INTENTIEVERKLARING GEMEENTERAAD 3 januari 2001

advertisement
INTENTIEVERKLARING GEMEENTERAAD
4 NOVEMBER 2013
Dames en Heren Gemeenteraadsleden,
De gemeenteraad regelt alles wat van gemeentelijk belang is en beraadslaagt
over elk ander onderwerp dat de hogere overheid hem voorlegt. De taken en
opdrachten van een gemeentebestuur zijn dan ook zeer uitgebreid, ingewikkeld
en complex. Daarbij moet vaak rekening worden gehouden met uiteenlopende
belangen. Lokale noden en problemen worden ook vaak veroorzaakt door externe
factoren. Algemene ontwikkelingen in onze samenleving, in Vlaanderen, in België,
in Europa, grijpen rechtstreeks in op het dagelijkse leven in onze gemeente.
Milieu stopt niet aan de gemeentegrenzen. De verkeersproblematiek kan slechts
ernstig worden aangepakt in het kader van de uitvoering van een
grensoverschrijdende
samenwerking.
De
socio-demografische
en
Nederlandstalige identiteit van onze gemeente wordt beïnvloed door
maatschappelijke evoluties en de nabijheid van de grootstad Brussel.
De Vlaamse Overheid wil de lokale besturen meer bevoegdheden geven en wil ze
autonoom laten werken en beslissen. De doelstelling is meer autonomie krijgen en
op die manier de democratie en de inspraak bevorderen. Heel wat planlasten die
vroeger jaarlijks voor veertien actieterreinen, zoals bvb sport, jeugd, cultuur en
sociale economie,.. moesten worden gemaakt worden voortaan vervangen door één
zesjarenplan voor de hele legislatuur. De nieuwe beleids- en beheerscyclus is
weliswaar een vereenvoudiging maar stelt ook nieuwe eisen aan het beleid en zijn
verantwoordelijken. Niet in het minst aan het budgettaire aspect van de lokale
beleidsvoering. Tevens moeten op dit vlak de financiële bijdragen van de hogere
overheden aan de lokale beleidsvoering uitgeklaard worden. Op het politieke
front is de rol en de inzet van de gemeentemandatarissen zowel van meerderheid
als oppositie cruciaal.
Deze nieuwe beleids- en beheerscyclus (BBC) is doelstellinggericht en meetbaar
naar inhoud, planning en budget. De gemeenten zullen nog meer zelf moeten
bepalen welke klemtonen ze leggen en binnen welke terreinen ze actief willen zijn
of blijven. Door de directe band tussen de planning en de concrete uitvoering
ervan, zal de werking van ons bestuur transparanter worden voor de
gemeentemandatarissen en voor de burgers.
Op 14 oktober 2012 hebben de inwoners van Zaventem 31 gemeenteraadsleden
verkozen. De meerderheid in de gemeenteraad wordt vanaf nu gevormd door
gemeenteraadsleden van Open-VLD, N-VA en CD&V en neemt de
1
verantwoordelijkheid
legislatuur.
op voor het gemeentebeleid voor de rest van deze
Het beleid dat door Open-VLD, N-VA en CD&V wordt voorgesteld omvat een
positief project voor Zaventem. Dit project is gestoeld op een aantal duidelijke
krachtlijnen. Deze krachtlijnen houden geen beperkende concrete opsomming in
van hetgeen de coalitie wil realiseren, maar vormen eerder de grondslag voor het
beleid van de volgende periode.
De grootste uitdaging van de komende legislatuur is ervoor te zorgen dat elke
Zaventemnaar een gelukkig leven kan uitbouwen in onze Vlaamse gemeente.
Daarbij staat het met elkaar “samenleven” centraal.
De toenemende internationalisering en de continue instroom uit de hoofdstad
van nieuwe inwoners van veelal vreemde origine zorgt voor een aantal nieuwe
uitdagingen voor de lokale samenleving, zijn diensten en voorzieningen, zijn
verenigingen en organisaties. De statistieken tonen duidelijk aan dat we in
Zaventem werk moeten maken van een integraal lokaal integratiebeleid.
Het Nederlandstalig karakter en de eigenheid van onze Vlaamse gemeente moet
mede daarom duidelijk zichtbaar zijn. De Open-VLD, N-VA en CD&V coalitie
kiest voor een kordate aanpak en een Vlaamse uitstraling. De verwelkoming in de
gemeente, zowel van burgers als bedrijven, geschiedt hoffelijk en vriendelijk
maar vastberaden. Daarom zullen onder andere de welkomborden aan de
toegangen van de gemeente voortaan ook het woordje ‘Vlaams’ bevatten. In alle
communicatie zal de gemeentelijke overheid het Vlaamse karakter verder blijven
benadrukken.
Nederlands leren en slagen voor een inburgeringscursus zijn noodzakelijke
instrumenten voor integratie. Door daarnaast ook in te zetten op het gebruik van
het Nederlands in het openbare leven en op school en door een ruim aanbod aan
inburgeringscursussen kunnen we ervoor zorgen dat de verschillende
gemeenschappen en nationaliteiten in Zaventem niet naast mekaar maar met
mekaar leven. Elkaar verstaan is de eerste stap om elkaar echt te begrijpen!
We willen een beleid dat mensen helpt meespelen in onze samenleving, waarin ze
rechten én plichten hebben, waarin ze gerespecteerd worden in hun individuele
eigenheid en daartoe ontplooiingskansen krijgen. Positieve initiatieven die het
Vlaamse karakter van de gemeente benadrukken zullen we blijven ondersteunen.
2
Het integraal integratiebeleid situeert zich, naast taalbeleid en
inburgeringscursussen, ook op volgende domeinen : Onderwijs, onthaalbeleid,
vrijetijdsbeleid, welzijn en werk en woonbeleid.
Inzake onderwijs werken we aan specifieke acties voor leerlingen, leerkrachten
en ouders. Qua onthaalbeleid voorzien wij meerdere ontmoetingsmomenten voor
de nieuwe inwoners en een folder om ze meteen op de goede weg te zetten. Via
het vrijetijdsbeleid zullen de verenigingen verder gesensibiliseerd worden om
het Nederlands in hun aanbod en in hun communicatie te gebruiken. Het gebruik
van het Nederlands als voertaal blijft een voorwaarde tot subsidiëring en
ondersteuning. Binnen de sector ‘Welzijn en Werk’ wordt werk gemaakt van een
nauwere samenwerking met het OCMW, Kind & Gezin, VDAB en met de
middenstandsverenigingen.
Het woonbeleid is één van de belangrijkste hefbomen voor het realiseren van het
Vlaams karakter en een gezonde sociale mix. Bij de toekenning van sociale
bouwkavels zal via het grondfonds, zoals voorheen naast de sociale– en
gezinssituatie ook rekening worden gehouden met de band met Zaventem, de
taalkennis of de positieve ingesteldheid en bereidheid tot het leren van het
Nederlands. De inspanningen zullen worden ontwikkeld overeenkomstig de
bepalingen van het decreet Grond- en Pandenbeleid en de Vlaamse Wooncode.
We leggen daarbij de volgende klemtonen:
-
Voorrang voor mensen die reeds langere tijd in Zaventem wonen of gewoond
hebben bij het aanbieden van sociale huur- en koopwoningen;
Volop inzetten op Vlabinvest, het Investeringsfonds voor Grond- en
Woonbeleid voor Vlaams-Brabant;
Naast systemen die werken met inkomensplafonds zetten we ook in op de
twee andere Vlaamse beleidsinstrumenten die voorzien zijn in het decreet
Grond- en Pandenbeleid, namelijk bescheiden wonen en wonen in eigen streek.
De gemeentebesturen zijn verplicht om te werken met de nieuwe beleids- en
beheerscyclus. Het gemeentebestuur ontwikkelde in dit kader een sterk en
gezond financieel beleid dat tezelfdertijd ook een fiscaal vriendelijk en
vooruitziend beleid is.
De werking van het autonoom gemeentebedrijf (AGB) zal in de mate van het
mogelijke transparanter gemaakt worden voor alle gemeenteraadsleden.
Tijdens deze legislatuur zal een nieuwe methodologie ontwikkeld worden om de
participatie van de inwoners in het beleid te optimaliseren en te structureren
(participatieve democratie). We doen dit onder andere door de introductie van
‘wijkovereenkomsten’. Dit zijn ‘overeenkomsten’ tussen de burgers en het
3
gemeentebestuur. Deze kunnen thematisch gestructureerd worden, geografisch
georganiseerd of doelgroepgericht zijn. Op deze manier kunnen we beter
inspelen op de specifieke uitdagingen. De ‘overeenkomsten’ worden opgesteld na
breed en open overleg met de burger. Dit zal echter geen afbreuk doen aan de
eigen verantwoordelijkheid van het bestuur. Deze ‘overeenkomsten’ worden
permanent geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. De burger en het bestuur
bespreken en volgen de stand van zaken en de uitvoering van de verschillende
projecten. De methodiek en de concrete plannen zullen aan de gemeenteraad
worden voorgelegd en worden ingepast in de meerjarenbegroting.
Vanaf de begroting 2014 worden in de meerjarenplanning ook de nodige middelen
voorzien voor de ondersteuning van de administratie voor de opmaak en de
uitvoering van de wijkovereenkomsten.
Het geheel zal ondersteund worden door nieuwe communicatiemiddelen. De burger
zal hierdoor nieuwe kanalen aangereikt krijgen om interactief te
communiceren met het gemeentebestuur. We plaatsen ook voldoende digitale
informatieborden. Via deze borden kan de gemeente ook heel flexibel
communiceren met de burger. Daarnaast worden de borden opengesteld om de
activiteiten van verenigingen aan te kondigen. We zetten ICT dus ook in als
sociaal bindmiddel.
Ook de meer ingeburgerde informatiekanalen, zoals de website, het
informatieblad, aanplakborden, flyers, ... worden permanent geactualiseerd en
gemoderniseerd, zodat iedere Zaventemse burger op het hoogte is van de
gemeentelijke activiteiten.
Naast een modern communicatiebeleid wordt er een actieplan “Performante
dienstverlening” ontwikkeld ten behoeve van de burgers en de bedrijven en
verenigingen. Hierbij zal het GIS en ICT beleid een centrale rol innemen.
Daartoe zal een grondige studie worden uitgevoerd, met het oog op één
geïntegreerd informatiesysteem, wat efficiëntie en opvolging van de diensten
ten goede moet komen. Dit moet de burgers ook de kans geven hun dossier
nauwgezet op te volgen. De zittingen van de gemeenteraad zullen voor de modale
inwoner door het gebruik van de moderne communicatiemiddelen transparanter
verlopen. Ook dit zal mee leiden tot meer openbaarheid van bestuur.
Een bloeiende gemeente veronderstelt een beleid dat ondernemen aanmoedigt.
Daarom zullen wij blijven zorgen voor een bedrijfsvriendelijk klimaat, dat lokale
ondernemers en handelaars ondersteunt. De constructieve samenwerking met de
handelaarsverenigingen zal worden verdergezet. De dienst lokale economie
neemt voorlichtingsinitiatieven voor de ondernemers. Dit zal alle aspecten van
goed ondernemerschap omvatten, inclusief het uitdragen van het Vlaams
4
karakter.
De luchthaven is één van de hoekstenen voor onze plaatselijke economie; voor
het gemeentebestuur is het belangrijk dat naast het economische ook voldoende
aandacht wordt besteed aan de vrijwaring van het milieu en de leefbaarheid van
de gemeenten rond, en omwonenden van de luchthaven. Er zal worden gestreefd
naar een gezond evenwicht tussen ecologie en economie. Een gestructureerd
overleg tussen de gemeente Zaventem en de uitbaters van de luchthaven zal
leiden tot een nog betere verstandhouding en initiatieven die beide ten goede
komen.
Onze gemeente heeft de voorbije jaren een gedaantewisseling ondergaan. Aan
de rand van de hoofdstad, met de luchthaven op het grondgebied, doorkruist
door het spoor en tal van auto- en verbindingswegen, blijft onze gemeente een
groeipool met een zeer hoge tewerkstellingsgraad. Dit economische succes en
omstandigheden vormen continu een spanningsveld met de leefkwaliteit. Een
verdere verbetering van de levenskwaliteit van de inwoners blijft een prioriteit
met maximale aandacht voor de kwaliteit van de wijk, de straat. Daarom is het
onderhoud en de reinheid van de gemeente voor de nieuwe coalitie een
topprioriteit. In dit kader zal aandacht worden besteed aan een effectief en
efficiënt opvolgingssyteem van de onderhoudswerken, raadpleegbaar door de
burgers.
Het sport-, jeugd- en cultuurbeleid wil een breed aanbod blijven creëren,
waarbinnen iedere burger zijn gading kan vinden, zowel actief als passief. Dit
recreatief beleid in Zaventem moet mensen samenbrengen om te denken, te
voelen, te genieten, maar ook om samen dingen op poten te zetten. De focus van
de aangeboden infrastructuur, logistieke ondersteuning, subsidiëring en inzet
van financiële middelen en personeel zal in deze zin evolueren. Ook de
gemeentelijke raden kunnen hier een sturende en stuwende rol in spelen.
Tijdens deze legislatuur zal de bouw en realisatie van het Cultureel Centrum
(met bibliotheek) een grote uitdaging vormen. Het doel is hiervan een
ontmoetingscentrum voor de Zaventemse bevolking en de verenigingen te
maken. Om een duurzame, logistieke, financiële en culturele uitbating te
kunnen ontwikkelen zal er in 2014 een intendant worden aangesteld die door
een onafhankelijk bureau zal geselecteerd worden op basis van de noden uit
vergelijkbare culturele centra.
Het gemeentebestuur zal de sportbeoefening blijven stimuleren, met hernieuwde
aandacht voor diversiteit in het aanbod. Daartoe zullen alle lagen van de
bevolking, de sportclubs, vrijetijds- en competitiesporters
in
alle
5
leeftijdscategorieën betrokken worden. In overleg met de sportverenigingen zal
het sportaanbod voor de senioren en de andersvalide personen uitgebreid
worden. Veel aandacht blijft hierbij gaan naar de uitbouw van geschikte
sportinfrastructuur en doorgedreven onderhoud van de bestaande, zodat de
Zaventemnaar op een gezonde manier en in zijn omgeving aan sport zal kunnen
blijven doen.
Het systeem van ‘Gemeentelijke Administratieve Sancties’ is er om vormen van
overlast efficiënt te bestrijden. Ook bewakingscamera’s kunnen hiertoe op
plaatsen waar dit nodig is ingezet worden. De prioriteit blijft wel gericht op
preventie en voorlichting, maar met de spreekwoordelijke “stok achter de
deur”. De selectieve inzameling van afval is een ecologische actie, die verder zal
gepromoot en ondersteund worden, zowel vanuit de gemeente als via haar steun
aan de verantwoordelijke intercommunales. Sluikstorten moet krachtdadig
worden aangepakt. Nieuwe preventieve acties om de verantwoordelijkheid en de
inzet van de burgers “om er zelf ook wat aan te doen” aan te moedigen zullen
onderzocht en in de praktijk worden omgezet.
Het parkeerbeleid in Zaventem wordt begin 2014, en vervolgens jaarlijks,
geëvalueerd en waar nodig aangepast. Het doel blijft het weren van
langparkeerders.
Tijdens de vorige legislatuur werd, rekening houdend met de beschikbare
financiële middelen, verder gewerkt aan de verbetering en de vernieuwing van
straten en de gemeentelijke infrastructuur. Deze aanpak wordt verder gezet.
Deze coalitie zal verder actief werk maken van de vernieuwing en onderhoud van
de voetpaden, de fietspaden, het straatmeubilair, de groene zones, de
aanplantingen en de verfraaiing van de woonomgevingen. Om alles nog efficiënt
te kunnen onderhouden met de beschikbare mankracht, zal het groenbeheer
grondig worden geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd.
Met betrekking tot het jeugdbeleid blijft de jeugdraad een heel belangrijke
partner. Daarnaast willen we ook “face to face” met de jeugd op zoek gaan naar
oplossingen voor de verschillende vragen. We werken rond twee grote sporen:
“Ruimte creëren om jong te zijn” en “Spreken in de taal van de jeugd”. De
topprioriteit van een goed jeugdbeleid is het verder aanbieden en ondersteunen
van aangename en veilige infrastructuur. Daarbij is er niet alleen aandacht voor
de investeringen, maar ook voor de responsabilisering van de jeugd. Tevens
worden duidelijke afspraken gemaakt voor het onderhoud en de herstellingen.
Een fuifgelegenheid in de gemeente is prioritair. We investeren in
multifunctionele sportvelden die voor iedereen toegankelijk zijn.
6
Spreken in de taal van de jeugd doen we door in te spelen op de nieuwste
evoluties in de multimedia. De Zaventemse jeugd zal aangezet worden om mee te
denken en te werken aan het toegankelijk digitaal platform voor iedereen.
In het gemeentebeleid is veiligheid een prioriteit. De wijkwerking vormt “het oor
en het oog” van de Zaventemse politieorganisatie. Zij heeft dagelijks intensief
contact met de bevolking en is daarom één van de belangrijkste hoekstenen
van de politiezorg. Het spreekt voor zich dat de wijkwerking ook zijn steentje
bijdraagt tot het creëren van een veilige schoolomgeving. De wijkinspecteurs en de
gemeenschapswachten zijn dan ook met regelmaat bij aanvang of einde van de
schooldag te vinden aan de diverse schoolpoorten. Door hun aanwezigheid aan de
schoolpoort wordt, naast het instaan voor de verkeersveiligheid, ook hun
aanspreekbaarheid bevorderd. Het gemeentebestuur zal deze ingeslagen weg verder
volgen. Er zal verder werk gemaakt worden van een beleid waarin preventieinitiatieven, waaronder meer blauw op straat, een sleutelrol spelen en waarbij
een nieuw polyvalent commissariaat opgericht wordt.
Het gemeentebestuur zal streven naar een integraal veiligheidsbeleid waarbij
de acties/werking van de verschillende hulpdiensten optimaal op elkaar worden
afgestemd en preventie en handhaving elkaar in evenwicht houden.
Tevens zal er, in functie van de komende nationale hervorming van de brandweer
en rekening houdend met de specifieke lokale situatie en verplichtingen inzake
bezetting, uitrusting en verantwoordelijkheid, en in het kader van de
wettelijkheid en de veiligheid, gestreefd worden naar een gelijkschakeling, ook
financieel, met vergelijkbare brandweerzones. En dit in overleg met de hogere
overheid en de overige korpsen uit de regio.
Niettegenstaande er de voorbije jaren fors werd geïnvesteerd in de
bestrijding van de wateroverlast blijft er aandacht voor de resterende
problemen. De gemeente engageert zich tot het halen van de algemene
klimaatdoelstellingen o.a op het vlak van rationeel energiegebruik. Daarom zal een
stappenplan uitgewerkt worden om te streven naar een CO 2-neutrale gemeente
tegen 2025. Het gemeentelijk gebouwenpatrimonium wordt qua energieverbruik
beheerd via een energieprestatie-boekhouding.
Op basis van het geactualiseerde mobiliteitsplan zal bijzondere aandacht gaan
naar de veiligheid van de zwakke weggebruikers. Het gemeentebestuur zal het
mobiliteitsplan omzetten in concrete acties, het sluipverkeer ontmoedigen en
alle mogelijkheden onderzoeken om de verkeersstromen te optimaliseren. Het
fietspadenbeleid wordt verdergezet met aandacht voor de verbindingen tussen de
deelgemeenten en de buurgemeenten en het wegwerken van gevaarlijke punten.
De sociale dienst van de gemeente wordt opgenomen door het OCMW en zal zo
het “Sociaal Huis” vormen. De creatie van een informatieloket met doorverwijzing
7
naar de bevoegde dienst zal ervoor zorgen dat de mensen nog vlugger en
gemakkelijker geholpen worden. Onze gemeente streeft naar een bestrijding
van de armoede binnen en buiten de grenzen; daartoe zullen wij een duurzaam
beleid voeren inzake aankopen, projecten en internationale samenwerking.
Er wordt ook een Actieplan Kinderarmoede opgesteld, dat wordt vertaald in de
meerjarenplanning, waardoor we vanaf 2014 een beroep kunnen doen op subsidies
van de Vlaamse overheid.
De uitbreiding van het rustoord “Trappeniers” is in opbouw. Eind 2014 zal het
rustoord geopend worden. Een uitbreiding van 66 naar 100 bedden moet ervoor
zorgen dat we de zorgbehoevende senioren van onze gemeente kunnen opnemen,
waarbij de betaalbaarheid niet uit het oog mag verloren worden. Veel senioren
zijn vandaag nog zeer actief. Zoals in het verleden zullen wij sport-, cultureleen andere activiteiten voor hen blijven ondersteunen.
Een kwalitatief hoogstaand onderwijs is primordiaal voor onze toekomst en deze van onze
kinderen. Inzake onderwijs is het de taak van de gemeente de jongeren voor te
bereiden op een mooie professionele carrière- en hun toekomst. De goede
werking en logistieke ondersteuning van het onderwijs zal verder worden
bevorderd door een permanente dialoog met de inrichtende machten. Daarnaast
zal ook aandacht worden besteed aan flankerend onderwijs.
De gemeentescholen zullen gestaag worden aangepast aan de noden van de tijd,
zowel qua infrastructuur en meubilair als qua leermiddelen. Het
gemeentebestuur zal voldoende kwaliteitsvolle voor- en naschoolse kinderopvang
voor alle scholen organiseren. Ook voor volwassenen zal er een ruim aanbod van
ontplooiingskansen blijven bestaan.
De Academie voor ‘Muziek, Woord en Dans’ en de ateliers voor ‘Beeldende
Kunsten’ kende de laatste jaren een uitzonderlijk elan, zowel inhoudelijk als
qua leerlingenaantal en infrastructuur. In 2013 werd ze officieel erkend als
“kunstacademie”. Het gemeentebestuur zal verder openstaan voor positieve
vernieuwing en uitbouw voor een breed publiek. Er zal worden geijverd voor
verdere uitwerking van alle afdelingen en richtingen in functie van de behoeften.
Het college heeft tevens het inzicht om bijzondere initiatieven te ontwikkelen in
het kader van de herdenking van de eerste wereldoorlog en bij uitbreiding in het
kader van het propageren van de vredesgedachte.
Dames en Heren gemeenteraadsleden,
We beleven moeilijke tijden met een diepe economische en financiële crisis; we
8
zullen zuinig moeten omgaan met de beschikbare middelen en zullen een beleid
voeren dat dicht staat bij de mensen en hun onmiddellijke leefomgeving.
Een creatief en participatief beleid geeft vertrouwen, stimuleert en
ondersteunt.
Allen dragen wij een grote verantwoordelijkheid ten aanzien van onze burgers.
Aan het begin van deze vernieuwde samenwerking zijn wij ervan overtuigd dat U,
door uw dagelijkse inzet, kennis en ervaring, mede zal werken aan de verdere
uitbouw van Zaventem en dit ten gunste van al onze inwoners.
Zaventem, 4 november 2013.
9
Download