ronald kooy, sanne janus, Henriette dekkers-appel

advertisement
Gezondheidscentrum ‘Het Therapeuticum Haarlem’ – Prinsen Bolwerk 12, 2011 MB
Haarlem
Huisartsen M. Christiaanse, J.L. Laceulle, I. van Rij, N.M. v.d. Veen, Ch. Zwart
Verpleegkundigen L. van Santen, T. Nijenhuis, A. Prins, L. Vink, M. Becht
Fysiotherapeuten H.M. van Liemt, I. Zwart, A. Miedema, A. Vloon. M. Henkes
Eerstelijns - en GZ-Psychologen A.H. Dekkers-Appel, S. Janus, R. Kooy, BIG-geregistreerd,
Bewegingstherapie A. Kraakman, Dieettherapie M. Vlasveld
Kunstzinnige therapieën P.A.M. van Steijn, S. Pedrotti
1
eerstelijnspsychologen binnen het samenwerkingsverband "therapeuticum haarlem"
ronald kooy, sanne janus, Henriette dekkers-appel
antroposofische zorgverlening binnen de eerstelijns samenwerking.
Antroposofische zorgverlening binnen de eerstelijns samenwerking is principieel ingebed in een
multidisciplinaire aanpak. Naast de huisartsenzorg, de diagnostiek en de medicatie, spelen een aantal
typerende wijzen van therapieën een fundamentele rol in het behandel- en genezingsproces. In
volgorde van aanpak wordt de behandeling aangezet bij:
I.
de huisarts, de medicaties
II.
de praktijk ondersteunende hulpverleners
III.
de verpleegkundige en de lichamelijke behandelingen
IV.
de fysiotherapeutische -, en ritmische massage behandelingen
V.
de bewegingstherapieën
VI.
de psychologische hulpverlening in diverse zwaartegradaties
VII.
de kunstzinnige therapieën.
Uitgangspunt bij het behandeltraject is een visie op het gezonde mens-zijn, waarbij een gezonde ziel
alleen kan functioneren binnen en gezonde vitaliserende-, lichamelijk-organische basis, zodanig dat
iemand's levensopgaven en levensoriëntatie kunnen worden uitgevoerd binnen een sociaal
betekenisvol netwerk, dat daarbij betrokken kan worden, en tot stimulans en steun kan dienen. Een
mens ontleent zijn betekenisgeving in het leven aan een individueel en uniek besef van het hebben
van een levensopgave, dat sturing geeft aan zijn motieven.
Gezondheidscentrum ‘Het Therapeuticum Haarlem’ – Prinsen Bolwerk 12, 2011 MB
Haarlem
De opvatting van het oerbeeld van de gezonde persoonlijkheid is daarmee in overeenstemming, en
luidt, in het ontwerp voor de nieuwste diagnostiek van de DSM V1:
Wat betreft de individuele persoonlijkheid:
Beseffen dat men een uniek individu is, met duidelijke afgrenzingen tussen zichzelf en anderen
Het hebben van een besef dat men in de tijd staat, en niettemin een individuele, coherente levensloop
heeft
Een besef van stabiliteit, en een waarheidsgetrouw beeld heeft voor wat betreft zelfwaardering en
zelf-achting
In staat tot het vermogen een grote omvang aan emotionele ervaringen te ondergaan, en om deze te
kunnen ordenen en reguleren
Wat betreft het tussenmenselijke functioneren:
Een vermogen tot empathie, met name:
o
o
o
Het kunnen bevatten, en het in zijn waarde laten van de ervaringen van andere mensen
Het verdragen en kunnen tolereren van verschillende perspectieven
Het kunnen begrijpen van oorzaken en gevolg in sociale gebeurtenissen
Een vermogen tot nabijheid en verbonden zijn:
o
o
o
2
Het vermogen tot diepgang en duurzaamheid in contacten met anderen
Het vermogen om te kunnen verlangen naar nabijheid
Het vermogen tot het opbrengen van wederzijds respect, zoals dit wordt weerspiegeld in
tussenmenselijke gedragingen
Wat betreft het vermogen tot zelfsturing en richting geven:
Het kunnen volbrengen van zinvolle korte termijn doelstellingen
Het kunnen volhouden inzake zingevende lange termijn doelstellingen in het leven
Het gebruik kunnen maken van constructieve, innerlijke normen voor gemeenschapszin
Het vermogen tot constructieve zelfreflectie, en de gevolgen hiervan te op te nemen in het zelfbesef
Het antroposofische mensbeeld voegt daaraan toe:
Het vermogen te kunnen handelen in samenhang met de tijdgeest, met de geschiedenis, met
de toekomst van de mensengemeenschap2, en met het individuele levensontwerp en de
individuele zingeving.
Het vermogen om te beseffen dat de voorwaarden voor individuele gezondheid ingebed zijn
in een gezonde ontwikkeling tot het 21e levensjaar3, en in het vinden van een juiste en
ritmische balans tussen denken, oordelend voelen, en handelen, tussen het
zenuwzintuigsysteem, het hart-longen-systeem, en de stofwisselings-ledematenmens..
Antroposofische therapieën richten zich op het herstellen van eventuele verstoringen in deze
voorwaarden.
1
Andrew Skodol M.D., Dora S. Bender, PhD, in Journal of Clinical Psychiatry 2010 June nr. 15
‘ Personality Disorders predict relapse after remission from an episode of major depressive disorder: a 6-year
prospective study’.
2
3
Prof. B.C.J. Lievegoed: "Opweg naar de 21e eeuw", uitg. Vrij Geestesleven
Rudolf Steiner: "De opvoeding van het kleine kind"; Dr. Joop van Dam: "de eerste 21 levensjaren".
Gezondheidscentrum ‘Het Therapeuticum Haarlem’ – Prinsen Bolwerk 12, 2011 MB
Haarlem
EERSTELIJNSPSYCHOLOGEN BINNEN HET SAMENWERKINGSVERBAND
"THERAPEUTICUM HAARLEM"
RONALD KOOY, SANNE JANUS, HENRIETTE DEKKERS-APPEL
informatie over de zorgverlening binnen de verzekeringsvoorwaarden
2014.
Wat kost het?
In 2014 heeft U vanuit Uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de
zogenoemde "Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg". U hoeft vanaf 2014 geen eigen
bijdrage te betalen, maar de psychologische hulp valt wel onder het eigen risico.
Welke soorten psychologische hulp onderscheidt de zorgverzekeraar?
Op basis van Uw klachten kunt U gebruik maken van een door de Overheid vastgestelde
zorgbehandeling (zogeheten "verzekerd zorgproduct") : Kort - Middel - Intensief - Chronisch, ieder
met de bijbehorende behandelduur. Hoeveel behandelingen er zullen worden vergoed hangt van de
ernst van Uw klachten af.
tarieven, voorwaarden en eigen risico.
Vergoeding van psychologische zorg in de Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg (af te
korten met Basis GGZ), valt onder het verplichte eigen risico. In 2014 is het wettelijk verplichte eigen
risico € 360 per persoon in totaal4. Gemaakte korten die binnen het eigen risico vallen betaalt U aan
Uw zorgverzekeraar. Niet in het eigen risico vallen huisartsenzorg, tandheelkundige zorg t/m 18 jaar,
verloskundige zorg, kraamzorg en zorg die vanuit Uw aanvullend pakket wordt vergoed.
Voor kinderen t/m 18 jaar geldt geen enkel eigen risico.
3
Psychische klachten,
psychologische hulp.
die
niet
meer
worden
vergoed
binnen
de
eerstelijns
Psychische klachten die niet meer door de zorgverzekeraar vanuit het basispakket GGZ eerstelijns
psychologische hulp worden vergoed, zijn onder meer:
problemen bij de opvoeding
ouderbegeleiding van kinderen met psychische problemen
relatie- en echtscheidingsproblemen
problemen samenhangend met de werksituatie
aanpassingsproblemen zoals bijvoorbeeld
o na overlijden van een belangrijk persoon uit Uw familie
o na een ernstige ziekte / ingrijpende operatie
o uitputting dan wel burnout / psychosomatische problematiek
Deze problemen zijn de zogeheten "niet verzekerde zorgproducten". U kunt hiervoor aanvullende
verzekeringen afsluiten. U kunt ook terug worden verwezen naar de Huisarts en de Praktijk
Ondersteunende Hulpverleners (hierna te noemen POH GGZ) van de Huisarts.
wie betaalt de rekening?
Medewerkers van het samenwerkingsverband "therapeuticum haarlem" hebben met bijna alle
zorgverzekeraars contracten afgesloten. De rekening wordt rechtstreeks naar de verzekeraar
gestuurd. Indiening van de Nota gebeurt pas na afsluiting van een behandeltraject. De Nederlandse
Zorg Autoriteit (NZa) heeft 4 trajecten voorgeschreven, die samenhangen met de in te schatten
zwaarte van de psychologische problematiek. Voor elk traject geldt een vooraf vastgesteld budget.
Kort
ongeveer 5 consulten ] plus alle directe en indirecte tijd ingezet voor de
behandeling
Middel
ongeveer 7 consulten ]
,,
4
Indien U met Uw zorgverzekeraar een hoger eigen risico heeft afgesproken, geldt dit bedrag.
Gezondheidscentrum ‘Het Therapeuticum Haarlem’ – Prinsen Bolwerk 12, 2011 MB
Haarlem
Intensief
Chronisch
ongeveer 11 consulten ]
in overleg met huisarts en POH ]
,,
,,
Afsluiting van een behandeltraject.
Per zorgverzekeraar verschilt het percentage, dat zal worden uitbetaald aan de behandelaar. De
factuur wordt na afloop van de behandeling rechtstreeks ingediend bij Uw zorgverzekeraar, die
deze dan aan ons zal vergoeden, en het overzicht van de ingediende factuur aan U zal doen
toekomen.
Overgangsregeling 2013 - 2014.
Behandelingen die in 2013 zijn begonnen en nog niet waren afgesloten, kunnen met enkele
vervolgconsulten worden afgerond in het jaar 2014. Hiervoor heeft de NZa een zogenaamde
transitieprestatie Basis GGZ vastgelegd. De volgende codering wordt daarvoor gebruikt:
Code
Prestatie
Maximum tarief
180005
transitieprestatie
€ 185,22
De transitieprestatie kan ook in rekening worden gebracht voor een intake in 2014 zonder
vervolgbehandeling.
Inschatting van de ernst van de psychische problematiek.
4
In samenspraak met de POH GGZ verwijst de Huisarts een patiënt met een vermoeden van een
bepaalde klacht naar de psycholoog. Hij vermeldt daarbij tevens de aard en de ernst hiervan:
Kort / Middel / Intensief.
Hiervoor wordt een test afgenomen, die aan het einde van het behandeltraject wordt herhaald, en
die een indruk geeft van zowel de begin problematiek, als van de resultaten van de behandeling aan
het eind van het traject. Dit vindt plaats met behulp van de OQ 45 - 2. De zorgovereenkomsten
stellen dit als een verplicht onderdeel voor de overeenkomst met de zorgverlener.
Bekostiging van Psychische klachten, die niet
eerstelijns psychologische hulp (zie hierboven).
Code
Niet verzekerd Zorgproduct
in de Basis GGZ
meer
worden
Tarief
19473
consult
€ 75,Zorginhoudelijk kan deze hulpverlening gericht zijn op:
1. relatieproblematiek
2. ouderbegeleiding
3. burn out / psychosomatische klachten / werkgerelateerde klachten
*****************
vergoed
binnen
de
Download