijkertijd zijn
we ons ervan bewust dat de gemeente voor grote uitdagingen staat. Zo vragen de verdere implementatie van
de Jeugdwet, de Wet maatschappelijk ondersteuning en de Participatiewet om een zeer forse inspanning.
Daarnaast is er de opdracht om in regionaal verband een bijdrage te leveren aan de opvang van vluchtelingen
en de huisvesting van statushouders. En dat alles tegen de achtergrond van de opbouw van een nieuwe
gemeentelijke organisatie.
Een nieuwe gemeente betekent ook nieuwe kansen. We willen een aantal nieuwe initiatieven ontplooien om
Gooise Meren een vliegende start te geven. Daarvoor zullen wij waar nodig middelen vrijmaken.
Maar ook bouwen wij voort op de door de drie gemeenten in gang gezette projecten, waaronder de
bouwprojecten. In het bijzonder onderschrijven wij het belang van de gebiedsontwikkeling De Krijgsman
passend binnen de kaders van de Vaststellingsovereenkomst (VOK). De verdere behandeling is gericht op
naleving van de gemaakte afspraken en te komen tot een onherroepelijk bestemmingsplan en het doen
vervallen van alle rechtsgedingen.
Dit alles vraagt om een bestuur, dat kan bogen op breed draagvlak. Een breed draagvlak in de Raad, maar ook
een breed draagvlak in de lokale samenleving. Daar maken wij ons in de komende periode sterk voor.
December 2015
VVD
D66
CDA
GroenLinks
2
Ambities
In het verlengde van de breed gedragen Visie en Missie, kiezen wij voor een aantal speerpunten.
Burgerparticipatie
De Visie van Gooise Meren benadrukt het belang van een lokale samenleving waarin iedereen mee kan doen.
Die participatie betreft ook het proces van gemeentelijke beleids- en besluitvorming. Wij nemen in de
komende periode initiatieven om burgerparticipatie verder te ontwikkelen.
Economie/toerisme
Voor Gooise Meren geldt in veel opzichten dat de nieuwe gemeente meer is dan de som der delen. Onder
meer op het gebied van toerisme heeft Gooise Meren veel te bieden. Mede in het belang van de economische
ontwikkeling zetten wij voluit in op het benutten van het toeristisch potentieel. Ook willen we bijdragen aan
het bevorderen en faciliteren van economische bedrijvigheid en een economische structuur die bij Gooise
Meren past.
Duurzaamheid
De gemeente Gooise Meren wil op verantwoorde en verstandige wijze omgaan met natuurlijke hulpbronnen.
Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar draagt ook bij aan de kwaliteit van leven in Gooise Meren, nu en
in de toekomst. We zetten ons er voor in dat de gemeentelijke organisatie voor 2030 energieneutraal
functioneert. Daarnaast stellen we ons ten doel dat Gooise Meren als geheel in 2050 energieneutraal is.
Preventie
Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt voor tal van terreinen van gemeentelijk beleid. Denk bijvoorbeeld
aan jeugdzorg, ouderenzorg en (verkeers-) veiligheid in wijken en buurten. Bij beleidsvorming zal er veel
aandacht zijn voor preventieve maatregelen. Daarmee kunnen ongewenste situaties worden voorkomen en
het levert uiteindelijk ook nog eens besparingen op die kunnen worden ingezet voor nieuw beleid.
Regio
Met de vorming van Gooise Meren ontstaat een gemeente van zo’n 56.000 inwoners. Dit geeft ons een stevige
positie binnen de regio Gooi- en Vechtstreek en in samenwerkingsverbanden daarbuiten. Die positie zullen we
benutten om de belangen van de inwoners van Gooise Meren goed te behartigen. Ook zullen we aansturen op
verbetering van de democratische legitimatie binnen regionaal verband. We gaan door met de verdere
uitwerking van de Regionale Samenwerkingsagenda (RSA).
3
Bestuurscultuur
Legitimiteit is niet slechts een zaak van het verkrijgen van een meerderheid in de gemeenteraad, maar
veronderstelt dat aan de beslissing een zorgvuldige afweging ten grondslag ligt, waaraan ook de oppositie een
bijdrage heeft kunnen leveren.
Wij vinden het van belang dat juist in deze eerste periode een zo breed mogelijk draagvlak ontstaat. Daarmee
kan een solide basis worden gelegd voor een sterke en succesvolle gemeente. Verbinding is wat ons betreft
een leidend begrip in de bestuurscultuur van Gooise Meren. Wij doen het voor de inwoners en mét de
inwoners, waarbij openheid, transparantie en integriteit de kernwoorden zijn. Het moet voor iedereen
inzichtelijk zijn hoe besluiten tot stand zijn gekomen.
4
Programma’s
Bestuur
De totstandkoming van een nieuwe gemeente betekent niet dat de identiteit van de kernen Naarden, Muiden,
Muiderberg en Bussum verloren gaat. Onze inwoners zullen hun identiteit in de eerste plaats blijven ontlenen
aan hun woonplaats en hun wijk of buurt. De werkwijze van de gemeente kenmerkt zich dan ook door een
sterke focus op kern- en wijkgericht werken. Zo kan ruimte worden geboden aan lokale initiatieven en wordt
tegelijkertijd gebruik gemaakt van de slagkracht van de grotere, steviger gemeente.
De gemeente is er voor de inwoners, niet andersom. In Gooise Meren zullen inwoners waar mogelijk worden
betrokken bij de beleidsvorming. Daarbij is burgerparticipatie aan de hand van de participatieladder leidend.
Eigen initiatieven van burgers, buurtplatforms of dorpsraden worden gestimuleerd en serieus genomen. Wij
doen voorstellen om de visie op burgerparticipatie nader uit te werken.
Het bestuur van Gooise Meren is in alle opzichten open, transparant en integer. Dat geldt niet alleen voor de
omgangsvormen tussen College en Raad, maar komt ook tot uiting in de wijze waarop de gemeente inwoners,
ondernemers en andere organisaties tegemoet treedt.
DOEL: verbinden
Middel:
 Instellen wijkwethouders
 Evaluatie ideeënmakelaar
 Breed draagvlak zoeken, op basis van open dialoog (o.a. in verband met sluitend krijgen van de
begroting)
 Harmoniseren van regelingen en verordeningen in 2016
 Visie op gemeentelijke organisatie en HR ontwikkelen, waarbij de gemeente zich bewust is van haar
voorbeeldfunctie
 Inzetten van digitale middelen
 Minder regeldruk
 Nadere uitwerking Visie Burgerparticipatie
 Agenderen democratische legitimatie en de rol van afzonderlijke gemeenteraden ten aanzien van de
Regio
5
Financiën
Gooise Meren staat voor een aantal uitdagingen. Naast de fusie, moeten wij in verband met de overheveling
van een aantal Rijkstaken naar de gemeente op het terrein van onder meer de Jeugdwet, de Wet
maatschappelijke ondersteuning en de Participatiewet lastige keuzes maken. Andere landelijke
ontwikkelingen, zoals de mogelijke afschaffing van de precariobelasting, maken dat waakzaamheid geboden
is.
Wij stellen ons tot doel de komende periode de woonlasten gelijk te houden. Dat noopt tot een financiële
taakstelling van 3 miljoen euro. In eerste instantie wordt gekozen voor een gelijkmatige verdeling over de
verschillende portefeuilles. Tegenvallers worden in eerste instantie binnen een portefeuille opgelost. Hiervoor
wordt gekozen omdat de tijd en informatie ontbreken om op korte termijn verantwoorde beslissingen te
nemen.
In januari 2016 wordt de fundamentele discussie gestart over het gewenste voorzieningenniveau in relatie tot
de vraag welk woonlastenniveau aanvaardbaar is. Inwoners zullen daarbij zoveel mogelijk worden betrokken,
op een gestructureerde manier, waarbij keuzes kunnen worden voorgelegd. De uitkomsten van deze discussie
zijn uitgangspunt voor het opstellen van de Perspectiefnota in het voorjaar van 2017.
Wij zijn voornemens op tal van terreinen nieuwe initiatieven te ontplooien. Naast de genoemde taakstelling
zullen hiervoor middelen worden vrijgemaakt.
Doel:
financieel gezonde gemeente
Middel:










Harmonisatie subsidiebeleid in 2016
Monitoren uitgaven Sociaal domein
Inkomsten Sociaal domein oormerken
Schuldpositie niet meer laten stijgen dan verstandig is
Risico’s kwantificeren en beheersbaar maken
Transparante financiële verslaglegging
Begroting raadsbreed bespreken, inclusief taakstelling
Analyse accommodatiebeleid en vastgoed
Kritisch kijken naar verbouwing gemeentehuis: sober, duurzaam en doelmatig
Reserve Sociaal domein blijft bestaan voor aanwending binnen het Sociaal domein
6
Maatschappij en Cultuur
Gooise Meren kenmerkt zich door een rijkdom aan cultuur- en natuurhistorisch erfgoed. Het Muiderslot, de
Vesting Naarden, het Naardermeer en Fort Werk IV zijn hiervan sprekende voorbeelden. Zorg en bescherming
voor dit erfgoed is een prioriteit voor de coalitiepartijen.
De ons omringende natuur is een bepalend element in de kwaliteit van leven in Gooise Meren. Het Goois
Natuur Reservaat (GNR) vervult een belangrijke functie in het beheer en behoud van deze natuur. Daarom
dient het GNR in stand gehouden te worden.
Ten aanzien van de bibliotheekfunctie is toegankelijkheid het sleutelwoord. Deze bibliotheekfunctie is voor
alle inwoners van Gooise Meren toegankelijk en bereikbaar.
Doel:
Middel:







behoud cultureel en natuurhistorisch erfgoed;
levendig cultureel klimaat, passend bij aard gemeente;
laagdrempelige toegang tot culturele voorzieningen.
Opstellen van een integrale cultuurvisie
Aandacht voor het cultuuraanbod voor jeugd en jongeren
Toegankelijkheid culturele voorzieningen bevorderen door middel van Jeugdcultuurfonds
Oprichting Stichting Goois Erfgoed
Bibliotheekfunctie in de kernen
Actieve bijdrage aan instandhouding GNR
Onderzoek gemeentelijk historisch vastgoed (bijvoorbeeld Stadhuis Naarden en Kazerne in Muiden)
7

Duurzaamheid
Duurzaamheid is meer dan zonnepanelen en windmolens. Het gaat niet alleen om het verantwoord omgaan
met schaarse bronnen en grondstoffen, maar ook om het zoeken naar alternatieven.
Wij willen met een aantal gerichte maatregelen de duurzaamheid, en daarmee de kwaliteit van wonen en
leven in Gooise Meren in de toekomst, bevorderen. Wij benaderen duurzaamheid vanuit het perspectief van
rendement in brede zin: maatschappelijk rendement is ook rendement.
Wij willen Gooise Meren maken tot een van de meest duurzame gemeenten van Nederland. De gemeente
heeft ook op het punt van duurzaamheid een voorbeeldfunctie.
Biodiversiteit heeft onze aandacht. Bij het beheer van de omgeving, van natuur en groen is het behoud van de
verscheidenheid en veelzijdigheid van leven een belangrijke leidraad.
Wij willen steeds bezien of, waar nodig, alternatieve financieringsvormen kunnen worden ingezet om de
noodzakelijke investeringen te doen.
Doel:
creëren van een harmonieuze en leefbare omgeving voor nu en in de toekomst;
streven naar circulaire economie
Middel:
 Gooise Meren Bewust-programma
o Bewustwordingscampagnes
o Informatie &voorlichting
o Convenant ‘duurzaam ondernemen’ met bedrijfsleven
 Aansluiten bij regionale programma’s
 Stimuleren fietsgebruik
 Openbare verlichting vervangen door LED
 Gooise Meren is Fairtrade gemeente
 Digitaal platform Stimulering Duurzaamheid
 Waarborgen van de visie op en toepassing van ‘groencompensatie’
 Aandacht voor duurzaamheid in inkoop- en aanbestedingsbeleid
 Streven naar energielabel A voor het nieuwe gemeentehuis
 In alle beleidsstukken en raadsvoorstellen wordt een duurzaamheidparagraaf opgenomen
8
Onderwijs
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Goed onderwijs vormt een wezenlijk element om onze kinderen een
goede toekomst te bieden. De gemeente heeft hierin veelal een faciliterende rol.
Uitgangspunt is: gezonde scholen. Onderwijs hoort thuis in gebouwen die aan de eisen van de moderne tijd
voldoen. De gezondheid en veiligheid van leerlingen staan hierbij voorop.
Schooluitval is een belangrijk punt van aandacht. Om schooluitval tegen te gaan is een integrale benadering
gewenst.
Gebleken is dat taal sterk bepalend is voor het succes van goed onderwijs. Wij staan ervoor dat iedereen in
Gooise Meren mee kan doen.
Doel:
Middel:





verbetering leer- en leefklimaat;
gezonde scholen.
Huisvesting van school in multifunctionele accommodatie in Muiden/Muiderberg
Ontwikkelen van een integraal huisvestingsplan Gooise Meren met een meerjarig investeringsschema
Versterking schoolmaatschappelijk werk in het kader van preventie
Eén kind, één plan: integrale benadering van jeugdhulp, onderwijs en arbeidsmarkt
Een goede startpositie door middel van Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
9
Economie
Voor een leefbare en welvarende gemeente is een gezonde economische activiteit onontbeerlijk. Wij willen
daarom ruimte bieden aan ondernemers en bij Gooise Meren passende economische activiteiten stimuleren.
De nadruk zal hierbij liggen op het creëren van kwalitatieve en duurzame groei.
Ondernemers in Gooise Meren worden nauw betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van economisch
beleid. Initiatieven van ondernemers worden verwelkomd.
Economisch succes komt niet vanzelf. Een goed economisch klimaat vergt onderhoud. Het terugdringen van
leegstand heeft de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van het winkelcentrum sterk bevorderd.
In de bevordering van economische activiteit in de regio vervult de Economic Board een belangrijke functie op
het gebied van innovatie. Gooise Meren wil hierin een belangrijke rol spelen.
Doel:
een aantrekkelijk ondernemersklimaat voorbij Gooise Meren passende economische bedrijvigheid
Middel:
 Handhaven zondagopenstelling tussen 12.00 en 18.00 uur, waarbij aan de openstelling gestelde
voorwaarden strikt worden gehandhaafd
 Regeldrukvermindering, in samenwerking met ondernemers
 Regelluwe zone onderzoeken, met aandacht voor ZZP’ers
 Eén ondernemersloket met elektronisch ondernemersdossier
 Voortzetten van samenwerkingsvormen met ondernemers ter stimulering van de lokale economie
(bijvoorbeeld Pro Bussum, stadspromotor Naarden)
 Bevorderen van een duurzame invulling van de bedrijventerreinen
 Onderzoek herbestemming gemeentehuis Muiden
10
Toerisme en Recreatie
Met de vorming van Gooise Meren is een aantal toeristische trekpleisters binnen één gemeente
samengebracht. Naast een aantal kroonjuwelen op het gebied van erfgoed biedt ook de ligging aan het water
kansen. Daarmee heeft de nieuwe gemeente zeker ook ten opzichte van een aantal omliggende gemeenten
onderscheidende kwaliteit. Wij willen toerisme de komende periode speerpunt van beleid maken en het
potentieel dat de toeristische aantrekkingskracht van onze gemeente biedt waar mogelijk benutten.
Gooise Meren bestaat uit vier kernen. Deze kernen hebben alle hun bijzondere kwaliteiten. Deze
verscheidenheid vormt voor de toeristische aantrekkingskracht van Gooise Meren toegevoegde waarde. Wel
willen wij een goede balans tot stand brengen tussen levendigheid en leefbaarheid.
Voor het bevorderen van toeristische mogelijkheden is de ontwikkeling van een Buitenhaven in Muiden van
groot belang. De komende periode zal worden bezien of de hiertoe voorliggende plannen kunnen worden
gerealiseerd.
Voor het ontwikkelen van het toeristisch potentieel is samenwerking met verbanden buiten de gemeente en
zelfs buiten de regio onontbeerlijk. Wij willen een sterke vertegenwoordiging van Gooise Meren binnen de
Metropoolregio Amsterdam.
Doel:
benutten van het toeristisch potentieel van Gooise Meren
Middel
 Visie op toerisme ontwikkelen in 2016
 Verruiming van duurzame toeristische activiteiten in samenwerking met de regio en met
I Amsterdam
 Sterke vertegenwoordiging in de Metropool Regio Amsterdam (MRA)
 Benutting van de status als Werelderfgoed en GeoPark
 Visie op watertoerisme Gooise Meren ontwikkelen, met alle stakeholders (inclusief uitwerking
Havenvisie Muiden)
11
Sport
Sportvoorzieningen maken een wezenlijk onderdeel uit van het woon- en leefklimaat dat Gooise Meren te
bieden heeft. Sport draagt bij aan de gezondheid van jongeren en ouderen. Het aan sport verbonden
verenigingsleven vormt een verbindend element in de gemeenschap. Wij willen sport én de verbindingen die
daarmee gepaard gaan de komende periode waar mogelijk bevorderen.
Vrijwilligers vormen het cement van veel verenigingen en hebben een maatschappelijk niet te onderschatten
betekenis.
Het belang van sport voor jeugd spreekt voor zich. Zowel voor de ontwikkeling van de gezondheid als de
ontwikkeling van sociale vaardigheden is sport een onmisbaar element in de opvoeding en bij het opgroeien
van kinderen.
Toegankelijkheid van sport is niet altijd vanzelfsprekend. Een gebrek aan accommodaties of sportvelden heeft
voor sommige sporten wachtlijsten tot gevolg. Hierdoor kunnen soms aanzienlijke groepen kinderen niet de
sport van hun keuze beoefenen.
Doel:
Middel:






gezonde gemeente;
toegankelijkheid én beschikbaarheid van sportvoorzieningen
Opstellen integrale Sportvisie
Toegankelijkheid bevorderen door middel van Jeugdsportfonds
Invoeren van buurtsportcoaches in hele gemeente Gooise Meren
Onderzoek –met integrale benadering- naar extra sportcapaciteit (o.a. binnensportaccommodatie in
Muiden en wisselveld voor buitensporten)
Onderzoek naar een meer effectieve exploitatie van de twee zwembaden. Wij willen in ieder geval
deze periode beide zwembaden open houden.
Met spoed een oplossing zoeken voor MHCM (Mixed Hockey Club Muiden)
12
Veiligheid
Veiligheid vormt een basisvoorwaarde voor een goed en prettig leefklimaat. Naast fysieke veiligheid gaat het
ook om sociale veiligheid. Veiligheid heeft zowel een objectieve als een subjectieve component. We hebben
daarom oog voor het belang van zowel de verlaging van de criminaliteit als de verhoging van het
veiligheidsgevoel van onze inwoners. Meer sociale cohesie en betrokkenheid in de buurt dragen aan de
verhoging van het gevoel van veiligheid bij.
Onmiskenbaar hebben inwoners een eigen verantwoordelijkheid waar het gaat om het bevorderen van
veiligheid, maar dat doet niet af aan de taak van de overheid om preventief beleid te voeren. Bijvoorbeeld
waar het gaat om alcoholmisbruik.
Brandveiligheid vormt een punt van aandacht. Onder meer het feit dat steeds meer ouderen langer thuis
blijven wonen, doet brandveiligheidsrisico’s toenemen.
Doel:
een veilige woonomgeving voor iedereen
Middel:
 Stimuleren en faciliteren van buurtpreventie
o Burgernet vervult een belangrijke signaleringsfunctie. Wij zullen dit initiatief actief onder de
aandacht brengen.
 Inzet op whatsapp-groepen
 Alcohol- en drugsmisbruik tegengaan door voorlichting en preventie (bv. Mystery Shoppers)
 Brandpreventiemaatregelen uitvoeren met inwoners en stakeholders
13
Verkeer, Vervoer en Parkeren
Voor de aantrekkelijkheid van het wonen in Gooise Meren is het van wezenlijk belang dat de gemeente goed
bereikbaar is. Goede bereikbaarheid komt ook het economisch potentieel ten goede. Tegelijkertijd moeten
het belang van een goed milieu en verkeersveiligheid worden onderkend. Wij zoeken naar een optimaal
evenwicht tussen deze verschillende belangen.
Het spoor dat Naarden en Bussum doorsnijdt vormt een belemmering voor de mobiliteit binnen onze
gemeente. De verkeersveiligheid rond spoorwegovergangen is een bron van zorg. Voor de kortere termijn
heeft de verkeersveiligheid rond de spoorwegovergangen de hoogste prioriteit.
Kinderen vormen ook in het verkeer de meest kwetsbare groep. Wij hebben daarom bijzondere aandacht voor
schoolgaande jeugd in het verkeer en de verkeerssituatie in de buurt van scholen.
In het belang van de leefbaarheid willen wij het gebruik van milieuvriendelijke middelen van transport
bevorderen. Hiertoe willen wij in ieder geval de mogelijkheid onderzoeken om fietsstraten te realiseren. Hierin
is de auto te gast.
Het evenwicht tussen leefbaarheid en bereikbaarheid is precair. Wij staan een integrale benadering van
parkeren voor. Op sommige plaatsen in de nieuwe gemeenten ligt het voor de hand dat betaald parkeren
geldt, op andere plaatsen niet. Het is voor ondernemers van vitaal belang dat een zo vriendelijk mogelijk
parkeerregime geldt. Uitgangspunt is hierbij dat het reguleren van parkeren kostendekkend moet zijn.
Doel:
goed bereikbare, (verkeers-) veilige gemeente
Middel:
 Sterke lobby richting Rijk en provincie (bijvoorbeeld Spoorse doorsnijding, MIRT en busverbindingen
tussen de kernen)
 Inventarisatie en mogelijk oplossen van gevaarlijke verkeerssituaties van/naar/rond scholen
 Inrichten fietsstraten
 Waar nodig sluipverkeer weren
 Pilot gratis parkeren in (aanloop)straten, in overleg met belanghebbenden
 Veranderende situatie rond A1/A6 en Bloemendalerpolder strak monitoren en direct ingrijpen waar
nodig (bijvoorbeeld ten aanzien van geluid en veiligheid).
 Aanpakken parkeerproblematiek fietsen bij het station Naarden-Bussum
14
Wonen en Omgeving
Leefbaarheid in de gemeente wordt mede bepaald door een evenwichtige en gevarieerde
bevolkingssamenstelling. Daarvoor is de beschikbaarheid van betaalbare (levensloopbestendige)woonruimte
voor alle inkomensgroepen van groot belang.
Om de beschikbaarheid van betaalbare woonruimte te bevorderen willen wij onderzoeken hoe bestaand
leegstaand vastgoed kan worden getransformeerd tot woonruimte. Gebleken is dat er behoefte bestaat aan
starterswoningen in Gooise Meren. Wij willen de ontwikkeling van starterswoningen waar mogelijk
bevorderen.
De recente toestroom van vluchtelingen naar West-Europa zorgt ook in Nederland én in Gooise Meren voor
een toegenomen druk op de woningmarkt. Deze druk zal de komende tijd, wanneer velen van hen een
verblijfsstatus zullen hebben gekregen, naar verwachting alleen maar toenemen. Met woningcorporaties en
andere betrokkenen zullen wij afspraken maken over de huisvesting van statushouders in onze gemeente,
waarbij we oog hebben voor een goede communicatie met de buurt, voor het beroep op de voorzieningen
zoals onderwijs en zorg en het absorptievermogen in de omgeving.
Wonen in Gooise Meren is wonen in het groen. Het onderhoud van het vele groen in de openbare ruimte vergt
een aanzienlijke inspanning. Wij willen ruimte geven aan initiatieven van inwoners en anderen om het groen in
hun directe leefomgeving naar eigen inzicht te onderhouden (‘right to challenge’).
Doel:
een leefbare en veilige woonomgeving voor iedereen: voor alle inkomensgroepen en leeftijdscategorieën.
Middel
 Lokale woonvisie opstellen na vaststellen regionale woonvisie
 Invoeren van de mogelijkheid om als buurt voorstellen te doen voor groenonderhoud van directe
leefomgeving
 In overleg met woningcorporaties de sociale woningvoorraad ten minste op peil houden
 Monitoren van luchtkwaliteit (kaart)
15
Zorg en Welzijn
De beste manier om armoede te bestrijden is de beschikbaarheid van betaald werk. Dit geeft mensen niet
alleen een gegarandeerd en structureel inkomen, maar biedt hen ook structuur in het leven. Van iedereen mag
worden verwacht dat hij zijn uiterste best doet zelf in zijn levensonderhoud te voorzien.
Met de overheveling van een aantal rijkstaken naar de gemeente is Gooise Meren verantwoordelijk geworden
voor de levering van zorg. De korting die van rijkswege op de hiervoor beschikbare budgetten is toegepast,
noopt tot met maken van scherpe keuzes. Uitgangspunt is dat zorg en voorzieningen beschikbaar zijn voor
diegenen die dat nodig hebben. De werkelijke behoefte van inwoners is daarbij leidend: voorzieningen worden
niet verstrekt omdat ze er nu eenmaal zijn.
Wij willen in het kader van zorgondersteuning sterk inzetten op preventie.
Bij re-integratie kijken we naar nieuwe mogelijkheden om de tekorten op het bijstandsbudget van BUIG te
verkleinen.
Wij zijn voorstander van een regionale dierenwelzijnsnota, waarbinnen een oplossing voor het Vogelasiel
wordt gevonden.
Wij willen dat de taken worden uitgevoerd met het budget dat de Rijksoverheid hiervoor beschikbaar stelt.
Doel:
goede zorg voor een ieder die dat nodig heeft, binnen beschikbaar budget
Middel:










Kwaliteit en efficiëntie verbeteren door aanbesteding en samenwerking met dienstverleners
Bevorderen innovatieve zorgconcepten
Onderzoek onder inwoners om keuze te kunnen maken in zorgvoorzieningen
Op basis van landelijke ervaringen met ScheidingsAPK effectieve elementen overnemen
Goede integratie statushouders
Samenwerking met belangenorganisatie in de zorg
Steun zelfstandigheid oudere (eenzaamheid bestrijden)
Aansluiten bij regionaal initiatief voor online zorgmarktplaats/zorgmakelaar
Integraal PGB invoeren, wanneer de landelijke evaluatie goed is
Minimabeleid op basis van de Minima-effectrapportage van het Nibud (uitgevoerd in 2015)
16
Samenstelling College en Portefeuilleverdeling
Ondertekenende partijen komen de volgende samenstelling van het College overeen
VVD (Miriam van Meerten-Kok)
EZ en vermindering regeldruk
Toerisme, recreatie en evenementen
Coördinatieregio (MIRT, MRA)
Parkeren en parkeerbeleid
Cultuur en monumenten (Stichting Goois Erfgoed, Goois Natuurreservaat)
Subsidiebeleid
Bibliotheek
Begraafplaatsen
Wijkwethouder
D66 (Hendrik Boland)
Ruimtelijke ontwikkeling
Vergunningen en handhaving
Onderwijs
Natuur
Wijkwethouder
CDA (Marleen Sanderse)
WMO/ zorg en welzijn 18+
Volkshuisvesting, woningcorporaties, statushouders
Verkeer en vervoer (lokaal)
Havens
Sport
Burgerparticipatie
Coördinatie openbare ruimte
Wijkwethouder
GroenLinks (Gerben Struik)
Jeugd 18Duurzaamheid, GAD en milieu
Dierenwelzijn
Werkgelegenheid en arbeidsparticipatie
Passend onderwijs
Wijkwethouder
VVD
Financiën en belastingen
Bedrijfsvoering, P&O
ICT en dienstverlening
Inkoop en inkoopbeleid
Bestuurlijke vernieuwing
Wijkwethouder
Burgemeester (Albertine van Vliet- Kuiper)
Openbare orde, regionale politie
Veiligheidsbeleid, regionale brandweer
Integrale handhaving (inclusief horeca)
Algemeen bestuurlijke zaken & burgerzaken
Algemene voorlichting en communicatie
Intergemeentelijke samenwerking en regio samenwerking
17
Vluchtelingen en integratie
18
Ondertekening van het Coalitieakkoord
Bussum, 24 december 2015
Namens de fractie VVD,
Miriam van Meerten-Kok
Namens de fractie D66,
Maarten Balzar
Namens de fractie CDA,
Marleen Sanderse
Namens de fractie GroenLinks,
Gerben Struik
19
Download