aanmeldingsformulier

advertisement
In te vullen door ledenadministratie:
LIDNUMMER/
Machtigings ID
:____________________
WIJK
:____________________
AANMELDINGSFORMULIER tevens SEPA incassomachtiging
(machtiging is geldig tot moment dat men zich middels een afmeldingsformulier heeft
afgemeld bij de ledenadministratie, en het nog lopende termijn is voldaan) inleveren
bij [email protected] of in de brievenbus van onze accommodatie.
Dit gedeelte in te vullen door de aanvrager/-ster:
Naam
Voorletters + Roepnaam
Geslacht
M/V
Geboortedatum:
Adres
Postcode + Woonplaats
Telefoonnummer
E-mail
Soort lid
○ Tafeltennis jeugd wel/geen competitie
○ Tafeltennis senioren wel/geen competitie
○ Badminton op
Contributiebetaling:
(voor de bedragen zie onze website).
Ǿ maand (m.i.v. 20-09-2013 is alleen maandcontributie
ochtend
middag
avond
mogelijk)
Datum ingang lidmaatschap
Bank- of Gironummer (IBAN nummer)
BIC-nummer
Bent u in het bezit van een EHBO Ja
diploma ?
Heeft u een cursus reanimeren gevolgd ?  Ja
 Nee
 Nee
Verklaring:

Aanmelder verklaard dat hij aan alle financiële verplichtingen ten opzichte van de
vereniging(en) waarvan hij/zij lid is of is geweest heeft voldaan.
Algemeen:
Ondergetekende heeft kennis genomen van de informatie en de voorwaarden zoals vermeld op het
aangehechte infoblad en wenst lid te worden van de SV Red Star ’58.
DOORLOPENDE INCASSOMACHTIGING VOOR CONTRIBUTIE:
SV Red Star '58: Bankrekeningnummer NL47 INGB 0001 9187 07
BIC-nummer: INGBNL2A
Incassant ID SV Red Star '58: NL 23 ZZZ 402 5849 00000
Ondergetekende machtigt hierbij SV Red Star ’58 te Goirle over te gaan tot het automatisch innen van
de door hem/haar verschuldigde contributiegelden.
Innen van de contributie: maandcontributie omstreeks de 27e van elke maand.
Terugboektermijn: 8 weken (informeer bij uw bank)
Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend op (datum):
Handtekening aanvrager
 2003/2005 Red Star ’58
Bij personen beneden 18 jaar, handtekening ouder/verzorger
versiedatum: 20-09-2013
Download